Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czasopismo „Kultura prawna”

„Kultura Prawna" jest nowym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.  Jego powstanie wiązało się z doświadczanym w naszym gronie przekonaniem wskazującym, że prawo jest rzeczywistością zbyt złożoną, by można je było adekwatnie ująć jedynie jako zbiór przepisów lub poprzez samo tylko przywołanie powagi prawa naturalnego. Dlatego chcemy ukazywać prawo jako zjawisko kulturowe w całej jego złożoności oraz jako czynnik kulturotwórczy pozostający w wielopoziomowych interakcjach z innymi uwarunkowaniami. Pragniemy stworzyć obszar wymiany refleksji osób, dla których zagadnienie wartości w prawie stanowią istotny motyw do podejmowania naukowych poszukiwań.

Jesteśmy zaszczyceni, że do Rady Naukowej naszego Czasopisma zgodzili się przyjąć zaproszenie wybitni polscy prawnicy, socjolodzy, antropolodzy, filozofowie oraz teolodzy. W gronie tym są: Prof. Paweł Sobczyk, Prof. Teresa Mróz, Ks. Prof. Grzegorz Leszczyński, Prof. Antoni Bojanczyk, Prof. Jerzy Kwaśniewski, Prof. Marek Rembierz, Ks., Prof.  Piotr Morciniec, Prof. Wojciech Świątkiewicz, Prof. Zdzisława Kobylińska, Ks. Prof. Franciszek Longchamps de Bérier, Prof. Krzysztof Motyka, Prof. Krzysztof Wiak, Prof. Joanna Haberko, Prof. Mirosław Granat, Prof. Piotr Niczyporuk, Prof. Oktawian Nawrot.

Zapraszamy teoretyków oraz praktyków prawa, a także specjalistów innych dziedzin (w szczególności nauk humanistycznych oraz społecznych) do nadsyłania artykułów naukowych do pierwszego numeru „Kultury Prawnej”, którego redaktorem naukowym będzie adw. Bartosz Lewandowski.

Pierwszy numer związany będzie z tematyką szeroko rozumianej relacji, jaka istnieje pomiędzy prawem, a rodziną. Propozycje tematów oraz gotowe teksty można nadsyłać do dnia 31 marca 2018 r. na adres: kontakt@kulturaprawna.pl. Artykuły powinny mieć objętość do około 40 tys. znaków, czyli 20 stron. Wszystkie nadesłane artykuły poddane zostaną recenzji.

 

 

Dr Błażej Kmieciak

Redaktor Naczelny

Czasopisma „Kultura Prawna”