Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dr Tymoteusz Zych

Zych

Doktor prawa, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek zarządu i dyrektor Centrum Analiz Prawnych w Instytucie na rzecz Kultury prawnej Ordo Iuris. Wiceprezydent Konfederacji Inicjatyw pozarządowych Polski - niezależnej organizacji reprezentującej społeczeństwo obywatelskie.

Otrzymał tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzyuczelnianych Studiów Indywidualnych Humanistycznych Artes Liberales, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego rozprawa doktorska poświęcona problematyce pewności prawa i precedensu została nagrodzona w konkursie ,,Monografie" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Tymoteusz Zych jest autorem licznych ekspertyz, opinii prawnych i artykułów naukowych z zakresu ochrony praw człowieka, prawa rodzinnego, prawa konstytucyjnego i międzynarodowego prawa publicznego. Jego opinie i ekspertyzy były wykorzystywane w procesie legislacyjnym, a także akceptowane zarówno przez polskie i zagraniczne sądy i trybunały, jak i przez międzynarodowe instytucje sądowe. Przygotowywał również akty prawne na wniosek zarówno władz publicznych, jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Został mianowany ekspertem w licznych organach eksperckich doradzających w zakresie polityki publicznej. Pełnił funkcję członka rad doradczych w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie urzędowania czterech ministrów o różnych przynależnościach politycznych. Od 2015 roku jest członkiem Rady ds. Życia rodzinnego i autonomii rodziny w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki wsparciu ponad 25 organizacji pozarządowych został również nominowany do rady Narodowego Instytutu Wolności, która prowadzi konsultacje z polityką publiczną dotyczącą organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest również formalnym konsultantem przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przygotowywał ekspertyzy w zakresie praw człowieka i władzy na wniosek m.in. Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Komisji LIBE Parlamentu Europejskiego, Komisji Weneckiej i Departamentu Stanu USA.

Działalność Międzynarodowa

Działania KE vs. Fake-newsów – stanowisko Ordo Iuris dla Ministerstwa Cyfryzacji RP

W związku z treścią zaproszenia do przedstawienia opinii i stanowisk, umieszczonego na stronie internetowej https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-komunikatu-komisji-europejskiej-o-fake-news, dotyczącego publikacji prze

Czytaj Więcej

Wolność Gospodarcza

Analiza obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który został przedstawiony w ramach inicjatywy obywatelskiej, ma na celu wprowadzenie zakazu handlu w placówkach handlowych
Czytaj Więcej

Rodzina i Małżeństwo

Uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (projekt z dnia 22 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przewiduje wprowadzenie w Polsce na drugie i każde kolejne dziecko powszechnego świadczenia wychowawczego
Czytaj Więcej

Ochrona życia

Kwalifikacja prawna procedury zapłodnienia pozaustrojowego w świetle przepisów prawa polskiego oraz przepisów międzynarodowych

W związku z pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o leczeniu niepłodności) podnoszony bywa argument, że konieczne jest niezwłoczne przyjęcie przepisów normujących problematykę zapłodnienia pozaustrojowego, ponieważ w aktualnym stanie prawnym brak ma być norm, które określają dopuszczalność procedur medycznych stosowanych podczas zapłodnienia pozaustrojowego oraz zasady ochrony życia i zdrowia człowieka w embrionalnej fazie jego rozwoju.
Czytaj Więcej