Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Wobec sprawców kryzysu konstytucyjnego zostaną wyciągnięte konsekwencje” – deklaracja środowisk prawniczych

Data publikacji: 17.06.2024

Ordo Iuris

· W auli Collegium Intermarium miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowisk prawniczych, którego uczestnicy przyjęli deklarację porozumienia.

· Jej sygnatariusze sprzeciwiają się lekceważeniu przez obecną władzę zasad ustrojowych Rzeczypospolitej, poprzez m.in. kwestionowanie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów czy przejmowanie prokuratur i mediów publicznych.

· Uczestnicy spotkania zobowiązali się do współpracy na rzecz odbudowy wymiaru sprawiedliwości oraz poszanowania dla porządku prawnego.

· Zapewnili również, że dołożą starań, aby rozliczyć tych, którzy odpowiadają za bezprawne działania obecnej władzy.

· Deklarację podpisali Ordo Iuris, Kolegium Suwerenności, Collegium Intermarium, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziowie RP, Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem, Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji i Fundacja Instytut Sprawiedliwości.

W auli Uczelni Collegium Intermarium spotkali się przedstawiciele środowisk prawniczych, aby omówić współpracę dotyczącą przeciwdziałania postępującemu kryzysowi konstytucyjnemu w Polsce. Kilkudziesięciu prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników i notariuszy – rozmawiało o destrukcyjnym wpływie działań rządu dla wymiaru sprawiedliwości i dla obywateli, którzy z wymiarem sprawiedliwości się stykają. Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem deklaracji o współpracy.

Sygnatariusze deklaracji zwracają uwagę na trwający w Polsce kryzys konstytucyjny, „który obejmuje zakwestionowanie przez władzę wykonawczą i ustawodawczą zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów, jak również zasad legalizmu i praworządności, stanowiących fundament funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego”.

Organizacje nie zgadzają się na działania władzy, które uderzają w podstawy ustrojowe Polski.

– Sprzeciwiamy się różnicowaniu statusu sędziów, bezprawnemu przejęciu mediów publicznych, prokuratur z Prokuraturą Krajową na czele, kierownictw sądów z sądami apelacyjnymi, jak również wyrażamy zaniepokojenie wobec promowanych przez rząd projektów politycznej przebudowy i ograniczenia demokratycznej legitymizacji Krajowej Rady Sądownictwa, zmian w ustroju Sądu Najwyższego, a także wobec zapowiadanego zakwestionowania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które w świetle ustawy zasadniczej cieszy się przymiotem „ostatecznego” – podkreślono w deklaracji.

Uczestnicy spotkania zamierzają współpracować na rzecz odbudowy wymiaru sprawiedliwości. Wyrażają także gotowość monitorowania przypadków niszczenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej oraz rozliczenia tych, którzy za to odpowiadają.

– Deklarujemy sprzeciwiać się wszelkim aktom bezprawia, piętnując sprawców oraz ich czyny, a także zobowiązujemy się podejmować wszelkie działania dla rozliczenia tych, którzy szafując hasłem ,,przywracania praworządności” dopuszczają się łamania Konstytucji RP oraz obyczaju prawnego właściwego europejskiemu kręgowi kulturowemu – wskazują organizacje.

Sygnatariusze zapraszają też do współpracy inne środowiska prawnicze.

– Zwracamy się do tych sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych i komorników oraz notariuszy, którzy pragną służyć Ojczyźnie praworządnej, w której równość wobec prawa, sprawiedliwość i godność ludzka znajdują stosowną ochronę prawną. Jest dla Was miejsce wśród nas – napisano w deklaracji.

Uczestnicy zjazdu sprzeciwiają się sprzecznej z zasadami praworządności interpretacji przepisów prawnych, deklarowanej przez obecną władzę.

– Czas wyrazić stanowcze wsparcie dla obiektywnego ładu konstytucyjnego. Czas na kategoryczne odrzucenie relatywizmu prawniczego ujętego w pamiętnych słowach pana premiera o „prawie, tak jak my je rozumiemy” – zaznaczyli sygnatariusze.

 

Pełna treść deklaracji:

Przywołując słowa roty sędziowskiej i ślubowań składanych przez przedstawicieli zawodów prawniczych, deklarujemy wierną służbę Rzeczypospolitej Polskiej, pracę na rzecz umacniania porządku prawnego Ojczyzny i mechanizmów ochrony praw i wolności obywatelskich. Naszymi działaniami pragniemy odnowić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, przywrócić obywatelom dostęp do sprawnego i bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, a naszym zawodom właściwą rolę w jego sprawowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem niezawisłości sędziowskiej, zasad etyki zawodowej, godności i uczciwości w egzekwowaniu praw Rzeczypospolitej Polskiej ustanowionych dla zabezpieczenia ładu społecznego, praw i wolności obywatelskich.

Wszystkich nas łączy troska o Ojczyznę, która zgodnie z art. 1 Konstytucji RP jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Widząc przypadki jawnego lekceważenia zasad, na których zasadza się ustrój Rzeczypospolitej przypominamy, że zgodnie z obowiązująca Konstytucją warunkiem praworządności jest respektowanie hierarchii aktów prawnych oraz działanie jedynie w granicach i na podstawie prawa przez wszystkie organy państwa. 

W obliczu pogłębiającego się kryzysu konstytucyjnego, który obejmuje zakwestionowanie przez władzę wykonawczą i ustawodawczą zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów, jak również zasad legalizmu i praworządności, stanowiących fundament funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, sprzeciwiamy się różnicowaniu statusu sędziów, bezprawnemu przejęciu mediów publicznych, prokuratur z Prokuraturą Krajową na czele, kierownictw sądów z sądami apelacyjnymi, jak również wyrażamy zaniepokojenie wobec promowanych przez rząd projektów politycznej przebudowy i ograniczenia demokratycznej legitymizacji Krajowej Rady Sądownictwa, zmian w ustroju Sądu Najwyższego, a także wobec zapowiadanego zakwestionowania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które w świetle ustawy zasadniczej cieszy się przymiotem „ostatecznego”.

Reprezentowane przez nas organizacje zobowiązują się do ścisłej współpracy na rzecz odbudowy stabilnego wymiaru sprawiedliwości i poszanowania dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, systemu źródeł prawa oraz zasad prawnych stanowiących cywilizacyjną spuściznę tradycji europejskiej i chrześcijańskiej.

Podejmowana przez reprezentowane przez nas organizacje współpraca będzie uwzględniać zróżnicowany charakter wykonywanych zawodów w realizacji łączącego nas celu powstrzymania ruiny systemu prawa, widocznej w każdej dziedzinie działalności państwa. 

Jako przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, komornicy, notariusze, przedstawiciele świata nauki, deklarujemy sprzeciwiać się wszelkim aktom bezprawia, piętnując sprawców oraz ich czyny, a także zobowiązujemy się podejmować wszelkie działania dla rozliczenia tych, którzy szafując hasłem ,,przywracania praworządności” dopuszczają się łamania Konstytucji RP oraz obyczaju prawnego właściwego europejskiemu kręgowi kulturowemu. Za sprawą naszej współpracy nie tylko spisane będą wszystkie przypadki naruszenia Konstytucji RP, ale w przyszłości wyciągnięte zostaną konsekwencje wobec sprawców doświadczanego przez nas kryzysu ustrojowego.

Zgodnie deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań dla rozliczenia aktów bezprawia sądowego, którego dopuściły się w okresie stanu wojennego osoby sprawujące różnorakie funkcje i urzędy po 1989 r., niezależnie od miejsca, w którym się oni znajdują. Jesteśmy winni to Tym, którzy oddali życie w walce o niepodległą Polskę.

Dostrzegając profesjonalny sprzeciw, a często niesmak i zgorszenie, z jakimi w naszych środowiskach odbierane są działania władz państwowych, zwracamy się do tych sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych i komorników oraz notariuszy, którzy pragną służyć Ojczyźnie praworządnej, w której równość wobec prawa, sprawiedliwość i godność ludzka znajdują stosowną ochronę prawną. Jest dla Was miejsce wśród nas.

Czas wyrazić stanowcze wsparcie dla obiektywnego ładu konstytucyjnego. Czas na kategoryczne odrzucenie relatywizmu prawniczego ujętego w pamiętnych słowach pana premiera o „prawie, tak jak my je rozumiemy”.

Mamy świadomość, że odpowiedzią będzie zdecydowany atak grup interesu i politycznych koterii oraz wrogie działania aparatu państwowego, ale jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, by prawnicy Rzeczypospolitej Polskiej dali świadectwo najlepszym ideałom i zasadom, na których wznoszony był ustrojowy i prawny gmach naszej Ojczyzny. Za Preambułą Konstytucji RP, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko to, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku.

 

WIĘCEJ O KRYZYSIE KONSTYTUCYJNYM - LINK

 

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.07.2024

Religia zostaje w szkole! Apel do MEN

· Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, które zakłada zmiany w organizacji lekcji religii w szkołach.

· MEN chce ograniczenia liczby godzin katechezy, przeniesienia tych zajęć na pierwszą lub ostatnią godzinę lekcyjną, organizacji lekcji religii w łączonych grupach międzyklasowych czy rezygnacji z wliczania ocen z religii do średniej.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej