fbpx Nieuprawnione działania unijnych organów w sprawie praworządności w Polsce. Opinia Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nieuprawnione działania unijnych organów w sprawie praworządności w Polsce. Opinia Ordo Iuris

Data publikacji: 18.12.2020

Adobe Stock

Kwestia powiązania wypłaty unijnych funduszy z tzw. praworządnością wywołała wiele komentarzy. Instytut Ordo Iuris wysłał do wszystkich członków Parlamentu Europejskiego opinię prawną na temat propozycji rozporządzenia w tej sprawie. To odpowiedź na nieusprawiedliwione działania instytucji unijnych wymierzone w Polskę i Węgry z powodu rzekomego braku poszanowania dla rządów prawa. Instytut zwraca uwagę m.in. na to, że w niektórych krajach Unii dochodzi do znacznych naruszeń praworządności, które nie spotykają się z reakcją Komisji Europejskiej.

PRZECZYTAJ OPINIĘ (WERSJA ANGIELSKA) - LINK

W listopadzie Parlament Europejski i Rada zawarły tzw. porozumienie tymczasowe w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia wprowadzającego mechanizm warunkowości budżetu unijnego, w ramach którego uzależniono alokację środków finansowych od „stanu praworządności” (ang. rule of law) w poszczególnych państwach członkowskich.  W ramach procedury przewidzianej w porozumieniu Komisja Europejska może wystąpić do Rady UE o przyjęcie „stosownych środków” w sytuacji, gdy w danym państwie członkowskim doszło do „naruszenia praworządności w sposób oddziałujący na interesy finansowe Unii Europejskiej” albo gdy „powstało poważne ryzyko takiego naruszenia”. „Stosownym środkiem” mogą być różnego rodzaju, bliżej nieokreślone sankcje, w tym również ograniczenie państwu członkowskiemu dostępu do środków unijnych. Wejście w życie tego rozporządzenia powinno nastąpić z dniem 1 stycznia 2021 roku, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

W odpowiedzi na to, Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris przygotowało kompleksową opinię zawierającą analizę projektu rozporządzenia. W opinii tej Instytut wykazuje, że Unia Europejska nie posiada żadnych kompetencji do ingerencji w sprawy związane z ustrojem sądownictwa w państwach członkowskich. Katalog kompetencji UE określają wyczerpująco art. 3, 4 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i żaden z nich nie przewiduje możliwości regulowania na poziomie wspólnotowym rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Instytut powołuje się również na dwie opinie Służby Prawnej Rady UE z 2014 i 2018 roku, w których prawnicy unijni za każdym razem uznali za niedopuszczalne próby wprowadzania dodatkowych mechanizmów kontroli praworządności poza procedurą przewidzianą w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (w której sankcje są jednak uzależnione od jednomyślności państw członkowskich).

W opinii zwrócono również uwagę na to selektywność w podejściu Komisji Europejskiej względem praworządności w państwach członkowskich. Komisja Europejska wszczęła dwa postępowania przeciwko Polsce w związku z rzekomym zagrożeniem dla praworządności, mimo że rząd konsekwentnie wykonuje wszystkie orzeczenia TSUE dotyczące Polski, a także rzetelnie realizuje swój program wyborczy w dziedzinie reformy sądownictwa, korzystając z legitymacji demokratycznej płynącej od większości społeczeństwa. Jednocześnie Komisja Europejska nie interweniowała, gdy Hiszpania w 2019 roku odmówiła wykonania orzeczenia TSUE w sprawie katalońskiego polityka, który pomimo uzyskania mandatu europosła oraz związanego z nim immunitetu, przebywa w hiszpańskim w więzieniu. Z kolei we Francji, co najmniej od 2018 roku, mają miejsce liczne naruszenia wolności zgromadzeń i wolności słowa, spowodowane nieusprawiedliwioną przemocą ze strony policji i służb specjalnych, na co wielokrotnie zwracała uwagę znana organizacja Amnesty International. Instytut Ordo Iuris opisuje też kluczowe punkty reformy sądownictwa w Polsce, wykazując, że zarzuty pod adresem niezależności polskiego sądownictwa są całkowicie bezpodstawne.

„Jako podstawę prawną projektu rozporządzenia budżetowego wskazano art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepis ten mówi o określeniu «zasad finansowych określających w szczególności warunki uchwalania i wykonywania budżetu». Tymczasem projekt nie ogranicza się do regulowania zasad finansowych, ale wchodzi w zagadnienia ustrojowe i polityczne, związane z tzw. praworządnością. Stanowi to ewidentne wykroczenie poza kompetencję uregulowaną w art. 322 TfUE. Na podstawie tego przepisu można stworzyć «mechanizm warunkowości» wypłaty środków budżetowych, ale musi on być precyzyjny i obejmować tylko kryteria wprost powiązane z prawidłowością wydawania środków. Pojęcie praworządności nie ma żadnego związku z prawidłowością wydawania środków, a na dodatek jest niejasne, bo w państwach europejskich funkcjonują różne modele ustroju sądownictwa i trudno powiedzieć, wedle jakich kryteriów należałoby oceniać, czy są one dostatecznie «praworządne»" – powiedział dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

02.08.2022

Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife

· Grupa 24 europosłów podpisała przygotowany przez Instytut Ordo Iuris list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wyrażający sprzeciw wobec prób wycofania dostępu do PE dla organizacji konserwatywnych i prolife.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej