Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nieuprawnione działania unijnych organów w sprawie praworządności w Polsce. Opinia Ordo Iuris

Data publikacji: 18.12.2020

Adobe Stock

Kwestia powiązania wypłaty unijnych funduszy z tzw. praworządnością wywołała wiele komentarzy. Instytut Ordo Iuris wysłał do wszystkich członków Parlamentu Europejskiego opinię prawną na temat propozycji rozporządzenia w tej sprawie. To odpowiedź na nieusprawiedliwione działania instytucji unijnych wymierzone w Polskę i Węgry z powodu rzekomego braku poszanowania dla rządów prawa. Instytut zwraca uwagę m.in. na to, że w niektórych krajach Unii dochodzi do znacznych naruszeń praworządności, które nie spotykają się z reakcją Komisji Europejskiej.

PRZECZYTAJ OPINIĘ (WERSJA ANGIELSKA) - LINK

W listopadzie Parlament Europejski i Rada zawarły tzw. porozumienie tymczasowe w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia wprowadzającego mechanizm warunkowości budżetu unijnego, w ramach którego uzależniono alokację środków finansowych od „stanu praworządności” (ang. rule of law) w poszczególnych państwach członkowskich.  W ramach procedury przewidzianej w porozumieniu Komisja Europejska może wystąpić do Rady UE o przyjęcie „stosownych środków” w sytuacji, gdy w danym państwie członkowskim doszło do „naruszenia praworządności w sposób oddziałujący na interesy finansowe Unii Europejskiej” albo gdy „powstało poważne ryzyko takiego naruszenia”. „Stosownym środkiem” mogą być różnego rodzaju, bliżej nieokreślone sankcje, w tym również ograniczenie państwu członkowskiemu dostępu do środków unijnych. Wejście w życie tego rozporządzenia powinno nastąpić z dniem 1 stycznia 2021 roku, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

W odpowiedzi na to, Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris przygotowało kompleksową opinię zawierającą analizę projektu rozporządzenia. W opinii tej Instytut wykazuje, że Unia Europejska nie posiada żadnych kompetencji do ingerencji w sprawy związane z ustrojem sądownictwa w państwach członkowskich. Katalog kompetencji UE określają wyczerpująco art. 3, 4 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i żaden z nich nie przewiduje możliwości regulowania na poziomie wspólnotowym rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Instytut powołuje się również na dwie opinie Służby Prawnej Rady UE z 2014 i 2018 roku, w których prawnicy unijni za każdym razem uznali za niedopuszczalne próby wprowadzania dodatkowych mechanizmów kontroli praworządności poza procedurą przewidzianą w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (w której sankcje są jednak uzależnione od jednomyślności państw członkowskich).

W opinii zwrócono również uwagę na to selektywność w podejściu Komisji Europejskiej względem praworządności w państwach członkowskich. Komisja Europejska wszczęła dwa postępowania przeciwko Polsce w związku z rzekomym zagrożeniem dla praworządności, mimo że rząd konsekwentnie wykonuje wszystkie orzeczenia TSUE dotyczące Polski, a także rzetelnie realizuje swój program wyborczy w dziedzinie reformy sądownictwa, korzystając z legitymacji demokratycznej płynącej od większości społeczeństwa. Jednocześnie Komisja Europejska nie interweniowała, gdy Hiszpania w 2019 roku odmówiła wykonania orzeczenia TSUE w sprawie katalońskiego polityka, który pomimo uzyskania mandatu europosła oraz związanego z nim immunitetu, przebywa w hiszpańskim w więzieniu. Z kolei we Francji, co najmniej od 2018 roku, mają miejsce liczne naruszenia wolności zgromadzeń i wolności słowa, spowodowane nieusprawiedliwioną przemocą ze strony policji i służb specjalnych, na co wielokrotnie zwracała uwagę znana organizacja Amnesty International. Instytut Ordo Iuris opisuje też kluczowe punkty reformy sądownictwa w Polsce, wykazując, że zarzuty pod adresem niezależności polskiego sądownictwa są całkowicie bezpodstawne.

„Jako podstawę prawną projektu rozporządzenia budżetowego wskazano art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepis ten mówi o określeniu «zasad finansowych określających w szczególności warunki uchwalania i wykonywania budżetu». Tymczasem projekt nie ogranicza się do regulowania zasad finansowych, ale wchodzi w zagadnienia ustrojowe i polityczne, związane z tzw. praworządnością. Stanowi to ewidentne wykroczenie poza kompetencję uregulowaną w art. 322 TfUE. Na podstawie tego przepisu można stworzyć «mechanizm warunkowości» wypłaty środków budżetowych, ale musi on być precyzyjny i obejmować tylko kryteria wprost powiązane z prawidłowością wydawania środków. Pojęcie praworządności nie ma żadnego związku z prawidłowością wydawania środków, a na dodatek jest niejasne, bo w państwach europejskich funkcjonują różne modele ustroju sądownictwa i trudno powiedzieć, wedle jakich kryteriów należałoby oceniać, czy są one dostatecznie «praworządne»" – powiedział dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

28.07.2021

Napływają wyrazy poparcia dla ks. prof. Oko

●Ks. prof. Dariusz Oko został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 4 800 euro za „podżeganie do nienawiści” w ramach opublikowanego artykułu w naukowym czasopiśmie „Thelogisches”, którego redaktor naczelny również został skazany. 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

22.07.2021

Plan dla uczelni wolny od ideologii gender

Na niektórych uczelniach wyższych podjęto prace nad Planami Równości Płci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

22.07.2021

Prof. Ewa Graczyk uchybiła godności nauczyciela akademickiego. Ordo Iuris złożył zawiadomienie do rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 ● Instytut Ordo Iuris złożył do rektora Uniwersytetu Gdańskiego zawiadomienie w sprawie wypowiedzi prof. Ewy Graczyk podczas tzw. „Strajku Kobiet”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.07.2021

ETPC zbada skargi kobiet odczuwających „niepokój” po likwidacji przesłanki eugenicznej

● Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) formalnie zawiadomił rząd polski o wpłynięciu dwunastu skarg na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej