Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris interweniuje w ETPC w kolejnej serii spraw dotyczących aborcji w Polsce

Data publikacji: 28.07.2022

Adobe Stock

• Do Trybunału w Strasburgu wpływa wiele skarg na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

• Zdaniem skarżących, brak możliwości poddania się aborcji eugenicznej narusza ich prawo do prywatności oraz zakaz tortur.

• Zdecydowana większość skarg pochodzi od kobiet, które nawet nie są w ciąży.

• Instytut Ordo Iuris przedłożył w ETPC opinię przyjaciela sądu, w której przypomina, że prawo do życia przysługuje także nienarodzonym dzieciom z niepełnosprawnością.

PRZECZYTAJ OPINIĘ (WERSJA ANGIELSKA) - LINK

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęła kolejna seria skarg na ochronę życia nienarodzonych dzieci w Polsce. Ma to związek z wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., K 1/20, który orzekł o niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej pozwalająca na przeprowadzenie aborcji w przypadku wystąpienia u dziecka wady rozwojowej. Od tego czasu do Trybunału w Strasburgu wpływają skargi kobiet, które uważają, że utrata dostępu do aborcji eugenicznej narusza ich prawo do prywatności (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) oraz zakaz tortur (art. 3 EKPC).  

W sześciu ostatnich sprawach skargi wniosły kobiety, które obawiają się, że jeśli zajdą kiedyś w ciążę, a ich dziecko okaże się niepełnosprawne, to nie będą mogły się poddać aborcji. Żadna z nich w momencie wnoszenia skargi nie jest w ciąży.

Instytut Ordo Iuris, za zgodą Przewodniczącego Sekcji I ETPC, przedłożył Trybunałowi opinię przyjaciela sądu. W opinii przypomniano, że nie istnieje żaden przepis prawa międzynarodowego, który mówiłby o prawie do aborcji, natomiast istnieje wiele przepisów, które mówią o prawie do życia, w tym również dla dzieci nienarodzonych, czego przykładem jest Konwencja ONZ o prawach dziecka, w której preambule stwierdza się, iż „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Oprócz tego przytoczono dotychczasowe orzecznictwo Trybunału w Strasburgu, z którego jasno wynika, że państwa mogą w imię ochrony moralności publicznej ograniczać dostęp do aborcji.

- Nasze Centrum Prawa Międzynarodowego na bieżąco monitoruje sprawy wpływające do Trybunału w Strasburgu, interweniując w obronie fundamentalnych wartości takich jak choćby właśnie prawo każdej istoty ludzkiej do życia. Pozwala nam na to rola przyjaciela sądu, w ramach której możemy przedstawić Trybunałowi uwagi prawne na temat zagadnienia związanego z istotą każdej sprawy. Fala skarg na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce to w dużej mierze sztucznie wykreowane zjawisko, bo w zdecydowanej większości przypadków pochodzą one od kobiet, które nawet nie są w ciąży. Tymczasem zgodnie z przepisami postępowania przed ETPC, skargę może wnieść wyłącznie osoba, która doznała konkretnego uszczerbku. Tymczasem większość skarżących żali się na uszczerbek hipotetyczny, który może nastąpić, jeżeli kiedyś zajdą w ciążę, a ich dziecko będzie miało wadę rozwojową. W ostatnim czasie Trybunał zaczął już odrzucać pierwsze skargi bez merytorycznego rozpoznania, ponieważ wiele skarżących przestało odpowiadać na pisma procesowe, co stanowi podstawę do skreślenia danej skargi z rejestru – powiedziała Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej

Rodzice powinni mieć prawo do drugiej szansy – wyroki ETPC w sprawach norweskiego Barnevernet

· Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uwzględnił skargi rodziców, którym norweski Barnevernet odebrał dzieci.

Czytaj Więcej

Jaka przyszłość dla Europy? Szczyt Konserwatywny w Bratysławie

· W Bratysławie miał miejsce coroczny Szczyt Konserwatywny organizowany przez Instytut Ladislava Hanusa.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.09.2023

Studenckie organizacje pro-life blokowane. Kryzys wolności akademickiej w Niemczech?

Instytucja uniwersytetu to jeden z filarów kultury europejskiej. Stanowi miejsce otwartej dyskusji, argumentacji, dowodzenia twierdzeń. Tymczasem w ośrodkach akademickich nad Renem i Dunajem dochodzi do bulwersujących naruszeń wolności akademickiej, o podtekście ideologicznym.

Czytaj Więcej