Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris zwraca się do Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych o rozważenie dołączenia Polski do postępowania przeciwko Rosji

Data publikacji: 26.08.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris zwrócił się do Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych o rozważenie dołączenia Polski do postępowania przeciwko Federacji Rosyjskiej, prowadzonego przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

· Po agresji rosyjskiej na Ukrainę, władze w Kijowie złożyły wniosek do MTS o wszczęcie takiego postępowania na podstawie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

· Ukraina potępiła przy tym rosyjskie twierdzenia, że w obwodach ługańskim i donieckim na Ukrainie doszło do aktów ludobójstwa, co miałoby uzasadniać agresję.

· W lipcu i sierpniu Łotwa, Litwa, Nowa Zelandia i Wielka Brytania złożyły wniosek o udział w postępowaniu jako strony Konwencji o Ludobójstwie.

· W przypadku wzięcia udziału w postępowaniu, Polska będzie miała wpływ na interpretację Konwencji dokonaną przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.


Po czterech dniach od rosyjskiej agresji z 24 lutego 2022 roku, Ukraina złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) dotyczący interpretacji, stosowania i wypełniania Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku. We wniosku wszczynającym postępowanie, Ukraina zażądała najpierw, aby MTS orzekł i stwierdził, że w obwodach ługańskim i donieckim Ukrainy nie popełniono żadnych aktów ludobójstwa w rozumieniu art. 2 Konwencji. Wobec tego Federacja Rosyjska nie może zgodnie z prawem podejmować żadnych działań na podstawie Konwencji, na Ukrainie lub przeciwko niej, mających na celu zapobieżenie lub ukaranie domniemanego ludobójstwa. Ukraina domaga się też orzeczenia i stwierdzenia, że tzw. „specjalna operacja wojskowa” prowadzona przez Rosję od 24 lutego 2022 r. jest oparta na fałszywym twierdzeniu o ludobójstwie.

 

Zgodnie z art. 63 Statutu MTS, we wszystkich przypadkach, gdy kwestionowana jest interpretacja Konwencji, każde z państw będących jej sygnatariuszami ma prawo do interwencji w postępowaniu. Biorąc pod uwagę zaangażowanie Ordo Iuris w zbieranie materiałów dotyczących rosyjskich zbrodni wojennych od początku wojny na Ukrainie (co doprowadziło do utworzenia archiwum dokumentującego zbrodnie wojenne popełnione na ludności ukraińskiej przez wojska rosyjskie), Instytut zwrócił się do władz państwowych o rozważenie możliwości przystąpienia do toczącego się postępowania. W ten sposób Polska uzyskałaby wpływ na ostateczną interpretację jej postawień, której dokona Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

 
- Złożenie wniosku przez Polskę, wraz z wnioskami złożonymi już przez Łotwę, Litwę, Nową Zelandię i Wielką Brytanię, doprowadzi do obowiązującej wszystkie strony procesu wiążącej interpretacji Konwencji o Ludobójstwie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów roszczeń z tytułu ludobójstwa na terytorium Ukrainy. W szczególności warto zauważyć, że sygnatariusze Konwencji mają wspólny interes w tym, aby zapewnić prawidłową interpretację postanowień Konwencji, zawierającej przecież wiążące zobowiązaniapodkreśla Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego.

Wspieram

Zjednoczeni w obronie wartości – Ordo Iuris na CPAC Hungary

· W Budapeszcie trwa CPAC Hungary - doroczne spotkanie środowisk konserwatywnych z całego świata.

· Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. premier Węgier Viktor Orban, była przedstawicielka rządu USA ds. zdrowia kobiet Valerie Huber, chorwacki europoseł Stephen Bartulica, minister rodziny Słowacji Milan Krajniak i prezes Instytutu Ordo Iuris – Jerzy Kwaśniewski.

Czytaj Więcej

W ONZ zakończyła się 56. sesja komisji ds. Populacji i Rozwoju

• Tegoroczne wydarzenie nie zakończyło się przyjęciem wspólnej rezolucji z uwagi na sprzeciw 22 państw wobec jej ideologicznych treści.

• Instytut Ordo Iuris jako organizacja posiadająca status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, przekazał swoje pisemne stanowisko, które zostało uwzględnione przez komisję

Czytaj Więcej

Ochrona życia, wolności religii i symboli narodowych – Ordo Iuris interweniuje przed Trybunałem w Strasburgu

· Instytut Ordo Iuris nieustannie monitoruje działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Czytaj Więcej

Polska wobec powojennej odbudowy Ukrainy. Szansa na rozwój dla obu państw – debata ekspertów

· Minął ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie.

· Zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, trwają dyskusje, w jaki sposób pomóc Ukrainie w odbudowie ze zniszczeń wojennych.

· O tym, jak Polska powinna się włączyć w ten proces, dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej