Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris wzywa Ministerstwo Edukacji do pilnego podniesienia subwencji oświatowej na edukację domową

Data publikacji: 14.12.2021

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris apeluje do ministra Przemysława Czarnka o podniesienie subwencji oświatowej na rzecz uczniów korzystających z edukacji domowej.

· Od 2015 roku uczniowie spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (edukacja domowa) pozostają niesłusznie pokrzywdzeni rozporządzeniem, które obniżyło przypadającą na nich subwencję oświatową do poziomu zaledwie 60 proc.

· Pomimo tej dyskryminującej regulacji, liczba uczniów korzystających z edukacji domowej wzrosła ostatnio do poziomu aż 20 tysięcy. W lutym 2021 r. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki publicznie obiecywali, że subwencja oświatowa zostanie podniesiona do 80 proc., co stanowiłoby znaczący krok w kierunku ponownego wzmocnienia pozycji rodziców.

· Mimo to, w aktualnym projekcie rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na rok 2022 subwencja wciąż pozostaje na poziomie 60%. Instytut Ordo Iuris prosi o spełnienie obietnicy Ministerstwa i pilną zmianę regulacji.

 

Przeczytaj list Ordo Iuris do ministra Czarnka - LINK

 

„Ministerstwo Edukacji już 10 miesięcy temu obiecało podwyższenie subwencji na rzecz dzieci korzystających z edukacji domowej. Jej obniżenie w 2015 r. do poziomu 60 procent było błędem. Czas na spełnienie obietnicy” – mówi apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

Jeszcze 6 lat temu wysokość subwencji na rzecz uczniów odbierających wykształcenie w ramach edukacji domowej wynosiła 100 proc. – tyle samo, co subwencja na rzecz uczniów kształcących się w ramach systemu szkolnictwa. Dopiero rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. niesłusznie obniżyło subwencję dla uczniów korzystających z edukacji domowej do 60 proc. Instytut Ordo Iuris już wówczas zdecydowanie sprzeciwiał się temu rozwiązaniu, wskazując w opinii opublikowanej na stronie internetowej, że „już sam obowiązek ubiegania się o zgodę na nauczanie dzieci w domu budzi poważne wątpliwości natury konstytucyjnej” oraz, że „prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, w sposób konieczny skutkuje prawem wyboru szkoły lub innej formy kształcenia, która w opinii rodziców zapewni ich dziecku edukację zgodną z ich przekonaniami”. Prawnicy podkreślali również, iż „pogorszenie sytuacji tego typu placówek stoi w sprzeczności z polityką rządu, który zapowiadał zatrzymanie procesu zamykania szkół wiejskich”, a „przyjęte rozwiązania nie współgrają z formułowanymi przez władze zapowiedziami afirmowania autonomii rodziny i ochrony życia rodzinnego”.

 

Mimo to, w następnych latach ustanowione wówczas zróżnicowanie subwencji, niekorzystne dla uczniów odbierających kształcenie w ramach edukacji domowej, wciąż było utrzymywane w rozporządzeniach z dnia 22 grudnia 2016 r., 15 grudnia 2017 r., 18 grudnia 2018 r., 12 grudnia 2019 r. oraz 18 grudnia 2020 r. Dopiero Prezydent RP Andrzej Duda w „Karcie Rodziny” podpisanej 10 czerwca 2020 r. w trakcie kampanii wyborczej zobowiązał się do wprowadzenia „ułatwień dla rodziców, którzy chcą prowadzić edukację domową”. Obietnica ta została skonkretyzowana w poselskim projekcie ustawy złożonym w Sejmie 18 czerwca 2020 r. W oryginalnej wersji projektu zakładano ustawowe zagwarantowanie subwencji oświatowej na poziomie 80 proc. na rzecz uczniów odbierających kształcenie w ramach edukacji domowej. Posłowie wnioskodawcy na posiedzeniu specjalnej podkomisji w dniu 16 lutego 2021 r. dobrowolnie usunęli ten przepis z projektu tylko i wyłącznie dlatego, że przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki złożyli obietnicę uregulowania tej sprawy na poziomie rozporządzenia.

 

W trakcie debaty nad projektem w Senacie w dniu 15 kwietnia 2021 r., poseł sprawozdawca Bartłomiej Wróblewski podkreślał, że edukacja domowa „to sprawa, która łączy ludzi o różnych poglądach, różnych światopoglądach. W tym zakresie jedni i drudzy powinni mieć możliwość korzystania z konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. Potwierdził, że „Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewniło, że ten element dotyczący finansowania zostanie zrealizowany w ramach rozporządzenia wydanego przez ministra. Chodziło o to, aby nie robić wyjątków, bo sprawy dotyczące wag i finansowania regulowane są rozporządzeniami. To też jest dobre rozwiązanie legislacyjne, być może nawet lepsze niż to, które pierwotnie znajdowało się w projekcie”. Podczas tego samego posiedzenia, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski ujawnił, że w ramach edukacji domowej w Polsce „jest ok. 20 tysięcy uczniów, którzy w chwili obecnej z tego korzystają”. 

 

Pomimo tego, aktualny projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 nie zawiera obiecanych zmian, a subwencja wciąż pozostaje na poziomie 60 proc. zamiast przyrzeczonych 80 proc., co uzasadnia apel Instytutu Ordo Iuris do ministra Przemysława Czarnka o dokonanie pilnych zmian w celu spełnienia obietnicy złożonej rodzicom 20 tysięcy polskich dzieci.

Wspieram
Edukacja

28.05.2024

Czas odzyskać inicjatywę, Powstaje Ordo Iuris Cywilizacja

W grudniu 2023 r. historia w Polsce gwałtownie przyspieszyła. Cywilizacyjna rewolta i kulturowy przewrót, które zdążyły dokonać dzieła zniszczenia w Europie Zachodniej, u nas do tej pory jakby spowolnione, uderzyły w nasz kraj ze zdwojonym impetem.

Czytaj Więcej

Sąd zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trójki adoptowanych dzieci

· Sąd Rejonowy w Białogardzie zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trojga adoptowanych dzieci.

Czytaj Więcej
Edukacja

24.05.2024

Zmiany w podstawie programowej. Uwagi Ordo Iuris przekazane MEN

· W nowym roku szkolnym mają wejść w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

· Po etapie prekonsultacji, w ramach których do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło ponad 50 tys. uwag dotyczących propozycji cięć w podstawie programowej, resort zaprezentował projekty rozporządzeń w tej sprawie.

Czytaj Więcej

Rodzice prawidłowo wykonują władzę rodzicielską. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy we Włocławku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców dwójki dzieci.

· Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia ze szkoły, do której uczęszcza starsze z dzieci.

· Chłopiec miał mieć siniaki rzekomo spowodowane ryzykownymi zabawami, połączonymi ze stosowaniem siły wobec niego.

Czytaj Więcej