Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rewolucja w podstawie programowej. Ordo Iuris interweniuje

Data publikacji: 19.02.2024

Adobe Stock

· Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronie internetowej projekt zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego, mających na celu zapowiadane „odchudzenie” podstawy programowej.

· Resort wskazał jednocześnie termin tzw. prekonsultacji, umożliwiając zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do 19 lutego 2024 r.

· Zmiany zakładają m.in., że celem lekcji historii nie będzie już budowanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu. Uczniowie mają już także nie otrzymać informacji o Milenium Chrztu Polski czy Ślubach Jasnogórskich oraz o konsekwencjach prześladowania Kościoła w czasach stalinizmu.

· Młodzież nie pozna już również różnic między ekologią a ekologizmem, a w zamian będzie musiała umieć scharakteryzować ruchy i idee ekologiczne.

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z organizacjami zajmującymi się kwestiami oświatowymi oraz ekspertami w tej dziedzinie, przygotował analizę zawierającą wykaz uwag i zastrzeżeń do wybranych propozycji zmian w podstawie programowej.

· Uwagi zostały przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Po przeanalizowaniu treści, które mogą zniknąć z podstawy programowej w polskich szkołach oraz zapowiedzi przedstawicieli MEN i szeroko pojętego obozu rządzącego, można dostrzec 5 głównych kierunków w jakich ma zmierzać system oświaty w Polsce.

Depolonizacja

Propozycje zmian przewidują wykreślenie spośród celów nauczania historii w szkołach podstawowych m.in. „poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego”.  W to miejsce wejdą nowe cele, w których czytamy m.in., że „nadrzędnymi celami edukacji historycznej w szkole podstawowej są rozbudzanie zainteresowania przeszłością - począwszy od historii swojej rodziny, przez historię lokalną i regionalną po historię Polski i powszechną – oraz budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów". Co istotne, z podstawy programowej Historii i Teraźniejszości, spośród „wyzwań stojących przed Polską w XXI w.”, wykreślono doprecyzowanie w postaci kryzysu demograficznego oraz utrzymania tożsamości kulturowej.

Dechrystianizacja

Uczniowie szkół średnich na lekcjach języka polskiego na poziomie rozszerzonym mają nie mieć możliwości poznania twórczości dwóch wielkich Polaków – Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego, których dzieła do tej pory znajdowały się w wykazie lektur uzupełniających. Z podstawy programowej HIT-u wykreślone mają być wzmianki o Jasnogórskich Ślubach Narodu, Wielkiej Nowennie czy obchodach milenijnych. W szkołach średnich na lekcjach historii, przy omawianiu relacji państwo - Kościół w okresie stalinizmu, ma zabraknąć miejsca dla poruszenia wątku form i konsekwencji prześladowania Kościoła katolickiego. Ucząc się historii uczniowie nie będą musieli także umieć scharakteryzować przejawów ożywienia religijnego w społeczeństwie polskim (Gietrzwałd, Jasna Góra, Ostra Brama, społeczny katolicyzm) i jego znaczenia dla polskiego ruchu narodowego. Wykreślone mają być także wzmianki o Maksymilanie Kolbe czy słynnym przeorze klasztoru na Jasnej Górze z okresu potopu szwedzkiego – Augustynie Kordeckim. 

Dehumanizacja

Do tej pory, wśród celów nauczania języka polskiego w szkołach średnich, zarówno na poziomie rozszerzonym – wymieniano budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka. Po zmianach z punktu tego miałby zniknąć zwrot „szacunku dla człowieka”. Na lekcjach filozofii (przedmiot dobrowolny) uczniowe szkół średnich nie będą już próbowali odpowiedzieć na pytanie „kim jest człowiek?” Z kolei na zajęciach HIT-u uczeń nie pozna różnic pomiędzy ekologią a ekologizmem – w myśl którego człowiek nie jest koroną stworzenia, ale głównym winowajcą ocieplenia klimatu czy wymierania kolejnych gatunków zwierząt. W to miejsce ma charakteryzować idee i ruchy ekologiczne.

Deprawacja

Kolejną propozycją zmian w podstawie programowej nauczania filozofii jest usunięcie zagadnienia klasycznej koncepcji prawdy jako ponadczasowego osiągnięcia filozofii Arystotelesa. Jest to właściwe podejściu relatywistycznemu, według którego świat, rzeczywistość i osądy o nich są względne i zmienne. Znajduje to zastosowanie także względem ludzkiej natury. Emanacją tego są założenia ideologii gender, zgodnie z którą ludzka płeć nie jest już zdeterminowana przez anatomię, a małżeństwo mogą tworzyć również osoby tej samej płci. Założenia te obecne są w programach permisywnej edukacji seksualnej w wielu krajach Europy Zachodniej, której zwolennikiem jest obecny obóz rządzący.

Degradacja wiedzy uczniów i ich zdolności do krytycznego myślenia

Znaczące „odchudzanie” podstawy programowej, planowany zakaz bądź ograniczenia w zadawaniu prac domowych w szkołach podstawowych, postępujące wdrażanie edukacji włączającej, zmierzającej do tego by wszyscy uczniowie, niezależnie od tego czy znajdują się normie rozwojowej czy są niepełnosprawni intelektualnie, mogli uczyć się w jednej grupie – wszystko to zmierza do daleko idącego ograniczenia wiedzy jaką zdobędzie w szkole polski uczeń. 

Skutkiem tych niedoborów w wiedzy będzie przede wszystkim brak umiejętności krytycznego myślenia, a co za tym idzie - większa podatność dzieci i młodzieży na manipulację. Uszczuplenie wiedzy prowadzi przy tym do osłabienia pozycji podczas wszelkich dyskusji czy sporów. Konsekwencją może być stworzenie, w miejsce świadomego i dojrzałego społeczeństwa, bezwolnej masy osób, które stałyby się trybikami w procesach produkcji i konsumpcji oraz dążących do zaspokojenia podstawowych potrzeb i czerpania z życia wyłącznie przyjemności" – podkreślił Marek Puzio z Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

12.07.2024

Od Rousseau do Macrona - tradycja autorytarnego liberalizmu we Francji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Laicka Republika i Francja - te dwa pojęcia traktowane są szeroko jako synonimy. Koncepcja laïcité i wyparcia religii z przestrzeni publicznej przez stulecia była wymierzona w chrześcijaństwo, które przed 1789 r. stanowiło podstawę tradycyjnego porządku moralnego i politycznego.

Czytaj Więcej
Edukacja

09.07.2024

Władza cenzuruje historię! Św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, rotmistrz Pilecki, św. o. Kolbe, bł. rodzina Ulmów – o nich mamy zapomnieć…

„Jestem konstytucyjną ministrą” mówiła na poznańskiej paradzie LGBT minister równości Katarzyna Kotula, obiecując realizację postulatów ideologów gender. Dzień wcześniej resort edukacji, którym kieruje Barbara Nowacka, opublikował nowy katalog wstrząsających zmian programowych w polskich szkołach.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.07.2024

Rola nauki w kształtowaniu współczesnej cywilizacji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Każdy kolejny kryzys polityczny, ekonomiczny czy zdrowotny potwierdza to, że w naszych czasach nauka cieszy się przemożnym autorytetem. Zwiastuni globalnej katastrofy klimatycznej powołują się na badania naukowe. Adwokaci lock downów, ograniczania wolności i zmuszania do zastrzyków powołują się na badania naukowe.

Czytaj Więcej
Edukacja

04.07.2024

Destrukcyjne rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego podpisane

· Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że minister Barbara Nowacka 28 czerwca podpisała rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

Czytaj Więcej