fbpx Uczniowie niedopuszczani do matury, mimo pozytywnych ocen. Ordo Iuris pyta warszawskie licea | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Uczniowie niedopuszczani do matury, mimo pozytywnych ocen. Ordo Iuris pyta warszawskie licea

Data publikacji: 29.04.2022

Adobe Stock

· W ostatnim czasie do Instytutu Ordo Iuris zgłaszane są przypadki uczniów klas maturalnych, którzy otrzymali informację, że, pomimo spełnienia ustawowych kryteriów, nie otrzymają oni końcowej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej uprawniającej do udziału w egzaminie maturalnym.

· Zgodnie z art. 44q ustawy o systemie oświaty, negatywna ocena kwalifikacyjna jest jedyną legalną możliwością niedopuszczenia ucznia do matury. Art. 44b u.s.o. nakłada natomiast na nauczycieli obowiązek wcześniejszego sformułowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej.

· Instytut Ordo Iuris wysłał do warszawskich liceów wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ilu uczniów w tym roku zrezygnowało lub nie zostało dopuszczonych do matur z poszczególnych przedmiotów. Istnieje obawa, że tego typu decyzje mogą być motywowane zamiarem utrzymania wysokiej pozycji danej szkoły w rankingach i są podejmowane ze szkodą dla uczniów, z naruszeniem ich konstytucyjnych praw i wolności.

- Szkoła jest dla ucznia, a nie uczeń dla szkoły. Jeżeli ustalono, że uczeń spełnił ustawowe wymogi uzyskania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej, szkoła nie ma innego legalnego powodu, aby nie dopuścić go do matury z danego przedmiotu – komentuje apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Ordo Iuris.

Zgodnie z art. 3 pkt 21c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości. Art. 44q ust. 1 pkt 1 u.s.o. stanowi natomiast, że uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć pozytywne oceny końcowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. W myśl ust. 4, uczeń liceum ogólnokształcącego, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza ostatnią klasę tej szkoły.

Zgodnie z art. 44b ust. 6 pkt 1 u.s.o., ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3. Paragraf § 7 wydanego na podstawie art. 44zb rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  stanowi, że pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny 6-2, a negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 1. Oznacza to w praktyce, że jedyną zgodną z prawem przesłanką niedopuszczenia ucznia do matury jest otrzymanie przez tego ucznia oceny 1 z danego przedmiotu, w wyniku niespełnienia wymagań edukacyjnych sformułowanych przez nauczyciela znacznie wcześniej.

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris zwrócił się do szkół z pytaniem, ilu uczniów klas maturalnych otrzymało w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 tylko pozytywne, a ilu – przynajmniej jedną negatywną końcową ocenę klasyfikacyjną oraz z jakich przedmiotów. Pytanie dotyczyło również kwestii, ilu uczniów zrezygnowało z uczestnictwa w maturze lub nie zostało do niej dopuszczonych pomimo otrzymania oceny pozytywnej, a także jakie były przyczyny tej decyzji.

Wspieram
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.06.2022

Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium

Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.06.2022

Collegium Intermarium nagrodzi młodych mówców 

· Już po raz drugi Collegium Intermarium organizuje dla licealistów Konkurs Krasomówczy „Obrońca i Prokurator” na najlepszą mowę końcową.

· Organizatorzy liczą przede wszystkim na udział tegorocznych maturzystów, dla których nagrodą główną jest bezpłatny indeks na studiowanie. 

· Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca w siedzibie Uczelni.

Czytaj Więcej
Edukacja

06.06.2022

Jerzy Kwaśniewski: Genderowa cenzura i …genderowa toaleta

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przegłosował skrajnie genderowy projekt „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”. Rektor uczelni prof.

Czytaj Więcej