fbpx Debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apel do przedstawicieli Polski o sprzeciw wobec aborcji | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apel do przedstawicieli Polski o sprzeciw wobec aborcji

Data publikacji: 19.09.2022

Adobe Stock

· W Nowym Jorku rozpocznie się debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli doroczne spotkanie szefów państw i rządów.

· Spotkanie to jest okazją dla polskich przedstawicieli do potwierdzenia na arenie międzynarodowej, że nie istnieje prawo do aborcji.

· Stanowisko takie miałoby istotne znaczenie w związku z przyjętą na początku września przez ONZ rezolucją w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar przemocy seksualnej.

· Akt ten dąży do usytuowania aborcji jako jednego z praw człowieka.

· Deklaracja sprzeciwu Polski w Zgromadzeniu Ogólnym wobec tego typu treści, skutkowałaby uwolnieniem Polski od możliwych skutków rezolucji, do jakich należałoby, przede wszystkim, stworzenie normy prawa zwyczajowego w zakresie prawa do aborcji.

· Instytut Ordo Iuris zwrócił się do polskich przedstawicieli na Zgromadzeniu Ogólnym o wyrażenie stanowiska Polski wobec aborcji poprzez potwierdzenie i obronę polskiego ustawodawstwa chroniącego życie, w debacie ogólnej wysokiego szczebla ONZ.

2 września Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło w drodze konsensusu rezolucję „International Cooperation on Access to Justice, Remedies and Assistance for Survivors of Sexual Violence”. Wezwano w niej państwa do zapewnienia promocji i ochrony praw „seksualnych i reprodukcyjnych” oraz „bezpiecznej aborcji”. Rezolucja próbuje pozycjonować aborcję jako prawo człowieka, mimo że nie ma międzynarodowego konsensusu w tej sprawie ani międzynarodowego wiążącego dokumentu uznającego ją za prawo.

Zatwierdzenie rezolucji w tym trybie oznacza, że została ona przyjęta bez formalnego głosowania, dzięki mechanizmowi konsensusu, który rozumiany jest jako brak sprzeciwu państw wobec treści dokumentu. Choć rezolucja nie ma charakteru wiążącego, to jednak przyczynia się do stworzenia obowiązującego w perspektywie międzynarodowej prawa zwyczajowego. Tylko wówczas, gdy państwo konsekwentnie sprzeciwia się tworzeniu normy zwyczajowej, wielokrotnie protestując, że nie chce przyznać jej mocy wiążącej (tzw. persistent objector), jest państwem niezwiązanym tą normą

Podczas uchwalania rezolucji Polska nie tylko była jednym z jej projektodawców, ale w trakcie debaty w Zgromadzeniu Ogólnym nie zagłosowała za poprawkami zgłoszonymi przez Nigerię. Dotyczyły one usunięcia kontrowersyjnego języka dotyczącego aborcji i praw reprodukcyjnych. W istocie, nie wyrażając sprzeciwu wobec treści rezolucji, Polska przyczyniła się do budowania konsensusu w sprawie rezolucji i prób stworzenia norm prawa zwyczajowego dotyczącego prawa do aborcji.
 
Instytut Ordo Iuris zaapelował do Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP, aby podczas debaty przedstawili stanowisko Polski wobec aborcji, zaprzeczając istnieniu ,,prawa do aborcji” i wskazując, że Organizacja Narodów Zjednoczonych i Agencje Narodów Zjednoczonych promując tzw. „prawo do aborcji” działają ultra vires (poza zakresem kompetencji), gdyż prawo takie nie zostało uznane w żadnym wiążącym dokumencie. Wyrażenie jasnego stanowiska w tym zakresie będzie miało znaczenie w sferze prawa międzynarodowego i pozwoli Polsce prowadzić własną politykę w zakresie ochrony życia od poczęcia zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym.

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2022

Budujemy globalny sojusz w obronie naszych rodzin i Ojczyzny

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło na początku września rezolucję, wymieniającą wśród praw człowieka prawo do „swobodnego i odpowiedzialnego decydowania w sprawach związanych z seksualnością, w tym zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym”. Dokument precyzyjne stwierdza, że „prawa seksualne i reprodukcyjne” to między innymi dostęp do antykoncepcji, pigułek wczesnoporonnych i aborcji. Jednym z projektodawców rezolucji była Polska.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.09.2022

Kontrowersyjna rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Możliwy instrument nacisku na państwa

W ostatnich dniach wiele komentarzy wywołała rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca m.in. dostępu do aborcji, który to miałby być uznany za rzekome prawo człowieka. Liczne kontrowersje wzbudziło też stanowisko Polski, która znalazła się wśród projektodawców dokumentu. W imieniu Polski, jak i wszystkich państw Unii Europejskiej, poparcie dla rezolucji wyraził przedstawiciel Czech. Warto prześledzić, co de facto znalazło się w tym akcie oraz jakie konsekwencje może przynieść jego przyjęcie.  

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.09.2022

Zarzuty dla lekarzy z Pszczyny. Tragedia instrumentalnie wykorzystana przez środowiska proaborcyjne

Postawienie przez prokuraturę zarzutów trzem lekarzom sprawującym opiekę nad ciężarną pacjentką w szpitalu w Pszczynie powinno zakończyć wszelkie insynuacje, że za śmierć kobiety miałoby odpowiadać prawo obowiązujące po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prokuratury, lekarze opiekujący się panią Izabelą postępowali niezgodnie z wiedzą i sztuką medyczną.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

06.09.2022

ONZ podejmuje rezolucję uznającą aborcję za prawo człowieka, przy współudziale Polski

· Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdziło „Współpracę międzynarodową w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, środków zaradczych i pomocy dla ofiar przemocy seksualnej”, która promuje aborcję, tzw. prawa reprodukcyjne i język oparty na ideologii gender.

Czytaj Więcej