fbpx Powszechny Przegląd Okresowy: próba wymuszenia na Polsce realizacji ideologicznych postulatów | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Powszechny Przegląd Okresowy: próba wymuszenia na Polsce realizacji ideologicznych postulatów

Data publikacji: 15.11.2022

Adobe Stock

· Dziś w Genewie miał miejsce przegląd Polski w ramach 41. sesji Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR) Rady Praw Człowieka.

· Badanie UPR odbyło się podczas 3,5-godzinnej sesji prowadzonej przez Grupę Roboczą UPR - otwartą dla każdego państwa członkowskiego ONZ - w formie interaktywnego dialogu.

· Około 80 państw członkowskich skierowało wobec Polski konkretne zalecenia, z których wiele wzywa do reform w dostępie do aborcji i systemie sądownictwa czy zakłada realizację postulatów ideologii LGBT.

· Instytut Ordo Iuris wysłał wcześniej do ambasadorów państw ONZ memorandum wraz z publikacjami dotyczącymi poruszonych podczas przeglądu kwestii.

· Raport końcowy zostanie przyjęty 18 listopada 2022 roku.

15 listopada w Genewie odbyła się debata na temat stanu praw człowieka w Polsce w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego podczas 41. Sesji Rady Praw Człowieka. Dialog pomiędzy państwami członkowskimi Organizacji Narodów Zjednoczonych uczestniczącymi w Sesji a państwem poddawanym przeglądowi jest punktem kulminacyjnym przeglądu i ostatnim momentem wymiany poglądów przez delegacje przed sporządzeniem i przyjęciem raportu końcowego zawierającego ostateczne zalecenia.

Podczas debaty każda z delegacji przedstawiła własne rekomendacje dotyczące środków, które Polska powinna wdrożyć, zagwarantować i wzmocnić w celu poprawy stanu praw człowieka w kraju. Wstępem do debaty była prezentacja polskiej delegacji na temat reform podjętych przez nasz kraj w ciągu ostatnich czterech lat w celu poprawy jakości życia polskich obywateli oraz wszystkich wysiłków podjętych w celu przyjęcia milionów ukraińskich uchodźców i zagwarantowania im wszystkich koniecznych praw i dostępu do usług na równi z obywatelami polskimi.

Większość zaleceń przedstawionych przez państwa członkowskie, po podkreśleniu wyzwań, przed którymi stanęła Polska przyjmując miliony ukraińskich uchodźców, skupiła się niemal wyłącznie na takich kwestiach, jak niezależność sądownictwa, wolność słowa mediów i dziennikarzy, ochrona praw migrantów, zapobieganie dyskryminacji mniejszości i „społeczności LGBT", wprowadzenie „małżeństw” między parami tej samej płci oraz bezpieczny i legalny dostęp do aborcji oraz „prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet i dziewcząt”.

Delegacje państw takich jak Niemcy i Dania, wezwały Polskę do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zwalczania tzw. mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści poprzez zmianę polskiego kodeksu karnego i wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących ochrony osób ze względu na „tożsamość płciową”. Szwecja i Luksemburg zwróciły się do Polski o wprowadzenie przepisów dotyczących małżeństw osób tej samej płci, a Szwecja także o dekryminalizację aborcji we wszystkich przypadkach. Hiszpania, Irlandia, Belgia, Dania i Portugalia podkreśliły potrzebę pełnego wdrożenia Konwencji stambulskiej. Natomiast wiele innych państw członkowskich ograniczyło się do ogólnego zalecenia zwalczania dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową, kontynuowania walki z przestępstwami z nienawiści i mową przeciwko mniejszościom i przede wszystkim zapewnienia dostępu kobiet do zdrowia „seksualnego i reprodukcyjnego”.

W trakcie debaty głos zabrali przedstawiciele polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, by wyjaśnić stan polskiego ustawodawstwa w temacie poruszonym przez delegacje i przedstawić przegląd głównych punktów dyskusji. W kwestii dyskryminacji, eksperci Ministerstwa zwrócili uwagę na pełną ochronę przed dyskryminacją gwarantowaną przez polskie ustawodawstwo i Konstytucję RP. W sprawie aborcji, przedstawiciele wyjaśnili polskie ustawodawstwo w tym zakresie i podkreślili, że Polska nie jest stroną żadnych międzynarodowych konwencji przewidujących tzw. prawo do aborcji. Polscy eksperci w tej dziedzinie przedstawili szczegółowe informacje również na temat systemu sądownictwa.

Zatwierdzenie raportu końcowego, zawierającego ostateczne rekomendacje, zaplanowano na 18 listopada 2022 roku. Polska może po zakończeniu przeglądu zdecydować o przyjęciu zaleceń i wdrożeniu ich do następnego przeglądu bądź o ich odrzuceniu.


 - Powszechny Przegląd Okresowy powinien przede wszystkim oceniać stopień poszanowania przez dane państwo praw człowieka w perspektywie zobowiązań międzynarodowych, a więc zgodnie z przepisami takich dokumentów jak Karta Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy inne wiążące akty, których stroną jest dane państwo, czyli traktaty ratyfikowane przez dany kraj. Debata, która miała miejsce w Genewie uwidoczniła próby wymuszenia na Polsce zmiany przepisów w takich obszarach jak np. dostęp do aborcji, wprowadzenie „małżeństw” osób tej samej płci czy akceptacja więcej niż dwóch płci. Postulaty te nie tylko mają podstaw w prawie międzynarodowym, ale stanowią najczęściej realizację ideologicznych założeń, niemających z prawami człowieka wiele wspólnego - skomentowała Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Wolność Sumienia

06.12.2022

Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie

· Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego uniewinniające kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

Czytaj Więcej

„Nasze narody opierają się na rodzinie, której fundamentem jest małżeństwo” – spotkanie Sojuszu dla Dobra Wspólnego

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris spotkali się w Pradze z europejskimi i amerykańskimi ekspertami oraz delegacjami innych organizacji pozarządowych, aby omówić aktualne wyzwania związane z obroną życia ludzkiego i rodziny.

· W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sojuszu dla Dobra Wspólnego – koalicji organizacji prorodzinnych z Polski, Czech, Słowacji, Włoch i Węgier.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

30.11.2022

Manipulatorzy usiłują wprowadzić w Polsce eutanazję

W Polsce coraz szersze kręgi zatacza debata na temat legalizacji eutanazji. W niektórych krajach proceder ten już dawno został uznany w świetle prawa. Na początku października Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę Belga, którego matka została poddana eutanazji z powodu depresji. O zabiciu matki przez lekarzy mężczyznę powiadomiono… dzień po jej śmierci. Nie mógł się z nią nawet pożegnać...

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.11.2022

Ordo Iuris w obronie rodziny i wolności na forum ONZ

· W siedzibie ONZ w Genewie miało miejsce Forum Rady Praw Człowieka na temat Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności.

Czytaj Więcej