Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Proaborcyjne projekty lewicy sprzeczne z prawem. Analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 27.11.2023

Adobe Stock

· Wśród zapowiadanych przez lewicowo-liberalne formacje zmian prawnych, istotne miejsce zajmował postulat zwiększenia możliwości wykonywania aborcji w Polsce.

· Mimo pewnych różnic między koalicjantami, złożono dwa projekty ustaw, które godzą w prawo do życia w stadium prenatalnym.

· Pierwszy z nich depenalizuje aborcję do 12. tygodnia ciąży.

· Drugi zakłada wprowadzenie „prawa do aborcji”. Pojęcie to nie funkcjonuje w żadnym innym europejskim kraju i nie jest obecne w wiążących Polskę aktach prawa międzynarodowego.

· Opinię w tej sprawie przygotował Instytut Ordo Iuris.

· Jej autorzy wskazują też, że nie ma możliwości „unieważnienia” wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, co zapowiadali lewicowi politycy.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

W umowie koalicyjnej zawartej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Lewicę znalazła się deklaracja o tym, że partie te „unieważnią” wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., w którym za sprzeczną z Konstytucją uznana została tzw. eugeniczna przesłanka aborcyjna. Ponadto posłowie Lewicy złożyli w Sejmie dwa projekty mające na celu zwiększenie dostępności aborcji. Pierwszy z nich to projekt depenalizujący aborcję, która obecnie stanowi przestępstwo ścigane przez prokuraturę z urzędu. Zgodnie z projektem, aborcja ma pozostać nielegalna, ale nie będzie stanowiła przestępstwa, jeżeli zostanie dokonana do 12. tygodnia życia dziecka poczętego.

 

Jeszcze dalej idzie drugi z lewicowych projektów, wprost uznający „prawo do aborcji”, które, wbrew rozpowszechnionym, ale fałszywym opiniom, nie funkcjonuje obecnie w państwach europejskich. Nawet w krajach, gdzie aborcja jest powszechnie dostępna, nie istnieje „prawo do aborcji”, a wyjątkiem w tym względzie były jedynie Stany Zjednoczone do chwili obalenia przez Sąd Najwyższy USA skutków precedensowego wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade. Oznacza to, że również w USA nie funkcjonuje obecnie konstytucyjne „prawo do aborcji”. Jego wprowadzenia w Polsce chcą natomiast autorzy projektu ustawy „o bezpiecznej aborcji”, która pozwala na dokonanie aborcji na podstawie zupełnie arbitralnej decyzji „osoby w ciąży” (projekt nie posługuje się pojęciami takimi, jak matka lub nawet kobieta ciężarna) do 12. tygodnia życia dziecka poczętego.

 

Instytut Ordo Iuris wskazuje w opinii na sprzeczność wszystkich proponowanych przez lewicowo-liberalne formacje rozwiązań z polską Konstytucją.

 

„Obecnie obowiązujący stan prawny w zakresie ochrony życia w fazie prenatalnej wynika z regulacji konstytucyjnych. Chodzi przede wszystkim o art. 38 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, a także o art. 30 Konstytucji, który stanowi, że źródłem praw i wolności jest godność ludzka. Należy także pamiętać, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. aborcja dokonywana «ze względów społecznych» jest sprzeczna z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Godzi ona również w konstytucyjnie chronione wartości, takie jak macierzyństwo oraz rodzicielstwo” - tłumaczy dr Bartosz Zalewski, analityk Ordo Iuris.

 

Instytut rekomenduje odrzucenie złożonych przez Lewicę projektów w pierwszym czytaniu. W ekspertyzie Instytutu wskazano także, że nie ma możliwości „unieważnienia” wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. ponieważ, zgodnie z art. 190 Konstytucji, wyroki TK są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Wiążą one zatem wszystkie organy władzy publicznej – zarówno Sejm i Senat, jak i organy władzy wykonawczej oraz sądy.

Wspieram
Ochrona życia

26.02.2024

Urodziła dziecko, które miało być martwe. Prokuratura w Lublinie przejmuje sprawę

· Do wydziału do spraw błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Lublinie trafiła sprawa kobiety z Lubartowa, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.02.2024

Sejm odrzuca projekty chroniące życie i rodzinę

· Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.02.2024

Brak aborcji może prowadzić do ubóstwa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

· Parlament Europejski przyjął rezolucję o priorytetach unijnych na nadchodzące, marcowe posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

· W dokumencie wskazano m.in., że ubóstwo kobiet może być skutkiem braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

· Europosłowie wzywają Radę Europejską do zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.02.2024

Ochrona życia dzieci zagrożona. Ordo Iuris zgłasza zastrzeżenia do nowych zasad etyki dla lekarzy

· Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Etyki Lekarskiej uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Czytaj Więcej