fbpx Zakaz modlitwy przed klinikami aborcyjnymi ciosem w podstawowe wolności | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zakaz modlitwy przed klinikami aborcyjnymi ciosem w podstawowe wolności

Data publikacji: 21.02.2023

Adobe Stock

· W brytyjskim parlamencie trwają prace nad poprawkami do projektu Ustawy o Porządku Publicznym.

· Dotyczy on tzw. stref „bezpiecznego dostępu” wokół klinik aborcyjnych w Wielkiej Brytanii.

· Obecnie podobne przepisy obowiązują w Irlandii Północnej, gdzie w promieniu 150 metrów od tych placówek tworzone są obszary, w których zakazane jest nie tylko protestowanie przeciwko aborcji, ale nawet cicha modlitwa i rozmowa na temat alternatywy dla aborcji.

· Wcześniej jeden z Komitetów ONZ uznał działanie zwolenników ochrony życia za „agresywne” i „dyskryminujące” oraz wezwał do wprowadzenia w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przepisów zakazujących tego typu działań.

· Instytut Ordo Iuris wskazuje w analizie, że wdrożenie tych poprawek może w konsekwencji prowadzić do wykluczenia zwolenników ochrony życia z debaty publicznej.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Sprawa miała swój początek 24 marca 2022 r., kiedy to Zgromadzenie Irlandii Północnej uchwaliło Ustawę o usługach aborcyjnych. Art. 5 ust. 2 tego aktu uznaje za przestępstwo „podejmowanie działań w strefie bezpiecznego dostępu do klinik aborcyjnych z zamiarem bezpośrednim lub lekkomyślnie, mające na celu wywieranie wpływu na osobę chronioną, bezpośrednio lub pośrednio”. Do osób „chronionych” zalicza się klientki klinik aborcyjnych, osoby im towarzyszące oraz personel medyczny.

Ustawa nie daje zwolennikom ochrony życia wyrażającym swoje poglądy w pobliżu szpitali żadnej możliwości powołania się na „uzasadnione usprawiedliwienie” swoich działań. W związku z tym, Prokurator Generalny Irlandii Północnej zwrócił się do Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii o rozstrzygnięcie, czy wspomniany przepis nie wykracza poza kompetencje ustawodawcze Zgromadzenia Irlandii Północnej. Wiąże się on bowiem z naruszeniem wolności sumienia, religii, zgromadzeń i wyrażania opinii, które są gwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Prokurator zwracał uwagę sądowi, że sytuacja działaczy pro life jest w praktyce mniej korzystna niż np. ekologów blokujących drogi publiczne. Sąd Najwyższy uznał jednak, że przepis ustawy nie narusza wymienionych praw.

Głos w tej sprawie zabrał także Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW). W swoim raporcie organ ten wskazał na formy „utrudniania” kobietom dostępu do aborcji w Irlandii Północnej. Jako „agresywne” zostały w raporcie określone zachowania takie jak eksponowanie przez zwolenników ochrony życia plakatów ze zdjęciami pokazującymi skutki aborcji, prowadzenie rozmów z kobietami w celu zmiany ich decyzji czy wręczanie im ulotek pro life. Komitet CEDAW uznał działalność aktywistów za „dyskryminację kobiet” i wezwał do stworzenia prawa, które bezwzględnie zakaże jakichkolwiek działań wokół klinik aborcyjnych i przynależnych obiektów.

Równolegle do prac w Irlandii Północnej, w Parlamencie Wielkiej Brytanii trwały czynności legislacyjne nad poprawką do art. 9 Ustawy o Porządku Publicznym. Według tego aktu, zakazana byłaby nawet modlitwa w myślach przed klinikami aborcyjnymi. Poprawka 45 do tej ustawy zmierza do zakazania, pod groźbą kary grzywny, podejmowania jakichkolwiek pokojowych prób wpłynięcia na zmianę zdania kobiety, która zamierza dokonać aborcji. Według innej poprawki zaproponowanej w Izbie Lordów, sankcji miałoby podlegać przekazywanie informacji dotyczących aborcji w sposób, który może być widziany lub słyszany przez osobę próbującą wejść do pomieszczeń, w których przeprowadzane są aborcje lub opuszczającą te pomieszczenia i z uzasadnionym prawdopodobieństwem może wywołać u niej niepokój. Obecnie poprawki rozpatrywane są przez Izbę Lordów. Następnie trafią one do Izby Gmin, a po ich zatwierdzeniu konieczna będzie zgoda królewska.

- Kolejnym krokiem może być cenzurowanie publicznego wypowiadania się osób o poglądach pro life pod pretekstem potencjalnej możliwości wywarcia wpływu na kobiety zamierzające dokonać aborcji. Planowana poprawka może doprowadzić do wykluczenia z dyskursu publicznego przeciwników aborcji. Zasadne jest zatem stwierdzenie, że tam, gdzie prawo przestaje chronić życie człowieka od momentu poczęcia, pozostali członkowie społeczeństwa w krótkim czasie sukcesywnie będą tracić pozostałe wolności – wolność słowa, sumienia i zgromadzeń. Bez tych wolności, które są filarami demokracji, państwo utraci status demokratycznego państwa prawa” – podkreśla adw. Magdalena Mickiewicz, koordynator Centrum Wolności Religijnej Instytutu Ordo Iuris.

 

Wspieram
Ochrona życia

27.03.2023

Uderzamy w nielegalne podziemie aborcyjne

Z udziałem naszych prawników doszło w ostatnim czasie do skazania pierwszej osoby dostarczającej chemiczne środki aborcyjne w Polsce. Idąc za ciosem, przygotowujemy uderzenie w nielegalne podziemie aborcyjne. Sprawa Justyny W.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.03.2023

Działacz pro-life uniewinniony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił działacza Fundacji Pro – prawo do życia, skazanego wcześniej na grzywnę.

· Przyczyną obwinienia wolontariusza było prezentowanie przez niego billboardu pokazującego skutki aborcji, co, w opinii sądów, miało być „czynem nieprzyzwoitym”.

· Mężczyzna został skazany na grzywnę przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Wyrok ten podtrzymał Sąd Okręgowy.

Czytaj Więcej

Ochrona życia, wolności religii i symboli narodowych – Ordo Iuris interweniuje przed Trybunałem w Strasburgu

· Instytut Ordo Iuris nieustannie monitoruje działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.03.2023

Prawo do życia czy prawo do aborcji? Konferencja w Sejmie RP

24 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Życia. Tego dnia w Sejmie RP odbędzie się konferencja pt. "Prawo do życia czy prawo do aborcji?". Jednym z prelegentów będzie adw. Jerzy Kwaśniewski - prezes Ordo Iuris. 

Strona konferencji - LINK

Czytaj Więcej