fbpx Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

dafsdg

Art. 1.     W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. ‑ Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) w art. 169 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a          Z wnioskiem o zwolnienie opiekuna wystąpić może prokurator, w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia na szkodę małoletniego przestępstwa z art. 207 § 1‑3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ‑ Kodeks karny.”.

Art. 2.     W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Pełnoletnie matki z małoletnimi dziećmi oraz pełnoletnie kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani pełnoletni ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.”;

2)     w art. 47 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz domy dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży, a także tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.”;

3)     w art. 47 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a.            Małoletnie matki z małoletnimi dziećmi oraz małoletnie kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży. Domy te mogą być tworzone jako jednostki samodzielne lub jako wyodrębnione oddziały domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Mogą być do nich również przyjmowani małoletni ojcowie z małoletnimi dziećmi.

4b.  Kierownik domu dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży o fakcie przyjęcia małoletniego informuje niezwłocznie sąd opiekuńczy oraz prokuratora, który rozstrzyga o złożeniu do sądu wniosku o ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.”.

Art. 3.     W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 38a ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje o rodzeństwie i zstępnych w przypadku, gdy dziecko jest małoletnim rodzicem;”;

2)     w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.”;

3)     w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.”;

4)     w art. 67 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinie tej nie może przebywać więcej niż 3 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. W razie konieczności umieszczenia w takiej rodzinie rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą tej rodziny oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

3.    W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka piecza zastępcza może być sprawowana nad nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. W przypadku konieczności umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą sprawującego pieczę zastępczą oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.”;

5)     w art. 95 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a.            W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo­­‑wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.”;

6)     w art. 102 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu oraz małoletnim matkom z dziećmi;”;

7)     w art. 139a ust. 1 pkt. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

„4)    sporządzanie opinii o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem w rodzinie przysposabiającej;

5)     sporządzanie opinii o możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem;”;

8)     w art. 139a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Sporządzając opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektor placówki opiekuńczo­‑wychowawczej typu rodzinnego biorą pod uwagę w szczególności więzi między rodzeństwem lub między małoletnią matką a jej dzieckiem.”;

9)     w art. 161 ust. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13)  dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa i zstępnych dziecka.”;

10)   w art. 164a ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13)  dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka oraz jego zstępnych w przypadku, gdy dziecko jest małoletnim rodzicem, a także informację, czy rodzeństwo oraz jego zstępni w przypadku, gdy dziecko jest małoletnim rodzicem, zostali zgłoszeni do przysposobienia.”;

11)   w art. 166 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka oraz jego zstępnych w przypadku, gdy dziecko jest małoletnim rodzicem;”.

Art. 4.     Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. ‑ Kodeks rodzinny i opiekuńczy umożliwia prokuratorowi wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zwolnienie opiekuna. Wskazać należy, iż zgodnie z projektem sytuacją uzasadniającą złożenie takiego wniosku jest w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia na szkodę małoletniego przestępstwa z art. 207 § 1‑3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ‑ Kodeks karny, w których uregulowane są typy podstawowy i kwalifikowane przestępstwa znęcania się. Zauważyć można, iż prokurator jako organ przygotowawczego postępowania karnego niewątpliwie dysponuje aktualną wiedzą na temat postępowań w toku. Przyznanie legitymacji procesowej uzasadnia dodatkowo status prokuratora jako organu stojącego na straży praworządności.

 

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tworzą rozdział w obrębie interwencji kryzysowej dzieląc dotychczasową kategorię domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, wyodrębniając nową kategorię domów dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży. Takie rozwiązanie czyni zadość uwagom wskazanym w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zamieszczonemu w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem 39. Domy te mogą być tworzone jako jednostki samodzielne lub jako wyodrębnione oddziały domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Przyjęte rozwiązanie pozwala na zachowanie elastyczności w stosunku do potrzeb lokalnych, a także na ogranicza wpływ proponowanej legislacji na wydatki sektora finansów publicznych. Zmodyfikowana została delegacja ustawowa zawarta w art. 47 ust. 5 celem uwzględnienia nowopowstałej kategorii domów dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży. Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z projektem kierownik domu dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży o fakcie przyjęcia małoletniego ma informować niezwłocznie sąd opiekuńczy oraz prokuratora, który ma rozstrzygać o złożeniu do sądu wniosku o zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw problemowi wskazanemu we wspomnianym już uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, polegającym na przysługiwaniu władzy rodzicielskiej wobec osoby małoletniej, która korzysta z pomocy w ramach interwencji kryzysowej wskazanej w art. 47.

 

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dążą do ograniczenia ryzyka wystąpienia sytuacji, w której dochodzi do umieszczenia małoletniego rodzica w innym miejscu sprawowania pieczy zastępczej niż jego dziecka. Projektowane brzmienie ww. przepisów zmierza do uwzględniania informacji o posiadanym potomstwie w toku podejmowania decyzji o umieszczeniu w pieczy zastępczej. Co więcej, na przeszkodzie wspólnemu umieszczeniu rodzica i dziecka nie będzie już stało osiągnięcie maksymalnej dopuszczalnej liczby dzieci. Dotychczas jedyny wyjątek dotyczył sytuacji, w której mającymi zostać umieszczonymi dziećmi było rodzeństwo.

 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1393) w art. 99:

Czytaj Więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:

Czytaj Więcej

Tak dla rodziny, nie dla gender

Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Tak dla rodziny, nie dla gender" przygotował projekt ustawy mający na celu wypowiedzenie Konwencji stambulskiej i zastąpienie jej Konwencją o prawach rodziny. Autorami projektu są Instytut Ordo Iuris i Chrześcijański Kongres Społeczny. Podpisało się pod nim 150 tys. Polaków. Akcję wsparło wiele środowisk i organizacji prorodzinnych. Ustawa ma za zadanie realne zwalczanie przemocy domowej, wolne od nieskutecznych rozwiązań opartych na radykalnej ideologii gender.

Czytaj Więcej

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Instytut Ordo Iuris przygotował projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przede wszystkim projekt zmian zakłada wzmocnienie ochrony wolności prezentowania poglądów i wyników badań naukowych oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów jej przestrzegania. Zgodnie z naszą propozycją wolność prezentowania poglądów może być ograniczona jedynie w przypadku promowania stanowisk, których głoszenie jest wprost zabronione przez polskie prawo.

Czytaj Więcej

W kierunku prawa przyjaznego rodzinie – propozycje legislacyjne Instytutu Ordo Iuris

W czasach podważania roli i istoty małżeństwa, osłabienia więzi rodzinnych oraz kryzysu demograficznego szczególnie ważne jest, aby obowiązujące w Polsce prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo.

Czytaj Więcej

Jak zatrzymać obchodzenie prawa rodzinnego przez ruch LGBT - projekt ustawy Ordo Iuris o ochronie małżeństwa, rodziny i dobra dziecka

Konstytucja RP chroni rodzinę i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. W polskim porządku prawnym istnieją jednak przepisy, które bywają wykorzystywane m.in. przez ruch LGBT do podważania tej ochrony. Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy, który eliminując tego rodzaju przepisy wzmacnia prawną ochronę małżeństwa, rodziny i dobra dziecka. Proponowane zmiany mają zatrzymać obchodzenie polskiego prawa rodzinnego, które podejmują organizacje LGBT. Projekt został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

Czytaj Więcej