Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

dafsdg

Art. 1.     W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. ‑ Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) w art. 169 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a          Z wnioskiem o zwolnienie opiekuna wystąpić może prokurator, w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia na szkodę małoletniego przestępstwa z art. 207 § 1‑3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ‑ Kodeks karny.”.

Art. 2.     W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Pełnoletnie matki z małoletnimi dziećmi oraz pełnoletnie kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani pełnoletni ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.”;

2)     w art. 47 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz domy dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży, a także tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.”;

3)     w art. 47 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a.            Małoletnie matki z małoletnimi dziećmi oraz małoletnie kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży. Domy te mogą być tworzone jako jednostki samodzielne lub jako wyodrębnione oddziały domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Mogą być do nich również przyjmowani małoletni ojcowie z małoletnimi dziećmi.

4b.  Kierownik domu dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży o fakcie przyjęcia małoletniego informuje niezwłocznie sąd opiekuńczy oraz prokuratora, który rozstrzyga o złożeniu do sądu wniosku o ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.”.

Art. 3.     W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 38a ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje o rodzeństwie i zstępnych w przypadku, gdy dziecko jest małoletnim rodzicem;”;

2)     w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.”;

3)     w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.”;

4)     w art. 67 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinie tej nie może przebywać więcej niż 3 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. W razie konieczności umieszczenia w takiej rodzinie rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą tej rodziny oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

3.    W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka piecza zastępcza może być sprawowana nad nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. W przypadku konieczności umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą sprawującego pieczę zastępczą oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.”;

5)     w art. 95 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a.            W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo­­‑wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.”;

6)     w art. 102 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu oraz małoletnim matkom z dziećmi;”;

7)     w art. 139a ust. 1 pkt. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

„4)    sporządzanie opinii o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem w rodzinie przysposabiającej;

5)     sporządzanie opinii o możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa lub małoletniej matki z dzieckiem;”;

8)     w art. 139a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Sporządzając opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektor placówki opiekuńczo­‑wychowawczej typu rodzinnego biorą pod uwagę w szczególności więzi między rodzeństwem lub między małoletnią matką a jej dzieckiem.”;

9)     w art. 161 ust. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13)  dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa i zstępnych dziecka.”;

10)   w art. 164a ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13)  dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka oraz jego zstępnych w przypadku, gdy dziecko jest małoletnim rodzicem, a także informację, czy rodzeństwo oraz jego zstępni w przypadku, gdy dziecko jest małoletnim rodzicem, zostali zgłoszeni do przysposobienia.”;

11)   w art. 166 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka oraz jego zstępnych w przypadku, gdy dziecko jest małoletnim rodzicem;”.

Art. 4.     Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. ‑ Kodeks rodzinny i opiekuńczy umożliwia prokuratorowi wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zwolnienie opiekuna. Wskazać należy, iż zgodnie z projektem sytuacją uzasadniającą złożenie takiego wniosku jest w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia na szkodę małoletniego przestępstwa z art. 207 § 1‑3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ‑ Kodeks karny, w których uregulowane są typy podstawowy i kwalifikowane przestępstwa znęcania się. Zauważyć można, iż prokurator jako organ przygotowawczego postępowania karnego niewątpliwie dysponuje aktualną wiedzą na temat postępowań w toku. Przyznanie legitymacji procesowej uzasadnia dodatkowo status prokuratora jako organu stojącego na straży praworządności.

 

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tworzą rozdział w obrębie interwencji kryzysowej dzieląc dotychczasową kategorię domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, wyodrębniając nową kategorię domów dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży. Takie rozwiązanie czyni zadość uwagom wskazanym w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zamieszczonemu w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem 39. Domy te mogą być tworzone jako jednostki samodzielne lub jako wyodrębnione oddziały domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Przyjęte rozwiązanie pozwala na zachowanie elastyczności w stosunku do potrzeb lokalnych, a także na ogranicza wpływ proponowanej legislacji na wydatki sektora finansów publicznych. Zmodyfikowana została delegacja ustawowa zawarta w art. 47 ust. 5 celem uwzględnienia nowopowstałej kategorii domów dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży. Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z projektem kierownik domu dla małoletnich matek z małoletnimi dziećmi i małoletnich kobiet w ciąży o fakcie przyjęcia małoletniego ma informować niezwłocznie sąd opiekuńczy oraz prokuratora, który ma rozstrzygać o złożeniu do sądu wniosku o zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw problemowi wskazanemu we wspomnianym już uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, polegającym na przysługiwaniu władzy rodzicielskiej wobec osoby małoletniej, która korzysta z pomocy w ramach interwencji kryzysowej wskazanej w art. 47.

 

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dążą do ograniczenia ryzyka wystąpienia sytuacji, w której dochodzi do umieszczenia małoletniego rodzica w innym miejscu sprawowania pieczy zastępczej niż jego dziecka. Projektowane brzmienie ww. przepisów zmierza do uwzględniania informacji o posiadanym potomstwie w toku podejmowania decyzji o umieszczeniu w pieczy zastępczej. Co więcej, na przeszkodzie wspólnemu umieszczeniu rodzica i dziecka nie będzie już stało osiągnięcie maksymalnej dopuszczalnej liczby dzieci. Dotychczas jedyny wyjątek dotyczył sytuacji, w której mającymi zostać umieszczonymi dziećmi było rodzeństwo.

 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

 

Stop okaleczaniu dzieci. Projekt ustawy o zakazie „zmiany płci”

Instytut Ordo Iuris opublikował projekt ustawy zakazujący podejmowanie interwencji medycznych polegających na podawaniu środków blokujących dojrzewanie płciowe oraz hormonów płci przeciwnej a także operacji chirurgicznych zmierzających do tzw. zmiany płci. Regulacja ta dotyczy osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne uniemożliwiające świadome wyrażenie zgody.

Czytaj Więcej

W kierunku urzeczywistnienia wolności sumienia i religii – propozycje legislacyjne Ordo Iuris

Polska konstytucja dobrze chroni wolność sumienia i religii obywateli RP. W dzisiejszym czasie stanowi ona tamę dla antyreligijnych postulatów radykalnej lewicy, która aktywizuje się również w Polsce.

Czytaj Więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1393) w art. 99:

Czytaj Więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:

Czytaj Więcej

Tak dla rodziny, nie dla gender

Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Tak dla rodziny, nie dla gender" przygotował projekt ustawy mający na celu wypowiedzenie Konwencji stambulskiej i zastąpienie jej Konwencją o prawach rodziny. Autorami projektu są Instytut Ordo Iuris i Chrześcijański Kongres Społeczny. Podpisało się pod nim 150 tys. Polaków. Akcję wsparło wiele środowisk i organizacji prorodzinnych. Ustawa ma za zadanie realne zwalczanie przemocy domowej, wolne od nieskutecznych rozwiązań opartych na radykalnej ideologii gender.

Czytaj Więcej

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Instytut Ordo Iuris przygotował projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przede wszystkim projekt zmian zakłada wzmocnienie ochrony wolności prezentowania poglądów i wyników badań naukowych oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów jej przestrzegania. Zgodnie z naszą propozycją wolność prezentowania poglądów może być ograniczona jedynie w przypadku promowania stanowisk, których głoszenie jest wprost zabronione przez polskie prawo.

Czytaj Więcej