Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Rada Naukowa
Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to grono uznanych ekspertów z wielu dziedzin nauki, m.in. nauk medycznych, prawnych, społecznych i innych gałęzi nauk humanistycznych. Do zadań Rady należy opiniowanie wyzwań i dylematów, jakie niesie współczesna nauka i dyskurs publiczny oraz promowanie debaty bioetycznej. Członkostwo w Radzie Naukowej ma charakter honorowy - nie wiąże się z żadną formą zatrudnienia ani wynagrodzenia. W skład Rady wchodzą:

 

Prof. Andrzej Kochański – lekarz, specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej, profesor zwyczajny w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik Zespołu Nerwowo-Mięśniowego. Od 2013 ekspert Zespołu ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski. Od kwietnia 2017 Członek Zespołu doradczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych. Od 2019 r. członek Zespołu doradczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw dostępności danych medycznych na potrzeby badań naukowych.

Prof. Bogdan Chazan – lekarz, ginekolog-położnik. Były Dyrektor Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie oraz były Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, dyrektor medyczny MaterCare International oraz wiceprezydent Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich (FEAMC).

Dr hab. Zdzisława Kobylińska – filozof, etyk mediów, poseł na Sejm RP III kadencji. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II. Studia doktoranckie odbyła w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (1989–1992), gdzie obroniła doktorat w zakresie filozofii (w oparciu o rozprawę pt. Il concetto dell'educazione morale nell'insegnamento di Jacek Woroniecki). Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Tadeusz Pietrucha – biotechnolog, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, twórca oraz prezes firmy Biotechconsulting Sp. Z.o.o.

Prof. Krzysztof Motyka – socjolog, prawnik oraz filozof. Kierownik Katedry Socjologii Prawa i Moralności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Były Członek Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2000-2001) oraz Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (2007-2012). Od 2012 r. konsultor Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Prof. Alina Midro – lekarz, genetyk kliniczny. Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ekspert Zespołu ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski. Specjalista w zakresie diagnostyki genetycznej. Współpracuje m. in. z Fundacją im. Jérôme Lejeune we Francji.

Dr hab. n. med. profesor WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska – specjalista ginekolog-położnik, były prodziekan dwóch kadencji Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2002 roku kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej. Redaktor naczelna czasopisma „Położna – nauka i praktyka”. Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Solec Sp. z o.o.

Dr hab. Andrzej Lewandowicz – lekarz i chemik, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii. Dr. hab. Lewandowicz jest pracownikiem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher oraz Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Dr hab. Krzysztof Wiak – prawnik, specjalista w zakresie prawa karnego. Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Karnego KUL. Członek-korespondent Papieskiej Akademii Życia, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

dr Jan Napoleon Saykiewicz – Doktor nauk ekonomicznych , edukator, działacz społeczny i polonijny, profesor Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu, Pensylwania, USA. Dyscyplina: ekonomia stosowana, zarządzanie gospodarcze, zarządzanie przedsiębiorstwem. Zainteresowania badawcze: skutki ekonomiczno-społeczne procesów transformacji. Studia w SGPiS w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Praca w Warszawie, Pittsburghu, Berkeley, Nowym Jorku, Pekinie, Rzymie. Były prezydent International Management Development Association (IMDA). Długoletni Członek Zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Jeden z założycieli Federacji Ochrony Konsummenta w Polsce. Długoletni Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Pensylwanii. Posiada odznaczenia i wyróżnienia polskie i zagraniczne. Wzmiankowany w: Who is Who in America; Who is Who in American Education; Polonia Słownik Biograficzny; Złota Księga Nauki Polskiej.

Dr Marcin Olszówka doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa Uczelni Collegium Intermarium w Warszawie, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, Kierownik aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji, zastępca redaktora naczelnego „Kultury Prawnej”. W latach 2010–2014 asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertacja doktorska pt. „Wpływ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego” obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2016 r. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa wyznaniowego i bioetyki, w tym kilku monografii, artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz współautor komentarza do Konstytucji RP wydanego w 2016 r. nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

Dr Justyna Melonowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, psycholog, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członkini EuropeanSociety of Women in TheologicalResearch. W latach 2014-2017 publicystka „Więzi” i członkini zespołu Laboratorium “Więzi”. Od 2017 autorka „Christianitas. Pisma na rzecz ortodoksji”. Uczestniczka licznych debat publicznych. Autorka monografii „Ordo amoris, amor ordinis. Emancypacja w konserwatyzmie” (APS 2018), „Osob(n)a:kobieta a personalizm Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Doktryna i rewizja” (Difin 2016),współredaktorka książki „Friendship with the Other. Religions - Relations - Attitudes” (PTPN UAM 2016). Jej zainteresowania badawcze dotyczą filozofii i teologii osoby, problematyki podmiotowości w piśmiennictwie współczesnego Kościoła katolickiego, rozumienia ortodoksji religijnej w XX i XXI wieku oraz przywództwa religijnego. Obecnie na wydanie oczekują dwa zbiory jej rozpraw, esejów i polemik, pt. „Religia i walka. Pisma machabejskie” oraz „Religia i walka. Pisma jakubowe”.

Justyna Melonowska

Adw. dr Bartosz Lewandowski - Adwokat, doktor nauk prawnych, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Jest partnerem jednej z warszawskim spółek adwokackich. Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich (m.in. w "Państwie i Prawie" czy "Przeglądzie Sejmowym") oraz międzynarodowych periodykach naukowych. W swojej pracy naukowej koncentruje się również na prawnych aspektach pozycji biegłych sądowych w praktyce procesowej, czego wyrazem jest wydana pod jego redakcją książka "Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym" (Warszawa 2016). Od 2013 r. jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych koncentrujących swoją aktywność na wolności działalności gospodarczej, wolności słowa oraz ochronie porządku konstytucyjnego.

Dr Filip Ludwin – doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, Instytucie im. Mikołaja Sienickiego oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. W Instytucie na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest redaktorem naczelnym czasopisma „Kultura Prawna”. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa. W swojej pracy badawczej zajmował się ponadto m.in. zasadą podziału władzy, zagadnieniem suwerenności ludu, ideowymi fundamentami integracji europejskiej, myślą Jana Jakuba Rousseau, Nicolasa Gomeza Davili, Hansa Kelsena i Antoniego Peretiatkowicza.

Jarosław Krzewicki

Ks. dr Jarosław Krzewicki - Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim, studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem z kościelnego prawa publicznego, studia w zakresie teologii moralnej na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu oraz na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie uwieńczone doktoratem, studia z prawa świeckiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

W latach 2001-2017 duszpasterz i proboszcz parafii Marcetelli i Girgenti, wikariusz generalny diecezji Rieti w latach 2014-2015. Aktualnie, Rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, gdzie wykłada prawo, wykładowca historii prawa w EWSPA w Warszawie oraz prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza w Rzymie. Rekolekcjonista, duszpasterz w Rieti. Od 22 lat mieszkający w Rzymie.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – adwokat, współtwórca i Prezes Zarządu Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. Wspólnik w kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski. W praktyce adwokackiej skupiony na procesie cywilnym, prawach i wolnościach obywatelskich, prawach rodziny i prawach dziecka. Reprezentuje obywateli i organizacje społeczne w licznych precedensowych postępowaniach przed krajowymi i międzynarodowymi sądami i trybunałami oraz w ramach procesu konsultacyjnego na zaproszenie międzynarodowych organów jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Doradza krajowym i międzynarodowym organizacjom społecznym i gospodarczym, uczestniczył w formowaniu ruchów obywatelskich i organizacji członkowskich zabierających głos w debacie publicznej w przestrzeni praw człowieka. Do 2017 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Rady Winiarstwa. Twórca i pierwszy dyrektor Programu Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris, w ramach którego udzielono bezpłatnej pomocy prawnej w kilkuset sprawach kluczowych dla ochrony praw rodzin i dzieci, wolności sumienia i klauzuli sumienia, wolności słowa i zgromadzeń obrońców życia, ochrony osób oskarżanych, znieważanych lub prześladowanych za wyrażane przywiązanie do naturalnego ładu społecznego poświadczonego w Konstytucji RP. Członek rad doradczych czterech Ministrów Sprawiedliwości, w tym Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce oraz Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Członek i sekretarz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji od 2017 roku. Od 2017 członek International Association of Genocide Scholars. W marcu 2019 roku powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama.

Dr hab. Jan Olszewski - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Śląskim. Od wielu lat specjalizuje się w szeroko rozumianym Prawie Konkurencji, Prawie Arbitrażowym, Prawie UE, a ostatnio Prawie Informacji. Jest autorem ponad 200 publikacji i kilkunastu książek. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i z zagranicy. Często odbywa tam też staże lub prowadzi wykłady. W szczególności są to uczelnie USA np. Uniwersytet Indiana Bloomington, ale także wykładał w kilku uczelniach europejskich i w Indiach. Na zaproszenie ABA z USA prowadził badania w FTC w Waszyngtonie (Federalna Komisja Handlu USA) i w Antitrust Division działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości USA. Jest współzałożycielem Pierwszego Podkarpackiego Sądu Arbitrażowego, gdzie przez ponad 10 lat pełnił funkcję prezesa. Ostatnio, obok pracy badawczej, wykonuje liczne zadania eksperckie.

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz – ksiądz katolicki, teolog moralista, bioetyk, autor książek i artykułów popularyzujących wiedzę nt. bioetyki, kaznodzieja i rekolekcjonista. Pochodzi z Warszawy. W Zgromadzeniu Księży Marianów od 1987 roku. Obecnie pełni obowiązki sekretarza Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów. Doktorat (2000) i habilitację (2011) uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie pracował w latach 1998-2014. Współpracownik National Catholic Bioethic Center, Philadelphia, PA (2007-2008), St. Pope Paul VI Institute for Human Reproduction, Omaha, NE (2011-2015) oraz (od 2020) Akademii Katolickiej w Warszawie. Od 2017 członek i sekretarz Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

Prof. Ewa Budzyńska - dr hab., em. prof. nadzw. UŚ; studia magisterskie i doktoranckie – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie; habilitacja – Wydział Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Od 1991 r. do 2020 r. pracownik naukowy Instytutu Socjologii WNS UŚ w Katowicach. W lutym 2020 r. odeszła z Uniwersytetu Śląskiego w proteście przeciwko nietolerancji i dyskryminacji nauczycieli akademickich prezentujących inne wartości niż lewicowo-genderowe oraz narzucaniu tym wykładowcom ideologicznej cenzury w postaci poprawności politycznej. Zainteresowania naukowo-badawcze E. Budzyńskiej koncentrują się na problematyce związanej z socjologią moralności, socjologią rodziny oraz socjologią religii. Przedmiotem jej naukowych dociekań są przemiany wartości moralnych (w tym wartości prospołecznych i religijnych) w kontekście ładu moralnego oraz przemiany współczesnej rodziny (m.in. jej struktury, funkcji, a zwłaszcza międzypokoleniowej więzi). E. Budzyńska opracowała socjologiczne koncepcje: ładu moralnego i jego uwarunkowań, więziotwórczej funkcji rodziny oraz międzypokoleniowej więzi w rodzinie. Jest autorką kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Współtwórca i pierwszy kierownik II Katedry Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy w latach 2009-2017. Autor ponad 400 recenzowanych publikacji naukowych oraz autor lub redaktor 9 monografii w zakresie bioetyki. Promotor 20 przewodów doktorskich i kierownik 41 specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Członek Krajowej Komisji Egzaminacyjnej CMKP w dziedzinie kardiologii oraz ekspert w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Recenzent w 3 czasopismach naukowych oraz członek Rady Naukowej 3 czasopism medycznych. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu oraz Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. W 1981 roku lekarz strajkowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych ”Solidarność”. Współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy. Przewodniczący Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej oraz przewodniczący Zespołu Etycznego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Współtwórca „Okna życia” w Bydgoszczy. Były przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Odznaczony m.in. medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy na wniosek wojewódzkich władz „Solidarności” za zasługi dla rodzin członków „Solidarności” w okresie stanu wojennego oraz medalem Edukacji Narodowej oraz nagrodą Marszałka województwa Kujawsko – Pomorskiego w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej i prawa człowieka.

Prof. dr hab. Anna Łabno - konstytucjonalistka, profesor nauk prawnych, pełniła funkcję prorektora Uniwersytetu Śląskiego. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego, kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UŚ. Wśród jej zainteresowań naukowych mieści się polskie i porównawcze prawo konstytucyjne, w szczególności systemy sprawowania władzy z uwzględnieniem mechanizmów przekształceń ustrojowych we współczesnych państwach; tworzenie podstaw demokratycznego ustroju (w tym budowy społeczeństwa obywatelskiego) w państwach postautorytarnych, w Portugalii i Hiszpanii oraz w Polsce; a także zagadnienia ochrony praw człowieka.

Prof. dr hab. Anna Łabno
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz

Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz - kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swoich badaniach naukowych podejmuje temat takie, jak ograniczenia wolności religijnej w okresie pandemii COVID-19, autonomia wspólnot religijnych, wolność religijna a inne wartości prawnie chronione, religia jako kategoria prawna prawo do sprzeciwu sumienia, umowy państwowo-kościelne czy status prawny osób duchownych.