Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Amerykańsko-izraelski uczony przedkłada Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię w sprawie genderowej Konwencji stambulskiej

Data publikacji: 02.02.2023

Adobe Stock

· Prof. Eugene Kontorovich, amerykańsko-izraelski prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym oraz międzynarodowym, przekazał polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię „przyjaciela sądu” w sprawie Konwencji stambulskiej

· Prawna argumentacja przedstawiona przez prof. Kontorovicha przyczyniła się do odrzucenia projektu przyjęcia Konwencji przez Izrael.

· W swojej opinii, prawnik wskazuje, że Konwencja nakłada na państwa-strony liczne zobowiązania, których realizacja w demokratycznym państwie prawnym może być problematyczna.

· Prof. Kontorovich podkreśla także, że szereg przyjętych w Konwencji rozwiązań ma ideologiczny charakter.

· Autor opinii wskazuje m.in. na instrumentalne wykorzystywanie walki z przemocą do forsowania radykalnej przebudowy społeczeństwa oraz na to, że Konwencja sprowadza pojęcie płci do konstruktu społecznego.

 

OPINIA PROF. KONTOROVICHA (WERSJA ANGIELSKA) - LINK

 

W 2020 r. premier Mateusz Morawiecki wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności Konwencji stambulskiej z Konstytucją RP. Postępowanie jest obecnie w toku, a swoją opinię w tej sprawie przedłożył również Instytut Ordo Iuris, wskazując, że liczne postanowienia Konwencji pozostają w rażącej sprzeczności z polską ustawą zasadniczą.

 

Opinię na ten temat przekazał Trybunałowi Konstytucyjnemu również izraelski prawnik, prof. Eugene Kontorovich. Wcześniej jego prawna argumentacja przyczyniła się do zablokowania prób przyjęcia Konwencji przez Izrael. Eugene Kontorovich jest profesorem prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Wykształcenie zdobywał na uniwersytecie w Chicago. Był również wykładowcą w Northwestern University School of Law, a obecnie wykłada na Antonin Scalia Law School of George Mason University. Ponadto jest przewodniczącym departamentu prawa międzynarodowego w Kohelet Policy Forum, największym izraelskim think-tanku. W swojej pracy naukowej oraz aktywności publicznej wielokrotnie odnosił się do Konwencji stambulskiej.

 

- Konwencja to nie tylko traktat, to krucjata. Jak dumnie stwierdza Rada Europy, traktat jest „manifestem, ustanawiającym wizję społeczeństwa, w którym (...) równość płci zostanie w pełni osiągnięta". W przeciwieństwie do chyba każdej innej tego typu umowy międzynarodowej, Konwencja Stambulska ma wyraźny cel przebudowy społeczeństwa. Konwencja wychodzi od tezy, że przemoc fizyczna wobec kobiet nie jest spowodowana indywidualną deprawacją sprawców, ale ostatecznie przez odległe „przyczyny źródłowe". Do tych podstawowych przyczyn należą wszystkie postawy społeczne i tradycje dotyczące ról mężczyzn i kobiet, które stawiają mężczyzn i kobiety w różnych, lub „stereotypowych" rolach – podkreślił Eugene Kontorovich.

 

Profesor wskazuje ponadto, że Konwencja stanowi zagrożenie dla wolności słowa oraz przyczyni się do powstania wyraźnych preferencji dla lewicowych organizacji pozarządowych. Akt także może rodzić szereg innych problemów, które mogą być związane z jej rozszerzającą interpretacją przez komitet GREVIO powołany do monitorowania jej wdrażania przez poszczególne państwa.

 

Autor zaznacza również, że sama Rada Europy podkreśla, iż Konwencja jest to „pierwszy międzynarodowy traktat, który zawiera definicję płci jako kategorii skonstruowanej społecznie". Prof. Kontorovich zauważa też, że akt ten nakłada na rządy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii informacyjnych dotyczących kwestii takich jak „niestereotypowe role płciowe". Prawnik stwierdza, że, tym samym, Konwencja „wymaga od rządu aktywnego zaangażowania się po jednej ze stron wysoce spornej debaty moralnej, politycznej i religijnej dotyczącej natury i nieodłączności różnic płciowych”.

 

„Opinia prof. Kontorovicha udowadnia, że postępowanie przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym budzi zainteresowanie międzynarodowe. Jej lektura potwierdza z kolei, że stanowisko Instytutu Ordo Iuris jest podzielane przez niezależnych naukowców z całego świata" – zaznacza Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris.

 

 

Wspieram

Polsko-niemiecki plan działania: ideologiczne postulaty i puste deklaracje

· „Polsko-niemiecki plan działania” to dokument regulujący kwestię współpracy pomiędzy dwoma państwami w wielu różnych dziedzinach. Jest efektem konsultacji międzyrządowych, mających miejsce w Warszawie na początku lipca.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Trybunał w Strasburgu: zakaz aborcji eugenicznej nie narusza praw człowieka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił dwie kolejne skargi na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej

Rodzice najlepszymi obrońcami praw dzieci. Stanowisko Ordo Iuris dla Komitetu Praw Dziecka ONZ

· Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje komentarz ogólny w sprawie prawa dzieci do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego zadośćuczynienia, zbierając informacje od wszystkich zainteresowanych stron.

Czytaj Więcej