Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konieczna realna walka z przemocą. Sejm debatował nad Konwencją stambulską

Data publikacji: 18.03.2021

Adobe Stock

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Jego celem jest zagwarantowanie realnej ochrony przed przemocą, poprzez wypowiedzenie Konwencji stambulskiej i zastąpienie jej międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Projekt ustawy zaprezentowali przedstawiciele komitetu inicjatywy ustawodawczej. Wcześniej w Sejmie, eksperci Ordo Iuris przedstawili pakiet postulowanych rozwiązań dotyczących zwalczania przemocy i wezwali do okrągłego stołu poświęconego temu zagadnieniu.

Pod projektem powstałym z inicjatywy Instytutu Ordo Iuris, Chrześcijańskiego Komitetu Społecznego oraz innych organizacji prorodzinnych, podpisało się 150 tys. obywateli. Podpisy, wraz z projektem ustawy, zostały skutecznie wniesione do Marszałka Sejmu pod koniec 2020 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które stanowią, że pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu, 27 posiedzenie Sejmu RP było ostatnim, podczas którego odbyć się mogło pierwsze czytanie projektu.

W imieniu komitetu, projekt ustawy prezentował były marszałek Sejmu Marek Jurek, który podkreślił, że w polskim prawie znajdują się już przepisy, przeciwdziałające przemocy - Wartością dodaną konwencji stambulskiej nie jest żaden przepis dotyczący ochrony osób słabych przed przemocą. Ani wprowadzenie tej konwencji, ani jej wypowiedzenie nie zmieni żadnego przepisu Kodeksu karnego – zaznaczył polityk. Marek Jurek przypomniał również, że celem inicjatorów projektu jest wdrożenie skutecznych rozwiązań antyprzemocowych. Mają one pokazać „zaangażowanie Polski na rzecz ochrony osób słabszych i przeciwko przemocy na tle seksualnym, przemocy domowej, wszelkiej”.

Podczas sejmowej dyskusji, głos zabrała także Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris i zastępca pełnomocnika komitetu inicjatywy. W swojej wypowiedzi zaznaczyła, że wbrew dezinformacjom, powielanym także na sali sejmowej, Instytut od lat zajmuje się wsparciem ofiar przemocy. Osoby, którym Instytut udziela wsparcia, często nie uzyskiwały potrzebnej pomocy w instytucjach do tego powołanych. Przypomniała również działania jakie Ordo Iuris podejmuje w obszarze zwalczania przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem niedawnych aktywności fundacji.

- To my w ostatnich tygodniach wystąpiliśmy z kompleksowym projektem wsparcia systemu pomocy ofiar przemocy domowej, a także zaostrzenia kar w stosunku do jej sprawców. To my również uruchomiliśmy stronę internetową www.stopprzemocy.org, gdzie prowadzimy poradnictwo prawne dla wszystkich osób, które stały się ofiarami przemocy domowej. I to właśnie my razem z przedstawicielami komitetu inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” wyszliśmy z zaproszeniem dla wszystkich tych osób, którym na sercu leży dobro kobiet, do zorganizowania wolnej od ideologii dyskusji na temat tego, jak skutecznie walczyć z przemocą domową – podkreśliła Karolina Pawłowska.

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego z sejmowej mównicy sprostowała też nieprawdziwe informacje na temat Konwencji stambulskiej, podnoszone podczas debaty przez lewicowych polityków. Przypomniała, że w krajach, w których wdrożono genderowy model walki z przemocą, odsetek tego zjawiska jest wyższy niż w krajach, które tego nie uczyniły. Potwierdzają to badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Przed pierwszym czytaniem w Sejmie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Eksperci przypomnieli prezentowane w ostatnich tygodniach postulowane przez Ordo Iuris rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie przemocy. Należy do nich m.in. zwiększenie kar za przestępstwa związane z przemocą domową, wprowadzenie obowiązku przejścia odpowiedniej terapii przez skazanych za tego typu czyny, wdrożenie zmian w prawie alimentacyjnym czy uruchomienie sieci ośrodków udzielających wsparcia ofiarom przemocy. W ramach ogłoszenia nowej koalicji przeciwko przemocy, Instytut zaprosił przedstawicieli władz publicznych, organizacji społecznych i świata akademickiego do okrągłego stołu, dotyczącego rozwiązań antyprzemocowych. Wydarzenie zaplanowano na 29 marca.

Wspieram
Działalność Instytutu

13.04.2021

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej