Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Matka dziewięciorga dzieci z Głogowa odzyskała pełną władzę rodzicielską

Data publikacji: 19.05.2023

Adobe Stock

·      Sąd Rejonowy w Głogowie przywrócił pełną władzę rodzicielską matce dziewięciorga dzieci, uchylił nadzór kuratorski i zniósł zobowiązania nałożone na kobietę.

·      Pod koniec kwietnia 2021 r. zostało wydane postanowienie sądu, na postawie którego wszystkie dzieci zostały umieszczone w domu dziecka z powodu negatywnej opinii kurator sądowej o domniemanych problemach wychowawczych matki.

·      W sierpniu 2021 r. Sąd Rejonowy w Głogowie zezwolił na powrót dzieci do rodzinnego domu na czas postępowania.

·      Kurator, która zawnioskowała o odebranie dzieci, została odsunięta od sprawy, jak również od pozostałych spraw rodzinnych w gminie Gaworzyce.

·      Z kolei w maju 2022 r. Sąd Rejonowy w Głogowie prawomocnie zakończył postępowanie nie stwierdzając podstaw do odebrania dzieci matce i zobowiązał ją m.in. do współpracy z asystentem i pracownikiem socjalnym.

·     Pomocy prawnej udzielił rodzinie Instytut Ordo Iuris.

 

Dzieci trafiły do domu dziecka ze względu na twierdzenia kurator, zdaniem której matka miała sobie nie radzić z ich wychowaniem. Kurator zawnioskowała o odebranie dzieci po około 4 miesiącach prowadzenia nadzoru nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. Jednak z tą opinią nie zgodził się lokalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspierał matkę od dwóch lat. W opinii pracowników GOPS, umieszczenie małoletnich w pieczy zastępczej było dla nich niezwykle krzywdzące i narażało je na bezpodstawne rozerwanie więzów rodzinnych.

 

Co prawda, w rodzinie istniał problem z wywiązywaniem się przez małoletnich z obowiązku szkolnego na co zwracała uwagę szkoła. Było to jednak przedmiotem pracy asystenta rodziny i pracowników socjalnych, którzy we współpracy z matką starali się zniwelować pojawiające się trudności. Również ani lekarze z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach, ani funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach nie stwierdzili, aby dzieci były zaniedbane. Nie została również wszczęta w rodzinie procedura Niebieskiej Karty oraz nie występował problem uzależnienia. 

 

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris zaangażowali się w sprawę. Do postępowania przyłączył się także Rzecznik Praw Dziecka. W pierwszej kolejności, w sierpniu 2021 r., po złożeniu wniosku przez prawników Ordo Iuris o powrót dzieci do domu rodzinnego, sąd zmienił swoje postanowienia wydane w trybie zabezpieczenia na czas postępowania. Dzięki temu dzieci wróciły do domu.  Wówczas zobowiązano matkę do poprawy warunków w domu i higieny małoletnich oraz do współpracy ze szkołą. Na wniosek prawników Ordo Iuris zmieniony został także kurator współpracujący z rodziną. Odsunięto poprzednią kuratorkę nie tylko od nadzoru nad rodziną pani Ewy, ale także od prowadzenia pozostałych spraw z terenu gminy Gaworzyce.

 

Następnie sąd, po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego, nie znalazł podstaw do zmiany zarządzeń opiekuńczych, których domagała się kurator we wniosku o wszczęcie postępowania. Matka została zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy psychopedagogicznej młodszych dzieci, współpracy z placówkami edukacyjnymi małoletnich, w tym do realizacji zaleceń zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz udziału w zajęciach socjoterapeutycznych. Na kobietę nałożono też obowiązek współpracy z kuratorem, asystentem i pracownikiem socjalnym. Realizacja tych obowiązków została poddana kontroli kuratora sądowego w ramach nadzoru, który był już prowadzony wcześniej w rodzinie. Po niecałym roku od zakończenia postępowania, kurator sprawujący nadzór nad rodziną, sam wystąpił do sądu z wnioskiem o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej, nie znajdując podstaw do dalszej ingerencji we władzę rodzicielską matki. Przychylając się do tego wniosku, sąd uchylił wszystkie obowiązki nałożone na rodzinę, w tym nadzór kuratora oraz zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny, stwierdzając brak podstaw do dalszego ograniczania władzy rodzicielskiej matce nad jej dziećmi.

 

„Zdjęcie nadzoru kuratora oraz przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej pani Ewie było naturalną koleją rzeczy, w sytuacji gdy rodzina, którą tworzy razem z dziećmi, funkcjonuje w sposób prawidłowy. Zwracam uwagę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat ta rodzina przeszła naprawdę wiele – od zastosowania najmocniejszego środka ingerencji w postaci odebrania dzieci matce poprzez pośrednie środki ingerencji w rodzinę w postaci m.in. nadzoru kuratora i zobowiązania do współpracy z asystentem rodziny, aż do przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i rodzina jest razem. Niemniej nie można przejść obojętnie nad tym, że wcześniej rodzina została brutalnie rozdzielona wyłącznie na podstawie jednostronnej oceny sprawy wynikającej z opinii kuratora” – podkreśliła adw. Magdalena Majkowska z zarządu Ordo Iuris.

 

Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Radę UE. Polska w obronie prawa do życia i przeciwko dekonstrukcji tradycyjnych norm

· Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. W ciągu najbliższych miesięcy należy spodziewać się podpisania samej Umowy przez UE.

· Umowa, znana jako Układ Post-Kotonu (Post Cotonou Agreement), jest traktatem ramowym, regulującym stosunki gospodarcze, handlowe i polityczne pomiędzy Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku - OACPS.

Czytaj Więcej