Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

NSA nie zgadza się z dopuszczalnością aktu urodzenia z „rodzicami” tej samej płci, ale oddala skargę kasacyjną

Data publikacji: 27.02.2023

Adobe Stock

· Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie dotyczącą uznania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodzice widnieją osoby tej samej płci.

· NSA przyznał przy tym, że nie podziela poglądu, według którego taka transkrypcja byłaby w polskim porządku prawnym dopuszczalna, jednak nie uwzględnił skargi z przyczyn proceduralnych.

· Prokurator na wcześniejszym etapie domagał się zawieszenia postępowania dotyczącego transkrypcji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

· Sąd stwierdził, że w tej sprawie doszło do wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z października 2018 r. wydanego w tej konkretnej sprawie, dopuszczającego możliwość transkrypcji, dlatego, jego zdaniem, postępowanie nie powinno być zawieszone.

· NSA podkreślił jednak, że nie zgadza się ze stanowiskiem wcześniejszego składu orzekającego i że dzisiejsze postanowienie nie stanowi nowego trendu w orzecznictwie.

· W postepowaniu uczestniczył Instytutu Ordo Iuris, który przekazał sądowi stanowisko w tej sprawie.  

W rozstrzyganej przez NSA sprawie, 4 czerwca 2019 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dopuszczający transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodziców uwzględniono osoby tej samej płci. Wcześniej Prokurator Okręgowy w Krakowie złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania odpowiedzi na budzące wątpliwości zagadnienie w analogicznej sprawie. Nie został on jednak uwzględniony, co stanowiło podstawę wniesienia skargi kasacyjnej. Ostatecznie, uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego udzielająca odpowiedzi została podjęta niecałe pół roku po ogłoszeniu orzeczenia WSA.

Co istotne, podobna sprawa była już przedmiotem rozpoznania Naczelnego Sądu Administracyjnego w odpowiedzi na zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, zgłoszone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2 grudnia 2019 r. (sygn. akt II OPS 1/19), sąd rozstrzygnął, że polskie przepisy nie dopuszczają transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci.

Instytut Ordo Iuris został dopuszczony do zakończonego dziś postępowania w charakterze uczestnika w czerwcu 2020 r. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego, przemawiał za tym interes społeczny i fakt, że przedmiot postępowania dotyczył działalności statutowej Ordo Iuris. W zajętym w sprawie stanowisku, Instytut podkreślał przede wszystkim niedopuszczalność dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia z uwagi na jego sprzeczność z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego. Akt urodzenia, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci, jest nie do pogodzenia z konstytucyjnie chronioną tożsamością instytucji rodzicielstwa oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Naruszałoby to również gwarantowaną przez ustawę zasadniczą ochronę rodziny opartej na małżeństwie.

Instytut wskazywał, że sąd powinien zastosować zawartą w art. 107 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tzw. klauzulę porządku publicznego, czyli odmowę dokonania transkrypcji w sytuacji sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnej sytuacji prowadziłoby to do faktycznego wprowadzenia wbrew polskiemu porządkowi prawnemu uznawania za rodziców dziecka osób tej samej płci, co jest wprost sprzeczne z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z KRiO wyraźnie bowiem wynika, że rodzicami dziecka są osoby odmiennej płci - matka (kobieta) i ojciec (mężczyzna).

- Mamy do czynienia z rzadką sytuacją, kiedy z przyczyn proceduralnych skarga kasacyjna została oddalana, a jednocześnie skład orzekający w dniu dzisiejszym stwierdził, że nie podziela poglądu ze wspomnianego wyroku z 2018 r., a wyrok z dnia dzisiejszego nie zmienia w żaden sposób trendu orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi przede wszystkim o kompleksowo rozpatrującą to zagadnienie uchwałą składu siedmiu Sędziów NSA z 2 grudnia 2019 r. gdzie sąd rozstrzygnął, że polskie przepisy nie dopuszczają transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że w orzecznictwie sądów administracyjnych jednoznacznie potwierdzona jest wykładnia art. 269 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która wskazuje na to, że żaden skład sądu administracyjnego nie może rozstrzygnąć sprawy w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, a skład który go nie podziela, może jedynie ponownie przedstawić dane zagadnienie odpowiedniemu składowi powiększonemu. Tym samym możemy stwierdzić, że w dniu dzisiejszym z powodu prawa procesowego i chronologii oddalono skargę kasacyjną, natomiast co do meritum – Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko chroniące podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, tak by na przyszłość „tylnymi drzwiami”, metodą faktów dokonanych nie były wprowadzane nieznane w naszym porządku prawnym konstrukcje prawne, jak chociażby akt urodzenia wskazujący jako rodziców dziecka dwie osoby tej samej płci – wskazał radca prawny Wawrzyniec Knoblauch z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej

Zatrzymajmy biznes robiony na dramatach nastolatków

„Pocałunek Śpiącej Królewny” – sztukę taneczną pod takim niewinnym tytułem zaprezentowano uczniom szkoły podstawowej w niemieckiej Kolonii. Tak jak to bywa i w polskich szkołach, rodzice dopiero z ust zawstydzonych dzieci dowiedzieli się, że w ramach „przedstawienia” półnadzy mężczyźni całowali się w usta i lizali po stopach. Tak samo jak w dziesiątkach interwencji naszego zespołu w ramach kampanii „Chrońmy Dzieci!” – początkowo władze szkoły twierdziły, że nic złego nie miało miejsca. W końcu do wszystkiego przyznali się sami artyści.

Czytaj Więcej

Trybunał w Strasburgu nakazuje Rumunii instytucjonalizację konkubinatów jednopłciowych, mimo sprzeciwu większości społeczeństwa

· Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że że Rumunia naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 21 par jednopłciowych, które złożyły skargę na brak możliwości sformalizowania ich konkubinatów.

Czytaj Więcej

„Ideologia prowadzi społeczeństwa w ślepy zaułek” – Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji na Litwie

· Litewski Ruch Rodzin zorganizował w miniony weekend w Wilnie międzynarodową konferencję pt. „Stając w obronie praw naturalnych, wspólnie ocalmy Europę”.

· Dyskusja podczas wydarzenia skupiła się na podkreśleniu wartości rodziny i podstawowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zagrożeń im towarzyszących w związku z postępem technologicznym, globalizacją i promocją ideologii gender.

Czytaj Więcej