Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przeciw dyskryminacji, przeciw ideologii. Odpowiedź Ordo Iuris na Strategię LGBT Komisji Europejskiej

Data publikacji: 21.12.2020

Adobe Stock

Komisja Europejska próbuje wprowadzić rozwiązania pozbawione uzasadnienia w obowiązujących normach tak prawa krajowego, jak i międzynarodowego, groźne dla wolności gospodarczej i wolności słowa. W „Europejskiej strategii na rzecz równości LGBTIQ” proponuje się m.in. penalizację „mowy nienawiści wobec LGBTIQ” jako europrzestępstwa na poziomie całej UE, tworzenie „tęczowych biur” na posterunkach policji czy ograniczenie rozwoju programów sztucznej inteligencji tylko dlatego, że rozpoznają twarze na podstawie płci biologicznej. Najnowsze badania dowodzą, że proponowany w Strategii model walki z dyskryminacją jest nieskuteczny. W krajach, gdzie wprowadzono rozwiązania głęboko przebudowujące prawo rodzinne lub ingerujące w wolność słowa, skala negatywnych zjawisk dotyczących osób o skłonnościach homoseksualnych jest znacznie wyższa. Komisja powiela też nieprawdziwe informacje o rzekomym istnieniu w Polsce „stref wolnych od LGBT”. Instytut Ordo Iuris przygotował raport na ten temat.

 

 

Opublikowana 12 listopada przez KE „Strategia na rzecz równości LGBTIQ 2020-2025” jest pierwszym dokumentem o tej randze wydanym przez Unię Europejską. Część z propozycji znajdujących się w dokumencie nie wzbudza wątpliwości i wynika wprost z ogólnych zasad oraz gwarancji systemu praw człowieka.  Należą do nich m. in. postulaty walki z dyskryminacją w miejscu pracy, ograniczenia niepotrzebnych interwencji chirurgicznych w stosunku do dzieci przejawiających zaburzenia tożsamości płciowej czy zwalczania przemocy i agresji wobec osób o odmiennych skłonnościach seksualnych.

 

 W Strategii pojawiają się jednak próby wprowadzenia nowych pojęć i kategorii praw, które nie mają uzasadnienia w obowiązującym normach i wobec których nie istnieje konsensus wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Stanowią one również nieuprawnioną próbę wykroczenia poza przyznane Unii w traktatach kompetencje oraz zasady proporcjonalności i subsydiarności, a także uderzają one bezpośrednio w polski ład konstytucyjny.

 

Za wątpliwe można uznać, w szczególności, zadeklarowane w Strategii działania w celu przyjęcia przez Unię Europejską kontrowersyjnej Dyrektywy Antydyskryminacyjnej z 2008 r., która od lat budzi silny sprzeciw państw członkowskich, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Usilne dążenie do przyjęcia tego aktu prawa wiążącego pomimo jego niezgodności z obowiązującym prawem traktatowym oraz otwartym sprzeciwem licznych państw członkowskich jest całkowicie nieuprawnione.

 

W Strategii pojawiają się pojęcia takie jak gender identity, transgender, non-binary people, które są przedmiotem licznych kontrowersji i które nigdy nie zostały zaakceptowane przez społeczność międzynarodową w żadnym wiążącym traktacie. Bardzo niepokojący może być przy tym fakt, że, w odróżnieniu nawet od wielu istniejących publikacji unijnych, w całej Strategii wyraz „trans” ani razu nie został rozwinięty do postaci „transsexual” albo „transgender”. Zupełną nowością jest wprowadzenie kategorii „kobiet LBTIQ” i niesłuszne uprzywilejowanie tak określonych osób, przyznając im korzyści przynależne dotąd jedynie po prostu kobietom. Rodzi to uzasadnione podejrzenie o chęć ukrycia zamiaru manipulowania pojęciem płci już na poziomie terminologicznym.

 

Za niezgodne z obowiązującym prawem niektórych państw członkowskich (w tym Polski można uznać również postulaty związane z przyznaniem możliwości transkrypcji aktów stanu cywilnego (małżeństw, adopcji) osób pozostających w zinstytucjonalizowanej relacji jednopłciowej w państwach, które tych instytucji nie uznają. Szczególne wątpliwości może budzić postulat intepretowania Dyrektywy o swobodnym przepływie osób w sposób umożliwiający uznanie ich na terenie całej UE, a także propozycja przyjęcia przez Radę w 2021 r. przepisów kryminalizujących „mowę nienawiści” i przestępstwa z „nienawiści wobec LGBTIQ” jako „przestępstwa unijne” na poziomie Unii Europejskiej. Punkt odniesienia stanowić tutaj będzie decyzja ramowa z 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

 

Jak pokazują najnowsze badania opublikowane przez Agencję Praw Podstawowych, przyjęty przez Komisję Europejską model walki z dyskryminacją nie jest skuteczny. W państwach, które od lat stosują politykę antydyskryminacyjną opartą o głęboką przebudowę prawa rodzinnego oraz ingerencję w wolność słowa czy wolność gospodarczą, skala występowania negatywnych zjawisk dotykających osoby o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzeniach tożsamości płciowej jest znacznie wyższa niż w krajach takich jak Polska, które podobnych działań nie podjęły.

 

Celem raportu przygotowanego przez Ordo Iuris jest przeanalizowanie postulatów znajdujących się w Strategii pod kątem ich skuteczności i zgodności z obowiązującym prawem. Przywołane w nim zostały najnowsze badania Agencji Praw Podstawowych, oparte na odpowiedziach wysłanych przez niemal 140 tysięcy respondentów. Poszczególne propozycje autorów dokumentu skonfrontowano również z najważniejszymi zasadami, na których oparte zostało funkcjonowanie Unii Europejskiej (zasady równości, zakaz dyskryminacji, subsydiarności i proporcjonalności). W analizie pojawia się również wątek prawa krajowego, jako że duża część ze znajdujących się w Strategii postulatów uderza w obowiązujący w Polsce porządek konstytucyjny.

 

„Przedstawione w raporcie ECJL liczby dotyczące finansowania najważniejszych instytucji międzynarodowych takich jak Rada Europy, WHO oraz powiązania sędziów zasiadających w Europejskim Trybunale Praw Człowieka są alarmujące i każą zastanowić się nad niezależnością tych organów. Bez pełnej transparentności w tym zakresie, trudno mówić o realizacji zasady praworządności przez te instytucje” – podkreśla Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Genderowe plany Komisji Europejskiej. Kolejny kontrowersyjny dokument zapowiadany przez KE

Komisja Europejska nie ustaje w próbach wprowadzenia ideologii gender do unijnego prawa. Na wypadek niepowodzenia planu ratyfikacji kontrowersyjnej Konwencji stambulskiej, zapowiedziała podjęcie działań w celu przyjęcia nowego wiążącego prawa opierającego się na tych samych genderowych założeniach, co Konwencja.

Czytaj Więcej

Zakończyć dyskryminację rodzin - uwagi Ordo Iuris do Krajowego Programu na rzecz Równego Traktowania

Trwają prace nad strategicznym dokumentem określającym politykę antydyskryminacyjną państwa - Programem na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Instytut Ordo Iuris wziął udział w ogłoszonych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania konsultacjach społecznych na ten temat. Eksperci Instytutu wskazują, że, choć w projekcie zwraca się uwagę na pomijaną do tej pory, a rzeczywistą dyskryminację rodzin, małżeństw czy matek, to jednocześnie nie przewiduje się na ich rzecz dostatecznych, pozytywnych rozwiązań.

Czytaj Więcej

Aktywista LGBT przyznaje - Samorządowe Karty Praw Rodzin nie tworzą dyskryminujących stref

Opinia publiczna jest obecnie regularnie wprowadzana w błąd co do treści i rzeczywistych skutków Samorządowej Karty Praw Rodzin. Kłamstwa, jakoby SKPR tworzyła jakąkolwiek dyskryminującą „strefę”, wymagają nieustannego prostowania – jeżeli zachodzi taka potrzeba, również na drodze sądowej. W ostatnim czasie Bartosz Staszewski – działacz LGBT i autor tabliczek „strefa wolna od LGBT”, sam przyznał jednak, że „celem jego projektu są stanowiska «przeciw-ideologii» a nie Samorządowe Karty Praw Rodzin”.

Czytaj Więcej

Sejm będzie musiał zająć się tematem wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. 150 tys. podpisów złożone w Sejmie

Konwencja stambulska to dokument o radykalnie ideologicznym charakterze, który tylnymi drzwiami wprowadza do polskiego prawa pojęcie gender. Do Sejmu trafiło 150 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającym na celu jej wypowiedzenie i zastąpienie międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Podpisy udało się zgromadzić w krótkim czasie, mimo obostrzeń i konieczności prowadzenia zbiórki w warunkach reżimu sanitarnego.

Czytaj Więcej