Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzice powinni mieć prawo do drugiej szansy – wyroki ETPC w sprawach norweskiego Barnevernet

Data publikacji: 28.09.2023

Adobe Stock

· Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uwzględnił skargi rodziców, którym norweski Barnevernet odebrał dzieci.

· W sumie Trybunał zasądził na rzecz poszkodowanych rodziców 150 tys. euro tytułem zadośćuczynienia. 

· W sprawach interweniował Instytut Ordo Iuris - występujący jako „przyjaciel sądu” - wskazując, że nawet rodzice, którym słusznie odebrano dzieci z powodu ewidentnych zaniedbań lub nadużyć, powinni mieć prawo do drugiej szansy.

· Także sam Trybunał podkreślił, że choć w pewnych przypadkach odebranie dziecka może być uzasadnione, to władze publiczne powinny zapewnić im możliwość naprawienia swoich błędów i dążyć do ponownego połączenia rodziny.

W połowie września Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpoznał kolejną serię skarg rodziców z Norwegii na nadużycia Barnevernet, czyli urzędu ds. dzieci. Trybunał odrzucił część skarg jako bezzasadne, ale uwzględnił 9 skarg, stwierdzając, że Norwegia naruszyła prawo rodziców do poszanowania życia rodzinnego zagwarantowane w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W sumie na rzecz poszkodowanych zasądził kwotę 150 tys. euro tytułem zadośćuczynienia.

Wszystkie skargi dotyczyły podobnego problemu, z którym Norwegia zmaga się od wielu lat. Najpierw Barnevernet w trybie natychmiastowym odbiera rodzicom dzieci z powodu podejrzenia ich zaniedbywania lub niewłaściwego traktowania. Następnie urząd przekazuje dzieci do rodziny zastępczej i uruchamia procedurę adopcyjną. Rodzice dzieci zazwyczaj zachowują prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, ale w niezwykle ograniczonym zakresie – pod nadzorem pracownika socjalnego, rzadko i krótko np. jedno godzinne spotkanie w roku, dwa 3-godzinne spotkania w roku 3, dwa 2-godzinne spotkania w roku.  Ostatnio rozpoznane skargi dotyczyły właśnie radykalnego ograniczenia praw rodziców do utrzymywania kontaktów z odebranymi dziećmi – niektórzy skarżący zostali całkowicie od nich odcięci.

We wszystkich postępowaniach przed Trybunałem uczestniczył Instytut Ordo Iuris w charakterze przyjaciela sądu, przedkładając w każdej sprawie opinię prawną. Instytut wskazywał  na wynikające z art. 8 Konwencji „prawo do drugiej szansy” dla rodziców, którym z powodu nieporadności życiowej lub problemów psychicznych odebrano tymczasowo dziecko.  Nawet jeśli odebranie dziecka rodzicom było uzasadnione, to władze publiczne powinny zapewnić im możliwość naprawienia swoich błędów i dążyć do ponownego połączenia rodziny.

Oprócz tego, Instytut Ordo Iuris reprezentuje przed polskimi sądami rodziców, którzy razem z dziećmi uciekli z Norwegii do Polski w obawie przed ich rozdzieleniem przez Barnevernet. W sumie Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris prowadziło siedem takich spraw, wygrywając pięć z nich, a jedna sprawa jest wciąż w toku.

Eksperci Ordo Iuris zwracają uwagę, że najnowsze orzeczenia Trybunału w Strasburgu wpisują się w linię wyznaczoną w wyroku Wielkiej Izby z 2019 r. w sprawie Strand Lobben przeciwko Norwegii, które to orzeczenie potępia nadużycia norweskiego Barnevernet. Trybunał zazwyczaj nie kwestionuje zasadności samej decyzji o odebraniu dziecka (która w wielu przypadkach była uzasadniona np. narkomanią rodziców albo stosowaniem fizycznej przemocy wobec dziecka), lecz uniemożliwienie rodzicom naprawienia swoich błędów. Norweski system opieki społecznej opiera się na zasadzie „jednej szansy”, zgodnie z którą dziecko raz odebrane rodzicom już do niego nie wraca. Zdaniem ETPC, taka praktyka jest niezgodna z art. 8 Konwencji – państwo powinno stworzyć warunki dla ponownego zjednoczenia dziecka z jego biologicznymi rodzicami, a jedynie w ostateczności przekazywać je na stałe do rodziny zastępczej (adopcyjnej).

 

 

Wyroki ETPC z 12 września 2023 r. w sprawach D.R. i inni v. Norwegia, K.F. i inni v. Norwegia oraz S.S. i J.H. v. Norwegia.

Wspieram

„Babciowe” tylko dla pracujących zarobkowo to szantaż wobec matek preferujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Rząd Donalda Tuska podtrzymuje zamiar wprowadzenia „babciowego”, czyli świadczenia dla wybranych – tylko dla tych spośród młodych matek, które zrezygnują z osobistej opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 3. roku życia i spełniają warunek zatrudnienia na etacie lub zleceniu.

Czytaj Więcej

Nadchodzi atak na rodzinę i promocja homoadopcji

Jesteśmy tuż po sejmowej debacie nad przygotowanym przez Ordo Iuris projektem obywatelskim „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęcie Konwencji o prawach rodziny.

Czytaj Więcej

Ideologiczne treści w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy

Unijne instytucje zachęcają państwa członkowskie do ratyfikacji Konwencji w sprawie eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. Akt ten, pod pozorem walki z przemocą i molestowaniem w świecie pracy, wprowadza do porządku prawnego ideologiczną koncepcję „płci społeczno-kulturowej”. Konwencja niejednokrotnie używa terminu „gender”, sprowadzającego płeć do subiektywnej opinii danej osoby, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej.

Czytaj Więcej

Nie ma międzynarodowego konsensusu wobec Konwencji stambulskiej. Memorandum Ordo Iuris dla posłów

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Czytaj Więcej