Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zwolenniczka ideologii gender i postulatów ruchu LGBT nową komisarz ds. równości. Petycja Ordo Iuris

Data publikacji: 03.12.2019

Adobe Stock

W nowym składzie Komisji Europejskiej znalazła się Helena Dalli – zwolenniczka przyznawania przywilejów konkubinatom jednopłciowym i uznawania „praw reprodukcyjnych i seksualnych”. Maltanka objęła nowo utworzone stanowisko komisarza ds. równości. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen z apelem o powstrzymanie działań mogących godzić w polski porządek konstytucyjny i naruszać prawo międzynarodowe.

 

PODPISZ PETYCJĘ

 

Instytut Ordo Iuris informował już o ideologicznych elementach programu Komisji Europejskiej, której przewodnicza Ursula von der Leyen. Pierwszy termin głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie zatwierdzenia komisarzy-desygnatów został jednak w ostatniej chwili przesunięty ze względu na brak konsensusu co do trzech kandydatów na komisarzy. W ostatecznym składzie Komisji Europejskiej pozostała Helena Dalli - komisarz ds. równości.

 

Polityk z Malty jest zadeklarowaną zwolenniczką nadawania przywilejów aktywistom LGBT, zaś sama określa się jako „feministka”. W latach 2013-2017 zajmowała w rządzie maltańskiej Partii Pracy stanowisko ministra ds. dialogu społecznego, spraw konsumentów i wolności obywatelskich, natomiast od 2017 do 2019 r. była ministrem do spraw europejskich i równouprawnienia. To z jej inicjatywy i przy jej poparciu na Malcie wprowadzono m.in. możliwość dowolnej zmiany prawnej płci (bez konieczności interwencji medycznej) czy legalizację konkubinatów jednopłciowych, którym przysługują uprawnienia małżeńskie.

 

Jako nowa komisarz Dalli ma za zadanie m.in. przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na skłonności seksualne czy opracować Europejską Strategię Płci. Przed zaakceptowaniem jej kandydatury, członkowie Parlamentu Europejskiego przez trzy godziny przesłuchiwali maltańską polityk. Na początku Dalli stwierdziła, że chce „skoncentrować swoją pracę w szczególności na trzech kwestiach: walce z dyskryminacją we wszystkich jej aspektach, włączeniu i wzmocnieniu pozycji kobiet, promowaniu równości i pełnego uczestnictwa. Wszystko to dla kobiet i mężczyzn, mniejszości rasowych i etnicznych, mniejszości religijnych i niereligijnych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i młodszych oraz osób LGBTI”. W spełnieniu tych celów pomóc ma specjalnie utworzona grupa zadaniowa do spraw równości (Equality Task Forces), której członkami będą oficerowie wysokiego szczebla we wszystkich dyrekcjach generalnych Komisji Europejskiej. Zadaniem grupy ma być budowanie międzysektorowego podejścia do równości we wszystkich politykach UE. Uzasadnione wątpliwości może budzić niejasny zakres obowiązków i uprawnień tego zespołu.

 

Podczas przesłuchania Dalli zadeklarowała m.in. pełne poparcie dla tzw. zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych, podkreślając, że UE musi osiągnąć cele w ramach „zrównoważonego rozwoju”, w tym zapewnić „dostęp do opieki seksualnej i reprodukcyjnej, planowania rodziny i edukacji”. Maltanka chciałaby również odblokować propozycje dyrektyw - antydyskryminacyjnej oraz w sprawie kobiet w zarządach. Dyrektywa antydyskryminacyjna zawiera szereg propozycji, które w istotny sposób ograniczą swobodę umów oraz wolność działalności gospodarczej, stanowiąc zarazem daleko posuniętą ingerencję w sferę prywatną. O tym dokumencie Instytut Ordo Iuris informował już wielokrotnie. Dyrektywa w sprawie kobiet w zarządach z kolei zakłada, by docelowo co najmniej 40% członków niewykonawczych zarządów spółek giełdowych było płci „niedostatecznie reprezentowanej” (de facto mają to być kobiety). Nowa komisarz ds. równości będzie dążyła również do ratyfikacji przez całą UE Konwencji stambulskiej, a jeśli się to nie powiedzie – rozważy przedłożenie propozycji uchwalenia unijnego przestępstwa przemocy ze względu na płeć (to ostatnie wymagałoby jednak jednomyślności w Radzie).

 

Ponadto, Dalli oznajmiła, że nowa Europejska Strategia Płci będzie obejmować m.in. problematykę przejrzystości płac, różnic w wynagrodzeniach i emeryturach między kobietami a mężczyznami, przemocy wobec kobiet oraz zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. W celu wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt podjęta zostanie walka ze „stereotypami płciowymi”, które według Dalli są powodem szklanego sufitu w karierze zawodowej kobiet, zwłaszcza w dziedzinie nauk ścisłych.

 

„Program działań nowej komisarz ds. równości pod pozorem walki o równość płci przemyca postulaty radykalnej lewicy. Helena Dalli deklaruje w nim  pełne poparcie dla koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych, która wykorzystywana na forum międzynarodowym do upowszechniania aborcji i permisywnej edukacji seksualnej. Zapowiada również podjęcie działań na rzecz przyjęcia przez całą Unię Europejską zideologizowanej konwencji stambulskiej oraz odblokowania szeroko oprotestowanej kilka lat temu dyrektywy antydyskryminacyjnej, uderzającej w wolność gospodarczą i wolność sumienia. Niewątpliwie musimy na bieżąco monitorować działalność Heleny Dalli. Niezwykle ważne jest jednak wyrażenie już teraz jasnego sprzeciwu wobec formułowanej przez nią polityki równościowej” – skomentowała Magdalena Olek, zastępca dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

24.01.2020

Dr Tymoteusz Zych - nagranie z konferencji „Jak zatrzymać ideologizację polskiej szkoły”

W wielu polskich szkołach mają miejsce próby wprowadzania wulgarnej edukacji seksualnej, ideologii ruchu LGBT czy propagandy antychrześcijańskiej. Organizacje usiłujące wdrażać tego typu programy robią to pod pozorem inicjatyw antydyskryminacyjnych czy prozdrowotnych. Takie akcje są aktywnie wspierane przez organy samorządowe Poznania i Gdańska. W Poznaniu doszło nawet do sytuacji, że transseksualny aktywista, wprowadzany do szkół jako trener pierwszej pomocy, otrzymał wysokie stanowisko doradcze w strukturze Gabinetu Prezydenta Miasta.

Czytaj Więcej

Jakich zmian potrzebujemy, żeby prawo stało się przyjazne rodzinie?

W czasach podważania roli i istoty małżeństwa, osłabienia więzi rodzinnych oraz kryzysu demograficznego szczególnie ważne jest, aby obowiązujące w Polsce prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo. W związku z tym Instytut Ordo Iuris przygotował założenia i projekty ustaw mające na celu obronę tożsamości małżeństwa, ochronę autonomii rodziny, wsparcie praw wychowawczych rodziców oraz troskę o dobro dzieci.

Czytaj Więcej

Raport "Children’s rights pitted against children? The legal framework and practice of Barnevernet Functioning in the perspective of international legal standards"

W Norwegii dochodzi do licznych przypadków naruszania praw dziecka. Instytut Ordo Iuris przygotował raport na temat niesłusznych ingerencji urzędu do spraw dzieci (Barnevernet) w życie rodzinne. Publikacja została zaprezentowana w Oslo.

POBIERZ RAPORT (WERSJA ANGIELSKA)

Czytaj Więcej

Pięcioro dzieci pozostanie z matką – skuteczna interwencja Ordo Iuris

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że pięcioro dzieci wychowywanych przez samotną matkę nie trafi do rodziny zastępczej. Jest to zwieńczenie ponad dwuletniej batalii prawników Instytutu Ordo Iuris w postępowaniu apelacyjnym, zmierzającym do zmiany krzywdzącego orzeczenia Sądu Rejonowego.

Czytaj Więcej