Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ad vocem: przepis art. 96 ust. 4 u.p.f. a produkty lecznicze przeterminowane lub niespełniające wymagań jakościowych

Data publikacji: 20.09.2016

1. Wprowadzenie

W nawiązaniu do wypowiedzianej w przestrzeni publicznej błędnej tezy, jakoby art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne dalej jako p.f.1 (warto dodać, iż chodzi oczywiście o ten przepis, pomimo tego, że w przedmiotowej wypowiedzi pomylono numerację przepisu wskazując niewłaściwie na art. 86 ust. 4 p.f.) swoim zakresem miał obejmować przypadki produktów leczniczych przeterminowanych, czy niespełniających wymagań jakościowych2, należy wskazać, co następuje.

 

2. Produkty lecznicze przeterminowane


Błędne jest odnoszenie przepisu art. 96 ust. 4 p.f. do produktów leczniczych przeterminowanych, albowiem zgodnie z art. 67 ust. 1 p.f. „Zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności.” Produkty lecznicze przeterminowane podlegają zniszczeniu, na mocy art. 67 ust. 2 p.f. (chyba że Główny Inspektor Farmaceutyczny zezwoli na wykorzystanie lub zużycie produktu leczniczego lub substancji czynnej w innym celu, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 2 p.f.).


Nie jest więc tak, że farmaceuta lub technik farmaceutyczny może odmówić wydania produktu leczniczego przeterminowanego, ale jest tak, że farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie ma prawa w ogóle wydać takiego produktu. Produkty lecznicze, dla których upłynął termin ważności bowiem „nie mogą znajdować się w obrocie”3. Produkty takie podlegają zaś utylizacji (chyba że zostaną wykorzystane w inny sposób na mocy decyzji GIF, o której mowa była powyżej), zgodnie z art. 67 ust. 2 p.f. i na zasadach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki z dnia 18 października 2002 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1565). Apteka ma obowiązek (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 wskazanego rozporządzenia) prowadzić dokumentację przekazanych do utylizacji przeterminowanych i zniszczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych (§10 ust. 2 wskazuje na elementy owej dokumentacji, a załącznik do zarządzenia stanowi wzór protokołu przekazania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych do utylizacji).


Warto dodać, iż art. 126 p.f. stanowi: „Kto wprowadza do obrotu produkt leczniczy, dla którego upłynął termin ważności, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Oznacza to, że istnieje bezwzględny zakaz wprowadzania do obrotu produktów leczniczych przeterminowanych. Produkty takie podlegają zniszczeniu albo wykorzystaniu w inny sposób aniżeli wprowadzenie do obrotu lub utylizacja (na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 p.f.). Co więcej, nabywcy produktu leczniczego przeterminowanego przysługiwać będą określone w przepisach prawa uprawnienia4.

 

3. Produkty lecznicze nieodpowiadające ustalonym wymaganiom jakościowym


Błędne jest także odnoszenie przepisu art. 96 ust. 4 p.f. do produktów leczniczych niespełniających ustalonych wymagań jakościowych, albowiem zgodnie z art. 67 ust. 1 p.f. „Zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności.” Produkty niespełniające ustalonych wymagań jakościowych, na podstawie art. 67 ust. 2 p.f., podlegają zniszczeniu, na następujących zasadach. Zgodnie z art. 122 ust. 1 p.f., „W razie stwierdzenia, że produkt leczniczy lub substancja czynna nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie wprowadzenia lub o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego lub substancji czynnej oraz w zależności od okoliczności może:


1) nakazać zniszczenie produktu leczniczego lub substancji czynnej na koszt podmiotu odpowiedzialnego, importera równoległego lub przedsiębiorcy prowadzącego obrót;
2) zezwolić na wykorzystanie lub zużycie produktu leczniczego lub substancji czynnej w innym celu.”


Jednocześnie, art. 122 ust. 2 p.f. wskazuje: „Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie produktu leczniczego, przysługuje wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu, jeżeli produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym i znajduje się wyłącznie na obszarze jego działania.”

 

Produkt leczniczy nie odpowiadający ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym musi zostać bezwzględnie wycofany z obrotu przez samego wytwórcę albo organy Inspekcji Farmaceutycznej5. Nie jest więc tak, że farmaceuta lub technik farmaceutyczny może odmówić wydania takiego produktu, ale jest tak, że farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie ma prawa w ogóle wydać takiego produktu. Przepis art. 67 ust. 1 p.f. zakazuje bowiem obrotu owymi produktami6.

 

Jednocześnie należy podkreślić, iż – zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 4 p.f. – kierownik apteki ma obowiązek przekazywania „organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym”7.

 

4. Podsumowanie

 

Nie ma żadnych podstaw prawnych umożliwiających stawianie tezy, iż regulacja art. 96 ust. 4 p.f. dotyczy produktów leczniczych przeterminowanych czy też nie spełniających wymagań jakościowych (w tym m. in. zanieczyszczonych). Jednocześnie warto dodać, iż – stosownie do informacji, jaką przedstawił serwis natemat.pl8 – rzecznik GIF wskazał, że w swej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej niemożności odmowy wydania preparatu ellaOne odnosił się jedynie do przypadków, gdy odmowa spowodowana byłaby względami światopoglądowymi (klauzulą sumienia), nie uwzględniał zaś treści art. 96 ust. 4 p.f.


Zgodnie z art. 96 ust. 4 p.f. farmaceuta lub technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania pełnowartościowego produktu leczniczego, jeżeli „jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.” Nie ma tu więc miejsca – jak próbuje się przedstawiać – na widzi mi się osoby wydającej9, ale odmowa wydania następować może z uwagi na możliwość zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Jednocześnie należy wskazać, iż art. 96 ust. 4 p.f. nie uzależnia odmowy wydania od „uzasadnionego podejrzenia wystąpienia u pacjenta zagrożenia zdrowia”10 ale stanowi o sytuacji, gdy wydanie „może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta”. Ustawodawca nie wspomina więc o „uzasadnionym podejrzeniu” a o „możliwości zagrożenia”. „Możliwość” zaś, według mnie, ustanawia niższy próg przekonania u osoby wydającej produkt leczniczy aniżeli „uzasadnione podejrzenie”. Stąd też należy dokładnie przytaczać przesłanki odmowy wydania produktu leczniczego na podstawie art. 96 ust. 4 p.f., ażeby nie ustanowić przesłanki, o jakiej przepis nie wspomina.


Reasumując:


1. niewłaściwa jest próba ograniczenia stosowania art. 96 ust. 4 p.f. do produktów przeterminowanych czy też nie spełniających wymagań jakościowych (w tym m. in. zanieczyszczonych),
2. przepis art. 96 ust. 4 p.f. wskazuje – jako przesłankę możliwości odmowy wydania produktu leczniczego – na sytuację możliwości zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, nie zaś na sytuację uzasadnionego podejrzenia wystąpienia u pacjenta zagrożenia zdrowia.

Autor: dr Rafał Jerzy Kruszyński

1. T. j. Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.
2. http://www.rynekaptek.pl/prawo/przychodzi-facet-do-apteki-po-ellaone-i-jej-nie-kupi,7379.html
3. M. Kondrat, Prawo farmaceutyczne. Komentarz (red. M. Kondrat), Warszawa 2009, s. 705
4. Por.: M. Jagielska, Prawo farmaceutyczne. Komentarz (red. L. Ogiegło), Warszawa 2010, s. 628
5. Zob. więcej: D.B. Biadun, Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach. Apteki, Warszawa 2010, s. 88 i 89
6. M. Kondrat, Prawo farmaceutyczne. Komentarz (red. M. Kondrat), Warszawa 2009, s. 706 i 707
7. Zob. więcej: R.J. Kruszyński, Obrót detaliczne lekami. Zagadnienia prawne, Warszawa 2014, s. 166
8. http://natemat.pl/136009,aptekarzom-wolno-odmowic-sprzedazy-ellaone-beda-sie-z-tego-tlumaczyc
9. http://www.rynekaptek.pl/prawo/przychodzi-facet-do-apteki-po-ellaone-i-jej-nie-kupi,7379.html
10. http://natemat.pl/136009,aptekarzom-wolno-odmowic-sprzedazy-ellaone-beda-sie-z-tego-tlumaczyc

Rodzina i Małżeństwo

Analiza Strategii Rady Europy dotyczącej równości płci na lata 2024 – 2029

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem ramowym, nie ma mocy wiążącej, ale przedstawia zalecenia i w sposób pośredni może wpływać na prawo państw członkowskich.

Czytaj Więcej

Dokąd zmierza polski system oświaty? Projekt zmian w podstawach programowych

· 13 maja upłynął termin konsultacji publicznych ws. projektów rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj Więcej