Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Agenda 2030 na półmetku. Ideologiczne zagrożenia coraz większe

Data publikacji: 19.09.2023

Adobe Stock

· W siedzibie ONZ w Nowym Jorku trwa szczyt SDG 2023. W ramach tego wydarzenia państwa ocenią postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, otrzymają wytyczne polityczne odnośnie przyspieszenia działań i mobilizacji środków.

· Na podstawie wyników spotkania zwołanego na półmetku wyznaczonego terminu realizacji Agendy 2030 przez Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa, zostanie sformułowany program Szczytu Przyszłości w 2024 r., który zajmie się szeregiem kluczowych reform - zaproponowanych w „Our Common Agenda” - wzmacniających uprawnienia Sekretarza Generalnego ONZ i system globalnego zarządu.

· W deklaracji politycznej, którą przywódcy mają przyjąć w pierwszym dniu obrad szczytu SDG 2023, mocno eksponowane są kwestie „równouprawnienia i wzmocnienia pozycji kobiet”, „praw seksualnych i reprodukcyjnych”, które powinny być w większym stopniu uwzględniane w realizacji różnych celów Agendy 2030.

· W dokumencie zwrócono także uwagę na cele i zadania Globalnych ram różnorodności biologicznej Kunming-Montreal, które odnoszą się m.in. do objęcia ochroną 30 proc. obszarów globu. To kolejny znaczący krok w oenzetowskiej polityce „Harmony with Nature”, która zmierza do ustanowienia ekocentrycznego paradygmatu „Praw Natury”.

· Prawdopodobnie kwestia reformy międzynarodowej architektury finansowej i likwidacji „luk” w globalnym zarządzaniu, które powinno odzwierciedlać dzisiejszy układ sił i stosunki gospodarcze, a nie te z 1945 r. - jak sugeruje Sekretarz Generalny ONZ - będzie jedną z najważniejszych podczas szczytu SDG 2023.

· Więcej na ten temat w analizie Agnieszki Stelmach.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Autorka podkreśla, że Szczyt o kolejny krok zmierzający do przyspieszenia realizacji celów Agendy 2030.

„Próby przyspieszenia działań na rzecz Agendy 2030 podjęto już wcześniej, we wrześniu 2019 r., gdy doszło do pierwszego spotkania Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju (HLPF), przyjmując deklarację polityczną w sprawie dekady działań na rzecz realizacji celów Agendy 2030” – pisze Agnieszka Stelmach.

W analizie podkreślono, że w przypadku wdrożenia propozycji Sekretarza Generalnego, w kwestiach reagowania na sytuacje kryzysowe, „nie miałby on obowiązku konsultowania się ze wszystkimi rządami. Ważne międzynarodowe decyzje o daleko idących konsekwencjach ekonomicznych, społecznych i politycznych dla wszystkich krajów mogłyby zapadać bez konsultacji z rządami innych państw”.

Agnieszka Stelmach pisze też o konsekwencjach finansowych ewentualnego wdrożenia planów Antonio Guterresa.

„Kraje powinny wzmocnić odpowiedzialność instytucji i obywateli, by wyegzekwować realizację celów Agendy 2030 połączonych z celami klimatycznymi. Ponadto państwa winny wyasygnować dodatkowo ponad 500 mld USD rocznie od teraz do 2030 r. na realizację Agendy 2030. I wreszcie wzywa się państwa członkowskie do ułatwiania dalszego wzmacniania kompetencji ONZ w celu radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i zajęcia słabościami architektury międzynarodowej w zakresie egzekwowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju” – wskazuje autorka analizy.

Agnieszka Stelmach wskazuje też na możliwe sposoby ograniczenia negatywnych działań ONZ. Podkreśla, że należy m.in. „budować sieć samorządowców świadomych zagrożeń związanych z implementacją niektórych celów Agendy 2030 i polityki klimatycznej, analogicznie jak w przypadku Samorządowej Karty Praw Rodzin”, „budować na poziomie międzynarodowym sieć organizacji zajmujących zbliżone stanowisko w kwestii Agendy 2030 i eko-transformacji” czy też „próbować wpłynąć na stanowisko rządu polskiego, aby jego przedstawiciele nie zobowiązywali się dobrowolnie do ambitniejszych działań w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju”.

Wspieram
Wolności obywatelskie

27.09.2023

Murem za polskim mundurem. Apel poparcia dla obrońców granic

· W ostatnim czasie nasiliły się ataki na żołnierzy broniących granicy polsko białoruskiej, co ma związek z filmem „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.

· Dzieje się tak, mimo trwającego od ponad dwóch lat kryzysu migracyjnego, wywołanego napływem nielegalnych imigrantów na tereny przygraniczne.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.09.2023

Głęboka ingerencja w funkcjonowanie Unii Europejskiej. Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej

W ostatnich dniach ukazał się Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej, mającej za zadanie przygotować propozycję reformy Unii Europejskiej. Publikacja zawiera szereg daleko idących propozycji, odnoszących się do obszarów takich jak rządy prawa, reforma instytucji unijnych czy pogłębienie oraz rozszerzenie integracji o nowe państwa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.09.2023

Sowieckie pomniki na śmietnik historii!

W niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która stała się początkiem ciągu niezliczonych zbrodni. Przelano morze polskiej krwi. Tymczasem w Polsce wciąż stoją propagandowe pomniki, wyrażające wdzięczność wobec Armii Czerwonej za… „wyzwolenie” Polski.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.09.2023

Suwerenność państw ograniczona na rzecz WHO? Trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi

· W WHO trwają prace nad zmianą Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, będących najważniejszym instrumentem Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w skali globalnej.

Czytaj Więcej