Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Krakowska uchwała ws. Strefy Czystego Transportu wydana z przekroczeniem prawa – opinia Ordo Iuris

Data publikacji: 20.01.2023

Adobe Stock

· Wojewoda Małopolski nie zdecydował się na stwierdzenie nieważności niezgodnej z prawem uchwały ws. Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

· Powołał się przy tym na opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

· Eksperci Ordo Iuris przygotowali opinię prawną uzupełniającą, w której odpierają argumenty ministerstwa.

· Z analizy Instytutu wynika m.in., że krakowska uchwała została przyjęta z naruszeniem prawa.

· Skutki przyjęcia uchwały dotkną zarówno mieszkańców, jak też osoby tylko okazjonalnie przybywające do Krakowa. Uchwała będzie zapewne również stanowić początek rozłożonego w czasie procesu usuwania z miasta wszystkich samochodów z silnikami benzynowymi i Diesla.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Rada Miasta Krakowa 23 listopada 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie objęcia całego obszaru miasta Strefą Czystego Transportu, do której zakazuje się wjazdu określonym pojazdom. Uchwała naruszała jednak prawo, w tym akt najwyższej rangi – Konstytucję RP. W tej sprawie interweniował Instytut Ordo Iuris, który przekazał swoją opinię prawną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Wojewody Małopolskiego, który miał kompetencję do stwierdzenia nieważności niezgodnej z prawem uchwały jednostki samorządu terytorialnego. Wojewoda Małopolski nie podjął jednak stosownego działania, powołując się na opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie.

Eksperci Instytutu przygotowali opinię prawną uzupełniająca, w której odnoszą się do argumentów przedstawionych w opinii ministerialnej. Z analizy Instytutu wynika m.in., że uchwała Rady Miasta Krakowa została wydana z naruszeniem prawa. Wykracza ona bowiem poza zakres upoważnienia przyznanego gminie w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz wychodzi ponad rekomendacje sejmiku województwa sformułowane w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jednocześnie uchwała nie obejmuje niektórych elementów konstrukcji strefy, w szczególności organizacji ruchu drogowego, co ma znaczenie szczególnie w miejscach wjazdu na obszar strefy.

„Troska o ochronę środowiska nie może odbywać się z naruszeniem obowiązującego prawa. Zwłaszcza, gdy jego konsekwencją jest radykalne ograniczenie prawa do korzystania ze swojej własności przez osoby stale lub tylko okresowo przebywające w drugim największym mieście w Polsce” – przypomina dr Tomasz Woźniak, ekspert Instytutu Ordo Iuris.

Instytut podkreśla także niską jakość merytoryczną opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na której oparł swe działania Wojewoda Małopolski. Argumentem przemawiającym za pozostawieniem wadliwej uchwały w obrocie prawnym miałoby być m.in. to, że „należy docenić działania Krakowa na rzecz poprawy jakości powietrza, który niejako wytycza drogę postępowania dla innych miast w Polsce”, a „każda zmiana dotycząca mieszkańców może wywoływać wątpliwości i zastrzeżenia części społeczeństwa”.

Ordo Iuris przypomina, że w ramach tzw. kamieni milowych KPO, Polska zobowiązała się do utworzenia Stref Czystego Transportu we wszystkich miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych zawiera uprawnienie do ustanawiania takich stref, w tym przyznaje gminom prawo nawet do zakazania wjazdu innym pojazdom samochodowym niż elektryczne oraz napędzane wodorem lub gazem ziemnym. 

„Pozostawienie wadliwej uchwały w obrocie prawnym skutkować może szeregiem postępowań sądowych inicjowanych przez poszkodowanych obywateli, a także przyjmowaniem przez kolejne duże polskie miasta wadliwych uchwał na wzór tej pierwszej -uchwały krakowskiej” – zaznacza Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

06.06.2023

Margot skazany. Walczymy z przemocą i cenzurą

Nie możemy pozostawiać odważnych obrońców życia i rodziny samym sobie i dać zakrzyczeć nawet najbardziej wpływowej mniejszości, która chce tworzyć wrażenie, że ich radykalne poglądy są wspierane przez społeczeństwo. Nawet jeśli największe w Polsce media powielają kłamstwa o tym, że Margot jest ofiarą prześladowania „osób LGBT” – to nie mam wątpliwości, że zdecydowana większość Polaków nie akceptuje przemocy, gróźb i wyzwisk.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

31.05.2023

Ataki na księży i wiarę wzmagają się

Narastająca fala agresji wobec wiary, Kościoła i kapłanów jest efektem lekceważenia pierwszych aktów nienawiści. Lewicowe media, które pochwalały ataki na kościoły oraz brały w obronę celebrytów boleśnie szydzących ze świętych dla chrześcijan symboli, stworzyły atmosferę swoistego przyzwolenia na agresję skierowaną przeciw ludziom wierzącym. To ośmielało naśladowców i prowadziło do eskalacji przestępstw.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2023

„Opiłowywanie katolików”? Skutki mogą być tragiczne

W ostatnim czasie doszło w Polsce do wzmożonych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Chociaż spotkały się one z oburzeniem sporej części Polaków, to jednak zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogą one być jedynie elementem złożonego planu laicyzacji Polski, a w dalszej perspektywie preludium prześladowań wiernych jakichkolwiek religii (nie tylko Kościoła Katolickiego). Dlatego tym bardziej niepokoić mogą zapowiedzi „opiłowywania katolików” wyrażane na polskiej scenie politycznej.

Czytaj Więcej