Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pakt o azylu i migracji przyjęty przez Parlament Europejski

Data publikacji: 11.04.2024

Adobe Stock

· Parlament Europejski przyjął Pakt o azylu i migracji.

· Porozumienie zakłada wprowadzenie tzw. mechanizmu solidarnościowego, w ramach którego Rada Unii Europejskiej ma ustalać skalę wsparcia dla migrantów, wymaganego od poszczególnych państw.

· Zgodnie z Paktem, to Komisja Europejska ma decydować o zastosowaniu w danej sytuacji „środków solidarnościowych”, tj. relokacji, pomocy finansowej lub pomocy operacyjnej.

· Pakt o azylu i migracji składa się 5 aktów prawnych, które razem tworzą pakiet dotyczący wszystkich etapów zarządzania azylem i migracją.

· Za przyjęciem rozporządzenia w sprawie zarządzania migracją i azylem głosowali europosłowie Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut i Róża Thun. Przeciw byli wszyscy głosujący europarlamentarzyści PiS i PO. Od głosu wstrzymał się deputowany Lewicy Bogusław Liberadzki.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę Paktu, wskazując na korzyści i zagrożenia wynikające z implementacji jego założeń.

W 2019 roku Komisja Europejska opracowała nową koncepcję unijnego prawa migracyjnego (m.in. w odpowiedzi na kryzys migracyjny, jaki miał miejsce w 2015 roku) i przedstawiła propozycję jego reformy. Na Pakt o azylu i migracji składa się 5 aktów prawnych, które razem tworzą pakiet dotyczący wszystkich etapów zarządzania azylem i migracją. Poszczególne projekty przeszły już przez kolejne etapy procedury legislacyjnej, co zostało zwieńczone 20 grudnia 2023 r.  podpisaniem przez Parlament Europejski (wraz z prezydencją Rady UE) porozumienia politycznego, obejmującego główne postanowienia Paktu. Kolejnym krokiem na drodze do przyjęcia tego obszernego pakietu aktów prawnych jest debata łączna oraz głosowanie, które odbyło się w Parlamencie Europejskim wczorajszego popołudnia.

Rozporządzenie dotyczące zarządzania azylem i migracją (Asylum and Migration Management Regulation), będące korektą systemu Dublin III, stanowi najważniejszą i jednocześnie najbardziej kontrowersyjną część Paktu. Wspomniane rozporządzenie podkreśla zasady ustalania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku cudzoziemca o ochronę międzynarodową, a także mechanizmu solidarnego zarządzania migracjami. Projekt wyróżnia trzy rodzaje alternatywnych środków solidarnościowych: relokację, pomoc finansową i  pomoc operacyjną, przy czym to Komisja Europejska ma wskazywać, w jakim stopniu poszczególne narzędzia mają zaradzić sytuacji. Ostatecznie skalę wsparcia wymaganego od poszczególnych państw ustala natomiast kwalifikowaną większością głosów Rada Unii Europejskiej w drodze aktu wykonawczego. Mechanizm solidarnościowy stanowić ma zatem konstrukcję prawną wiążącą się ze stałym zobowiązaniem państwa członkowskiego. Wyjątkowe wycofanie się z mechanizmu w drodze skorzystania z opcji opt-out obwarowane jest spełnieniem przesłanki „presji migracyjnej” i zwalnia państwo z tego obowiązku wyłącznie na okres roku.

Kolejną część Paktu stanowi rozporządzenie o procedurze azylowej, ustanawiające jeden schemat postępowania z cudzoziemcami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Do jego głównych założeń należy wprowadzenie możliwości dyskwalifikacji wniosku złożonego przez niektóre grupy imigrantów działających w złej wierze oraz zwolnienie urzędników krajowych z obowiązku dopytywania imigrantów o chęć uzyskania ochrony międzynarodowej. Wciąż jednak rozporządzenie przewiduje obowiązek merytorycznego rozpatrzenia każdego wniosku o ochronę międzynarodową, nawet jeśli imigrant przekroczył granicę w sposób nielegalny.

Przedmiotem wczorajszego głosowania, poza wyżej przedstawionymi aktami, były również inne dokumenty wchodzące w skład Paktu. Należą do nich rozporządzenie o kontroli przesiewowej, która ma obejmować weryfikację tożsamości, stanu zdrowia i zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju przyjmującego, a także rozporządzenie o reagowaniu na sytuacje kryzysowe i sytuacje spowodowane działaniem siły wyższej oraz tzw. rozporządzenie Eurodac (dotyczące głównie pobierania danych biometrycznych i rejestrację w specjalnej unijnej bazie danych).

Ordo Iuris monitoruje działalność legislacyjną na szczeblu unijnym oraz na bieżąco ją analizuje. Między innymi w sierpniu ubiegłego roku Instytut opublikował dokładną analizę systemu azylowo-migracyjnego UE ze szczególnym uwzględnieniem projektów reform dla niego przewidzianych. Zwrócono wówczas uwagę na korzyści, które może przynieść reforma unijnego prawa migracyjnego, ale jednocześnie podkreślono szczególne zagrożenie płynące z problemu rozmycia granicy pomiędzy uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi, którego nowy Pakt w zasadzie wciąż nie rozwiązuje.

- Z punktu widzenia Polski jako państwa graniczącego między innymi z Białorusią, Rosją oraz Ukrainą, należy uznać, że niektóre postanowienia Paktu w stopniu wysoce niewystarczającym uwzględniają specyfikę lokalną, przez co utrudnione jest ich stosowanie w proponowanej formie, a szanse na skuteczne przeciwdziałanie wyzwaniom, które towarzyszą kryzysowi migracyjnemu, maleją – ocenia Jelizaweta Fedorenko z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Trzaskowski zdejmuje krzyże i uderza w chrześcijan!

Rafał Trzaskowski dał sygnał do usunięcia krzyża, wizerunków świętych patronów i Najświętszej Maryi Panny z urzędów w całej stolicy. To tylko kwestia czasu, by bezprawne zarządzenie rozlało się na urzędy, szkoły i szpitale pod kontrolą lewicowych samorządów w całej Polsce. Dlatego podjęliśmy wielopoziomowe działania.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2024

Nie zdejmuj krzyża – apel do Rafała Trzaskowskiego

· Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania” w stołecznych urzędach.

Czytaj Więcej