Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Początek reformy unijnych traktatów, ograniczającej suwerenność państw

Data publikacji: 25.10.2023

Adobe Stock

· Komitet Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjął sprawozdanie z projektem rezolucji PE dotyczącej zmiany traktatów unijnych.

· Wprowadzenie postulowanych rozwiązań umożliwi Unii promocję ideologii gender, wpływanie na treść programów szkolnych, a także narzucanie państwom rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, aborcji czy walki z dyskryminacją.

· Poprawki zakładają też wprowadzenie instytucji referendum unijnego, na mocy którego będzie można podejmować m.in. decyzje o zmianach w traktatach bez zgody wszystkich krajów członkowskich.

· Sprawozdanie zostało przyjęte większością 19 głosów, przy 6 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.

· Teraz projektem rezolucji zajmie się Parlament Europejski na sesji plenarnej w listopadzie.

 

W Komitecie Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO) odbyło się głosowanie nad sprawozdaniem z projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego zawierającej propozycje zmian w Traktacie o Unii Europejskiej oraz Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jego autorami jest pięciu eurodeputowanych z Belgii oraz Niemiec: Guy Verhofstadt (frakcja Odnowić Europę), prof. Sven Simon (Europejska Partia Ludowa), Gabriele Bischoff (wiceszefowa frakcji Socjalistów i Demokratów), Daniel Freund (Zieloni) oraz Helmut Scholz (Lewica). Autorzy zaproponowali 267 poprawek do traktatów unijnych. Zakres poprawek jest niezwykle szeroki – obejmuje m.in. poszerzenie kompetencji UE w dziedzinie polityki klimatycznej, energetyki, bezpieczeństwa, gospodarki czy polityki społecznej, modyfikację unijnych procedur legislacyjnych, wzmocnienie roli Trybunału Sprawiedliwości UE, korekty zasad prowadzenia unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i wiele innych.

 

Propozycje zakładają m.in. usunięcie z unijnych traktatów wzmianek o „kobietach i mężczyznach”, i zastąpienie ich pojęciem „gender”. Unia zwiększyłaby także kompetencje w zakresie polityki zdrowotnej, co mogłoby prowadzić do wymuszenia na państwach akceptacji aborcji. Instytucje unijne miałaby także możliwość pośredniego wpływania na treść programów szkolnych.

 

Zwiększone zostałyby również kompetencje Komisji Europejskiej, która ma być przemianowana na „Europejską Egzekutywę”. Poprawki zakładają też możliwość łatwiejszego zawieszenia państwa w prawach członkowskich, ze względu na naruszenie „praworządności”, „demokracji”, „równości” czy „praw człowieka”. Pojęcia te są na tyle ogólne, że instytucje unijne mogą je swobodnie interpretować, co rodzi ryzyko represjonowania państw z przyczyn politycznych, pod pozorem ochrony wartości unijnych.

 

Głosowanie miało miejsce podczas dzisiejszego posiedzenia AFCO. Europosłowie głosowali nad poprawkami indywidualnie bądź w blokach. Sprawozdanie zostało przyjęte większością 19 głosów, przy 6 głosach sprzeciwu i jednym wstrzymującym się.

 

Dokument stanowi preludium procedury zmiany traktatów. Po jego przyjęciu, propozycjami poprawek będzie musiał się zająć Parlament Europejski na sesji plenarnej. Dopiero decyzja Parlamentu Europejskiego formalnie zainicjuje procedurę zmiany traktatów przewidzianą w art. 48 Traktatu o UE. Sprawozdanie ma zostać poddane głosowaniu przez wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego podczas sesji plenarnej w dniach 20–23 listopada.

 

Każda zmiana traktatu wymaga zgody wszystkich państw członkowskich – ratyfikacji za zgodą parlamentów narodowych (w przypadku procedury zwykłej) lub jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej (w przypadku tzw. procedury kładki). Jeśli Parlament Europejski zaakceptuje propozycje przedstawione w sprawozdaniu Komisji AFCO, trafią one do Rady Unii Europejskiej, a następnie do Rady Europejskiej, która będzie mogła zdecydować o zwołaniu w tej sprawie konwentu z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych, głów państw, szefów rządów, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

 

Zmiany, które znalazły się w sprawozdaniu i już w listopadzie będą przedmiotem głosowania w Parlamencie Europejskim, mają charakter bezprecedensowy. Ich ewentualne wejście w życie znacząco osłabiłoby suwerenność państw członkowskich i de facto oddałoby część kompetencji w ręce innych państw i unijnych urzędników. Jest to tym bardziej istotne, że przedmiotem zmian są nierzadko obszary kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa, takie jak zdrowie, edukacja czy bezpieczeństwo. Jak ważma jest decyzyjność choćby w tej ostatniej kwestii, szczególną świadomość ma teraz Polska, za której wschodnią granicą toczy się od ponad roku konflikt zbrojny – wskazuje Instytut Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

27.05.2024

Genderowa agenda pod pozorem zwalczania zbrodni przeciwko ludzkości

· W najbliższych tygodniach obradować będzie Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.05.2024

„Stań w obronie Krzyża!” – nowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Warszawy

· W odpowiedzi na zarządzenie Rafała Trzaskowskiego zakazujące eksponowania symboliki religijnej w budynkach warszawskich urzędów, mieszkańcy stolicy, wspierani przez Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny, zainaugurowali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą „Stań w obronie Krzyża!”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

24.05.2024

Prezydent Sopotu bezprawnie rozwiązała zgromadzenie obrońców życia

· Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił odwołanie od decyzji prezydent Sopotu o rozwiązaniu zgromadzenia Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.05.2024

Sąd stwierdza winę „Nergala”. Muzyk znieważył wizerunek Jezusa

· Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe uznał Adama D., ps. „Nergal” winnym popełnienia przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczyć religijnych.

Czytaj Więcej