Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Początek reformy unijnych traktatów, ograniczającej suwerenność państw

Data publikacji: 25.10.2023

Adobe Stock

· Komitet Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjął sprawozdanie z projektem rezolucji PE dotyczącej zmiany traktatów unijnych.

· Wprowadzenie postulowanych rozwiązań umożliwi Unii promocję ideologii gender, wpływanie na treść programów szkolnych, a także narzucanie państwom rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, aborcji czy walki z dyskryminacją.

· Poprawki zakładają też wprowadzenie instytucji referendum unijnego, na mocy którego będzie można podejmować m.in. decyzje o zmianach w traktatach bez zgody wszystkich krajów członkowskich.

· Sprawozdanie zostało przyjęte większością 19 głosów, przy 6 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.

· Teraz projektem rezolucji zajmie się Parlament Europejski na sesji plenarnej w listopadzie.

 

W Komitecie Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO) odbyło się głosowanie nad sprawozdaniem z projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego zawierającej propozycje zmian w Traktacie o Unii Europejskiej oraz Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jego autorami jest pięciu eurodeputowanych z Belgii oraz Niemiec: Guy Verhofstadt (frakcja Odnowić Europę), prof. Sven Simon (Europejska Partia Ludowa), Gabriele Bischoff (wiceszefowa frakcji Socjalistów i Demokratów), Daniel Freund (Zieloni) oraz Helmut Scholz (Lewica). Autorzy zaproponowali 267 poprawek do traktatów unijnych. Zakres poprawek jest niezwykle szeroki – obejmuje m.in. poszerzenie kompetencji UE w dziedzinie polityki klimatycznej, energetyki, bezpieczeństwa, gospodarki czy polityki społecznej, modyfikację unijnych procedur legislacyjnych, wzmocnienie roli Trybunału Sprawiedliwości UE, korekty zasad prowadzenia unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i wiele innych.

 

Propozycje zakładają m.in. usunięcie z unijnych traktatów wzmianek o „kobietach i mężczyznach”, i zastąpienie ich pojęciem „gender”. Unia zwiększyłaby także kompetencje w zakresie polityki zdrowotnej, co mogłoby prowadzić do wymuszenia na państwach akceptacji aborcji. Instytucje unijne miałaby także możliwość pośredniego wpływania na treść programów szkolnych.

 

Zwiększone zostałyby również kompetencje Komisji Europejskiej, która ma być przemianowana na „Europejską Egzekutywę”. Poprawki zakładają też możliwość łatwiejszego zawieszenia państwa w prawach członkowskich, ze względu na naruszenie „praworządności”, „demokracji”, „równości” czy „praw człowieka”. Pojęcia te są na tyle ogólne, że instytucje unijne mogą je swobodnie interpretować, co rodzi ryzyko represjonowania państw z przyczyn politycznych, pod pozorem ochrony wartości unijnych.

 

Głosowanie miało miejsce podczas dzisiejszego posiedzenia AFCO. Europosłowie głosowali nad poprawkami indywidualnie bądź w blokach. Sprawozdanie zostało przyjęte większością 19 głosów, przy 6 głosach sprzeciwu i jednym wstrzymującym się.

 

Dokument stanowi preludium procedury zmiany traktatów. Po jego przyjęciu, propozycjami poprawek będzie musiał się zająć Parlament Europejski na sesji plenarnej. Dopiero decyzja Parlamentu Europejskiego formalnie zainicjuje procedurę zmiany traktatów przewidzianą w art. 48 Traktatu o UE. Sprawozdanie ma zostać poddane głosowaniu przez wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego podczas sesji plenarnej w dniach 20–23 listopada.

 

Każda zmiana traktatu wymaga zgody wszystkich państw członkowskich – ratyfikacji za zgodą parlamentów narodowych (w przypadku procedury zwykłej) lub jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej (w przypadku tzw. procedury kładki). Jeśli Parlament Europejski zaakceptuje propozycje przedstawione w sprawozdaniu Komisji AFCO, trafią one do Rady Unii Europejskiej, a następnie do Rady Europejskiej, która będzie mogła zdecydować o zwołaniu w tej sprawie konwentu z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych, głów państw, szefów rządów, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

 

Zmiany, które znalazły się w sprawozdaniu i już w listopadzie będą przedmiotem głosowania w Parlamencie Europejskim, mają charakter bezprecedensowy. Ich ewentualne wejście w życie znacząco osłabiłoby suwerenność państw członkowskich i de facto oddałoby część kompetencji w ręce innych państw i unijnych urzędników. Jest to tym bardziej istotne, że przedmiotem zmian są nierzadko obszary kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa, takie jak zdrowie, edukacja czy bezpieczeństwo. Jak ważma jest decyzyjność choćby w tej ostatniej kwestii, szczególną świadomość ma teraz Polska, za której wschodnią granicą toczy się od ponad roku konflikt zbrojny – wskazuje Instytut Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.12.2023

Czy ostatnie referendum może zostać powtórzone?

· Z doniesień medialnych wynika, że do Sądu Najwyższego wpłynęła znaczna liczba protestów przeciwko ważności tegorocznego referendum ogólnokrajowego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Walczymy z antychrześcijańską agresją. Aborcjoniści odpowiedzą za przerwanie Mszy św.

Radykałowie zapowiadający „opiłowywanie katolików” z praw liczą na to, że pozostaniemy bierni i z założonymi rękami będziemy patrzeć na wprowadzanie antychrześcijańskiego ustawodawstwa w Polsce. Aby się temu przeciwstawić, świadomi chrześcijanie muszą się zorganizować i podjąć zdecydowane działania. W przeciwnym razie, bezpieczeństwo chrześcijan w Polsce może zostać obniżone, co ośmieli wulgarnych prowokatorów do kolejnych ataków na katolickie świętości. 

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Trwają prace nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w mediach

· W WHO trwają pracę nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· W związku z tym, pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące upływu terminu na złożenie zastrzeżeń do obecnie opracowywanej wersji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· Niektórzy komentatorzy wskazują, że nowa wersja Przepisów miałaby wejść w życie już 1 grudnia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

29.11.2023

Brutalny atak na działaczy pro life nie jest czynem chuligańskim. Sąd uwzględnia apelację w sprawie „Margota”

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację w sprawie trojga aktywistów LGBT skazanych za udział w zbiegowisku, zniszczenie ciężarówki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z wolontariuszy doznał obrażeń ciała.

Czytaj Więcej