Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Posługa religijna w czasie „odmrażania” gospodarki – kolejna edycja poradnika Ordo Iuris dla parafii

Data publikacji: 22.05.2020

Adobe Stock

W Polsce trwa „odmrażanie” gospodarki oraz zdejmowanie innych ograniczeń, które zostały nałożone w związku ze stanem epidemii COVID-19. Zmiany dotyczą także życia religijnego. Coraz więcej osób może uczestniczyć w publicznym kulcie religijnym, jednak nie oznacza to, że wszystko wróciło do stanu sprzed pandemii. W związku ze zmieniającym się przepisami, Instytut Ordo Iuris przygotował trzecią wersję poradnika dla duszpasterzy i wiernych, odpowiadając w nim na najważniejsze pytania dotyczące zarówno życia religijnego, jak i prawnych uwarunkowań bieżącej działalności parafii i innych podmiotów kościelnych.

POBIERZ PORADNIK

Trzecie wydanie poradnika – tak jak jego poprzednie wersje – zostało podzielone na cztery części. W pierwszej z nich zawarto ogólne informacje dotyczące funkcjonowania w ramach stanu epidemii. Znajdują się w niej także dane o najważniejszych z obowiązujących ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym. Druga część poświęcona jest zasadom odnoszącym się do organizacji szeroko pojętego kultu religijnego – w tym zwłaszcza Mszy św. (także polowych), spowiedzi, nabożeństw, czy pielgrzymek.

Trzecia część poradnika podejmuje temat prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania parafią w czasie stanu epidemii. Wiele jednostek kościelnych jest bowiem pracodawcami, a niekiedy także organizacjami pożytku publicznego czy przedsiębiorstwami prowadzącymi różnego rodzaju działalność. Podmioty te mogą korzystać z pomocy rządowej oferowanej w ramach „tarcz antykryzysowych”, stąd ważne jest, aby ich zarządcy zapoznali się z zasadami ubiegania się o tego rodzaju wsparcie. W tej części prawnicy Ordo Iuris wyjaśniają, np. w jaki sposób duchowni mogą otrzymać zwolnienie ze składek ZUS opłacanych za siebie i pracowników jednostek kościelnych.

Z myślą o duszpasterzach realizujących inwestycje współfinasowane ze środków publicznych – np. remonty zabytkowych obiektów sakralnych – eksperci Instytutu przygotowali wyjaśnienia dotyczące zmian, jakie w związku z pandemią zostały wprowadzone w obszarze zamówień publicznych. Korzystanie ze środków publicznych często wymaga od duchownych stosowania Prawa zamówień publicznych, a tu nastąpiły spore zmiany. Wprowadzono m.in. konieczność wzajemnego informowania się stron umowy o możliwym wpływie pandemii na jej wykonywanie, czy – przysługującej zamawiającemu, a więc np. parafii – możliwości zmiany zawartego kontraktu. 

W ostatniej części poradnika umieszczono ważne z punktu widzenia funkcjonowania jednostek kościelnych informacje dotyczące działalności organów władzy publicznej. Eksperci Ordo Iuris wyjaśniają chociażby wpływ stanu epidemii na realizację obowiązków duchownych odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury zawarcia małżeństwa „konkordatowego” czy wskazują na sposoby załatwiania różnego rodzaju spraw urzędowych przez Internet. Publikację zamyka dodatek przygotowany przez dr. hab. Andrzeja Lewandowicza – lekarza internistę i geriatrę, objaśniający najważniejsze kwestie sanitarno-higieniczne związane ze sprawowaniem kultu.

„Rzeczywistość w dobie pandemii koronawirusa jest niezwykle dynamiczna – potwierdzają to przede wszystkim zmiany w sferze różnego rodzaju regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii, jak i ochrony przed jej ekonomicznymi skutkami. Stąd bieżącego śledzenia zmian legislacyjnych wymaga odpowiedź na pytanie, jaki obecnie obowiązuje reżim sanitarny – także w kościołach – oraz w jaki sposób i w jakim zakresie możliwe jest skorzystanie z pomocy oferowanej w ramach «tarcz antykryzysowych». Jest to trudne zadanie, zwłaszcza dla osób, które nie zajmują się zawodowo prawem. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował już trzecią edycję poradnika dla duszpasterzy i wiernych, w którym można znaleźć odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania” – podkreśla Konrad Dyda z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2023

„Opiłowywanie katolików”? Skutki mogą być tragiczne

W ostatnim czasie doszło w Polsce do wzmożonych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Chociaż spotkały się one z oburzeniem sporej części Polaków, to jednak zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogą one być jedynie elementem złożonego planu laicyzacji Polski, a w dalszej perspektywie preludium prześladowań wiernych jakichkolwiek religii (nie tylko Kościoła Katolickiego). Dlatego tym bardziej niepokoić mogą zapowiedzi „opiłowywania katolików” wyrażane na polskiej scenie politycznej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.05.2023

Poprawa bezpieczeństwa z ryzykiem ograniczenia wolności

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego. Największe zainteresowanie budzą zawarte w projekcie propozycje dotyczące podwyższenia kar za szpiegostwo czy penalizacji określonych działań dezinformacyjnych. Jednakże projektodawcy proponują także nowelizację lub dodanie szeregu nie mniej istotnych przepisów, nie tylko prawnokarnych. Zmiany dotyczyłyby np.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.05.2023

Wyższe kary za szpiegostwo i penalizacja dezinformacji – projekt nowelizacji Kodeksu karnego

Zmieniające się uwarunkowania geopolityczne, a także nowe i rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, wymagają stałego podejmowania działań – także legislacyjnych - na rzecz zwiększania polskiego bezpieczeństwa. Cel taki ma w założeniu realizować projekt nowelizacji Kodeksu karnego, jaki wpłynął do Sejmu 17 kwietnia 2023 r.

Czytaj Więcej