Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Światowe Zgromadzenie Zdrowia może poszerzyć kompetencje WHO

Data publikacji: 12.05.2022

Adobe Stock

· Podczas zbliżającego się posiedzenia Światowego Zgromadzenia Zdrowia, głosowaniu zostaną poddane propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR).

· Projektowane zmiany zakładają m.in. zwiększenie kompetencji WHO w zakresie globalnego zarządzania pandemicznego.

· Sformułowano także postulat utworzenia funkcji koordynatora na poziomie państwowym, w którego kompetencji leżałoby kierowanie rządowym i społecznym podejściem do kwestii zdrowotnych.

· Wdrożenie propozycji mogłoby również doprowadzić do stosowania cenzury i ograniczenia wolności wypowiedzi.

· Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-28 maja w Genewie.

Jednym z przedmiotów obrad będzie gotowa już propozycja zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych przedstawiona przez Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie poruszona zostanie również inicjatywa grupy roboczej WHO, która przygotowała zestaw rekomendacji w obszarze modyfikacji regulacji IHR, natomiast zgodnie z harmonogramem byłyby one opracowywane w dalszej części roku z przyszłoroczną perspektywą przyjęcia.

W przypadku zatwierdzenia projektu autorstwa Stanów Zjednoczonych powołano by tzw. Compliance Committee (art. 53) czyli komitet zajmujący się badaniem stosowania regulacji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, opiniowaniem ich stosowania oraz udzielaniem wsparcia w tym zakresie. Przyznano by także WHO większą inicjatywę w ramach reagowania na zagrożenia zdrowotne (art. 12, 13).

Wspomniany komitet tworzyłoby sześciu członków z każdego regionu, wybranych przez państwa członkowskie na czteroletnią kadencję, a jego posiedzenia odbywałyby się trzy razy do roku. Do jego zadań należałoby monitorowanie przestrzegania regulacji oraz doradzanie państwom w tym zakresie, natomiast nie posiadałby on kompetencji stosowania sankcji.

Kolejną zmianą (art. 12) byłoby nadanie Światowej Organizacji Zdrowia kompetencji wydawania publicznego ostrzeżenia zdrowotnego nawet w przypadku w braku spełnienia kryteriów stanu zagrożenia zdrowia publicznego o międzynarodowym znaczeniu. Zmieniono by również art. 13 mówiący o procedurze udzielania wsparcia państwom dotkniętym zagrożeniem zdrowotnym. Zamiast obecnego mechanizmu wnioskowania przez państwa o udzielenie pomocy, WHO z własnej inicjatywy proponowałoby wsparcie, natomiast w dalszym ciągu oferta takiej współpracy mogłaby być odrzucona przez dane państwo członkowskie.

Inicjatywą o potencjalnie dalej idących konsekwencjach jest szkic raportu grupy roboczej WHO zajmującej się wzmacnianiem przygotowań i reagowania pandemicznego. W założeniu, projekt ma być poddany akceptacji na najbliższym zgromadzeniu, by rozpocząć prace nad jego rekomendacjami, z opcją przyjęcia w następnym roku.

W projektowanych założeniach stwierdzono m.in., że „należy odnowić zaangażowanie w system wielostronny, w tym wzmocnić WHO jako bezstronną i niezależną organizację międzynarodową, odpowiedzialną za kierowanie i koordynację gotowości i reagowania na pandemię. W związku z tym potrzebne jest również przywództwo polityczne, aby zapewnić odpowiednią priorytetyzację i finansowanie w celu wzmocnienia krajowej, regionalnej i globalnych gotowości i zdolności reagowania na pandemię”. W tym punkcie mowa jest o wzmocnieniu roli WHO, tak aby pełniło kierującą i koordynującą rolę w kwestii zarządzania pandemicznego. Jest to dosyć ogólnie sformułowana idea, więc zakres ewentualnych konkretnych propozycji bazujących na tej podstawie mógłby być stosunkowo szeroki.

Zaproponowano również utworzenie funkcji koordynatora na poziomie państwowym, w którego kompetencji leżałoby kierowanie rządowym i społecznym podejściem do kwestii zdrowotnych (whole-of-government and whole-of society approaches). Byłoby to swego rodzaju ujednolicenie systemu zarządzania w poszczególnych państwach, co można by traktować jako krok na drodze globalizacji.

W kontekście roli niepaństwowych podmiotów (Non-State Actors), wezwano do współpracy z rządami w celu walki z dezinformacją. Kluczowa w tym aspekcie jest interpretacja pojęcia dezinformacji i ocena jego użycia w konkretnych przypadkach. W ostatnim bowiem okresie często w niewłaściwy sposób przywoływano ten termin jako narzędzie do walki z opiniami medycznymi, które odbiegają od mainstreamowej linii narracji. W praktyce bywa ono wykorzystywane do walki politycznej i medialnej, w tym także do nieusprawiedliwionej próby ocenzurowania niewygodnych oponentów.

„Niewątpliwie tegoroczne Światowe Zgromadzenie Zdrowia będzie ważnym wydarzeniem. Odbywa się ono bowiem również w atmosferze prac nad tzw. traktatem pandemicznym, więc z pewnością będziemy obserwować rozwój wydarzeń z perspektywy obrony polskich interesów i wolności obywatelskich” – podkreśla Michał Pełka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. 

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO MIĘDZYNARODOWEMU TRAKTATOWI ANTYPANDEMICZNEMU

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Nielegalni imigranci docierają do Polski. Ordo Iuris domaga się dokładnych informacji od władz wojewódzkich i Ambasady Niemiec

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Fiasko prac nad traktatem pandemicznym? Globalne zarządzanie zdrowiem oddala się

· W trakcie 77 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się uzgodnić i przyjąć tekstu umowy międzynarodowej określanej jako „traktat pandemiczny”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Spór o wolne niedziele, czyli o tym, komu służy państwo polskie

· Na ostatnim posiedzeniu Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy Polski 2050, który dotyczy ograniczenia prawa pracowników handlu do niedzielnego wypoczynku.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej