Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zaostrzenie polityki Niemiec wobec nielegalnej imigracji

Data publikacji: 07.11.2023

Adobe Stock

· Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił „historyczny moment” w polityce migracyjnej Niemiec.

· Wypracowany na poziomie federalnym i związkowym kompromis odnosi się do procedury ubiegania się o azyl i sposobu finansowania.

· Po zmianach imigranci otrzymywaliby pomoc socjalną po trzech latach pobytu w Niemczech, a nie, tak jak teraz, po półtora roku.

· Porozumienie dotyczy też m.in. zwiększenia kontroli na granicach.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na temat systemu azylowo-migracyjnego Unii Europejskiej.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Zgodnie z danymi policji federalnej Niemiec, od początku 2023 roku do RFN nielegalnie przybyło ponad 92 tys. osób. To znacznie przekroczyło dane z 2016 roku, kiedy to Niemcy borykały się z tzw. kryzysem uchodźczym. Liczba wniosków o udzielenie azylu do września 2023 roku przekroczyła 200 tys.

 

Kanclerz Olaf Scholz podkreślił, że Niemcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników, ale zapowiedział podjęcie działań wobec osób, którym odmówiono przyznania azylu oraz w zakresie ograniczenia nielegalnej imigracji i deportowania na masową skalę osób niemających prawa przebywać na terenie Niemiec. Politykuważa, że nieograniczona imigracji sprawi, że nie będzie możliwości utrzymania państwa opiekuńczego w obecnej postaci. W tym celu w październiku zostały m.in. wprowadzone stałe punkty kontrolne na granicach z Polską, Czechami i ze Szwajcarią. Rosnąca liczba nielegalnych imigrantów wpłynęła na przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zaostrzeniu kar wobec przemytników ludzi. Działania te oznaczają zmianę polityki (w tym również partii Zielonych) i zwiększenie kontroli migracji.

 

6 listopada w Niemczech osiągnięto porozumienie w zakresie podejścia do migracji. Rząd federalny i szefowie krajów związkowych osiągnęły kompromis co do przyjęcia nowych rozwiązań. Jest to odpowiedź na żądania landów i gmin o zwiększenie środków na ten cel. Opracowany dokument zatytułowany „Flüchtlingspolitik – HumanitätundOrdnung“obejmuje m.in. kwestię zwiększonych kontroli na granicach, konieczność zawarcia umów migracyjnych z krajami pochodzenia i podjęcia środków mających na celu zmniejszenie liczby osób ubiegających się o azyl. Działania muszą zostać ukierunkowane na przyśpieszenie procedury azylowej we wszystkich krajach związkowych w pierwszej instancji przed Federalnym Urzędem ds. Migracji i przed sądem – co do zasady do okresu sześciu miesięcy, maksymalnie zaś do roku. W tym celu należy usprawnić cyfryzację organów zajmujących się wyżej wskazanymi kwestiami. Nowym rozwiązaniem ma być otrzymanie przez wnioskodawców kart płatniczych zamiast gotówki. Zasadniczym narzędziem zniechęcającym do ponownej migracji do Niemiec ma być wydłużenie okresu koniecznego dla otrzymania pomocy społecznej (z 18 miesięcy do 36 miesięcy pobytu na terenie RFN).Dotychczas atrakcyjność niemieckiego systemu przejawiała się w tym, że po 18 miesiącach pobytu,zarówno ci, którym przyznano azyl, jak i ci, którzy nie mają szans na uzyskanie takiego statusu, otrzymują pełny zasiłek socjalny, taki sam, jak bezrobotni Niemcy, ponadto otrzymują oni mieszkanie i ubezpieczenie zdrowotne. Nowa ryczałtowa stawka (wypracowana w ramach ogromnego kompromisu ze strony rządu, który docelowo znacznie chciał obniżyć te stawki w 2024 roku) ma wynieść 7,5 tys. euro rocznie i ma obejmować koszty zakwaterowania i integracji osoby ubiegającej się o azyl.

 

Dla Niemiec szczególnie kontrowersyjny jest pomysł, wypracowany w ramach Unii Europejskiej, a popierany przez Winfireda Kretschmanna z Zielonych, aby niemieckie procedury azylowe odbywały się poprzez zlecenie ich krajom trzecim. Ta polityka UE (odstraszająca potencjalnych imigrantów z Afryki do podejmowania prób niebezpiecznych podróży) pozostaje jednak niewyjaśniona od strony praktycznej, a mianowicie który kraj miałby być miejscem działania niemieckiego organu ds. azylu oraz czy w ogóle taka polityka przyniosłaby oczekiwane rezultaty.

 

Niemiecki Związek Miast i Gmin przedstawił pomysł utworzenia „kodeksu migracyjnego”. Obejmowałby on uregulowania dotyczące środków dla poszczególnych grup migrantów, świadczenia i potencjalne sankcje. Ponadto, według przewodniczącego Gerda Landsberga, pożądane by było wdrożenie cyfrowego dowodu tożsamości dla uchodźców (obejmujące dane, status, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowotnego).

 

- Polityka migracyjna stanowi przedmiot dyskusji w Niemczech od kilku lat, jednak w ostatnich tygodniach debata ta jest wyjątkowo intensywna. Nielegalna imigracja to dziś duże wyzwanie dla kraju i samorządów. Znaczna część Niemców chce ustalenia rocznego limitu dla przyjęć imigrantów i oczekuje skutecznej polityki oraz wymiernych rezultatów działań podjętych przez rząd – zaznacza dr Przemysław Kulawiński z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

23.07.2024

Gdy liberałowie przestają wierzyć w demokrację – Rozmowa z Pawłem Lisickim

Polski dziennikarz i eseista Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, opisuje obecną, niepokojącą ewolucję zachodniego liberalizmu i wyjaśnia powody, dla których klasyczny liberalizm, bazujący na szeroko pojętej wolności i ograniczaniu ingerencji państwa w życie osobiste obywateli, przestaje działać.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Zwiększenie „solidarności” w zakresie polityki migracyjnej – komunikat Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat Wspólnego planu wdrożenia Paktu w sprawie migracji i azylu. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Potrzebna jest szeroka konfederacja w obronie Ojczyzny

Wybory z jesieni 2023 roku zmieniły sytuację polityczną Polski. Liberalny rząd Donalda Tuska dał sygnał, że jest przede wszystkim zainteresowany kooptacją naszego państwa do wielkiego projektu federalnej Europy. Nastąpiła także zmiana kursu w wymiarze praktycznym.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Tylko wspólnie możemy zapobiec prześladowaniom chrześcijan w Polsce

Gdy w ubiegłym roku władze w Polsce obejmowali politycy deklarujący jawnie swoją wrogość wobec chrześcijan i obiecujący swoim wyborcom ich „opiłowywanie”, wiedziałem, że musimy być gotowi na najgorsze.

Czytaj Więcej