Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zmiany w przepisach o Europejskiej Straży Granicznej mogą ograniczyć polską suwerenność

Data publikacji: 02.04.2019

Adobe Stock

Parlament Europejski wkrótce zajmie się proponowanym przez Komisję Europejską poszerzeniem kompetencji Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Celem zmian jest nadanie tej agencji nowych uprawnień, w tym umożliwienie przymusowego rozlokowania funkcjonariuszy z prawem do używania siły, broni służbowej, amunicji i wyposażenia na terenie państw członkowskich. Eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali analizę projektu rozporządzenia.

 

POBIERZ ANALIZĘ

 

Propozycja Komisji zakłada m.in. zwiększenie liczby funkcjonariuszy Frontexu do 10 tys. oraz wprowadzenie możliwości przymusowego rozlokowania na terytorium państw członkowskich unijnych funkcjonariuszy z prawem do używania siły. Zgodnie z projektem, uprawnienie do podejmowania decyzji w tym zakresie przypadać ma Komisji Europejskiej. Przedstawione przez KE plany poszerzenia kompetencji Frontexu wzbudziły zaniepokojenie państw członkowskich, jak również deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Wiele poprawek do projektu Komisji zgłosiła Rada (zwana Radą Unii Europejskiej, składająca się z ministrów poszczególnych państw członkowskich) oraz Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE), która złożyła ich aż 511. Parlament Europejski będzie głosował nad propozycjami zmian na kwietniowej sesji plenarnej. Mają one poparcie największych frakcji (Europejskiej Partii Ludowej oraz Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów), dlatego ich przyjęcie jest wysoce prawdopodobne.

 

Pomimo braku akceptacji dla bardzo wielu szczegółowych rozwiązań, ani Rada, ani też LIBE nie dążą do rezygnacji z samej koncepcji przymusowej relokacji unijnych sił granicznych w państwach członkowskich, pomimo iż budzi ona wątpliwości co do zgodności z traktatami założycielskimi UE. Zgłoszone przez te organy poprawki zmierzają w kierunku wzmocnienia, kosztem Komisji Europejskiej, pozycji Rady oraz państw członkowskich, w tym państwa przyjmującego, czyli „korzystającego z pomocy” unijnej straży granicznej W świetle poprawek zaproponowanych przez Radę i LIBE uprawnienia, które miały przypaść Komisji Europejskiej, mają zostać przeniesione na Radę UE. Miałaby ona podejmować decyzje większością kwalifikowaną, co najmniej 55% członków Rady reprezentujących uczestniczące państwa członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65% ludności tych państw. O losach projektu przesądzi głosowanie na kwietniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jeśli Rada w pełni zaakceptuje projekt rozporządzenia przyjęty przez PE, wejdzie w życie w takim właśnie brzmieniu. Jeżeli natomiast będzie ona miała uwagi do projektu, procedura będzie trwać dalej.

 

„Najbardziej kontrowersyjne zagadnienie przymusowego umieszczania funkcjonariuszy Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej na obszarze państw członkowskich wydaje się przesądzone. Uprawnienie w tym względzie posiadać będzie najprawdopodobniej Rada. W naszej ocenie, zamiast tworzyć rozbudowany korpus własnych sił granicznych Unia – zgodnie z zasadą pomocniczości i proporcjonalności – powinna usprawnić system koordynacji oraz dofinansować służby poszczególnych państw członkowskich, które lepiej znają lokalne warunki i potrzeby” – komentuje dr Marcin Olszówka, koordynator Centrum Analiz Ordo Iuris.

 

Instytut Ordo Iuris stale monitoruje prace unijnych instytucji dotyczące zmian w systemie ochrony granic państw członkowskich, które mogłyby godzić w polską suwerenność.

Wspieram

Nagłośnienie sprawy małoletniej Zosi może naruszać prawa dziecka

Opublikowany przez Rafała Betlejewskiego film pt. „Wojna z LGBT: Klepacka vs. Bartek. Kto zwycięży?” spotkał się z licznymi komentarzami dotyczącymi sytuacji małoletniej Zosi. W materiale za eksperta uznawany jest bezpodstawnie podający się za seksuologa współpracownik organizacji LGBT. Film ten wzbudza kontrowersje i jego publikacja możne stanowić naruszenie praw dziecka przysługujących dziewczynce. Centrum Bioetyki Ordo Iuris przygotowało opinię w tej sprawie. 

Czytaj Więcej

Stanowisko szkoły z Torunia pomija opinię szkolnego wychowawcy chłopca

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec rodziców Maćka. Do wszczęcia postępowania doszło na skutek zawiadomienia złożonego w marcu przez szkołę. W oświadczeniu przesyłanym mediom przez szkołę podstawową nr 10 w Toruniu pojawiły się nierzetelne informacje dotyczące Maćka, którego rodzinę reprezentuje Instytut Ordo Iuris. 
Czytaj Więcej

Szkoła żąda interwencji sądu w spór pomiędzy uczniami

Instytut Ordo Iuris reprezentuje rodziców, którym grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dziesięcioletnim synem. Do wszczęcia postępowania doszło na skutek zawiadomienia Sądu Rejonowego w Toruniu przez szkołę, do której uczęszcza dziecko. Narastający od dawna konflikt pomiędzy uczniami zaczął się, gdy Maciek zwrócił uwagę ukraińskiemu koledze wykrzykującemu, że Stefan Bandera to bohater. Po miesiącach ignorowania próśb rodziców o interwencję, szkoła bez ich wysłuchania zawiadomiła sąd o rzekomym propagowaniu przez Maćka nacjonalistycznych haseł oraz jego agresji wobec ucznia z Ukrainy.
Czytaj Więcej

Poznań rozpoczął prace nad przyjęciem Europejskiej Karty Równości. Dokument budzi szereg wątpliwości

Rada Miasta Poznań przyjęła uchwałę inicjującą działania prezydenta miasta mające na celu  przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Założenia tego dokumentu oparte są na zasadach ideologii gender. Karta m.in. błędnie określa źródła przemocy i może prowadzić do dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników.

1. Europejska Karta Równości sytuuje oczywiście zasadny postulat równego traktowania kobiet i mężczyzn w trudnym do zaakceptowania kontekście ideologicznym.

Czytaj Więcej