Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Odpowiedź prawa międzynarodowego na „Broń masowej migracji” – seminarium z udziałem ekspertów

Data publikacji: 26.11.2021

Ordo Iuris

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny.

· Władze Białorusi są czynnie zaangażowane w organizację wzmożonej fali migracyjnej i pomoc migrantom w przejściu przez jej terytorium do granicy z Polską.

·  Instytut Ordo Iuris zorganizował międzynarodowe seminarium poświęcone temu problemowi.

· W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz eksperci w dziedzinie prawa międzynarodowego z Polski i zagranicy.

· Podczas seminarium podjęto dyskusję na temat prawnych konsekwencji konfliktu oraz omówiono doświadczenia innych krajów w zakresie polityki migracyjnej.

- Celowo prokurowane migracje prowadzą bezpośrednio do zagrożenia sytuacji humanitarnej i poważnie narażają instrumentalizowane grupy. Jednocześnie, celem takiego działania jest wewnętrzna i zewnętrzna destabilizacja państwa, które staje się ofiarą migracji. W związku z tym, intencja państwa-sprawcy polega na tym, żeby zagrozić międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu - podkreślił adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Punktem wyjścia do dyskusji była książka „Broń masowej migracji: przymusowe przesiedlenia, wywieranie nacisku i polityka zagraniczna”. Publikacja autorstwa amerykańskiej politolog Kelly Greenhill jest pierwszym systematycznym badaniem zjawiska masowej migracji jako instrumentu polityki państwa.

Z tym problemem ma obecnie do czynienia Polska. Wszystko wskazuje na to, że dochodzi do prokurowanych migracji, definiowanych przez wspomnianą autorkę jako ,,manipulacja przemieszczaniem się ludności jako operacyjny i strategiczny środek osiągania politycznych i militarnych celów”. Powodują one nie tylko problemy natury humanitarnej i politycznej, ale również prawnej. Prelegenci poddali analizie kwestię zobowiązań Polski, jako Państwa-Strony Konwencji dotyczącej Statusu Uchodźców sporządzonej w Genewie 28 lipca 1951 r., wobec bieżącej sytuacji na granicy. Obliguje ona bowiem sygnatariuszy do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz zapewnienia im możliwie najszerszego korzystania z podstawowych praw i wolności. Prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy prokurowana migracja uprawnia Polskę do czasowego zawieszenia stosowania zobowiązań konwencyjnych.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele organów władzy – Piotr Wymysłowski z Wydziału Praw Migrantów przy Rzeczniku Praw Migrantów oraz dr Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm RP. Udział wziął także dr Wojciech Szewko – ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Instytut Ordo Iuris reprezentował prezes Jerzy Kwaśniewski oraz dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Weronika Przebierała. O doświadczeniach swoich państw w walce z nielegalną migracją opowiedzieli Margherita Saltini z włoskiej organizacji Nazione Futura oraz István Kovacs – dyrektor strategiczny węgierskiego Centrum Praw Podstawowych.

- Celem Łukaszenki, wymierzonym w Polskę i Litwę, czyli dwóch podstawowych wrogów Białorusi, jest odizolowanie tych krajów, pogorszenie ich opinii i pozycji w środowisku międzynarodowym oraz osłabienie ich zdolności do tworzenia koalicji przeciw białoruskiemu reżimowi - zaznaczył dr Wojciech Szewko.

 

 

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.04.2024

Pakt o azylu i migracji przyjęty przez Parlament Europejski

· Parlament Europejski przyjął Pakt o azylu i migracji.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.02.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Suwałkach

Przed nami kolejne spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim - prezesem Ordo Iuris. Wydarzenie pt. "Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności" odbędzie się 15 lutego w Suwałkach.

15 lutego, godz. 18:45

Aula Parafii św. Aleksandra

ul. Emilii Plater 2

Czytaj Więcej

Ochrona przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w odniesieniu do praw człowieka do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

• Niezależny ekspert ONZ przygotowuje raport na temat relacji pomiędzy ochroną przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a prawami człowieka do wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń.

Czytaj Więcej