Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jakiej zasady programowej potrzebuje polska szkoła? Cykl „Ordo Iuris Cywilizacja”

Data publikacji: 07.06.2024

Ordo Iuris

· Ministerstwo Edukacji przygotowuje radykalne ograniczenie zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dotyczące wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych.

· Proponowane zmiany jednak niczego nie naprawiają, wręcz przeciwnie, uwypuklają najgorsze strony utylitarystycznego paradygmatu, na którym zbudowany jest nasz system oświaty.

· Więcej na ten temat w eseju dr. Artura Góreckiego, rektora Collegium Intermarium.

PRZECZYTAJ TEKST - LINK

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kulturowe barbarzyństwo. Co o tym świadczy? Z listy lektur obowiązkowych ma zniknąć np. „Pieśń nad Pieśniami”, „Odyseja” (dotychczas były tylko fragmenty), „Boska komedia” Dantego, czy też „Kronika polska” Galla Anonima, „Romeo i Julia”, „Pamiętniki” Paska oraz „Quo vadis” (powieść czytana dotychczas we fragmentach). Z wykazu wyrzucono również „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty) i „Fides et ratio” (fragmenty) autorstwa Jana Pawła II. Na poziomie podstawowym nie będzie już m.in. utworów: „Hymn do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego, „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza, , “Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, „Z legend dawnego Egiptu” Bolesława Prusa, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego, „Droga donikąd” (fragmenty) Józefa Mackiewicza czy wierszy Kazimiery Iłłakowiczówny.

Zaproponowane zmiany w odniesieniu do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie/historii i teraźniejszości, języka łacińskiego i kultury antycznej, nawet bez głębszych analiz, ukazują chęć zerwania z naszym dziedzictwem cywilizacyjnym i zamiar budowania “nowego, lepszego świata”, bez korzeni, bez tożsamości.

Szeroki opór społeczny jaki ujawnił się wobec prób bezpardonowego rozbijania kanonu kształcenia jest niewątpliwie konieczny. Jego przekucie w pozytywną wizję polskiej szkoły wymaga wskazania jej podstawowych założeń, sformułowania zasady głównej podstawy programowej.

W tym kierunku zmierza tekst dr Artura Góreckiego. Autor, wskazuje, że podstawa programowa nie może rezygnować z tych treści, które umożliwiają młodemu pokoleniu zakorzenienie w naszym dziedzictwie kulturowym, opartym na grecko-rzymskiej spuściźnie, przejętej i uszlachetnionej przez chrześcijaństwo, które ukształtowało cywilizację łacińską. Przedstawia zatem „kilka ogólnych rozpoznań mogących być inspiracją dla prac koncepcyjnych nad przygotowaniem PP opartej na zupełnie innym fundamencie niż obowiązujący” oraz propozycję zapisu “zasady głównej podstawy programowej”. Prace nad nią nie mogą czekać, aż zakończy się rozpoczynana w Ministerstwie Nauki i Edukacji rewolucja.

Wspieram
Edukacja

21.06.2024

Dyktatura relatywizmu i nowy wspaniały świat. Cykl „Ordo Iuris Cywilizacja”

„Dyktatura relatywizmu” to jedno z najczęściej powtarzanych wyrażeń Benedykta XVI. Czy nie jest oksymoronem, połączeniem rzeczy wykluczających się?

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.06.2024

Iluzja moralnej neutralności - cykl Ordo Iuris Cywilizacja

Neutralność, zwłaszcza w kontekście moralnym, często bywa mylnie rozumiana i interpretowana. Współczesne społeczeństwa, nierzadko promujące ideę tolerancji jako najwyższej wartości, zdają się przyjmować, że tolerancja równoznaczna jest z całkowitą neutralnością moralną.

Czytaj Więcej
Edukacja

29.05.2024

Rowiński: W poszukiwaniu społeczeństwa pierwszych zasad. Esej w sprawie erozji konserwatyzmu

Pomimo tego, że style politycznego myślenia, które ukształtowały się w świecie po rewolucji francuskiej od dawna znajdują się w kryzysie i ich miejsce zajmują coraz to nowe, często eklektyczne idee, brytyjski konserwatyzm wciąż może uchodzić za wzorcowy typ myślenia zachowawczego. Hasło „konserwatyzm” pozostaje nadal w użytku, choć w bardzo rozmaitym sensie, co zresztą może stanowić właściwy punkt odniesienia dla poniższych rozważań.

Czytaj Więcej
Edukacja

28.05.2024

Czas odzyskać inicjatywę. Powstaje Ordo Iuris Cywilizacja

W grudniu 2023 r. historia w Polsce gwałtownie przyspieszyła. Cywilizacyjna rewolta i kulturowy przewrót, które zdążyły dokonać dzieła zniszczenia w Europie Zachodniej, u nas do tej pory jakby spowolnione, uderzyły w nasz kraj ze zdwojonym impetem.

Czytaj Więcej