Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ochrona życia dzieci zagrożona. Ordo Iuris zgłasza zastrzeżenia do nowych zasad etyki dla lekarzy

Data publikacji: 16.02.2024

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Etyki Lekarskiej uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

· Zmiany zakładają wykreślenie z Kodeksu m.in. zapisu o obowiązku starania o zachowanie życia i zdrowia dziecka nienarodzonego oraz o zakazie eksperymentów na dziecku poczętym.

· Ordo Iuris wskazuje, że ciążący na lekarzach obowiązek ochrony nienarodzonego dziecka wynika z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, a, zgodnie z Konstytucją RP, nikt nie może być poddany eksperymentom bez jego zgody.

STANOWISKO ORDO IURIS - LINK

Pod koniec stycznia Naczelna Rada Lekarska przedstawiła do konsultacji publicznych projekt nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL). W pisemnych uwagach przekazanych członkom KEL  Instytut Ordo Iuris przedstawił swoje wątpliwości i sugestie co do przepisów dotyczących kwestii bioetycznych.

W pierwszej kolejności Ordo Iuris zaprezentował zastrzeżenia do proponowanego wykreślenia zdania przypominającego, że „obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem (obecny art. 39 KEL). Prawnicy Instytutu podkreślili, że jakkolwiek nie ulega wątpliwości, iż zobowiązanie lekarzy do troski o podstawowe dobra dziecka poczętego – życie i zdrowie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, wspomniany zapis KEL stanowi w pracy lekarzy cenną wskazówkę interpretacyjną, a jego usunięcie nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia.      

Podobnie zastrzeżenia Instytutu wzbudziło usunięcie z obowiązującego art. 45 KEL ustępu 2 mówiącego o tym, że „lekarzowi nie wolno przeprowadzać eksperymentów badawczych z udziałem człowieka w stadium embrionalnym”. Poddając krytyce proponowaną zmianę, wskazano, że zgodnie z polską Konstytucją nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym bez dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 39). Co więcej, w swoich orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny uznał, że pominięcie w eksperymencie zgody osoby, na której eksperyment jest dokonywany stanowi „pogwałcenie godności człowieka sprowadzonego w takim przypadku do roli obiektu doświadczalnego”. Instytut wskazał, że za nieetyczne należy zatem uznać uczestnictwo lekarzy w tego rodzaju działaniu. Podobnie, w ocenie Ordo Iuris, działaniem sprzecznym z zasadami etyki byłby udział lekarzy w czynnościach mających na celu wywoływanie dziedzicznych zmian genetycznych u człowieka, co zostało dopuszczone w nowelizacji KEL.

W uwagach do projektu nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej Ordo Iuris odniósł się również do podjętych w nim kwestii ideologicznych. Zwrócono m.in. uwagę, że obowiązujący art. 3 KEL w sposób wystarczający wyraża powinność lekarza traktowania pacjentów z szacunkiem bez względu na jakiekolwiek uwarunkowania, a wymienienie w nim dodatkowo „orientacji seksualnej” nie zmienia faktu, że lekarz nie może ignorować w swojej pracy przesłanek obiektywnych, wynikających z biologicznych cech człowieka i kierować się subiektywnymi przekonaniami jednostki. W tym zakresie wskazano również na zastrzeżenia natury prawnej związane z proponowanym przepisem art. 16, który w praktyce umożliwiałby zatajenie informacji medycznej dotyczącej pacjenta małoletniego przed jego rodzicami.

„Prace nad nowym Kodeksem Etyki Lekarskiej trwały długo, jednak dotychczas ich efekty nie były udostępniane. Przeznaczono niewiele czasu na konsultacje publiczne, ale wydaje się, że w naszych uwagach poruszyliśmy kwestie najistotniejsze, przedstawiając merytoryczne zastrzeżenia i proponując konkretne rozwiązania” – zaznaczyła Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Pierwsze czytanie proaborcyjnych projektów. Opinie Ordo Iuris

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie na temat projektów.

PROJEKT KOALICJI OBYWATELSKIEJ - LINK

Czytaj Więcej