Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oświadczenie Instytutu Ordo Iuris w sprawie projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”

Data publikacji: 15.04.2020

Ordo Iuris

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi projektu ustawy przedłożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” (druk sejmowy nr 36) Instytut Ordo Iuris wskazuje, że:

1) przedmiotowy projekt dotyczy wyłącznie tzw. przesłanki eugenicznej, która umożliwia dokonanie aborcji w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Na podstawie tej właśnie przesłanki aborcji poddawane są dzieci podejrzane o zespół Downa oraz zespół Turnera;

2) nie jest prawdą jakoby projekt zakazywał dokonania aborcji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia matki dziecka, jak również, by zakazywał dokonania aborcji w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (przykładowo w przypadku gwałtu). Projekt w ogóle nie dotyczy tych przesłanek dokonania aborcji;

3) nie jest prawdą jakoby projekt przewidywał sankcje karne w stosunku do kobiet, które dokonają aborcji. Projektowana ustawa w ogóle nie wprowadza zmian w przepisach karnych, modyfikuje jedynie przepisy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

4) projekt w żadnym stopniu nie ogranicza dostępu do badań prenatalnych oraz nie wpływa na obniżenie standardu opieki okołoporodowej. Jego treść w ogóle nie dotyczy tych zagadnień;

5) prawo międzynarodowe nie nakłada na Polskę obowiązku legalizacji aborcji w jakimkolwiek zakresie – jest wręcz przeciwnie, bowiem szereg aktów prawa międzynarodowego, których Polska zobowiązała się przestrzegać obliguje do ochrony życia ludzkiego, w tym również życia dzieci pozostających na prenatalnym etapie rozwoju.

Przypomnieć również należy, że stosownie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., K 26/96: „[z]akaz naruszania życia ludzkiego, w tym życia dziecka poczętego wynika z norm o charakterze konstytucyjnym. W takiej sytuacji ustawodawca zwykły nie może więc być uprawniony do decydowania o warunkach obowiązywania takiego zakazu, czyniąc tym samym normy konstytucyjne normami o charakterze warunkowym. Nie może w szczególności uzależniać go od regulacji zawartych w ustawach zwykłych” (pkt 4.1 wskazanego orzeczenia).

Również w literaturze przedmiotu od dawna formułuje się opinie o niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej dokonania aborcji. Prof. dr hab. Andrzej Zoll, odnosząc się do niej wskazywał, że przesłanka ta „sprawia wrażenie dopuszczenia do eugenicznej selekcji rodzących się dzieci” (A. Zoll, Opinia prawna w sprawie oceny konstrukcji i skutków prawnych projektu zmiany art. 30 i 38.Konstytucji RP, [w:] „Przed pierwszym czytaniem”, Konstytucyjna formuła ochrony życia, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2007, s. 102-103). Natomiast dr hab. Filip Ciepły podkreślił: „W zakresie przesłanki eugenicznej kryterium różnicującym (wyłączającym) prawną ochronę życia płodu jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, a więc de facto biologicznej niepełnosprawności lub choroby terminalnej płodu. Pomijając kwestię możliwości kontroli rzetelności oceny owego prawdopodobieństwa, należy stwierdzić, że same w sobie przymioty takie, jak głębokie upośledzenie lub nieuleczalna choroba, na gruncie polskiego systemu prawnego nie powinny być podstawą do ograniczenia prawnej ochrony zdrowia czy życia” (F. Ciepły, Status prawny płodu upośledzonego, „Roczniki Nauk Prawnych” 24/4 (2014), s. 33-34).

Dodać też należy, że żadne z postanowień wiążących Polskę umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie nakłada na państwo polskie obowiązku legalizacji aborcji w jakimkolwiek zakresie. Szereg aktów prawa międzynarodowego, których postanowień Polska zobowiązała się przestrzegać otacza ochroną życie dziecka już w prenatalnej fazie rozwoju oraz wskazuje na szczególny obowiązek otoczenia troską osób (a więc także dzieci) niepełnosprawnych. Konwencja o prawach dziecka wyraźnie uznaje prawo do życia nienarodzonego dziecka. W jej preambule stwierdzono, że „dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed i po urodzeniu”, natomiast w art. 1 Konwencji definiuje dziecko jako „każdą istotę ludzką poniżej osiemnastego roku życia” nie wspominając nic, że status dziecka nabywany jest w chwili narodzin. Ponad to art. 6 Konwencji stanowi, że „każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia”. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w swojej preambule stanowi natomiast, że dzieci niepełnosprawne powinny w pełni korzystać ze wszystkich praw człowieka, na zasadzie równości z innymi dziećmi i z uwzględnieniem postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Przypominamy również, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji może stanowić naruszenie dóbr osobistych i skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną, a nawet kwalifikować się jako przestępstwo z art. 212 kodeksu karnego. W związku z tym wzywamy do zachowania należytych standardów debaty publicznej i zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących projektu.

Instytut Ordo Iuris rekomenduje wszystkim Posłom prowadzenie dalszych prac nad przedmiotowym projektem, a w dalszej perspektywie możliwie pilne jego przyjęcie. Każdy dzień zwłoki oznacza śmierć kolejnych dzieci, których jedyną winą jest podejrzenie o niepełnosprawność lub upośledzenie.

Wspieram
Ochrona życia

26.02.2024

Urodziła dziecko, które miało być martwe. Prokuratura w Lublinie przejmuje sprawę

· Do wydziału do spraw błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Lublinie trafiła sprawa kobiety z Lubartowa, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.02.2024

Oświadczenie Instytutu Ordo Iuris w związku z tzw. czarną listą Sienkiewicza

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o tym, że kierowane przez Bartłomieja Sienkiewicza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało tzw.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.02.2024

Sejm odrzuca projekty chroniące życie i rodzinę

· Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.02.2024

Brak aborcji może prowadzić do ubóstwa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

· Parlament Europejski przyjął rezolucję o priorytetach unijnych na nadchodzące, marcowe posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

· W dokumencie wskazano m.in., że ubóstwo kobiet może być skutkiem braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

· Europosłowie wzywają Radę Europejską do zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

Czytaj Więcej