Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rządowy projekt „kredytu mieszkaniowego #naStart” powinien bardziej premiować małżeństwa – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 30.04.2024

Adobe Stock

· Trwają konsultacje nad rządowym projektem ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart, który miałby zastąpić program „Bezpieczny Kredyt 2%”, funkcjonujący w 2023 r.

· Oba programy są przedmiotem zdecydowanej krytyki ekonomistów, jednak w odróżnieniu od „BK2%”, program wyraźnie preferuje rodziny wielodzietne, w szczególności pary z trojgiem lub większą liczbą dzieci, realizując tym samym konstytucyjną zasadę ochrony rodziny i rodzicielstwa.

· W celu jeszcze pełniejszej realizacji tej zasady, w ocenie Instytutu Ordo Iuris, program powinien jednak zdecydowanie premiować małżeństwa, a nie konkubinaty – tak jak wprowadzony od 1 stycznia na Węgrzech program CSOK PLUS.

· Instytut wskazuje, że do projektu #naStart powinny zostać przywrócone regulacje przewidujące w limitach kwot kredytu dodatkowe 100 tys. zł za każdą kolejną osobę w rodzinie – np. 700 tys. zł dla rodziny 6-osobowej. Ich usunięcie narusza prorodzinny charakter projektu.

· Ordo Iuris podkreśla, że program zmierza w kierunku realizacji art. 75 Konstytucji RP, zgodnie z którym władze publiczne popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Ustrojodawca wyraźnie preferuje zatem własnościowy charakter lokali lub domów zamieszkiwanych przez obywateli, chociaż nie wyklucza to innych form zamieszkiwania.

· Instytut Ordo Iuris przedstawił swoją opinię na ten temat Ministerstwu Rozwoju i Technologii.

 

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

 

„Dobrze, że w rządowym programie kredytu mieszkaniowego #naStart, w odróżnieniu od «Bezpiecznego Kredytu 2%», w ogóle dostrzeżono i pozytywnie wyróżniono rodziny wielodzietne. Wciąż jednak jest to program raczej prodeweloperski niż prorodzinny” – podkreśla adw. Nikodem Bernaciak, starszy analityk Ordo Iuris.

 

Instytut Ordo Iuris wziął udział w konsultacjach publicznych rządowego projektu ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart”, opublikowanego 8 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten został zapowiedziany po raz pierwszy w dniu 4 stycznia 2024 r. przez nowego Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Program miałby zastąpić funkcjonujący w 2023 r. program „Bezpieczny Kredyt 2%”, wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W uzasadnieniu projektu autorzy sami przyznają, że „choć uregulowanie zasad jego działania proponuje się w oparciu o przepisy nowej ustawy, należy postrzegać go jako następcę […] uruchomionego z dniem 1 lipca 2023 r. bezpiecznego kredytu 2%. Problemy rynku mieszkaniowego leżące u podstaw wprowadzenia bezpiecznego kredytu 2%, jak i ogólny kierunek ich rozwiązania we wspomnianej ustawie, pozostają bowiem aktualne”.

 

Szczegółowej analizie poddane zostały tylko te przepisy projektu, które wchodzą w zakres polityki rodzinnej Rzeczypospolitej Polskiej. Są to, między innymi:

 

  1. Górny limit wiekowy uczestniczenia w programie, w wysokości 35 lat, dla osób zamieszkujących samotnie jedno gospodarstwo domowe, potocznie określanych jako „single”,
  2. Możliwość uzyskania kredytu na nowe, a nie tylko na pierwsze mieszkanie, jeżeli w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej troje dzieci. Projektodawca w uzasadnieniu przyznaje, że „przepis ten spełnia cele polityki prorodzinnej, umożliwiając rodzinom z co najmniej trójką dzieci zamianę dotychczasowego miejsca zamieszkania na lokal o większej powierzchni, bardziej odpowiadający potrzebom rodziny”,
  3. Zróżnicowanie oprocentowania kredytu – od 1,5% przy braku dzieci, 1% przy 1 dziecku, 0,5% przy 2 dzieci, 0% przy 3 lub więcej dzieci,
  4. Zróżnicowanie limitów maksymalnej kwoty kredytu, do której przysługiwałaby dopłata, uzależnione od liczby osób zamieszkujących wspólnie jedno gospodarstwo domowe, w tym dzieci: od 200 tys. zł dla gospodarstwa 1-osobowego, poprzez 400 tys. zł dla 2-osobowego, 450 tys. zł dla 3-osobowego, 500 tys. zł dla 4-osobowego, aż do 600 tys. zł dla 5-osobowego. Usunięto jednak regulacje, które przewidywały w limitach kwotowych dodatkowe 100 tys. zł za każdą kolejną osobę (np. 700 tys. zł dla 6 osób – 2 rodziców i 4 dzieci, i tak dalej),
  5. Zróżnicowanie wysokości dopłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy oraz liczby osób wchodzących w skład tego gospodarstwa domowego (ust. 1 pkt 2 i 3). Mieszkańcy danego gospodarstwa domowego chcący ubiegać się o pełnoprawne uczestnictwo w programie mogą zarabiać łącznie nie więcej niż 7 tysięcy zł brutto w przypadku gospodarstwa 1-osobowego, 13 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa 2-osobowego, 16 tysięcy zł dla 3 osób, 19,5 tysięcy zł dla 4 osób i 23 tysięcy zł dla 5 lub więcej osób.

 

Program wymaga pogłębionej debaty na poziomie społecznym i gospodarczym. Tym niemniej, samo przyznanie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, że nowy program ma mieć charakter nie tylko mieszkaniowy, ale także prorodzinny, w opinii Ordo Iuris, stanowi zdecydowany, pozytywny krok naprzód w porównaniu z programem „Bezpieczny Kredyt 2%”, który nie był prorodzinny w żadnym swoim aspekcie. Kredyt mieszkaniowy #naStart połowicznie uwzględnia podstawowe zasady polityki rodzinnej określone w art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. Program wyraźnie preferuje rodziny wielodzietne, w szczególności pary z trojgiem lub większą liczbą dzieci.

 

Ordo Iuris zauważa jednak, że niepokojącym naruszeniem prorodzinnego charakteru projektu jest artykuł 8 ustęp 6, z którego (w porównaniu z zapowiedzią z 4 stycznia 2024 r.) usunięto regulacje, które przewidywały w limitach kwotowych dodatkowe 100 tys. zł za każdą kolejną osobę (np. 700 tys. zł dla 6 osób – 2 rodziców i 4 dzieci, i tak dalej). Instytut rekomenduje przywrócenie tej regulacji.

 

Istotną pozytywną zmianą jest wprowadzenie oprocentowania i limitów, które są coraz bardziej korzystne w zależności od liczby posiadanych dzieci, a także wprowadzenie limitu wiekowego dla „singli”. Jak jednak podkreśla Ordo Iuris, z punktu widzenia urzeczywistniania konstytucyjnej zasady ochrony małżeństwa i rodziny, warto byłoby ograniczyć program do małżeństw, pozostawiając tylko wyjątkowo możliwość uczestniczenia w nim także innym grupom osób, połączonych jednak więzami pokrewieństwa lub powinowactwa (np. dorosłe rodzeństwa, dziadkowie z wnukami, teściowie z owdowiałymi synowymi i zięciami itd.). To jeszcze bardziej zwiększyłoby podobieństwo programu do węgierskiego CSOK PLUS.

Wspieram

„Gender” cechą chronioną. Rada Europy przyjęła rekomendacje dotyczące walki z przestępstwami z nienawiści

· Rada Europy przyjęła skierowane do państw członkowskich rekomendacje dotyczące zwalczania przestępstw z nienawiści.

Czytaj Więcej

Ideologia pod pozorem walki z przemocą. Dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej

· Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa została też zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej

Ostatnia deska ratunku dla zrozpaczonych rodzin

Bezpodstawna ingerencja urzędników, którzy wchodzą z butami w życie kochającej się rodziny, rozdzielając ją, często stanowi dla rodziców tak wielki szok, że nie są w stanie sami odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów. Nie spodziewając się podobnych kłopotów, rodzice nie znają swoich praw i nie są w stanie wygrać z bezdusznymi urzędnikami bez pomocy profesjonalnych prawników.

Czytaj Więcej

Pornografia ma druzgocący wpływ na dzieci i młodzież. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

· Specjalny sprawozdawca ONZ ds. zwalczania sprzedaży, wykorzystywania seksualnego i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych wezwał organy doradcze i organizacje konsultacyjne do wyrażania opinii na temat istniejących i pojawiających się praktyk wykorzystywania seksualnego dzieci w środowisku cyfrowym.

· Raport na ten temat ma zostać przedstawiony na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w październiku 2024 r.

Czytaj Więcej