Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Włoski projekt „ustawy Zana” poważnym zagrożeniem dla wolności słowa

Data publikacji: 28.06.2021

Adobe Stock

• We włoskim Senacie miało miejsce pierwsze czytanie projektu „ustawy Zana” mającej na celu zwalczanie „homofobii, lesbofobii, bifobii i transfobii”.

• Projekt już od 2018 r. był rozpatrywany w Izbie Deputowanych, gdzie został przyjęty przez 265 deputowanych przy 193 głosach sprzeciwu.

• Projekt stanowi poważne zagrożenie dla rodziny, wychowania i wolności słowa, opierając surowe kary na abstrakcyjnych definicjach odrywających płciowość od uwarunkowań genetycznych i biologicznych.

• Projektowi oficjalnie sprzeciwia się Stolica Apostolska oraz Papież Franciszek.

 

„W miejsce swobody posiadania odmiennych opinii, prowadzenia rzeczowych sporów i ścierania się idei, wprowadzona zostałaby, uzbrojona w sankcje karne, możliwość natychmiastowego ucięcia dyskusji. Doświadczenie krajów, które takiego rozszerzenia dokonały uczy, że konsekwencją jest radykalne ograniczenie dyskusji na tematy związane z płciowością, małżeństwem, rodziną i wychowaniem oraz eliminowania z debaty publicznej całkowicie uprawnionych poglądów” - zauważa adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

 

Projekt ustawy o „środkach zapobiegania i zwalczania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, gender, orientację seksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawność” (numer w Izbie: C.107, numer w Senacie: S.2005) został wniesiony do Izby Deputowanych już w dniu inauguracji jej 18. kadencji – 23 marca 2018 r. – przez deputowanych Laurę Boldrini (wybraną tego dnia na nową przewodniczącą Izby) oraz Roberto Speranzę. Stanowi on powtórzenie, z niewielkimi modyfikacjami i poprawkami, projektu wniesionego w poprzedniej kadencji Izby w dniu jej inauguracji – 15 marca 2013 r. (druk nr 254). 4 listopada 2020 r. w głosowaniu projekt otrzymał wsparcie 265 deputowanych przy 193 głosach sprzeciwu, po czym trafił pod obrady Senatu. 25 maja 2021 r. trafił do pierwszego czytania w ramach Komisji.

 

Projekt składa się z 10 artykułów. Pierwszy z nich zawiera definicje legalne pojęć związanych z tożsamością płciową:

  1. Płeć (sesso) – rozumiana jako płeć biologiczna lub metrykalna (biologico o anagrafico)
  2. Gender (genere, płeć społeczno-kulturowa) – rozumiany jako wszelkie zewnętrzne przejawy osoby, które są zgodne lub sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi związanymi z płcią;
  3. Orientacja seksualna (orientamento sessuale) – rozumiana jako pociąg seksualny lub emocjonalny do osób płci przeciwnej, tej samej płci lub obojga płci;
  4. Tożsamość płciowa (identità di genere) – rozumiana jako postrzegana i manifestowana identyfikacja samego siebie w odniesieniu do gender, nawet jeżeli nie odpowiada płci, niezależnie od odbycia tranzycji.

 

Ponadto projekt nowelizuje art. 604-bis Kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności do roku i sześciu miesięcy lub grzywnę do 6 000 euro za propagowanie idei opartych na wyższości lub nienawiści rasowej lub etnicznej lub podżeganie do popełnienia lub popełnianie aktów dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym lub wyznaniowym. Zgodnie z projektem, do dotychczasowych przesłanek mogących należeć do strony przedmiotowej przestępstwa (rasowej, etnicznej i religijnej) dodane mają zostać przesłanki dyskryminacji ze względu na płeć, gender, orientację seksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawność.

 

W ten sam sposób (poprzez dodanie przesłanek płci, gender, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i niepełnosprawności) nowelizuje dekret z mocą ustawy z dnia 26 kwietnia 1993 r., poświęcony karom za nawoływanie do przestępstwa.

 

Ponadto, projekt:

 • ustanawia na dzień 17 maja nowe państwowe święto – Narodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Lesbofobii, Bifobii i Transfobii, „w celu promowania kultury szacunku i inkluzywności oraz zwalczania uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy motywowanej orientacją seksualną i tożsamością płciową, realizacji zasad równości i równej godności społecznej sankcjonowanych przez Konstytucję”. Nie ma być on jednak wolny od pracy, jednak w tym dniu powinny odbywać się różnego rodzaju uroczystości i spotkania.
 • nowelizuje dekret z mocą ustawy z dnia 8 lipca 2003 r., zobowiązując organy państwa do opracowania krajowej strategii zapobiegania i zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere). Strategia ma być przygotowywana w ramach stałych konsultacji władz lokalnych, organizacji branżowych i stowarzyszeń zajmujących się zwalczaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
 • zobowiązuje organy statystyczne do przeprowadzania, po zasięgnięciu opinii Obserwatorium ds. Bezpieczeństwa przeciwko Aktom Dyskryminacji (OSCAD), co trzy lata odpowiedniego badania statystycznego dotyczącego aktów dyskryminacji również ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

 

Jednym z podstawowych zarzutów wobec projektu dotyczy nieprecyzyjności powyższych definicji „gender” i tożsamości płciowej. Abstrakcyjne pojęcia zostały zrównane z bardzo konkretnymi, takimi jak rasa, narodowość czy religia. Biorąc pod uwagę, iż zwolennicy odniesienia pojęcia małżeństwa do związków jednopłciowych przedstawiają poglądy afirmujące małżeństwo i rodzinę jako „oparte na wyższości” oraz „dyskryminujące”, projekt stwarza niebezpieczeństwo podlegania surowym przepisom Kodeksu karnego przez osoby i podmioty głoszące poglądy niezgodne ze stanowiskiem organizacji LGBT.

 

Projekt budzi więc poważne wątpliwości co do zgodności z gwarantowaną zarówno we włoskiej konstytucji jak i traktatach międzynarodowych wolnością wyrażania poglądów. O ile aktualna lista cech wskazana w art. 604-bis włoskiego Kodeksu karnego ogranicza się do tych, mających fundamentalne znaczenie w naszej cywilizacji: naród, grupa etniczna, rasa, przynależność państwowa, wyznanie, to poszerzanie jej o niejasne kategorie ukute przez środowiska oddające się praktykom homoseksualnym może poważnie ograniczyć wolność słowa.

 

Co istotne, we włoskim porządku prawnym już dziś istnieje szereg środków zarówno karnoprawnych jak i innych niż karnoprawne zapobiegających przemocy wobec każdego, bez względu na takie czy inne cechy lub autoidentyfikacje. Należą do nich możliwość obrony przed zniesławieniem, karalność bezprawnej groźby oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Z kolei na gruncie prawa cywilnego można dochodzić m.in. odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzoną.

 

17 czerwca 2021 r. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej wystosował specjalną notę (Nota Verbale) do rządu włoskiego, w której wskazuje na sprzeczność projektu w obecnej jego postaci z art. 2 ust. 1 i ust. 3 Konkordatu Włoch ze Stolicą Apostolską w kształcie z dnia 18 lutego 1984 r., zgodnie z którymi Kościołowi katolickiemu przysługuje pełna swoboda realizowania swojej misji duszpasterskiej, wychowawczej i charytatywnej, a samym wiernym oraz ich stowarzyszeniom gwarantuje się pełną wolność wyrażania myśli. W wywiadzie z 24 czerwca kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, potwierdził, że cały tekst noty został zaakceptowany przez papieża Franciszka.

Wspieram
Wolność Sumienia

13.01.2022

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający lewicowe aktywistki. Ordo Iuris zapowiada kasację

· Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

Ideologiczny wyrok w sprawie Powiatu Przasnyskiego

· Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo Powiatu Przasnyskiego przeciwko autorom strony internetowej „Atlas nienawiści”.

Czytaj Więcej

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej