Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konstytucja nie pozwala Izbom Lekarskim na nieograniczone karanie lekarzy – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 15.03.2023

Adobe Stock

· Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy była przedmiotem dyskusji podczas ostatnich posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce.

· Obrady obserwowali przedstawiciele Ordo Iuris.

· Instytut opracował analizę dotyczącą konstytucyjnych granic wykonywania zawodów zaufania publicznego, która dotyczy m.in. problematyki odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz przedstawicieli tzw. wolnych zawodów prawniczych.

· Kwestia ta ma znaczenie np. w kontekście lekarzy, wobec których toczą się postępowania z powodu kwestionowania przez nich metod walki z pandemią koronawirusa.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Problematyka odpowiedzialności zawodowej lekarzy stała się przedmiotem zainteresowania parlamentarzystów uczestniczących w pracach Zespołu ds. funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce. Kwestia ta jest szczególnie istotna w związku z toczącymi się przed sądami lekarskimi postępowaniami wobec lekarzy, którzy w różny sposób kwestionowali kontrowersyjne – choć wdrażane mocą autorytetu władz publicznych - metody przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą również przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris.

 

Eksperci Instytutu rozpoczęli również prace analityczne związane z kwestią swobody wykonywania zawodów zaufania publicznego, w szczególności w zakresie dotyczącym lekarzy i prawników. Ich pierwszym efektem jest analiza dotycząca konstytucyjnych granic wykonywania zawodów zaufania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji samorządów zawodowych.

 

Jak podkreśla Ordo Iuris w analizie, „wprowadzanie pewnych ograniczeń w zakresie korzystania z praw i wolności przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego może być uzasadnione, lecz nie może opierać się na arbitralnych kryteriach. Po pierwsze, ograniczenia takie muszą czynić zadość zasadzie proporcjonalności i być stanowione w aktach o randze ustawy. Po drugie, sprawowanie pieczy nad działalnością osób wykonujących zawody zaufania publicznego odbywa się wyłącznie dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach”.

 

Oznacza to, że wolność wykonywania zawodu zaufania publicznego ograniczona jest jedynie ustawami, których treść realizuje przesłanki opisane w art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz funkcjonowaniem zawodowego sądownictwa dyscyplinarnego granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

 

- Konstytucja nie determinuje modelu pieczy, jaką samorządy zawodowe sprawują nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. W tym względzie decydujące znaczenie ma wola ustawodawcy. Określone w ustawie zasadniczej są natomiast cel i granice tej pieczy. Ma być ona wykonywana „w granicach i dla ochrony interesu publicznego”. Oznacza to, że wykonując swoje kompetencje, także w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego, konieczne jest uwzględnienie, czy i w jakim zakresie podejmowana decyzja indywidualna służy ochronie interesu publicznego, a zatem wspólnotowego. W tym kontekście, sprawy dotyczące chociażby lekarzy, którzy posługiwali się racjonalnymi argumentami kwestionującymi politykę zdrowotną prowadzoną w okresie pandemii, wymagają dokładnej analizy – komentuje dr Bartosz Zalewski, współpracujący z Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris.

 

Jak zapowiada dr Zalewski, eksperci Instytutu będą prowadzili dalsze prace analityczne, które mogą być przydatne w uporządkowaniu działań Parlamentarnego Zespołu ds. funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce pod kątem prawnokonstytucyjnym.

Wspieram
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Edukacja

23.05.2023

O suwerenności Polski – szkolenie w ramach Akademii Ordo Iuris

· Przed nami kolejne szkolenie z cyklu Akademia Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2023

„Opiłowywanie katolików”? Skutki mogą być tragiczne

W ostatnim czasie doszło w Polsce do wzmożonych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Chociaż spotkały się one z oburzeniem sporej części Polaków, to jednak zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogą one być jedynie elementem złożonego planu laicyzacji Polski, a w dalszej perspektywie preludium prześladowań wiernych jakichkolwiek religii (nie tylko Kościoła Katolickiego). Dlatego tym bardziej niepokoić mogą zapowiedzi „opiłowywania katolików” wyrażane na polskiej scenie politycznej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.05.2023

Poprawa bezpieczeństwa z ryzykiem ograniczenia wolności

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego. Największe zainteresowanie budzą zawarte w projekcie propozycje dotyczące podwyższenia kar za szpiegostwo czy penalizacji określonych działań dezinformacyjnych. Jednakże projektodawcy proponują także nowelizację lub dodanie szeregu nie mniej istotnych przepisów, nie tylko prawnokarnych. Zmiany dotyczyłyby np.

Czytaj Więcej