Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris chroni przedsiębiorców. Postulaty Instytutu uwzględnione w pracach nad ustawą o ochronie ludności

Data publikacji: 30.01.2023

Adobe Stock

· Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofał z projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej zapis uniemożliwiający przedsiębiorcom ubieganie się o wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych ograniczeniem praw i wolności.

· Anulowanie tego fragmentu projektu było jednym z postulatów Instytutu Ordo Iuris.

· Instytut postuluje również m.in. usunięcie możliwości wydawania przedsiębiorcom wiążących poleceń przez premiera lub upoważnionego ministra oraz zmianę projektowanych przepisów w sposób wzmacniający ochronę mienia.

W wersji projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z 17 stycznia 2023 r., wycofano się z propozycji pozbawienia mocy obowiązującej ustawy z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela, w części odnoszącej się do stanu klęski żywiołowej. Tak zarekomendowała Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, a uwaga została uwzględniona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był to jeden z postulatów Instytutu Ordo Iuris wskazanych w opinii prawnej z 8 grudnia 2022 r. Dzięki zachowaniu wskazanych wyżej przepisów, przedsiębiorcy i inne osoby nadal będą mogły ubiegać się o wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych ograniczeniem praw i wolności, na przykład w sytuacji ograniczenia lub zakazu działalności zarobkowej. Nie nastąpi także komplikacja procedury ubiegania się o takie wyrównanie.

Nie był to jedyny postulat uwzględniony w ramach prowadzonego procesu legislacyjnego. Przyjęto ograniczenie czasu trwania stanu zagrożenia wprowadzanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów do okresu obejmującego nie więcej niż 30 dni. Nie zdecydowano się jednak na wpisanie do projektu jednokrotnej możliwości jego przedłużenia.

Instytut Ordo Iuris niezmiennie postuluje również wprowadzenie innych zmian do projektu ustawy. Należą do nich m.in. usunięcie możliwości wydawania przez Prezesa Rady Ministrów lub upoważnionego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wiążących poleceń przedsiębiorcom, zmianę projektowanych przepisów w sposób wzmacniający ochronę mienia oraz urzeczywistniający wyrównywanie strat obywatelom. Instytut swoje propozycje zawarł w opinii z 8 grudnia 2022 r.

„Mimo niewątpliwego sukcesu, walka o ostateczny kształt projektu wciąż trwa. Dokument znajduje się na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w niedługim terminie zostanie przyjęty przez rząd, a następnie skierowany do prac sejmowych” – wskazuje Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Badań i Analiz Instytutu Ordo Iuris.

Wciąż prowadzony jest monitoring nie tylko samego projektu, ale materii z nim powiązanej. Niewykluczone bowiem, że mogą zostać podjęte próby wprowadzenia wycofanej regulacji w inny sposób np. w drodze odrębnej ustawy zmieniającej, dlatego prawnicy Instytutu uważnie śledzą dalsze prace organów publicznych.

Wspieram
Wolności obywatelskie

27.02.2024

Dyrektywa anty-SLAPP może się przyczynić do tłumienia debaty publicznej

W Parlamencie Europejskim przyjęto dzisiaj dyrektywę „w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi” (tzw. pozwy SLAPP). Dokument ma na celu ochronę osób i podmiotów zaangażowanych w debatę publiczną przed ewidentnie nieuzasadnionymi postępowaniami sądowymi, których celem jest cenzurowanie, zastraszanie i uciszanie krytyków poprzez o bciążenie ich kosztami obrony prawnej, dopóki nie zrezygnują z krytyki lub sprzeciwu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.02.2024

Sejm odrzuca projekty chroniące życie i rodzinę

· Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.02.2024

Skąd sprzeciw społeczny wobec Stref Czystego Transportu? Debata ekspertów wokół raportu Ordo Iuris

· Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się ustanawianie w Polsce Stref Czystego Transportu, wbrew protestom lokalnej społeczności.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.02.2024

Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie w życie. Ordo Iuris nie składa broni

· Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił stwierdzenia nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie.

Czytaj Więcej