Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”

Data publikacji: 15.09.2017

materiały prasowe Ordo Iuris

Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej” podejmie ważną tematykę związaną z kierunkami w jakich powinna podążać polityka rodzinna.

Prelegenci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Węgier, Finlandii i Polski poszukają odpowiedzi na pytania o preferencje, jakimi powinien kierować się prawodawca kształtując instrumenty polityki rodzinnej i które z jej mechanizmów mogą najskuteczniej realizować zakładane cele.

Celem konferencji będzie przedstawienie konstytucyjnych i aksjologicznych uwarunkowań polityki rodzinnej na gruncie prawa polskiego, międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem rosnącej roli, jaką państwo odgrywa w życiu rodziny. Pytania o politykę rodzinną zostaną postawione w kontekście innych polityk prowadzonych przez państwo, m. in. polityki równości płci. Specjaliści z różnych uczelni wypowiedzą się na temat zmieniających się perspektyw postrzegania wartości ekonomicznej pracy w domu i rodzicielstwa. Analizie zostaną poddane świadczenia pieniężne i inne instrumenty pomocy rodzinie jakie może i jakie powinno stosować państwo.

Konferencja, która odbędzie się 22 września w dawnym gmachu biblioteki UW, została objęta patronatem honorowym Wicepremiera Rządu RP Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dra Jarosława Gowina, Wicepremiera Rządu RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Zapisy i szczegółowe informacje na stronie www.rodzina.ordoiuris.pl

Konferencja

WSA w Opolu: pomoc państwa przysługuje wyłącznie rodzinom niezaradnym

W wydanym 27 lutego br. wyroku WSA w Opolu uchylił w całości przepisy wprowadzające bon wychowawczy w Nysie. W opinii Sądu zasady przyznawania bonu preferujące rodziny oparte na małżeństwie mają charakter dyskryminujący, a świadczenia rodzinne powinny otrzymywać wyłącznie rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz niezaradne. Uczestniczący w postepowaniu Instytut Ordo Iuris w przedstawionym stanowisku dotyczącym nyskiego bonu podkreślał, że zgodnie z Konstytucją należy bronić rozwiązań wspierających małżeństwo i rodzinę opartą na małżeństwie.

Czytaj Więcej
Edukacja

26.02.2018

Nowa podstawa programowa WDŻ z uwzględnieniem postulatów organizacji społecznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w nowej postawie programowej Wychowania do Życia w Rodzinie zaakceptowało postulaty organizacji społecznych i wprowadziło wiele pozytywnych m.in. dotyczących właściwej pozycji małżeństwa.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

23.02.2018

Podsumowanie konferencji "Pomocniczość czy etatyzm. Państwo wobec rodziny i jej autonomii"

Chociaż autonomię rodzinie gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18. i 48.), to jest ona dzisiaj wielokrotnie naruszana przez państwo. Powodem jest dwojakie rozumienie roli państwa przez osoby i instytucje decydujące o losach rodziny – nie tylko prawników i sędziów, ale także biegłych psychologów i pedagogów i in. Ich współpraca budzi wiele emocji – niemniej było ich podczas dyskusji na III Ogólnopolskiej Konferencji „Pomocniczość czy etatyzm.

Czytaj Więcej

Podsumowanie Akcji "Chrońmy Dzieci!"

Kilka miesięcy akcji „Chrońmy Dzieci!”, zainicjowanej przez Ordo Iuris to ponad pół tysiąca zgłoszeń rodziców i stworzenie listy organizacji, które prowadzą zajęcia z zakresu edukacji seksualnej czy przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Lista może służyć rodzicom zainteresowanym zapoznaniem się z bardziej szczegółowym programem takich zajęć. W wyniku przeprowadzonych działań, prawo otwierające furtkę dla prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkołach zostało zmienione.

Czytaj Więcej