Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rozporządzenie w sprawie likwidacji prac domowych niezgodne z ustawami i Konstytucją

Data publikacji: 26.02.2024

Adobe Stock

· Kończy się etap konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zakładającego zakaz zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych uczniom klas I-III.

· Z kolei w klasach IV-VIII pisemne i praktyczne prace domowe miałyby być zadawane wyłącznie „dla chętnych”, jednak uczeń nie mógłby otrzymać za nie oceny, nawet pozytywnej.

· Proponowane zmiany ograniczają swobodę stosowania przez nauczycieli takich metod dydaktyczno-wychowawczych, jakie uznają za najwłaściwsze, mimo że swobodę taką gwarantuje im ustawa - Karta Nauczyciela.

· Jednocześnie mogą doprowadzić do pogłębienia różnic w osiąganych wynikach w nauce pomiędzy uczniami, którzy mają bardzo dobre stopnie oraz tymi, którzy potrzebują dodatkowej motywacji, np. w formie obowiązkowej pracy domowej, aby powtórzyć materiał omawiany na lekcji.

· Ministerstwo chce przy tym narzucić szkołom zmianę ich statutów w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego, jeżeli dotychczasowy statut zawierał regulacje dotyczące zadawania i oceniania prac domowych.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, w której wykazuje, że forma i zakres wprowadzanych zmian narusza obowiązujące przepisy rangi ustawowej oraz konstytucyjnej.

· Analiza została przekazana Ministerstwu Edukacji Narodowej.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Po licznych zapowiedziach medialnych w sprawie likwidacji prac domowych w szkołach przez obecny obóz rządzący, 26 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji, zmieniającego dotychczasowe zasady w zakresie zadawania i oceniania prac domowych w szkołach podstawowych. Planowane zmiany są de facto nałożonym na nauczycieli zakazem zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych uczniom kl. I-III oraz zakazem zadawania obowiązkowych, pisemnych i praktycznych prac domowych uczniom k. IV-VIII. Nauczyciele w tych klasach będą mogli jedynie proponować uczniom dobrowolne wykonanie w domu pisemnych lub praktycznych zadań, jednak uczniowie, którzy je wykonali, nie będą mogli liczyć na uzyskanie pozytywnej oceny. Zakaz obejmie bowiem również wystawianie oceny z wykonaną dobrowolnie pisemną lub praktyczną pracą domową.

Nauczyciele do tej pory mieli prawo, ale nie mieli obowiązku zadawania prac domowych. Autonomia nauczyciela w stosowaniu środków wychowawczych i dydaktycznych jakie uzna za najwłaściwsze, spośród uznanych przez aktualne nauki pedagogiczne, wynika z art. 12 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przepis ten w niezmienionej wersji obowiązuje od 1 lutego 1982 r. i do tej pory, przez ponad 40 lat obwiązywania regulacji, nie podważano zaufania do kompetencji nauczycieli poprzez ograniczenie im możliwości zadawania prac domowych.

Wprowadzenie zakazu wpływałoby także na ograniczenie swobody rodziców w decydowaniu, w ramach rady szkoły, o kształcie statutu szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Kwestie związane zadawaniem i ocenianiem prac domowych są bowiem materią należącą do wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Szczegółowe zaś warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów podlegają uregulowaniu w statucie szkoły. Z tego powodu w ocenie skutków regulacji projektowanego rozporządzenia wskazano na konieczność zmiany statutów przez te szkoły podstawowe, które w statutach tych zawarły regulacje dotyczące zadawania i oceniania prac domowych.

Ograniczenia w zadawaniu i ocenianiu prac domowych mają być wprowadzone w drodze aktu podustawowego jakim jest rozporządzenie.

 

„Przepis dotyczący zmiany zasad w zadawaniu i ocenianiu prac domowych, wprowadzany w drodze rozporządzenia, nie spełnia kryterium legalności bowiem nie znajduje umocowania w ustawie, naruszając tym samym art. 92 ust. 1 Konstytucji. Dodatkowo jest sprzeczny z art. 12 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz przepisami ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe, które przewidują, że szczegółowe warunki oraz sposób oceniania wewnątrzszkolnego podlega uregulowaniu w statucie szkoły. Gdyby zatem jakaś szkoła nie zdecydowała się na zmianę statutu zgodnie z wytycznymi MEN, zaś kurator unieważniłby poszczególne postanowienia statutu, to taka szkoła miałaby duże szanse na obronę swojego stanowiska przed wojewódzkim sądem administracyjnym” – wskazuje r.pr. Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

Dodatkowo, Ordo Iuris podkreśla w analizie, że skutkiem proponowanych zmian może być pogłębienie różnic w osiąganych wynikach w nauce pomiędzy uczniami zdolnymi i ambitnymi oraz tymi, którzy potrzebują dodatkowej motywacji – np. w formie obowiązkowej pracy domowej – aby powtórzyć, i tym samym lepiej przyswoić, materiał omawiany na lekcji.

Wspieram
Edukacja

12.04.2024

NSA: Monika Strzępka zgodnie z prawem wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego

· Naczelny Sąd Administracyjny uznał wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego za zgodny z prawem.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej
Edukacja

27.03.2024

Co zmieni nowe rozporządzenie dotyczące prac domowych? Analiza dla nauczycieli i rodziców

· Pierwszego kwietnia wejdą w życie regulacje przewidujące ograniczenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych. Dotyczą one możliwości zadawania i oceniania prac domowych.

· W klasach I-III zabronione będzie zadawanie uczniom pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli np. umiejętność pisania.

Czytaj Więcej
Wolność religii w szkole

23.03.2024

Prawo ucznia do udziału w rekolekcjach. Analiza Ordo Iuris

· Antyreligijne organizacje pozarządowe wysyłają pisma do dyrektorów szkół, w których organizowane są rekolekcje.

· Może to mieć na celu wywołanie tzw. „efektu mrożącego”, czyli wzbudzenia wśród  dyrektorów szkół obawy przed organizacją rekolekcji.

· Ordo Iuris wskazuje w analizie, że rekolekcje mogą odbywać się zarówno w kościele, jak i na terenie szkoły, a ich uczestnikiem może być każdy uczeń, który wyrazi taką wolę.

Czytaj Więcej