fbpx Ideologia przemycana do prawa. W ONZ dojdzie do próby wprowadzenia radykalnych postulatów | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ideologia przemycana do prawa. W ONZ dojdzie do próby wprowadzenia radykalnych postulatów

Data publikacji: 03.02.2020

Adobe Stock

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dojdzie do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. UNWomen – agenda ONZ mająca zajmować się prawami kobiet – zapowiedziała organizację wydarzenia o nazwie Generation Equality Forum. Celem konferencji współorganizowanej przez rządy Meksyku i Francji jest uczczenie 25-lecia uchwalenia Pekińskiej Platformy Działań. Poprzednia, nieudana, próba wprowadzenia do prawa międzynarodowego wspomnianych pojęć miała miejsce podczas szczytu w Nairobi.

WIĘCEJ O SZCZYCIE W NAIROBI

Generation Equality Forum to dwuetapowa konferencja upamiętniająca przyjęcie Deklaracji i Platformy Działań wieńczącej IV Światową Konferencję Praw Kobiet w Pekinie (1995 r.). Wydarzenie to uznawane jest za kamień milowy dla wdrażania postulatów ruchu feministycznego do oficjalnego języka ONZ. To w tym dokumencie po raz pierwszy konsekwentnie i na szeroką skalę posłużono się terminem płci społeczno-kulturowej w rozumieniu gender oraz ideologiczną koncepcją strukturalnych źródeł dyskryminacji, rzekomo mającej źródło w tradycyjnych rolach społecznych. Obrady nad przyjęciem Pekińskiej Platformy Działania, jak i sama jej treść były przedmiotem licznych kontrowersji, a znaczna część państw wystosowała zastrzeżenia do najbardziej kontrowersyjnych jej części (m. in. dotyczących praw reprodukcyjnych i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego).

W ramach inicjatywy Generation Equality Forum odbędą się dwie duże konferencje – pierwsza w maju w Meksyku, druga w Paryżu w lipcu. Zgodnie ze wskazanymi przez organizatorów informacjami, głównym celem konferencji jest zebranie wszystkich zaangażowanych na rzecz propagowania ideologii feministycznej. Głównymi tematami obrad będą przemoc „ze względu na płeć w rozumieniu gender”, sprawiedliwość ekonomiczna, autonomia cielesna oraz prawa reprodukcyjne i seksualne, działania ruchów feministycznych wobec zmian klimatu, technologia i innowacje dla „równości genderowej", ruchy feministyczne i ich przywództwo.

Podczas Konferencji podsumowującej Generation Equality Forum w Paryżu państwa chcące dołączyć do koalicji przyjąć mają tzw. „zobowiązania” (eng. commitments). Podobnie jak podczas szczytu w Nairobi, ustalenia dokonane podczas konferencji nie zyskają mocy wiążącej, a samo wydarzenie będzie miało charakter półoficjalny. Zobowiązania nabiorą jednak kluczowego znaczenia dla formułowania przyszłych komentarzy wydawanych przez Komitety ONZ czy rezolucji podejmowanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Szczególnie istotne znaczenie będą miały one w kontekście zaplanowanego na wrzesień Spotkania Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas którego przyjęta ma zostać oparta na nich rezolucja.

„Na forum ONZ obserwujemy coraz silniejsze tendencje dążące do rozmycia decydującego wpływu państw członkowskich na kształt przyjmowanych na tym forum dokumentów. Coraz bardziej odchodzi się od uchwalania postanowień czy deklaracji wymagających jednomyślności wszystkich państw. Zamiast tego tworzone są «zobowiązania» dotyczące kontrowersyjnych i zideologizowanych koncepcji takich jak prawa reprodukcyjne i seksualne, w tym prawo do aborcji i edukacji seksualnej, przyjmowane tylko przez niektóre progresywne państwa, agendy ONZ i radykalne NGO-sy. Nie sposób nie zauważyć, że stanowić one mają kolejny instrument nacisku wobec państw chcących chronić naturalne struktury społeczne, oparte na tradycyjnej rodzinie i poszanowaniu prawa do życia na każdym jego etapie” – podkreśliła Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2022

Budujemy globalny sojusz w obronie naszych rodzin i Ojczyzny

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło na początku września rezolucję, wymieniającą wśród praw człowieka prawo do „swobodnego i odpowiedzialnego decydowania w sprawach związanych z seksualnością, w tym zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym”. Dokument precyzyjne stwierdza, że „prawa seksualne i reprodukcyjne” to między innymi dostęp do antykoncepcji, pigułek wczesnoporonnych i aborcji. Jednym z projektodawców rezolucji była Polska.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.09.2022

Debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apel do przedstawicieli Polski o sprzeciw wobec aborcji

· W Nowym Jorku rozpocznie się debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli doroczne spotkanie szefów państw i rządów.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

· Instytut Ordo Iuris (Instituto para la Cultura Jurídica Ordo Iuris), konferencją w siedzibie Naczelnej Rady Hiszpańskiej Adwokatury w Madrycie, oficjalnie zainaugurował swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.09.2022

Kontrowersyjna rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Możliwy instrument nacisku na państwa

W ostatnich dniach wiele komentarzy wywołała rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca m.in. dostępu do aborcji, który to miałby być uznany za rzekome prawo człowieka. Liczne kontrowersje wzbudziło też stanowisko Polski, która znalazła się wśród projektodawców dokumentu. W imieniu Polski, jak i wszystkich państw Unii Europejskiej, poparcie dla rezolucji wyraził przedstawiciel Czech. Warto prześledzić, co de facto znalazło się w tym akcie oraz jakie konsekwencje może przynieść jego przyjęcie.  

Czytaj Więcej