Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Manipulacja Heleny Dalli. KE przyznaje, że samorządy, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin nie straciły funduszy unijnych

Data publikacji: 16.12.2020

Adobe Stock

Wiele mediów obiegła nieprawdziwa wiadomość, jakoby sześć samorządów, które przyjęło deklarację sprzeciwu wobec ideologii LGBT lub Samorządową Kartę Praw Rodzin, zostało wykluczonych z unijnego programu miast partnerskich. Informację tę jako pierwsza podała  Helena Dalli - Komisarz UE ds. równości. Po kilku miesiącach Komisja Europejska przyznała jednak, że unijna polityk minęła się z prawdą. Z programu nie został wykluczony żaden samorząd oprócz Tuchowa, który wdrożył nie SKPR, tylko inną deklarację, zaakceptowaną przez sąd administracyjny, a miasto otrzymało rekompensatę z Funduszu Sprawiedliwości. Z kolei stowarzyszenie z Kraśnika zostało dopuszczone do programu, pomimo przyjęcia przez miasto podobnej deklaracji.

 

28 lipca Helena Dalli, Komisarz UE ds. równości, ogłosiła na Twitterze, że „6 wniosków miast partnerskich z udziałem polskich władz, które przyjęły uchwały o «strefach wolnych od LGBT» lub rezolucje o «prawach rodzin», zostało odrzuconych”. Informacja ta była powielona w licznych polskich mediach, które spekulowały, że może chodzić o Wieluń (który przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin), Nowy Sącz albo Wilamowice (Nowy Sącz wdrożył SKPR, a Wilamowice – własną uchwałę „w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach”). Już 30 lipca Instytut Ordo Iuris wysłał do Komisji Europejskiej oficjalny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskodawca doczekał się odpowiedzi dopiero po kilku miesiącach. Z otrzymanego pisma wynika jasno, że komisarz Helena Dalli przekazała Polsce nieprawdziwe informacje. Żaden z odrzuconych wniosków nie dotyczył samorządu, który przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin, z kolei inny dokument – deklaracja sprzeciwu wobec ideologii LGBT – nie powodował automatycznego odrzucenia wniosku.

 

Wpis komisarz Dalli dotyczył programu miast partnerskich (Town Twinning). Już z listy dostępnej w Internecie można dowiedzieć się, że do programu dopuszczono 127 podmiotów – lokalnych samorządów (w tym 7 z Polski) lub lokalnych organizacji społecznych (w tym 1 z Polski). Dopiero z załączników do pisma Komisji Europejskiej wynika, że do programu aplikowało łącznie 285 podmiotów, a zatem odsetek podmiotów dopuszczonych w całej Unii Europejskiej wynosi zaledwie 44,56%. Spośród wszystkich 13 podmiotów z Polski, które aplikowały do programu, dopuszczono aż 8 (61,54%) – a zatem znacznie powyżej średniej unijnej. Każdy z wniosków był oceniany w skali od 1 do 100 punktów – do programu dopuszczano te podmioty, które zdobyły ich przynajmniej 71.

 

Co istotne, punkty przyznawane są w 4 kategoriach – spójności z celami programu,  jakości planu działań lub programu pracy, rozpowszechniania, wpływu i zaangażowania obywateli. Powiązanie danego podmiotu z deklaracją sprzeciwu wobec ideologii LGBT nie oznaczało automatycznego wykluczenia z programu, a jedynie mniejszą liczbę punktów przyznanych w pierwszej z czterech kategorii. Wśród 8 podmiotów dopuszczonych do udziału w programie znalazło się m.in. stowarzyszenie z Kraśnika – miasta, którego radni przyjęli w 2019 r. „stanowisko w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”. Podmiot ten otrzymał w ramach programu dofinansowanie w wysokości 5040 euro, pomimo powiązania z deklaracją sprzeciwu wobec ideologii LGBT.

 

Natomiast spośród 5 podmiotów z Polski, które nie zostały dopuszczone do udziału w programie, tylko jeden – miasto Tuchów – wdrożyło deklarację sprzeciwu wobec ideologii „LGBT”. 29 maja 2019 r. radni Tuchowa przyjęli rezolucję dotyczącą „powstrzymania ideologii «LGBT+» przez wspólnotę samorządową”, a w 2020 r. samorząd aplikował o przyznanie środków na projekt „W przestrzeni wielokulturowej tkwi potencjał i siła Unii Europejskiej – obywatelska debata na temat przyszłości”. Komisja Europejska wysłała do Tuchowa wniosek o złożenie wyjaśnień, w którym stwierdziła, że deklaracja ta „może podważać treść wniosku, w szczególności zgodność misji z celami programu”.

 

PRZECZYTAJ OFICJALNĄ KORESPONDENCJĘ MIĘDZY TUCHOWEM A KOMISJĄ EUROPEJSKĄ - LINK

 

W odpowiedzi z 9 lipca 2020 r., burmistrz Tuchowa nie przytoczyła treści uchwały Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 18 marca 2020 r., w której radni wyraźnie podkreślili, że jako „ideologię LGBT” rozumieją zespół „kontrowersyjnych i niepodzielanych przez znaczną część społeczeństwa poglądów na małżeństwo, rodzinę, sposób okazywania ludzkiej seksualności, wczesną seksualizację dzieci” oraz „próby ich forsowania w edukacji, kulturze i życiu społecznym”. Stanowisko to okazało się być przekonujące dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który postanowieniem z dnia 6 lipca 2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 316/20) odrzucił na jego podstawie skargę przeciwko Radzie Miejskiej w Tuchowie. Sąd administracyjny przyznał, że deklaracja „nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje swoją treścią w sferę publicznoprawną”. Burmistrz Tuchowa przywołała istniejącą w tym zakresie linię orzeczniczą i w odpowiedzi dla Komisji Europejskiej również podkreśliła, że „stanowisko radnych zaprezentowane w rezolucji ma charakter bardzo ogólnej deklaracji ideowej, nie będącej podstawą nałożenia jakichkolwiek obowiązków czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień”. Pomimo tych wyjaśnień, Komisja Europejska odrzuciła wniosek Tuchowa.

 

Co istotne, 18 sierpnia Minister Sprawiedliwości przekazał miastu Tuchów czek na dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Tuchów na zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie w wysokości 250 tys. złotych jako rekompensatę za niesprawiedliwe pozbawienie środków z programu „Town Twinning”. Obecni na konferencji radni ponownie „zapewnili, że rezolucja rady nikogo nie dyskryminuje, a Tuchów – dla którego ważna jest polska kultura i tradycja – nie ma zamiaru się z podjętej uchwały wycofać”.

Wspieram

Ideologiczny wyrok w sprawie Powiatu Przasnyskiego

· Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo Powiatu Przasnyskiego przeciwko autorom strony internetowej „Atlas nienawiści”.

Czytaj Więcej

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej

Polska nie musi uznawać skutków prawnych zagranicznej umowy o surogację – potwierdza ETPC

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę pary mężczyzn dotyczącą odmowy przyznania polskiego obywatelstwa bliźniętom pozostającym pod ich opieką.

Czytaj Więcej

Anna Kubacka: Grudniowa sesja PE pod znakiem bezkrytycznej „równości”

· Podczas trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego szeroko dyskutowane są tematy związane z „równością”.

Czytaj Więcej