Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt ustawy mogący zapewnić świadczenia rodzicom dzieci utraconych

Data publikacji: 13.12.2021

Adobe Stock

· Brak równego dostępu rodziców dzieci martwo urodzonych do świadczeń socjalnych pozostaje od lat nierozwiązanym problemem.

· Instytut Ordo Iuris przedstawił opinię do projektu Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który może rozwiązać tę naglącą kwestię.

· Prawnicy postulują, aby materia projektowanych regulacji objęła także kwestię dzieci martwo urodzonych na wczesnym etapie ciąży, których płci nie ustalono.

· Priorytetową zmianą umożliwiającą uzyskanie świadczeń socjalnych przez rodziców takich dzieci jest modyfikacja treści przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego, tak, by możliwe było sporządzenie aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, gdy płeć dziecka nie była możliwa do ustalenia.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Aktualnie obowiązujące przepisy uzależniają możliwość skorzystania przez rodziców doświadczających straty z przysługujących im praw od wydania aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Problem stanowi konieczność umieszczania w nim informacji o płci dziecka, która przy poronieniu na wczesnym etapie ciąży nie zawsze może być ustalona w badaniu wykonywanym przez lekarza. Zachodzi wówczas konieczność ustalenia płci za pomocą badań genetycznych, które rodzice są zmuszeni sami zorganizować i pokryć ich koszt.

Instytut Ordo Iuris włącza się w trwające prace nad projektem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (numer wykazu UD277) oraz nad projektem przepisów wprowadzających tę ustawę (numer wykazu UD278). Projekty te w sposób kompleksowy odnoszą się do kwestii śmierci człowieka, która jest obecnie uregulowana w szeregu ustaw Obszerna materia projektowanych regulacji może objąć także kwestię dzieci martwo urodzonych na wczesnym etapie ciąży, których płeć nie była możliwa do ustalenia i prawem rodziców do świadczeń pomocowych – zasiłku pogrzebowego, urlopu macierzyńskiego i związanego z nim zasiłku. Wskazane wyżej projekty ustaw są szansą na wprowadzenie zmian ułatwiających rodzicom skorzystanie z przysługujących im praw.

Eksperci Instytutu przygotowali opinię prawną dotyczącą wyłącznie kwestii związanych z problemem martwych urodzeń występujących na gruncie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz w przepisach wprowadzających. Zaproponowane zmiany opierają się przede wszystkim na wprowadzeniu refundowanych badań genetycznych w celu ustalenia płci dzieci martwo urodzonych na wczesnym etapie ciąży. Natomiast w sytuacji, gdy przeprowadzenie tych badań nie było możliwe, do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadza się wyjątek, umożliwiający wydanie aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, w którym nie wpisuje się płci dziecka.

„Zaproponowane przez nas zmiany w projektach ustaw ułatwiają rodzicom doświadczającym straty dziecka skorzystanie z przysługujących im świadczeń socjalnych, ale także podkreślają podmiotowość człowieka poczętego poprzez wydanie aktu urodzenia w sytuacjach, w których dotąd nie było to możliwe” – zaznacza Anna Wawrzyniak, analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Omawiany projekt ustawy jest kolejną próbą rozwiązania problemu równego dostępu do świadczeń socjalnych dla rodziców dzieci martwo urodzonych. Instytut komentował wielokrotnie w ostatnich latach propozycje zmian prawnych w tym obszarze, a ostatnim przyczynkiem do tego rodzaju działań stał się projekt ustawy grupy posłów lewicy (druk sejmowy 1610) negatywnie zaopiniowany w listopadzie przez ekspertów Instytutu.

„Projekty ustaw o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wprowadzających tę ustawę są próbą kompleksowego uregulowania prawnych aspektów związanych ze śmiercią człowieka – także na wczesnym etapie jego rozwoju. Ten obszerny projekt ma potencjał, by stać się bardzo dobrym prawem powszechnie obowiązującym, które zostanie oparte m.in. na takich wartościach jak godność każdego człowieka czy równość w dostępie do świadczeń gwarantowanych przez państwo. Ufamy, że nasza opinia przyczyni się do właściwego unormowania trudnej sytuacji rodziców tracących swe dziecko na wczesnym etapie ciąży” – wskazał Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Wspieram

Zatrzymajmy biznes robiony na dramatach nastolatków

„Pocałunek Śpiącej Królewny” – sztukę taneczną pod takim niewinnym tytułem zaprezentowano uczniom szkoły podstawowej w niemieckiej Kolonii. Tak jak to bywa i w polskich szkołach, rodzice dopiero z ust zawstydzonych dzieci dowiedzieli się, że w ramach „przedstawienia” półnadzy mężczyźni całowali się w usta i lizali po stopach. Tak samo jak w dziesiątkach interwencji naszego zespołu w ramach kampanii „Chrońmy Dzieci!” – początkowo władze szkoły twierdziły, że nic złego nie miało miejsca. W końcu do wszystkiego przyznali się sami artyści.

Czytaj Więcej

Trybunał w Strasburgu nakazuje Rumunii instytucjonalizację konkubinatów jednopłciowych, mimo sprzeciwu większości społeczeństwa

· Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że że Rumunia naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 21 par jednopłciowych, które złożyły skargę na brak możliwości sformalizowania ich konkubinatów.

Czytaj Więcej

„Ideologia prowadzi społeczeństwa w ślepy zaułek” – Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji na Litwie

· Litewski Ruch Rodzin zorganizował w miniony weekend w Wilnie międzynarodową konferencję pt. „Stając w obronie praw naturalnych, wspólnie ocalmy Europę”.

· Dyskusja podczas wydarzenia skupiła się na podkreśleniu wartości rodziny i podstawowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zagrożeń im towarzyszących w związku z postępem technologicznym, globalizacją i promocją ideologii gender.

Czytaj Więcej

Matka dziewięciorga dzieci z Głogowa odzyskała pełną władzę rodzicielską

·      Sąd Rejonowy w Głogowie przywrócił pełną władzę rodzicielską matce dziewięciorga dzieci, uchylił nadzór kuratorski i zniósł zobowiązania nałożone na kobietę.

Czytaj Więcej