fbpx Kobiety o problemach kobiet – debata na temat luki płacowej i dyskryminacji | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kobiety o problemach kobiet – debata na temat luki płacowej i dyskryminacji

Data publikacji: 29.06.2021

Pixabay

• Niektóre środowiska, pod hasłami walki z dyskryminacją kobiet, dążą w rzeczywistości do wyeliminowania wszelkich różnic między kobietami a mężczyznami.

• Konfederacja Kobiet RP oraz Instytut Ordo Iuris zorganizowały kolejną debatę poświęconą luce płacowej i problemom kobiet na rynku pracy.

• W debacie wzięły udział przedstawicielki organizacji społecznych, które podjęły tematy m.in. macierzyństwa oraz ideologicznego postrzegania pojęcia równości.

W wydarzeniu uczestniczyły reprezentantki organizacji zajmujących się prawami kobiet, rodziców i pracowników. Oprócz organizatorek, udział wzięły przedstawicielki NSZZ „Solidarność”, Prawicy RP, Narodowej Organizacji Kobiet, Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości oraz Polskiego Forum Rodziców.

Debatę otworzyła Gabriela Szewczuk, analityk Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

– Łatwo dostrzec, i nie trzeba tu być wyjątkowo uważnym obserwatorem, że obecnie debata publiczna jest zdominowana przez głosy wychodzące z radykalnych pozycji feministycznych. W mediach słyszymy wciąż o dyskryminacji kobiet, o wyrównywaniu praw przedstawicieli obydwu płci. Jednak wśród tego hałasu giną kluczowe pytania – pytanie o prawdziwość tych twierdzeń, czyli o to, czy te rzucane w przestrzeń publiczną hasła zgodne są z rzeczywistością, oraz pytanie o definicje, o to, co rozumiemy przez równość i co rozumiemy przez dyskryminację. Dlatego dzisiaj chcemy pokazać drugą stronę medalu. Chcemy wysłuchać głosów kobiet i matek, chcemy porozmawiać o tym, czy rzeczywiście w polskich realiach mamy dzisiaj do czynienia z dyskryminacją kobiet, z jakimi problemami kobiety w rzeczywistości najczęściej się spotykają – podkreśliła.

Karolina Pawłowska, reprezentująca Konfederację Kobiet RP odwołała się z kolei do swojego doświadczenia działalności międzynarodowej. Zaznaczyła, że ponadnarodowe instytucje nierzadko podchodzą do tematu dyskryminacji w sposób zideologizowany.

- Temat działań na rzecz równości płci jest zagadnieniem niezwykle ważnym. Jednak pojęcia praw kobiet i równości kobiet są dzisiaj bardzo zinstrumentalizowanymi terminami. W imię praw i równości kobiet, instytucje międzynarodowe przyjmują często dokumenty, które z równością mają niewiele wspólnego – zauważyła.

Elżbieta Lachman zwróciła natomiast uwagę na problemy związane z instytucjonalną opieką nad małymi dziećmi.

- Największymi inwestorami są dziś rodzice. To oni inwestują w swoje dzieci czas i pieniądze, to dla nich pracują. Jeżeli chcemy mieć dobry kapitał ludzki, to musimy pamiętać, że tworzy się on w rodzinnych domach – zaznaczyła przedstawicielka Polskiego Forum Rodziców.

Do tematu luki płacowej w szczególny sposób odniosła się Julia Polakowska z Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości. Zauważyła nieścisłości w wielu dyskusjach dotyczących tego zagadnienia.

- Obecna debata na temat równości płac jest, niestety, mocno zmanipulowana. Wiele osób nie ma świadomości o czym, tak naprawdę, ta statystyka mówi. We wskaźnikach nie określa się niektórych kluczowych czynników, które determinują to, dlaczego dane na ten temat właśnie tak wyglądają – stwierdziła.

Na kwestie pracownicze zwróciła uwagę także Joanna Kruk.

- Powinniśmy się skupiać na trosce o człowieka, o pracownika, o to, jak stworzyć mu godziwe warunki pracy, a także o możliwość wyboru decyzji - czy chce pracować i w jakim wymiarze. Należy tworzyć prawo, które będzie równe dla wszystkich, z uwzględnieniem dojrzałych wyborów pracowników – powiedziała reprezentantka Solidarności.

Z kolei dr hab. Zofia Pomirska zauważyła, jak duże znaczenie ma kreowanie pozytywnego wizerunku macierzyństwa w debacie publicznej. W swojej wypowiedzi doszukiwała się przyczyn, dla których coraz mniej młodych kobiet decyduje się na bycie matkami.

- Powinniśmy się skupiać na trosce o człowieka, o pracownika, o to, jak stworzyć mu godziwe warunki pracy, a także o możliwość wyboru decyzji - czy chce pracować i w jakim wymiarze. Należy tworzyć prawo, które będzie równe dla wszystkich, z uwzględnieniem dojrzałych wyborów pracowników – stwierdziła.

Wspieram

Czy czas na zmiany w opodatkowaniu osób duchownych?

System opodatkowania dochodów osób duchownych wywodzi się wprost z rozwiązań przyjętych w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Tymczasem w Polsce zarejestrowanych jest obecnie przeszło 200 kościołów i związków wyznaniowych. Zmiany demograficzne, w tym napływ osób z innych kręgów kulturowych, doprowadził w ostatnich latach do znaczącego wzrostu liczebności niektórych wspólnot wyznaniowych, zwłaszcza niechrześcijańskich. W ślad za nimi powinny następować zmiany w opodatkowaniu osób duchownych.

Czytaj Więcej

Unijna dyrektywa może doprowadzić do konieczności wdrażania ideologii w przedsiębiorstwach

· 1 grudnia unijna Rada ds. Konkurencyjności - COMPET, będzie próbowała wypracować ogólne podejście do dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

· Zgodnie z dyrektywą, duże firmy będą miały obowiązek identyfikacji, zapobiegania i łagodzenia negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko w ramach własnej działalności.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

29.11.2022

Sąd oddala powództwo Ordo Iuris wobec Radosława Sikorskiego. Instytut złoży apelację

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Instytutu Ordo Iuris w sprawie przeciwko Radosławowi Sikorskiemu.

· Europoseł zarzucił Instytutowi wspieranie, nieistniejących w rzeczywistości, „stref wolnych od LGBT” oraz nazwał Ordo Iuris „fundamentalistyczną sektą”.

· W uzasadnieniu wyroku sąd nie odniósł się do istoty zarzutów formułowanych przez Radosława Sikorskiego, jedynie w sposób ogólny powołał się na poszanowanie dla wolności słowa.

Czytaj Więcej

Dyrektywa o „równości genderowej” w spółkach giełdowych przyjęta przez PE

· Parlament Europejski zatwierdził ostatecznie nową dyrektywę wprowadzającą „równość genderową” w zarządach spółek giełdowych.

Czytaj Więcej