Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Finansowanie lekcji religii przez państwo normą w większości krajów UE

Data publikacji: 29.11.2023

Adobe Stock

· Konkordat nakłada na państwo pewne obowiązki w sferze nauczania religii w szkole publicznej, w szczególności obowiązek organizowania lekcji religii.

· Ustrojodawca zobowiązał tym samym władze publiczne do ponoszenia kosztów organizacji zajęć z religii, mimo że nie zostało to wprost zawarte w przepisach.

· W większości państw Unii Europejskiej, w których do systemu oświaty wprowadzone zostało nauczanie religii, jest ono finansowane ze środków publicznych.

· Nauczyciele religii mają taki sam status prawny, jak nauczyciele innych przedmiotów, a otrzymywane przez nich wynagrodzenie nie stanowi dotacji dla danej wspólnoty wyznaniowej, lecz dochód konkretnego nauczyciela.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Religia jako przedmiot szkolny jest nauczana w zdecydowanej większości krajów europejskich. We wszystkich też państwach, gdzie do systemu oświaty wprowadzone zostało nauczanie religii, jest ono finansowane ze środków publicznych. W Grecji nauka religii ma umocowanie w Konstytucji, duchowni mają status pracowników administracji państwowej i są opłacani przez państwo, a religia jako obowiązkowy przedmiot jest nauczana w szkołach. W Danii programy nauczania religii na poziomie szkoły podstawowej ustalają kuratoria, lecz edukacja religijna pod względem treści ma charakter wyznaniowy. W Niemczech nauczanie religii finansowane jest przez państwo a sama religia jako przedmiot standardowy ma unormowanie w Konstytucji. W przypadku Malty edukacja religijna prowadzona jest we wszystkich szkołach publicznych. Koszty wynagrodzeń nauczycieli pokrywa państwo. Również w Portugalii Konstytucja gwarantuje prawo do edukacji religijnej każdej denominacji, a nauczyciele są mianowani i zatrudniani przez państwo.

W polskim systemie prawnym lekcje religii stanowią przedmiot nieobowiązkowy, który organizowany jest na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Takie rozwiązanie stanowi wyraz poszanowania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Mimo, iż w Konstytucji, w przepisach rangi ustawowej, ani w Konkordacie nie ma norm wprost nakładających na państwo finansowanie lekcji religii, to obowiązek ten można „odkodować” z art. 25 ust. 3 Konstytucji (zasada współdziałania kościołów i innych związków wyznaniowych z państwem na rzecz dobra człowieka i dobra wspólnego) oraz art. 53 (jako przejaw realizacji wolności sumienia i religii), a także art. 48 ust. 1 (prawo rodziców do wychowywania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami). Ważną rolę tym zakresie odgrywa również powiązanie edukacji religijnej z konstytucyjnym prawem do nauki (art. 70), która na poziomie szkolnictwa publicznego jest bezpłatna i której nie można dyskryminować tylko ze względu na odrębności metodologiczne od innych przedmiotów. Co również istotne, nauka religii jest jedynym przedmiotem mającym konstytucyjne gwarancje nauczania.

W konsekwencji, skoro ustrojodawca nałożył na państwo obowiązek organizowania lekcji religii, to tym samym zobowiązał władze publiczne do ponoszenia kosztów tej organizacji. Takie rozumienie rozdziału Kościoła od państwa przeważa w większości europejskich państw demokratycznych, w których ma miejsce nauczanie religii w szkołach publicznych, czasem nawet w formie obligatoryjnej.

- Wzajemne stosunki państwa i podmiotów konfesyjnych charakteryzuje nie tylko zagwarantowanie niezależności w działaniu, ale także nakaz podejmowania wspólnych inicjatyw, gdy realizowane mają być cele konstytucyjnie. Zaliczyć do nich można m.in. finansowanie przez państwo działalności kościelnej określonej np. w art. 22 ust. 1 Konkordatu, czyli działalności społecznie użytecznej związków wyznaniowych, w postaci m.in. szkolnictwa. Korzyści w tym zakresie odnoszą bowiem nie tylko wierni, ale i całe społeczeństwo, w szczególności poprzez nauczanie religii, które jako jedyne zostało wprost wpisane do konstytucji jako obszar współdziałania obu podmiotów – wskazuje dr Kinga Szymańska, analityk Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

07.06.2024

Jakiej zasady programowej potrzebuje polska szkoła? Cykl „Ordo Iuris Cywilizacja”

· Ministerstwo Edukacji przygotowuje radykalne ograniczenie zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dotyczące wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych.

· Proponowane zmiany jednak niczego nie naprawiają, wręcz przeciwnie, uwypuklają najgorsze strony utylitarystycznego paradygmatu, na którym zbudowany jest nasz system oświaty.

Czytaj Więcej

Sąd zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trójki adoptowanych dzieci

· Sąd Rejonowy w Białogardzie zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trojga adoptowanych dzieci.

Czytaj Więcej
Edukacja

24.05.2024

Zmiany w podstawie programowej. Uwagi Ordo Iuris przekazane MEN

· W nowym roku szkolnym mają wejść w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

· Po etapie prekonsultacji, w ramach których do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło ponad 50 tys. uwag dotyczących propozycji cięć w podstawie programowej, resort zaprezentował projekty rozporządzeń w tej sprawie.

Czytaj Więcej

Rodzice prawidłowo wykonują władzę rodzicielską. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy we Włocławku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców dwójki dzieci.

· Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia ze szkoły, do której uczęszcza starsze z dzieci.

· Chłopiec miał mieć siniaki rzekomo spowodowane ryzykownymi zabawami, połączonymi ze stosowaniem siły wobec niego.

Czytaj Więcej