fbpx Warszawa: po opinii Ordo Iuris, wojewoda stwierdził nieważność miejskiego zakazu ukazywania prawdy o aborcji i postulatach ruchu LGBT | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Warszawa: po opinii Ordo Iuris, wojewoda stwierdził nieważność miejskiego zakazu ukazywania prawdy o aborcji i postulatach ruchu LGBT

Data publikacji: 07.08.2021

Adobe Stock

 

• Rozstrzygnięciem nadzorczym z 6 sierpnia wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 lipca 2021 r., zakazującej eksponowania wizerunków dzieci pozbawionych życia w wyniku aborcji oraz przypominania rzeczywistych postulatów ruchu politycznego LGBT.

• Radni przyjęli uchwałę pomimo negatywnej opinii miejskiego prawnika i skarbnika, zdając sobie sprawę z jej niezgodności z prawem.

• Instytut Ordo Iuris w opinii przesłanej wojewodzie wskazywał, że uchwała nie spełniała wymogów ustawy o samorządzie gminnym, obejmując swoim zakresem obszar już uregulowany w innych ustawach.

• To kolejne zwycięstwo wolności słowa nad ideologiczną cenzurą, po uchyleniu podobnej uchwały w Krakowie i zatwierdzeniu uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

„Stwierdzenie przez wojewodę nieważności warszawskiej uchwały zakazującej ukazywania prawdy o aborcji i postulatach ruchu «LGBT» to kolejne zwycięstwo wolności słowa nad ideologiczną cenzurą, po wcześniejszym uchyleniu podobnej uchwały w Krakowie” – stwierdza apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

 

17 czerwca 2021 r. grupa radnych reprezentowana przez Jarosława Kaczyńskiego (Koalicja Obywatelska) złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Rady miasta st. Warszawy projektu uchwały “w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów”. 1 lipca Rada otrzymała uwagi Prezydenta m. st. Warszawy, w zakresie wskazanym w opinii radcy prawnego Anny Chmiel z 22 czerwca oraz skarbnika m. st. Warszawy z 30 czerwca. Obie opinie oceniały projekt w sposób negatywny, zauważając, iż „brak jest podstaw prawnych, które uzasadniałyby wydanie przepisów porządkowych w zakresie wynikającym z projektu uchwały”. Mimo to, 8 lipca podczas głosowania projekt poparło 41 radnych, przy 18 głosach przeciwnych.

 

Wojewoda mazowiecki miał 30 dni na rozstrzygnięcie o nieważności uchwały. 20 lipca Instytut Ordo Iuris przedstawił wojewodzie opinię, podkreślającą, iż uchwała stanowi niedopuszczalną uzurpację kompetencji ustawodawcy ze strony Rady m. st. Warszawy, ponieważ przepisy w niej zawarte przyjęto bez ustawowych przesłanek pozwalających na ich wydanie. Ponadto, w opinii zwrócono uwagę na dotychczasowe orzecznictwo sądów potwierdzających konsekwentnie zgodność z prawem prezentowania drastycznych treści w obronie istotnych dóbr i wartości, takich jak życie i zdrowie ludzkie. Banery pro life w orzeczeniach sądów porównywano m.in. do kampanii społecznych wzywających do ostrożności na drogach czy też do drastycznych zdjęć umieszczanych na opakowaniach papierosów.

 

W opinii wskazano również, że przepisy uchwały mające na celu zakazanie poruszania się po ulicach Warszawy furgonetek Fundacji Pro – prawo do życia, prezentujących w ramach kampanii “Stop pedofilii” treści uznane przez sąd okręgowy w Gdańsku za zgodne z prawdą, naruszają konstytucyjne prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Na koniec przypomniano decyzję wojewody małopolskiego, który w grudniu stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa z 18 listopada 2020 r., zakazującej ukazywania fotografii przedstawiających rzeczywiste skutki aborcji. Instytut Ordo Iuris przedstawił wcześniej wojewodzie opinię dotyczącą uchwały. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 7 lipca 2021 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wojewody małopolskiego, oddalając skargę radnych. Pozwala to przypuszczać, że nawet gdyby radni warszawscy postanowili zaskarżyć rozstrzygnięcie do WSA, sąd stanie po stronie wolności słowa. Oprócz Instytutu, z apelem o stwierdzenie nieważności uchwały Rady m.st. Warszawy zwrócili się do wojewody mazowieckiego także wiceminister sprawiedliwości oraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

 

6 sierpnia wojewoda mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność uchwały z 8 lipca. Jak wskazał w uzasadnieniu, „Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie wywiązała się ze swojego obowiązku i nie wykazała w treści aktu oraz w jego uzasadnieniu, że wystąpiły ustawowe przesłanki upoważaniające ją do wydania przepisów porządkowych. Ponadto uchwała została podjęta pomimo negatywnej opinii obsługi prawnej Miasta”.  Stwierdzenie to pokrywa się ze stanowiskiem Instytutu, w którym wskazano, że „[p]rzepisy tego aktu zostały sformułowane bez spełnienia ustawowych przesłanek pozwalających na ich wydanie. Został on przegłosowany wbrew negatywnym opiniom prawnym profesjonalistów”.

 

Wspieram

„Nasze narody opierają się na rodzinie, której fundamentem jest małżeństwo” – spotkanie Sojuszu dla Dobra Wspólnego

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris spotkali się w Pradze z europejskimi i amerykańskimi ekspertami oraz delegacjami innych organizacji pozarządowych, aby omówić aktualne wyzwania związane z obroną życia ludzkiego i rodziny.

· W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sojuszu dla Dobra Wspólnego – koalicji organizacji prorodzinnych z Polski, Czech, Słowacji, Włoch i Węgier.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.12.2022

Czeski Trybunał Konstytucyjny: rozróżnienie na kobietę i mężczyznę w numerze PESEL jest zasadne i potrzebne

W wielu krajach trwają naciski aktywistów LGBT na organy państwowe w celu realizacji ideologicznych żądań. Nie wszystkie krajowe instytucje ulegają jednak tej presji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2022

Izolacja niezaszczepionego pracownika w miejscu pracy to mobbing

Mimo że sytuacja covidowa od dawna nie jest głównym tematem poruszanym w mediach, w Polsce formalnie nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Co za tym idzie, stosowane są również związane z tym regulacje prawne. Czy na ich podstawie pracodawca ma prawo, by odizolować swego niezaszczepionego pracownika na terenie miejsca pracy? Czy przepisy rzeczywiście zapewniają wszystkim równe traktowanie i zakaz dyskryminacji?

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

29.11.2022

Sąd oddala powództwo Ordo Iuris wobec Radosława Sikorskiego. Instytut złoży apelację

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Instytutu Ordo Iuris w sprawie przeciwko Radosławowi Sikorskiemu.

· Europoseł zarzucił Instytutowi wspieranie, nieistniejących w rzeczywistości, „stref wolnych od LGBT” oraz nazwał Ordo Iuris „fundamentalistyczną sektą”.

· W uzasadnieniu wyroku sąd nie odniósł się do istoty zarzutów formułowanych przez Radosława Sikorskiego, jedynie w sposób ogólny powołał się na poszanowanie dla wolności słowa.

Czytaj Więcej