Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Czasopismo „Kultura prawna”
Czasopismo „Kultura prawna”

Czasopismo „Kultura prawna”

„Kultura Prawna" jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jego powstanie wiązało się z doświadczanym w naszym gronie przekonaniem wskazującym, że prawo jest rzeczywistością zbyt złożoną, by można je było adekwatnie ująć jedynie jako zbiór przepisów lub poprzez samo tylko przywołanie powagi prawa naturalnego. Dlatego chcemy ukazywać prawo jako zjawisko kulturowe w całej jego złożoności oraz jako czynnik kulturotwórczy pozostający w wielopoziomowych interakcjach z innymi uwarunkowaniami. Pragniemy stworzyć obszar wymiany refleksji osób, dla których zagadnienie wartości w prawie stanowią istotny motyw do podejmowania naukowych poszukiwań.

Jesteśmy zaszczyceni, że do Rady Naukowej naszego Czasopisma zgodzili się przyjąć zaproszenie wybitni polscy prawnicy, socjolodzy, antropolodzy, filozofowie oraz teolodzy. W gronie tym są: prof. Paweł Sobczyk, prof. Teresa Mróz, ks. prof. Grzegorz Leszczyński, prof. Antoni Bojanczyk, prof. Marek Rembierz, ks. prof.  Piotr Morciniec, prof. Wojciech Świątkiewicz, prof. Zdzisława Kobylińska, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Krzysztof Motyka, prof. Krzysztof Wiak, prof. Joanna Haberko, prof. Mirosław Granat, prof. Piotr Niczyporuk, prof. Oktawian Nawrot. Zasiadał w nim również ś.p. prof. Jerzy Kwaśniewski.

Zapraszamy teoretyków oraz praktyków prawa, a także specjalistów innych dziedzin (w szczególności nauk humanistycznych oraz społecznych) do nadsyłania artykułów naukowych do kolejnych numerów "Kultury Prawnej". Zachęcamy do rejestracji na naszej stronie internetowej czasopisma w zakładce "Zgłoś tekst".

„Kultura Prawna” jest czasopismem punktowanym. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, za publikację artykułu naukowego w naszym czasopiśmie autor uzyskuje 20 punktów ministerialnych. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres [email protected].

Dotychczasowe numery czasopisma dostępne są na stronie http://kulturaprawna.pl/.