Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kim jesteśmy

Dlaczego Ordo Iuris?

Uważny obserwator bez trudu dostrzeże radykalizm, z jakim podejmuje się dziś krytykę istniejącego ładu społecznego. Nie służy ona jednak oczyszczeniu lecz stanowi atak na jego fundamenty, również te, które wyraźnie poświadcza i afirmuje Konstytucja RP. Dzieje się to często przy bierności instytucji, które ładu społecznego winny bronić w pierwszej kolejności. Głos upominającego się o jego poszanowanie społeczeństwa obywatelskiego jest często de facto ignorowany przez władzę, w przeciwieństwie do natarczywych postulatów wąskich środowisk, które ład ten kwestionują. Niezwykle aktualne okazują się słowa Marka Safjana, który już dawno przestrzegał przed wiarą w samoczynną siłę sprawczą samych sformułowań konstytucji. Często ich obowiązywanie może tworzyć raczej złudzenie stabilności niż realną gwarancję dla ładu społecznego.

Dlatego uznaliśmy, że istnieje nagląca potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznej tożsamości poświadczonej w preambule do Konstytucji. Stąd też działania nasze inspiruje wzgląd na ład prawny – ordo iuris.

Prawo jest rzeczywistością zbyt złożoną, by można je było adekwatnie ująć jedynie jako zbiór przepisów lub poprzez samo tylko przywołanie powagi prawa naturalnego. Zaangażowanie prawnika musi uwzględniać ten złożony charakter rzeczywistości normatywnej, wraz z kontekstem, jaki tworzy praktyka obrotu, poza-prawne systemy normatywne i szerzej – cała kultura. Prawo jest bowiem szczególną jej postacią. Troska o ład prawny musi zatem uwzględniać jego kulturową tożsamość i dlatego Ordo Iuris to Instytut na rzecz Kultury Prawnej.

Uwzględniając kulturową złożoność rzeczywistości prawnej chcemy, by Ordo Iuris harmonijnie łączyło różne aspekty zaangażowania na rzecz ładu w życiu społecznym i w obrocie prawnym. Dlatego łączymy aktywność akademicką i ekspercką z zaangażowaniem procesowym oraz formacją młodych prawników. Za równie istotne uznajemy jednak dotarcie do społeczeństwa z rzetelną i miarodajną informacją o przemianach zachodzących we współczesnej kulturze prawnej. Wymaga to od nas posługiwania się zróżnicowanymi formami przekazu, zawsze jednak staramy się czynić wszystko na możliwie najwyższym poziomie i mamy powody by wierzyć, że wysiłek ten nie jest daremny.

 

Zespół pracowników i współpracowników Ordo Iuris

 

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu

Dr Tymoteusz Zych

Dr Tymoteusz Zych

Członek Zarządu

Karina Walinowicz

Karina Walinowicz

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego

ROZALIA KIELMANS-RATYŃSKA

Rozalia Kielmans-Ratyńska

Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego

Adw. Bartosz Lewandowski

Adw. Bartosz Lewandowski

Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej

Dr Błażej Kmieciak

Dr Błażej Kmieciak

Koordynator Centrum Bioetyki

Dr Marcin Olszówka

Dr Marcin Olszówka

Koordynator Centrum Analiz 

Rafał Dorosiński

Adw. Rafał Dorosiński

Koordynator Zespołu Analitycznego

Aleksandra Gąsowska

Aleksandra Gąsowska

Koordynator Zespołu Fundraisingu

Agnieszka Gniado

Agnieszka Gniado

Kierownik Zespołu Administracji

Michał Bruszewski

Michał Bruszewski

Koordynator Zespołu Komunikacji

Adw. Maciej Kryczka

Adw. Maciej Kryczka

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

FILIP WOŁOSZCZAK

Adw. Filip Wołoszczak

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

ANNA PRZESTRZELSKA

Anna Przestrzelska

Pracownik Centrum Interwencji Procesowej

MAGDALENA MAJKOWSKA

Apl. adw. Magdalena Majkowska

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Anna Świerzewska

Anna Kubacka

Prawnik-analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych

Tomasz Chudzinski

Adw. Tomasz Chudzinski

Prawnik - analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych

NIKODEM BERNACIAK

Nikodem Bernaciak

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych

Bartłomiej Baran

Bartłomiej Baran

Asystent w Centrum Analiz Legislacyjnych

MONIKA LESZCZYŃSKA

Monika Leszczyńska

Koordynator relacji z podmiotami korporacyjnymi

MARCIN PERŁOWSKI

Marcin Perłowski

Pracownik Zespołu Fundraisingu

Błażej Zych

Błażej Zych

Grafik-pracownik Zespołu Administracji

Michał Olenowicz

Michał Olenowicz

Pracownik Zespołu Administracji

KATARZYNA NIENAŁTOWSKA

Katarzyna Nienałtowska

Pracownik Zespołu Administracji

DAMIAN TARNACKI

Damian Tarnacki

Pracownik Zespołu Administracji