Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Kim jesteśmy
Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Instytut Ordo Iuris jest niezależnym, prawniczym think-tankiem, który przez lata swojej działalności zbudował międzynarodową renomę jednego z kluczowych ośrodków obrony kultury prawnej osadzonej w tożsamości cywilizacji europejskiej, wzniesionej na filarach greckiej filozofii, rzymskiego prawa i etyki chrześcijańskiej.

W czasie, gdy podstawowe prawa są wypaczane, a idee praw człowieka instrumentalizowane, stoimy na straży ich prawdziwego znaczenie i celu. Stajemy na straży ładu prawnego i społecznego, bronimy osób prześladowanych za przywiązanie do wartości wynikających z prawa naturalnego.

Walczymy o respektowanie praw podstawowych poświadczonych w Konstytucji – prawa do życia, tożsamości małżeństwa i rodziny, wolności sumienia. Łączymy działania analityczne i procesowe, jesteśmy obecni w debacie publicznej zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Dzięki temu, nasze działania są nie tylko profesjonalne i merytoryczne, ale też skuteczne.

Do celów statutowych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris należy prowadzenie badań nad kulturą prawną, w tym prowadzenie i wspieranie badań naukowych oraz ich popularyzacja poprzez organizację prelekcji, sympozjów, spotkań dyskusyjnych i konferencji. Jedną z form zaangażowania Instytutu w postępowania toczące się przed organami władzy państwowej jest występowanie ze stanowiskiem amici curiae. Zarówno Sąd Najwyższy (np. w sprawie III CSK 307/13), jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (w sprawie Wunderlich przeciwko Niemcom, nr 18925/15; Annen przeciwko Niemcom, nr 70693/11; Rabczewska przeciwko Polsce, nr 8257/13; Mortier przeciwko Belgii, nr 78017/17), akceptowały stanowiska prawne Instytutu, jako głos organizacji społecznej, istotny dla rozstrzygania o prawach i wolnościach obywatelskich. Opinię amici curiae Instytut przedstawiał również sądom konstytucyjnym innych państw, np. Trybunałowi Konstytucyjnemu Chorwacji (sprawa nr U-I-60/1991). Instytut Ordo Iuris posiada także status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC), przyznany na podstawie art. 71 Karty Narodów Zjednoczonych. Instytut przekazał także swoje opinie Komisji Weneckiej, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, Komisarzowi ds. Praw Człowieka, Komisji Spraw Politycznych i Demokracji PACE, Radzie Praw Człowieka ONZ. Nasza fundacja jest akredytowana przy Parlamencie Europejskim (zarejestrowana pod numerem 206499215012-94), aktywnie uczestnicząc w procesie podejmowania decyzji ustawowych. 

W pełni świadomy faktu marginalizacji społecznej i dyskryminacji określonych grup społecznych, Instytut Ordo Iuris podejmuje swą statutową działalność w celu promocji dorobku polskiego prawa konstytucyjnego przez działania między innymi na rzecz ochrony wartości konstytucyjnych oraz wolności człowieka, w szczególności wolności religii i przywiązania do polskiego dziedzictwa narodowego, a także polskiej kultury prawnej (§ 7 pkt 7 Statutu Fundacji Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris).

 

Zespół Ordo Iuris

 
Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu

Monika Leszczyńska

Monika Leszczyńska

Wiceprezes ds. Członkowskich

Adw. Magdalena Majkowska

Adw. Magdalena Majkowska

Członek Zarządu

Adw. Rafał Dorosiński

Adw. Rafał Dorosiński

Członek Zarządu

Dr Łukasz Bernaciński

Dr Łukasz Bernaciński

Członek Zarządu

Marcin Perłowski

Marcin Perłowski

Członek Zarządu

Weronika Przebierała

Weronika Przebierała

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego

R.pr. Katarzyna Gęsiak

R.pr. Katarzyna Gęsiak

Dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki

Alicja Zdrojewska-Baran

Alicja Zdrojewska-Baran

Dyrektor Administracji

Olivier Bault

Olivier Bault

Dyrektor Centrum Komunikacji

Zbigniew Przybyłowski

Zbigniew Przybyłowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Tomasz Rowiński

Tomasz Rowiński

Senior Research Fellow

Monika Radecka

Monika Radecka

Koordynator procesów wydawniczych

Agnieszka Bernacińska

Agnieszka Bernacińska

Sekretarz Redakcji w Wydawnictwie Naukowym Ordo Iuris

Patryk Ignaszczak

Patryk Ignaszczak

Analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Veronica Turretta

Veronica Turretta

Analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Adw. dr Bartosz Lewandowski

Adw. dr Bartosz Lewandowski

Adwokat współpracujący z Centrum Interwencji Procesowej

Adw. Paweł Szafraniec

Adw. Paweł Szafraniec

Adwokat współpracujący z Centrum Interwencji Procesowej

R.pr. Jakub Słoniowski

R.pr. Jakub Słoniowski

Radca prawny współpracujący z Centrum Interwencji Procesowej

R.pr. Wawrzyniec Knoblauch

R.pr. Wawrzyniec Knoblauch

Radca prawny współpracujący z Centrum Interwencji Procesowej

Grzegorz Górka

Grzegorz Górka

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Bartosz Malewski

Bartosz Malewski

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Beata Trochanowska

Beata Trochanowska

Asystent w Centrum Interwencji Procesowej

Adw. Nikodem Bernaciak

Adw. Nikodem Bernaciak

Analityk w Centrum Analiz Prawnych

R. pr. Marek Puzio

R. pr. Marek Puzio

Koordynator programu "Chrońmy dzieci. Rodzina i małżeństwo"

Kamila Zduńczyk

Kamila Zduńczyk

Analityk w Centrum Polityki Rodzinnej i Edukacji

Dagmara Jaklewicz

Dagmara Jaklewicz

Specjalista ds. komunikacji

Dominik Jabs

Dominik Jabs

Opiekun Kręgu Przyjaciół

Wojciech Kościak

Wojciech Kościak

Koordynator zespołu copywriterów

Daniel Patrejko

Daniel Patrejko

Copywriter

Błażej Zych

Błażej Zych

Pracownik Działu Administracji

Aleksandra Siwek

Aleksandra Siwek

Specjalista ds. Administracji

Paulina Szczepańska

Paulina Szczepańska

Specjalista ds. Administracji

Piotr Kasperkiewicz

Piotr Kasperkiewicz

Główny księgowy

Filip Bator

Filip Bator

Koordynator ds. komunikacji medialnej

Paweł Kwaśniak

Paweł Kwaśniak

Koordynator projektów społecznych

 

Eksperci współpracujący z Instytutem

 
Prof. dr hab. Alina Midro

Prof. dr hab. Alina Midro

 

Prof. dr hab. Andrzej Kochański

Prof. dr hab. Andrzej Kochański

 

Dr hab. Andrzej Lewandowicz

Dr hab. Andrzej Lewandowicz

 

Dr hab. Krzysztof Motyka

Dr hab. Krzysztof Motyka

 

Prof. Tadeusz Pietrucha

Prof. Tadeusz Pietrucha

 

Dr hab. Zdzisława Kobylińska

Dr hab. Zdzisława Kobylińska

 

Dr hab. Ewa Dmoch Gajzlerska

Dr hab. Ewa Dmoch Gajzlerska

 

Prof. Bogdan Chazan

Prof. Bogdan Chazan

 

Dr Krzysztof Wąsowski

Dr Krzysztof Wąsowski

 

Dr Jakob Cornides

Dr Jakob Cornides

 

Adw. dr Piotr Sobański

Adw. dr Piotr Sobański

 

Olaf Szczypiński

Olaf Szczypiński

 

Adw. dr Michał Skwarzyński

Adw. dr Michał Skwarzyński

 

Dr Marcin Olszówka

Dr Marcin Olszówka

 

Dr Jan Napoleon Saykiewicz

Dr Jan Napoleon Saykiewicz

 

Ks. dr Jarosław Krzewicki

Ks. dr Jarosław Krzewicki

 

Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

 

Dr hab. Jan Olszewski

Dr hab. Jan Olszewski

 

Prof. dr hab. Anna Łabno

Prof. dr hab. Anna Łabno

 

Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz

Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz

 

 

Kancelarie współpracujące

 
PARCHIMOWICZ & KWAŚNIEWSKI

PARCHIMOWICZ & KWAŚNIEWSKI

 

KHANZADYAN LEWANDOWSKI I PARTNERZY

KHANZADYAN LEWANDOWSKI I PARTNERZY

 

 

Organy statutowe i konsultacyjne

 

Zarząd Fundacji

Zarząd jest organem kierującym całokształtem działalności Instytutu Ordo Iuris. W jego skład wchodzą:

adw. Jerzy Kwaśniewski – Prezes Zarządu
Monika Leszczyńska - Wiceprezes ds. Członkowskich
Marcin Perłowski - Wiceprezes 
adw. Magdalena Majkowska - Członek Zarządu
adw. Rafał Dorosiński - Członek Zarządu
Łukasz Bernaciński - Członek Zarządu

W pracach Zarządu uczestniczą również:

Olivier Bault - Dyrektor Działu Komunikacji
Alicja Zdrojewska-Baran - Dyrektor Administracji

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem konsultacyjnym, w którego skład wchodzą osoby szczególnie zasłużone dla powstania i realizacji celów Fundacji. W jej skład wchodzą:

adw. Jerzy Kwaśniewski – Przewodniczący
Jakub Skoczylas – Sekretarz
Sławomir Olejniczak – członek
Arkadiusz Stelmach – członek

Rada Naukowa

Rada Naukowa to grono uznanych ekspertów z wielu dziedzin. Do zadań Rady należy opiniowanie wyzwań i dylematów, jakie niesie współczesna nauka i dyskurs publiczny. Skład rady oraz biogramy jej członków można poznać w zakładce „Rada Naukowa”.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli finansowej, w którego skład wchodzą doświadczeni prawnicy najdłużej związani z Instytutem:

r.pr. Jakub Słoniowski
adw. dr Bartosz Lewandowski
adw. Maciej Kryczka
 

 

Organizacje partnerskie

 
EUROPEAN CENTRE FOR LAW AND JUSTICE

EUROPEAN CENTRE FOR LAW AND JUSTICE

 

CATHOLIC FAMILY & HUMAN RIGHTS INSTITUTE

CATHOLIC FAMILY & HUMAN RIGHTS INSTITUTE

 

CENTER FOR FUNDAMENTAL RIGHTS

CENTER FOR FUNDAMENTAL RIGHTS

 

NADÁCIA SLOVAKIA CHRISTIANA

NADÁCIA SLOVAKIA CHRISTIANA

 

U IME OBITELJI

U IME OBITELJI

 

HFI

HFI

 

FREEDOM FOR ALL

FREEDOM FOR ALL

 

ORDO IURIS CROATIA

ORDO IURIS CROATIA

 

PARENTS UNITED FOR CHILDREN - РОД

PARENTS UNITED FOR CHILDREN - РОД

 

ASSOCIATION SOCIETY AND VALUES

ASSOCIATION SOCIETY AND VALUES

 

ALLIANCE PRO RODINU

ALLIANCE PRO RODINU

 

NAZIONE FUTURA

NAZIONE FUTURA