Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. WPROWADZENIE

 

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (zwana dalej Instytutem lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej  Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Instytut, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 

 1. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH w INSTYTUCIE

 

Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Instytutem w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu <czytaj dalej>
 2. prowadzonymi akcjami społecznymi  (zbieraniem podpisów pod akcjami, petycjami, protestami etc.) <czytaj dalej>
 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych <czytaj dalej>
 4. organizacją wydarzeń publicznych, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych  <czytaj dalej>
 5. udostępnianiem publikacji, analiz, broszur, stanowisk Instytutu <czytaj dalej>
 6. udzielaniem pomocy prawnej na rzecz osób i organizacji (beneficjentów programu interwencji procesowej) <czytaj dalej>
 7. wsparciem działalności Instytutu przez darczyńców <czytaj dalej>
 8. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Instytucie <czytaj dalej>
 9. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Instytutu (używanie plików cookies) <czytaj dalej>

 

 1. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ INSTYTUT

 

Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Instytut może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Instytutu, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, świadczenia pomocy prawnej na rzecz beneficjentów programu interwencji procesowej, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Instytutu.

 

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w INSTYTUCIE

 

1. Jeśli otrzymują Państwo od Instytutu zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

 

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Instytutem za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Instytut z publicznie dostępnych źródeł.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

 

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

2. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, petycje, kampanie) organizowane przez Instytut.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Instytutu  bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Instytut w celu poparcia akcji, petycji, protestów lub kampanii organizowanych przez Instytut.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

 

informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej

okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Instytut.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego  na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Instytut.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

4. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Instytut.

 

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Instytut np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

 

informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym

okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

5. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Instytut.

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Instytut udostępnia bezpłatne publikacje naukowe, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez Instytut.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

6. Jeżeli są Państwo beneficjentami programu interwencji procesowej prowadzonej przez Instytut.

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Instytut udziela bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach sądowych cywilnych, karnych, rodzinnych, wykroczeniowych, pracowniczych lub administracyjnych.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentacja beneficjenta przed urzędami i sądami

art. 6 ust. 1 lit. c RODO


do zakończenia prowadzenia sprawy

 

realizacja zawartej umowy z beneficjentem o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres obowiązywania umowy z beneficjentem

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy z beneficjentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową z beneficjentem

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

 

7. Jeżeli wspierają Państwo działalność Instytutu darowiznami

 

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Instytutu  wskazane na stronach internetowych www.ordoiuris.pl bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: tpay.pl lub systemu PayPal.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT

kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie

prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Instytutu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

8. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą, stażem lub praktyką w Instytucie.

 

Dotyczy kandydatów do pracy, na staż lub praktyki w Instytucie. 

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, stażu lub praktyki na określonym stanowisku,
która jest konieczna do wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia lub nawiązania współpracy z  Instytutem

 

art. 221 § 1 kodeksu pracy
w zakresie przetwarzanie danych osobowych kandydata  niezbędnych do zawarcia umowy o pracę

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych, jeżeli kandydat przekazuje dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia  (np. wizerunek w CV, zainteresowania bądź kandydat zgłasza chęć udziału w przyszłych rekrutacjach)

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w odniesieniu do umów cywilnoprawnych

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych

 

do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanych z rekrutacją, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu

 

9. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Instytutu.

 

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Instytut używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki.  Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Instytut nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 

 1. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ INSTYTUT

 

W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
   1. prawa do wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Instytut na podstawie zgody - osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Instytut nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Instytut mógł przetwarzać Państwa dane;  
   2. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Instytut (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Instytutu, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Instytut, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Instytut nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Instytutu;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Instytut umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: [email protected] lub drogą pocztową: Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WOBEC PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Instytut w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane 

 

 1. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Instytut stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Instytut zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Instytutu upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. podmioty, którym Instytut powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Instytutu usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

 

Instytut może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Instytut działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Instytut zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Instytut będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.

 

 

 

RODO

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]