Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

ENGLISH

MAGYAR

SLOVENSKY

CESTINA

DEUTSCH

LIETUVIŠKAS

FRANÇAIS

БЪЛГАРСКИ

 1. WPROWADZENIE

 

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (zwana dalej Instytutem lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej  Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Instytut, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 

 1. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH w INSTYTUCIE

 

Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Instytutem w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu <czytaj dalej>
 2. prowadzonymi akcjami społecznymi, w tym zbieraniem deklaracji poparcia pod akcjami, petycjami, protestami, obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi etc. <czytaj dalej>
 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych <czytaj dalej>
 4. organizacją wydarzeń publicznych, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych  <czytaj dalej>
 5. udostępnianiem publikacji, analiz, broszur, stanowisk Instytutu <czytaj dalej>
 6. udzielaniem pomocy prawnej na rzecz osób i organizacji (beneficjentów programu interwencji procesowej) <czytaj dalej>
 7. wsparciem działalności Instytutu przez darczyńców <czytaj dalej>
 8. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Instytucie <czytaj dalej>
 9. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Instytutu (używanie plików cookies) <czytaj dalej>
 10. realizacją umów sprzedaży w ramach działalności sklepu internetowego <czytaj dalej>

 

 1. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ INSTYTUT

 

Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Instytut może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Instytutu, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, świadczenia pomocy prawnej na rzecz beneficjentów programu interwencji procesowej, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Instytutu;
 4. dane zbierane w ramach realizacji umowy sprzedaży zawartej w ramach zakupów w sklepie internetowym Instytutu: imię i nazwisko, dane adresowe do realizacji zamówienia, adres e-mail, numer telefonu. Są to dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży oraz przygotowania dokumentów księgowych, w tym faktur i rachunków, tj. numer identyfikacji podatkowej (NIP), nr REGON, dane adresowe do realizacji zamówienia, firma przedsiębiorcy, adres e-mail, numer telefonu.

 

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w INSTYTUCIE

 

1. Jeśli otrzymują Państwo od Instytutu zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

 

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Instytutem za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Instytut z publicznie dostępnych źródeł.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

 

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

2. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne, w szczególności protesty, petycje, kampanie, w tym obywatelskie inicjatywy ustawodawcze, organizowane przez Instytut.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Instytutu  bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Instytut w celu poparcia akcji, petycji, protestów lub kampanii organizowanych przez Instytut.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

 

informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej

okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Instytut.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego  na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Instytut.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

4. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Instytut.

 

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Instytut np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

 

informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym

okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

5. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Instytut.

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Instytut udostępnia bezpłatne publikacje naukowe, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez Instytut.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

6. Jeżeli są Państwo beneficjentami programu interwencji procesowej prowadzonej przez Instytut.

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Instytut udziela bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach sądowych cywilnych, karnych, rodzinnych, wykroczeniowych, pracowniczych lub administracyjnych.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentacja beneficjenta przed urzędami i sądami

art. 6 ust. 1 lit. c RODO


do zakończenia prowadzenia sprawy

 

realizacja zawartej umowy z beneficjentem o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres obowiązywania umowy z beneficjentem

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy z beneficjentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową z beneficjentem

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

 

7. Jeżeli wspierają Państwo działalność Instytutu darowiznami

 

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Instytutu  wskazane na stronach internetowych www.ordoiuris.pl bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: tpay.pl lub systemu PayPal.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT

kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie

prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Instytutu

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

8. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą, stażem lub praktyką w Instytucie.

 

Dotyczy kandydatów do pracy, na staż lub praktyki w Instytucie. 

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, stażu lub praktyki na określonym stanowisku,
która jest konieczna do wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia lub nawiązania współpracy z  Instytutem

 

art. 221 § 1 kodeksu pracy
w zakresie przetwarzanie danych osobowych kandydata  niezbędnych do zawarcia umowy o pracę

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych, jeżeli kandydat przekazuje dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia  (np. wizerunek w CV, zainteresowania bądź kandydat zgłasza chęć udziału w przyszłych rekrutacjach)

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w odniesieniu do umów cywilnoprawnych

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych

 

do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanych z rekrutacją, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu

 

9. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Instytutu.

 

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Instytut używają plików cookies w następujących celach:

 • aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników takich jak np. zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki,
 • w celach statystycznych poprzez anonimową analizę zachowań użytkowników strony internetowej,
 • aby zrozumieć działania, zachowania i zainteresowania odwiedzających nasze witryny internetowe,
 • aby rozpoznać nowych lub byłych użytkowników,
 • aby ulepszać naszą stronę internetową i lepiej rozpoznawać Państwa wizyty na naszych platformach,
 • aby zintegrować się z serwisami społecznościowymi,
 • aby ułatwić korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej,
 • do obsługi ukierunkowanych reklam.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Instytut nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 

10. Jeśli zawierają Państwo umowę sprzedaży w ramach sklepu internetowego Instytutu.

 

Dotyczy osób fizycznych, które kupują w sklepie internetowym Instytutu publikacje naukowe, książki, i inne materiały dostępne w ofercie sklepu internetowego, prowadzonego w ramach działalności gospodarczej Instytutu. Dotyczy to strony internetowej: kontrojanski.pl. Płatności są realizowane za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: tpay.pl.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

realizacja umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, w tym dostarczenie jej kupującemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych

zarządzanie wpłatami od kupujących, w tym wystawianie dokumentów księgowych (faktur i rachunków)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres realizacji umowy, w tym wystawienia rachunku/faktury niezbędnych do rozliczenia

kontaktowanie się z kupującymi za pomocą poczty elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie kupującego

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu

(w przypadku osób wybierających opcję newsletter przy zakupie w sklepie internetowym Instytutu)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi

okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy sprzedaży, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

 

 1. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ INSTYTUT

 

W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
   1. prawa do wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Instytut na podstawie zgody - osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Instytut nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Instytut mógł przetwarzać Państwa dane;  
   2. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Instytut (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Instytutu, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Instytut, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Instytut nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Instytutu;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Instytut umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: [email protected] lub drogą pocztową: Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WOBEC PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Instytut w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane 

 

 1. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Instytut stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Instytut zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Instytutu upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. podmioty, którym Instytut powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Instytutu usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

 

Instytut może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Instytut działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Instytut zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Instytut będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.

 

RODO

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

 

 

ENGLISH

 

Privacy policy

 

 1. INTRODUCTION

 

The Ordo Iuris Institute for Legal Culture Foundation with its registered office in Warsaw, at Zielna 39, 00-108 Warsaw (hereinafter referred to as the Institute or the Administrator), fulfilling its obligations under the applicable legal provisions on the protection of personal data, including the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the RODO), wishes to provide you with information regarding the processing and protection of your personal data.

The information contained in this Privacy Policy will help you to understand what personal data the Institute collects and processes, the purpose for which it is used and your rights in relation to data protection.

 

II. Personal data processing processes at the institute

 

The Institute collects and processes personal data in relation to:

1. maintaining regular contact with the Institute in connection with the realisation of its statutory objectives, in particular by informing about organised social actions (campaigns, debates, seminars, scientific and press conferences), as well as opportunities to support the Institute's activity <read more>

2. conducting social actions (collecting signatures for actions, petitions, protests, etc.) <read more>

3. establishing contact through the contact forms available on the websites <read more>

4. organisation of public events, debates, seminars, scientific or press conferences <read more>

5. making available publications, analyses, brochures, positions of the Institute <read more>

6. providing legal aid to individuals and organisations (beneficiaries of the Process Intervention Programme) <read more>

7. support of the Institute's activity by the donors <read more>

8. online recruitment for vacant positions, internships or apprenticeships at the Institute <read more>

9. use of the Institute's websites by users (use of cookies) <read more>.

 

III.     CATEGORIES OF DATA PROCESSED BY THE INSTITUTE

 

The Institute collects and processes personal data to the extent necessary to fulfil the purpose for which they were collected.

Depending on the purpose and legal basis of personal data processing, the Institute may collect and process, among others, the following data:

1. identifying data, including: name, surname, PESEL, date of birth;

2. contact data, including: address of residence or correspondence address, telephone number, e-mail address;

3. data collected and processed in connection with the statutory purposes of the Institute, including among others: data necessary for the organisation of public events, social actions, providing legal assistance to the beneficiaries of the litigation intervention programme, data on donors in connection with the support provided to the Institute.

 

IV.       Purposes, legal bases and periods for the processing of personal data at the institute

 

(1) If you receive invitations from the Institute or information about the Institute's statutory objectives, including social actions organised.

 

This applies to persons who have subscribed to the mailing list, persons communicating with the Institute via social networking sites (facebook, twitter, youtube) as well as persons whose data has been obtained by the Institute from publicly available sources.

 

Purpose of processing personal data

Legal basis of processing personal data

Personal data processing period

Information on the implementation of the Institute's statutory objectives, including information on organised social actions (campaigns, actions, protests, petitions, debates, seminars, scientific or press conferences) as well as the possibilities for supporting the Institute's activities

Article 6(1)(f) RODO the exercise of the controller's legitimate interest in maintaining regular contact with our Institute in connection with its statutory objectives

The period necessary to fulfil the purpose, but for no longer than until you object to the processing of your personal data

Establishment, exercise and defence of claims, including documentation of objections raised against the processing of personal data

Article 6(1)(f) of the RODO

Article 17(3)(e) RODO

Legitimate interest of the Administrator in processing the data

The period of limitation of potential claims under the law

 

2. If you support social actions (protests, petitions, campaigns) organised by the Institute.

 

This applies to individuals who have filled in paper forms and sent them to the Institute's address or individuals who have filled in forms on websites run by the Institute in support of actions, petitions, protests or campaigns organised by the Institute.

 

 

Purpose of processing personal data

Legal basis of processing personal data

Personal data processing period

 

Informing people who have supported a social action about its further development

Article 6(1)(f) RODO

The realisation of the legitimate interests of the controller in the form of communication with the persons providing support for a given social action

The period necessary to keep you informed about the social action, but for no longer than until you object to the processing of your personal data

Providing information on the implementation of the Institute's statutory objectives, including information on organised social actions (campaigns, actions, protests, events, meetings, competitions, debates, seminars, scientific and press conferences) as well as possibilities to support the Institute's activities.

Article 6(1)(f) RODO

The exercise of the controller's legitimate interest in maintaining regular contact with our Institute in connection with its statutory objectives

For the period necessary to achieve the purpose, but for no longer than until you have raised an objection to the processing of your personal data

Establishment, exercise and defence of claims, including documentation of objections raised against the processing of personal data

Article 6(1)(f) of the RODO

Article 17(3)(e) RODO

Legitimate interest of the Administrator in processing the data

The period of limitation of potential claims under the law.

 

(3) If you use the contact forms available on websites operated by the Institute.

 

This applies to individuals who have made enquiries or submissions via a contact form on sites administered or co-administered by the Institute.

Purpose of processing personal data

Legal basis of processing personal data

Personal data processing period

contact in relation to a question or request submitted via the contact form on the website

article 6(1)(f) RODO

to pursue the legitimate interests of the controller in the form of communication with users of the website

the period necessary for answering your enquiry or request, but for no longer than if you object to the processing of your personal data

providing information on the implementation of the Institute's statutory objectives, including information on social campaigns organised and the possibilities for supporting the Institute's activities

article 6(1)(f) RODO

 the legitimate interest of the controller, which is to maintain regular contact with our Institute in connection with its statutory objectives

the period necessary to achieve the purpose, but for no longer than until you object to the processing of your personal data for that purpose, after which time they may be processed for the period of limitation of any claims (Article 17(3)(e) RODO)

establishment, exercise and defence of claims, including documentation of objections raised against the processing of personal data

Article 6(1)(f) of the RODO

Article 17(3)(e) RODO

legitimate interest of the Administrator in processing the data

the period of limitation of potential claims under the law

 

(4) W przypadku uczestnictwa w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Instytut.

 

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Instytut, np. wygłoszenia referatu lub udziału w konferencji w charakterze słuchacza poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub poprzez wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

Purpose of processing personal data

Legal basis of processing personal data

Okres
przetwarzana danych osobowych

 

informing about an organised event, meeting, debate, seminar, scientific or press conference

article 6(1)(f) RODO

 the pursuit of the legitimate interests of the controller in the form of communication with persons who have expressed a wish to participate in a given public event

the period necessary to inform you about the event organised, but for no longer than until you object to the processing of your personal data

providing information on the implementation of the Institute's statutory objectives, including information on social campaigns organised and the possibilities for supporting the Institute's activities

article 6(1)(f) RODO

 the legitimate interest of the controller, which is to maintain regular contact with our Institute in connection with its statutory objectives

the period necessary to achieve the purpose, but for no longer than until you object to the processing of your personal data for that purpose, after which time they may be processed for the period of limitation of any claims (Article 17(3)(e) RODO)

establishment, exercise and defence of claims, including documentation of objections raised against the processing of personal data

Article 6(1)(f) of the RODO

Article 17(3)(e) RODO

legitimate interest of the Administrator in processing the data

the period of limitation of potential claims under the law

 

5. if you receive free publications issued by the Institute.

 

Applies to individuals to whom the Institute provides free scientific publications, books, reports, newsletters, brochures, analyses, position papers issued by the Institute.

 

Purpose of processing personal data

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

order processing of the publication, including delivery to the purchaser, contact in relation to the processing of the order

Article 6(1)(b) of the RODO

the period necessary to achieve the purpose of processing the personal data

providing information on the implementation of the Institute's statutory objectives, including information on social campaigns organised and the possibilities for supporting the Institute's activities

article 6(1)(f) RODO

 the legitimate interest of the controller, which is to maintain regular contact with our Institute in connection with its statutory objectives

the period necessary to achieve the purpose, but for no longer than until you object to the processing of your personal data for that purpose, after which time they may be processed for the period of limitation of any claims (Article 17(3)(e) RODO)

Pursuing and defending against possible claims , which constitutes a legitimate interest of data processing by the Controller

Article 6(1)(f) of the RODO

Article 17(3)(e) of the RODO

the period of limitation of potential claims under the law

 

(6) If you are a beneficiary of the Institute's litigation intervention programme.

 

Applies to individuals to whom the Institute provides free legal assistance in civil, criminal, family, misdemeanour, employment or administrative court cases.

Purpose of processing personal data

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

provision of legal aid, including representation of the beneficiary before public authorities and courts

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

until the conclusion of the case

implementation of the agreement concluded with the beneficiary on provision of free legal assistance

Article 6(1)(c) of the RODO

duration of the agreement with the beneficiary

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy z beneficjentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

Article 6(1)(c) of the RODO

Article 17(3)(e) RODO

the period of limitation for any claims arising from the contract with the beneficiary

the assertion and defence of claims under a contract concluded with a beneficiary, which constitutes a legitimate interest of data processing by the Administrator

Article 6(1)(c) of the RODO


 the legitimate interest of the controller to maintain regular contact with our Institute in connection with its statutory objectives

the period necessary to achieve the purpose, but for no longer than until you object to the processing of your personal data for that purpose, after which time they may be processed for the period of limitation of any claims (Article 17(3)(e) RODO)

 

7. if you support the Institute's activity with donations

 

Applies to individuals making donations directly to the Institute's bank account indicated on the website www.ordoiuris.pl or via and payment system: tpay.pl or PayPal.

 

Purpose of processing personal data

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

managing donor contributions, including issuing certificates for tax purposes

Article 6(1)(c) of the RODO

the period in which the donation is made, including the issue of a certificate allowing the amount of the donation to be deducted from personal income tax returns

contacting donors by mail or e-mail in order to respond to their enquiries or requests and to send their thanks for their support

Article 6(1)(c) of the RODO

the period necessary to respond to donor enquiries or notifications or to send donor acknowledgements of support

maintenance of accounting books and tax records

Article 6(1)(c) of the RODO in conjunction with Article 74(2) of the Accounting Act and other specific provisions

the period for keeping accounting and tax records under the law

informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Instytutu

to provide information on the implementation of the Institute's statutory objectives, including information on social campaigns organised and the possibility of further support for the Institute

the period necessary to achieve the purpose, but for no longer than until you object to the processing of your personal data for that purpose, after which your personal data may be processed for the period of limitation of any claims (Article 17(3)(e) RODO)

the assertion and defence of claims under the concluded contract, which constitutes a legitimate interest of data processing by the Administrator

Article 6(1)(c) of the RODO

Article 17(3)(e) RODO

the period of limitation of potential claims under the law

 

8. if you are interested in a job, internship or traineeship at the Institute.

 

Applicable to applicants for a job, internship or traineeship at the Institute.

Purpose of processing personal data

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Okres
przetwarzana danych osobowych

assessment of the qualifications, aptitudes and skills of a candidate for a job, internship or apprenticeship in a specific position,

which is necessary to select a suitable person for employment or to establish cooperation with the Institute

Article 221 § 1 of the Labour Code

in terms of processing the candidate's personal data necessary to conclude the employment contract

Article 6(1)(a) of the RODO

 consent to the processing of data provided in the CV or other application documents if the candidate provides data other than: name and surname, parents' names, date of birth, place of residence (correspondence address), education, previous employment history (e.g. image in CV, interests or the candidate expresses a desire to participate in future recruitments)

 

Article 6(1)(b) of the RODO

in relation to civil law contracts

 

 

 

 

 

 

 

Article 6(1)(f) RODO in respect of data collected during the interview and the results of the selection tests

until the decision on the conclusion of the agreement is taken

Pursuing and defending against claims related to recruitment, which is the legitimate interest of the Administrator to process the data

Article 6(1)(c) of the RODO

Article 17(3)(e) RODO

the period of limitation of any claims under employment discrimination legislation

 

9. If you use the Institute's websites.

 

For your convenience, this website uses cookies for the following purposes:

 • to customize the site to your needs, such as remembering your preferred language or font size, and for statistical purposes,
 • to understand the activities and behaviours of website visitors,
 • to recognize new or past visitors,
 • to improve our website and to better understand your visits on our platforms,
 • to integrate with third party social media websites,
 • to better understand the interests of our customers and our website visitors,
 • to facilitate basic website functionality,
 • to serve targeted advertisements.

The site sometimes uses the Internet services of third parties to display certain content, for example, images or videos. We cannot prevent these sites or domains from collecting information about how our users use the content they place there. To understand how they use the information they collect about you and how you can opt-out or delete the relevant cookies, please read the terms of use of these sites regarding their privacy and cookie policies.

 

V.  YOUR RIGHTS CONCERNING THE PROCESSING OF DATA BY THE INSTITUTE

 

In relation to the Institute's processing of your personal data, you have:

1. the right of access to your personal data pursuant to Article 15 of the RODO;

2. the right to rectify your personal data pursuant to Article 16 of the RODO;

3. the right to request erasure in the cases set out in Article 17(1) of the RODO (subject to the exceptions set out in the provision of Article 17(3) of the RODO), in particular if you exercise the following rights:

1.        

a. The right to withdraw consent - where the Institute processes personal data on the basis of consent - individuals have the right to withdraw their consent at any time, without affecting the lawfulness of processing that was carried out on the basis of consent given before its withdrawal. However, please note that the Institute does not process personal data on the basis of consent, as it usually acts on the basis of other legal grounds contained in Article 6 of the RODO and set out in Section IV of this Policy. Satisfaction of any of the legal bases set out in Article 6 of the RODO is sufficient for the Institute to process your data; 

b. The right to object - in case your personal data is processed on the basis of a legitimate interest pursued by the Institute (e.g. in case of informing about the realization of the Institute's statutory goals, sending invitations to public events organized by the Institute, sending thank-you notes to donors for their support). In such a case, the Institute will no longer process the personal data or will restrict the processing, unless the Institute can demonstrate that there are compelling legitimate grounds for the processing overriding the interests, rights and freedoms of the data subject, or grounds for the establishment, investigation and defence of the Institute's claims;

4. the right to request the restriction of processing in the cases referred to in Article 18 of the RODO;

5. the right to data portability in the cases referred to in the provisions of Article 20 of the RODO.

 

If you wish to exercise any of these rights, the Institute allows you to contact the designated Data Protection Officer by email: [email protected] or by post: Ordo Iuris Institute for Legal Culture Zielna 39 Street, 00-108 Warsaw, marked "Data Protection Inspector".

 

If you believe that the processing of your personal data violates the regulations on personal data protection, you also have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection.

 

VI.     AUTOMATED DECISION MAKING WITH REGARD TO YOUR PERSONAL DATA

 

Your data may be processed by the Institute by automated means, including profiling. However, decisions concerning an individual person related to this processing will not be automated 

 

VII.         SHARING OF YOUR PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES

 

The Institute applies appropriate technical and organisational measures to ensure the security of your personal data, including protecting personal data against unauthorised access, loss or destruction. The Institute has implemented appropriate personal, organisational, technical (IT) and physical safeguards to ensure the security of your personal data.

 

We will only transfer personal data to other entities if we are permitted to do so by law. In this case, we contractually provide for provisions and security mechanisms to protect the data and to maintain our standards of data protection, confidentiality and security.

 

Your personal data may be accessed by:

1. employees and associates of the Institute authorised to process your personal data by order of the Administrator;

2. entities entrusted by the Institute with the processing of your personal data, including entities providing hosting, IT, printing, shipping, payment, legal, accounting, HR services to the Institute.

 

The Institute applies appropriate technical and organisational measures to ensure the security of your personal data, including protecting personal data against unauthorised access, loss or destruction. The Institute has implemented appropriate personal, organisational, technical (IT) and physical safeguards to ensure the security of your personal data.

 

We will only transfer personal data to other entities if we are permitted to do so by law. In this case, we contractually provide for provisions and security mechanisms to protect the data and to maintain our standards of data protection, confidentiality and security.

 

Your personal data may be accessed by:

1. employees and associates of the Institute authorised to process your personal data by order of the Administrator;

2. entities entrusted by the Institute with the processing of your personal data, including entities providing hosting, IT, printing, shipping, payment, legal, accounting, HR services to the Institute.

 

VIII.   AMENDMENTS TO THIS PRIVACY POLICY

 

Bearing in mind the principle of transparency, the Institute will regularly review and update the above Privacy Policy by publishing a new version on its website.

 

RODO

 

We would like to inform you that your personal data is processed by the Foundation Institute for Legal Culture Ordo Iuris with its registered office in Warsaw at Zielna 39, postal code 00-108 (data controller) as part of maintaining regular contact with our Foundation in connection with its statutory objectives, in particular by informing you about organised social actions. The legal basis for processing personal data is Article 6(1)(f) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (RODO). The provision of data is voluntary, nevertheless without their indication it is not possible to implement the newsletter service. We would like to inform you that you have the right to access the content of your personal data, to correct, delete or restrict the processing thereof, the right to data portability, the right to object to the processing thereof, as well as the right to lodge a complaint to the supervisory authority. The use of the newsletter is unlimited. At any time you have the right to object to the processing of your personal data. In this case, the data entered by you in the registration process will be deleted immediately after the expiry of the period of limitation of possible claims and rights provided for in the Civil Code. Your personal data may also be accessed by entities providing us with services, in particular hosting, IT, printing, mailing, payment, legal, accounting and HR services. The personal data provided may be processed by automated means, including profiling. However, decisions concerning an individual person related to this processing will not be automated. Should you have any requests, questions or doubts regarding the processing of your personal data, please contact the Data Protection Officer appointed by us by writing to the address of the Foundation's headquarters: Zielna 39 Street, 00-108 Warsaw, marked "Data Protection Officer", or to the e-mail address [email protected].

 

 

MAGYAR

 

Adatvédelmi irányelvek

 

 1. BEVEZETÉS

 

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, székhelye Varsóban , ul. Zielna 39, 00-108 Varsó (a továbbiakban: Intézet vagy adminisztrátor ), teljesítve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok hatályos rendelkezéseiből, köztük az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendeletéből eredő kötelezettségeit A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: GDPR ) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679. tájékoztatást kap személyes adatainak kezeléséről és védelméről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt információk segítenek megérteni, hogy az Intézet milyen személyes adatokat gyűjt és kezel, azokat milyen célból használja fel, és milyen jogai vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

 

 1. FELDOLGOZÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN

 

Az Intézet a személyes adatokat a következőkkel kapcsolatban gyűjti és kezeli:

 1. folyamatos kapcsolattartás az Intézettel az alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása kapcsán, így különösen a szervezett társadalmi kampányokról (kampányok, viták, szemináriumok, tudományos és sajtótájékoztatók), valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről való tájékoztatás < tovább >
 2. társadalmi akciókat lebonyolított ( aláírások gyűjtése akciók, petíciók, tiltakozások stb. alá) < tovább >
 3. kapcsolatfelvétel a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül < tovább >
 4. nyilvános rendezvények, viták, szemináriumok, tudományos vagy sajtótájékoztatók szervezése < tovább >
 5. kiadványok, elemzések, brosúrák, az Intézet állásfoglalásainak biztosítása < tovább >
 6. magánszemélyek és szervezetek (az eljárási beavatkozási program kedvezményezettjei) jogi segítségnyújtása < tovább >
 7. az Intézet tevékenységének adományozói támogatása < tovább >
 8. toborzás az internetes rendszerben üres álláshelyekre, szakmai gyakorlatokra vagy szakmai gyakorlatokra az intézetben < tovább >
 9. az Intézet weboldalainak használata a felhasználók által ( cookie -k használatával ) < tovább >

 

 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL FELDOLGOZOTT ADATOK KATEGÓRIÁI

 

Az Intézet a személyes adatokat az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges mértékben gyűjti és kezeli.

A személyes adatok kezelésének céljától és jogalapjától függően az Intézet gyűjthet és kezelhet többek között a következő adatok:

 1. azonosító adatok, beleértve: név, vezetéknév, PESEL szám, születési idő;
 2. elérhetőségei, beleértve: lakcím vagy levelezési cím, telefonszám, e-mail cím;
 3. az Intézet jogszabályi céljaival összefüggésben gyűjtött és feldolgozott adatok, ideértve: nyilvános rendezvények, társadalmi kampányok szervezéséhez, az eljárási beavatkozási program kedvezményezettjeinek jogi segítségnyújtáshoz szükséges adatok, az Intézetnek nyújtott támogatással összefüggésben az adományozókra vonatkozó adatok.

 

 1. AZ INTÉZMÉNYBEN A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLKITŰZÉSEI, JOGALAPJA ÉS IDŐSZAKAI

 

1. Ha az Intézettől meghívást vagy tájékoztatást kap az Intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokat is.

 

Ez vonatkozik a levelezőlistára feliratkozott személyekre, az Intézettel közösségi oldalakon ( facebook , twitter , youtube ) kommunikáló személyekre, valamint azokra, akiknek adatait nyilvánosan elérhető forrásokból szerezte meg az Intézet.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

tájékoztatás az Intézet alapszabályban meghatározott céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról (kampányokról, akciókról, tiltakozásokról, petíciókról, vitákról, szemináriumokról, tudományos vagy sajtótájékoztatókról), valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az ügyintéző jogos érdekének megvalósítása, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a jogszabályi céljaival kapcsolatban.

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen

igények előterjesztése, érvényesítése és a követelésekkel szembeni védekezés, ideértve a személyes adatok kezelése elleni kifogások dokumentálását

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

2. Ha támogatja az Intézet által szervezett társadalmi akciókat (tüntetések, petíciók, kampányok).

 

Ez vonatkozik azokra a természetes személyekre, akik papíralapú formanyomtatványokat töltöttek ki és küldtek el az Intézet címére, vagy akik az Intézet által szervezett akciók, petíciók, tiltakozások vagy kampányok támogatása érdekében nyomtatványokat töltöttek ki az Intézet által üzemeltetett honlapokon.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

 

az adott társadalmi akciót támogató személyek tájékoztatása annak további menetéről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az ügyintéző jogos érdekeinek érvényesítése az adott közösségi kampányt támogató személyekkel való kommunikáció formájában

a társadalmi kampány lefolyásáról való tájékoztatáshoz szükséges időtartam, de legfeljebb addig, amíg Ön kifogásolja a személyes adatok kezelése ellen

tájékoztatás az Intézet jogszabályban meghatározott céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról (kampányok, akciók, tiltakozások, rendezvények, találkozók, versenyek, viták, szemináriumok, tudományos és sajtótájékoztatók), valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az ügyintéző jogos érdekének megvalósítása, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a jogszabályi céljaival kapcsolatban.

a cél eléréséhez szükséges időtartam, de legfeljebb a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

igények előterjesztése, érvényesítése és a követelésekkel szembeni védekezés, ideértve a személyes adatok kezelése elleni kifogások dokumentálását

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

3. Amennyiben az Intézet által üzemeltetett weboldalakon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokat használja.

 

Kezelt vagy társigazgatású weboldalakon található kapcsolatfelvételi űrlapon tettek fel kérdést vagy nyújtottak be jelentkezést.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

kapcsolatfelvétel a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül benyújtott kérdéssel, bejelentéssel kapcsolatban

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdekeinek érvényesítése a weboldal felhasználóival való kommunikáció formájában

a kérdések vagy kérés megválaszolásához szükséges időtartam, de legfeljebb a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról szóló tájékoztatást, valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdeke, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a törvényi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az esetleges igények elévülési idejéig kezelhető ( 17. cikk (3) bekezdés e) pont). a GDPR)

igények előterjesztése, érvényesítése és a követelésekkel szembeni védekezés, ideértve a személyes adatok kezelése elleni kifogások dokumentálását

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

4. Ha részt vesz az Intézet által szervezett nyilvános rendezvényeken.

 

Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akik az Intézet által szervezett adott rendezvényen, találkozón, vitán, szemináriumon, tudományos vagy sajtótájékoztatón részt kívánnak venni, pl. előadást tartanak, vagy konferencia résztvevőként részt vesznek a honlapon található űrlap kitöltésével. az adott konferenciáról, vagy közvetlenül a rendezvény előtt a recepción kitöltött űrlapot.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

 

Tájékoztatás szervezett eseményről, találkozóról, vitáról, szemináriumról, tudományos vagy sajtótájékoztatóról

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdekeinek érvényesítése olyan személyekkel folytatott kommunikáció formájában, akik kifejezték szándékukat egy adott nyilvános eseményen való részvételre

a szervezett eseményről való tájékoztatáshoz szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön kifogásolja a személyes adatok kezelése ellen

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról szóló tájékoztatást, valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdeke, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a törvényi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az esetleges igények elévülési idejéig kezelhető ( 17. cikk (3) bekezdés e) pont). a GDPR)

igények előterjesztése, érvényesítése és a követelésekkel szembeni védekezés, ideértve a személyes adatok kezelése elleni kifogások dokumentálását

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

5. Ha az Intézet által kiadott ingyenes kiadványokat kap.

 

Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akiknek az Intézet ingyenes tudományos publikációkat, könyveket, jelentéseket, közleményeket, brosúrákat, elemzéseket, állásfoglalásokat bocsát rendelkezésre.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

a közzétételi megrendelés végrehajtása, ideértve a megrendelő részére történő kiszállítást , kapcsolattartás a megrendelés teljesítésével kapcsolatban

Művészet. 6 mp. 1 lit. b GDPR

a személyes adatok kezelésének céljának eléréséhez szükséges időtartam

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról szóló tájékoztatást, valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdeke, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a törvényi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az esetleges igények elévülési idejéig kezelhető ( 17. cikk (3) bekezdés e) pont). a GDPR)

igényekkel szembeni védekezés , amely az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

6. Ha Ön az Intézet által lebonyolított eljárási beavatkozási program kedvezményezettje.

 

Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akiknek az Intézet ingyenes jogi segítséget nyújt polgári, büntető, családi, szabálysértési, munkavállalói vagy közigazgatási bírósági ügyekben.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

jogi segítségnyújtás, beleértve a kedvezményezett képviseletét hivatalok és bíróságok előtt

Művészet. 6 mp. 1 lit. c GDPR


amíg az ügy be nem fejeződik

a kedvezményezettel ingyenes költségmentesség nyújtására kötött szerződés végrehajtása

Művészet. 6 mp. 1 lit. b GDPR

a kedvezményezettel kötött szerződés időtartama

a kedvezményezettel kötött szerződés alapján követelések előterjesztése és követelésekkel szembeni védekezés , amely az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

a kedvezményezettel kötött szerződéssel kapcsolatos igények elévülési ideje

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról szóló tájékoztatást, valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdeke, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a törvényi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az esetleges igények elévülési idejéig kezelhető ( 17. cikk (3) bekezdés e) pont). a GDPR)

 

7. Ha adományokkal támogatja az Intézet tevékenységét

 

Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akik közvetlenül az Intézet www.ordoiuris.pl weboldalon megjelölt bankszámlájára vagy a tpay.pl vagy PayPal fizetési rendszeren keresztül és annak használatával adományoznak .

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

az adományozók hozzájárulásainak kezelése, beleértve az adózási célú igazolások kiállítását

Művészet. 6 mp. 1 lit. b GDPR

az adományozás időtartama, beleértve az adomány összegének szja elszámolásban történő levonását lehetővé tevő igazolás kiállítását

hagyományos vagy e-mailben felveheti a kapcsolatot az adományozókkal, hogy megválaszolják kérdéseiket vagy jelentéseiket, és köszönetet küldjenek támogatásukért

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

a megkeresések megválaszolásához vagy az adományozó értesítéséhez, vagy támogatásukért köszönetnyilvánításhoz szükséges időtartam

számviteli könyvek és adóügyi dokumentáció vezetése

Művészet. 6 mp. 1 lit. c GDPR a cikkel kapcsolatban. 74 mp. A számviteli törvény 2. §-a és egyéb speciális előírások

jogszabályi rendelkezésekből fakadó számviteli és adózási bizonylatok tárolásának időtartama

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, beleértve a szervezett társadalmi kampányokról és az Intézet további támogatásának lehetőségéről szóló tájékoztatást

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR,
amely az adminisztrátor jogos érdeke, melynek célja, hogy állandó kapcsolatot tartson fenn Intézetünkkel annak jogszabályi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartam, de legfeljebb tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az Ön személyes adatai a követelések elévülési idejéig kezelhetők ( 17. cikk (3) bekezdés). ) a GDPR)

követelések előterjesztése és a megkötött szerződés szerinti követelésekkel szembeni védekezés, amely az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

8. Ha érdekel egy állás, szakmai gyakorlat vagy tanulószerződéses gyakorlati képzés az Intézetben.

 

Az intézetben munkára, szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlatra jelentkezőkre vonatkozik.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

egy meghatározott munkakörben állásra, szakmai gyakorlatra vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésre jelentkező képesítésének, képességeinek és készségeinek felmérése,
amely szükséges a megfelelő személy kiválasztásához a foglalkoztatásra vagy az intézettel való együttműködésre

Művészet. 22 1. § (1) bekezdése a
jelölt személyes adatainak munkaszerződés megkötéséhez szükséges kezelése tekintetében.

Művészet. 6 mp. 1 lit. GDPR
, hozzájárulás az önéletrajzban vagy egyéb jelentkezési dokumentumokban megadott adatok kezeléséhez, ha a jelölt a következő adatokon kívül más adatokat ad meg: vezeték- és vezetéknév, szülők neve, születési idő, lakóhely ( levelezési cím), végzettség, korábbi munkavégzés ( pl. kép az önéletrajzban ), érdeklődési köre vagy a jelölt hajlandó részt venni a jövőbeni toborzásokon)

 

Művészet. 6 mp. 1 lit. b GDPR
a polgári jogi szerződésekkel kapcsolatban

 

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
az interjú során gyűjtött adatok és a minősítési tesztek eredményei körében

amíg nem születik döntés a szerződés megkötéséről

követelések előterjesztése és védekezés a felvétellel kapcsolatos követelésekkel szemben, amely az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

törvény foglalkoztatási hátrányos megkülönböztetésről szóló rendelkezéseiből eredő esetleges követelések elévülési idejét

 

9. Ha az Intézet honlapjait használja.

 

Az Intézet által üzemeltetett weboldalak az Ön kényelme érdekében sütiket (cookie-kat) használnak annak érdekében, hogy a weboldalt a felhasználók igényeihez igazítsák (például megjegyezzék a választott nyelvet vagy betűméretet), valamint statisztikai célokra. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fent említett célokra cookie -k kerüljenek elhelyezésre számítógépén vagy más eszközén. Ha a felhasználó nem szeretne sütiket kapni , azokat böngészője beállításain keresztül kezelheti és szabályozhatja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a cookie -k törlése vagy blokkolása hatással lehet a webhely használatára.

A webhely időről időre harmadik fél internetes szolgáltatásokat vesz igénybe bizonyos tartalmak, például képek vagy videók megjelenítésére. Az Intézet nem tudja megakadályozni, hogy ezek a webhelyek vagy domainek információkat gyűjtsenek arról, hogyan használják fel a felhasználók az ott közzétett tartalmat. Ha meg szeretné tudni, hogyan használják fel a felhasználókról megszerzett információkat, valamint a megfelelő cookie -k letiltásának vagy az ilyen adatok törlésének lehetőségeiről, olvassa el ezen weboldalak használati feltételeit az adatvédelmi szabályzat és a cookie -k hatálya alatt .

 

 1. AZ INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLLAMI JOGOK

 

Személyes adatainak Intézet általi feldolgozásával kapcsolatban Ön jogosult:

 1. szerinti személyes adataihoz való hozzáférés joga. 15 GDPR;
 2. pontja szerinti személyes adatainak helyesbítéséhez való jog. 16 GDPR;
 3. pontjában meghatározott esetekben kérheti az adatok törlését. 17 mp. 1 GDPR (a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt kivételekre is figyelemmel), különösen, ha Ön az alábbi jogait gyakorolja:
   1. a hozzájárulás visszavonásának joga - abban az esetben, ha az Intézet a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezeli - a természetes személyek bármikor jogosultak hozzájárulásukat visszavonni anélkül, hogy az érintett adatkezelés jogszerűségét érintené. visszavonása előtt kifejezett hozzájárulását. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az Intézet nem hozzájárulás alapján kezel személyes adatot, mivel általában az 1. cikkben foglalt egyéb jogalapok alapján működik. 6 GDPR és a jelen Szabályzat IV. pontjában meghatározott jogalapok bármelyikének teljesítése. 6 A GDPR elegendő ahhoz, hogy az Intézet feldolgozza az Ön adatait;
   2. tiltakozási jog - személyes adatainak az Intézet által követett jogos érdek alapján történő kezelése esetén (pl. az Intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról való tájékoztatás, az Intézet által szervezett nyilvános rendezvényekre való meghívók kiküldése esetén) Intézet, köszönetet mond az adományozóknak a támogatásért). Ebben az esetben az Intézet a személyes adatot nem kezeli tovább, illetve az adatkezelést nem korlátozza, kivéve, ha bizonyítja az adatkezelés érvényes, jogilag indokolt, az érintett érdekeit, jogait és szabadságait elsőbbséget élvező okának fennállását, vagy az adatkezelés alapját, az Intézet követeléseinek kivizsgálása és védelme;
 4. pontjában meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását. 18 GDPR;
 5. rendelkezéseiben meghatározott esetekben adattovábbítási jog. 20 GDPR.

 

Ha e jogok bármelyikével élni kíván, az Intézet lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen a kijelölt Személyes Adatvédelmi Felügyelővel e-mailben: [email protected] vagy postai úton: Ordo Iuris Institute for Law Culture, ul. Zielna 39, 00-108 Varsó, „Adatvédelmi tisztviselő” megjegyzéssel.

 

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, Önnek is jogában áll panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél.

 

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSEK SZEMÉLYES ADATAIRA VONATKOZÓAN

 

Adatait az Intézet automatizáltan kezelheti, ideértve a profilalkotást is. Az ezzel a feldolgozással kapcsolatos, egyénre vonatkozó döntések azonban nem lesznek automatizálva. 

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA HARMADIK FELEKKEL

 

Az Intézet megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében, ideértve a személyes adatok jogosulatlan hozzáférés, elvesztés vagy megsemmisülés elleni védelmét is. Az Intézet az Ön személyes adatai biztonságának biztosítása érdekében megfelelő személyi, szervezési, technikai (informatikai) és fizikai biztonsági intézkedéseket hozott.

 

Személyes adatokat csak abban az esetben továbbítunk más jogalanyoknak , ha erre jogszabály feljogosít. Ebben az esetben a szerződés rendelkezéseket és biztonsági mechanizmusokat ír elő az adatok védelmére, valamint az adatvédelemre, a titoktartásra és a biztonságra vonatkozó szabványaink betartására.

 

Személyes adataihoz az alábbiak férhetnek hozzá:

 1. az Intézet munkatársai és munkatársai, akik az Adatkezelő kérésére az Ön személyes adatainak feldolgozására jogosultak;
 2. azon jogalanyok, akiket az Intézet az Ön személyes adatainak feldolgozásával bízott meg, ideértve az Intézet számára tárhelyszolgáltatást, informatikai, nyomtatási, szállítási, fizetési, jogi, számviteli és HR szolgáltatásokat nyújtó jogalanyokat.

 

Az Intézet az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba és nemzetközi szervezetekbe továbbíthatja, ami az Intézet tevékenységi köréhez és különböző szervezetekkel való együttműködéséhez kapcsolódik. Az Intézet gondoskodik arról, hogy az adatokat olyan országokba továbbítsák, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság határozatot hozott a személyes adatok megfelelő szintű védelmének vagy minden jogszabályi követelménynek való megfelelésről, ideértve az adatvédelmet tartalmazó megfelelő megállapodást is. az Európai Bizottság által elfogadott záradékokat, biztosítva a megadott személyes adatok megfelelő biztosításának módját.

 

 1. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV VÁLTOZÁSAI

 

Az Intézet az átláthatóság elvét szem előtt tartva rendszeresen felülvizsgálja és frissíti a fent említett Adatvédelmi Szabályzatot, új változatának közzétételével a honlapján.

 

 

 

GDPR

 

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait az Ordo Iuris Institute for Legal Culture Foundation dolgozza fel, amelynek székhelye Varsóban, ul. Zielna 39., 00-108 irányítószám (adatkezelő) alapítványunkkal való folyamatos kapcsolattartás részeként annak alapszabályi céljaihoz kapcsolódóan, így különösen a szervezett társadalmi kampányokról való tájékoztatással. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Art. 6 mp. 1 lit. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) f) pontja a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EK (GDPR). Az adatszolgáltatás önkéntes, de megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem biztosítható . Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni vagy korlátozni az adatkezelést, joga van az adatok továbbításához, joga van tiltakozni azok kezelése ellen, valamint panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. A hírlevél felhasználása határozatlan idejű. Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a regisztráció során Ön által megadott adatok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott igények és jogok elévülési idejének lejárta után haladéktalanul törlésre kerülnek. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek a számunkra szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok is, különösen tárhelyszolgáltatás, informatikai, nyomtatási, szállítási és fizetési szolgáltatások. jogi, számviteli és HR. A megadott személyes adatok automatizált módon kezelhetők, ideértve a profilalkotást is. Az ezzel a feldolgozással kapcsolatos, egyénre vonatkozó döntések azonban nem lesznek automatizálva. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérés, kérdés vagy kétség esetén az általunk kijelölt adatvédelmi felügyelőhöz forduljon írásban az Alapítvány székhelye: ul. Zielna 39, 00-108 Varsó, „Adatvédelmi tisztviselő” megjegyzéssel vagy az [email protected] e-mail címre.

 

 

 

SLOVENSKY

 

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

 1. ÚVOD

 

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris so sídlom vo Varšave , ul. Zielna 39, 00-108 Varšava (ďalej len Ústav alebo Správca ), plniac si povinnosti vyplývajúce z platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „ GDPR“ ) by sme chceli poskytnúť vám informácie týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Informácie uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vám pomôžu pochopiť, aké osobné údaje inštitút zhromažďuje a spracúva, na aký účel ich používa a aké máte práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V INŠTITÚTE

 

Inštitút zhromažďuje a spracúva osobné údaje v súvislosti s:

 1. udržiavanie neustáleho kontaktu s ústavom v súvislosti s realizáciou jeho zákonom stanovených cieľov, najmä informovaním o organizovaných spoločenských kampaniach (kampane, debaty, semináre, vedecké a tlačové konferencie), ako aj o možnostiach podpory činnosti ústavu < čítať ďalej >
 2. viedli sociálne akcie ( zbieranie podpisov pod akcie, petície, protesty a pod.) < čítaj ďalej >
 3. kontaktovanie prostredníctvom kontaktných formulárov dostupných na webovej stránke < čítaj ďalej >
 4. organizovanie verejných podujatí, diskusií, seminárov, vedeckých alebo tlačových konferencií < čítaj ďalej >
 5. poskytovanie publikácií, analýz, brožúr, stanovísk ústavu < čítaj ďalej >
 6. poskytovanie právnej pomoci jednotlivcom a organizáciám (príjemcom procedurálneho intervenčného programu) < čítať ďalej >
 7. podpora aktivít inštitútu darcami < čítaj ďalej >
 8. nábor v internetovom systéme na voľné pracovné miesta, stáže alebo stáže v inštitúte < čítaj ďalej >
 9. používanie webových stránok inštitútu používateľmi (pomocou súborov cookie ) < čítaj ďalej >

 

 1. KATEGÓRIE ÚDAJOV SPRACOVANÝCH INŠTITÚTOM

 

Inštitút zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

V závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov môže inštitút zhromažďovať a spracúvať okrem iného aj nasledujúce údaje:

 1. identifikačné údaje, medzi ktoré patrí: meno, priezvisko, číslo PESEL, dátum narodenia;
 2. kontaktné údaje vrátane: adresy bydliska alebo korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy;
 3. údaje zhromažďované a spracúvané v súvislosti so zákonom stanovenými cieľmi ústavu, medzi ktoré patria: údaje potrebné na organizovanie verejných podujatí, sociálnych kampaní, poskytovanie právnej pomoci príjemcom procesného intervenčného programu, údaje o darcoch v súvislosti s podporou poskytovanou ústavu.

 

 1. CIELE, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ÚSTAVE

 

1. Ak od Inštitútu dostanete pozvánky alebo informácie o plnení zákonom stanovených cieľov Inštitútu, vrátane organizovaných sociálnych kampaní.

 

Týka sa to ľudí, ktorí sa prihlásili do mailing listu, ľudí komunikujúcich s Ústavom cez sociálne siete ( facebook , twitter , youtube ), ako aj ľudí, ktorých údaje inštitút získal z verejne dostupných zdrojov.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov ústavu, vrátane informácií o organizovaných spoločenských kampaniach (kampane, akcie, protesty, petície, diskusie, semináre, vedecké či tlačové konferencie), ako aj o možnostiach podpory činnosti ústavu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávneného záujmu správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do doby, než vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov

zisťovanie, uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom vrátane dokumentovania námietok proti spracovaniu osobných údajov

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

2. Ak podporujete sociálne akcie (protesty, petície, kampane) organizované inštitútom.

 

Týka sa to fyzických osôb, ktoré vyplnili papierové formuláre a zaslali ich na adresu ústavu, alebo osôb, ktoré vyplnili formuláre na webových stránkach prevádzkovaných ústavom za účelom podpory akcií, petícií, protestov alebo kampaní organizovaných Ústavom.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

 

informovanie ľudí, ktorí danú spoločenskú akciu podporili o jej ďalšom priebehu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávnených záujmov správcu formou komunikácie s ľuďmi poskytujúcimi podporu danej sociálnej kampani

dobu nevyhnutnú na informovanie o priebehu sociálnej kampane, najdlhšie však do doby, než namietnete spracúvanie osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov ústavu, vrátane informácií o organizovaných spoločenských kampaniach (kampane, akcie, protesty, podujatia, stretnutia, súťaže, debaty, semináre, vedecké a tlačové konferencie), ako aj o možnostiach podpory činnosti ústavu.

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávneného záujmu správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov

zisťovanie, uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom vrátane dokumentovania námietok proti spracovaniu osobných údajov

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

3. Ak využívate kontaktné formuláre dostupné na webových stránkach prevádzkovaných Ústavom.

 

Týka sa to fyzických osôb, ktoré položili otázky alebo podali žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach , ktoré ústav spravuje alebo spoluspravuje.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

kontakt v súvislosti s otázkou alebo oznámením zaslaným prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávnených záujmov správcu formou komunikácie s užívateľmi webových stránok

dobu potrebnú na zodpovedanie otázok alebo žiadosti, najdlhšie však na vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu, vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach, ako aj o možnostiach podpory činnosti inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. e) GDPR)

zisťovanie, uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom vrátane dokumentovania námietok proti spracovaniu osobných údajov

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

4. Ak sa zúčastňujete verejných podujatí organizovaných Ústavom.

 

Platí pre fyzické osoby, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa daného podujatia, stretnutia, diskusie, seminára, vedeckej alebo tlačovej konferencie organizovanej ústavom, napr. prednesením príspevku alebo účasťou ako účastník konferencie vyplnením formulára na webovej stránke informujúcej o danej konferencii alebo vyplnením formulára na recepcii bezprostredne pred podujatím.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

 

informovanie o organizovanom podujatí, stretnutí, diskusii, seminári, vedeckej alebo tlačovej konferencii

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávnených záujmov správcu formou komunikácie s ľuďmi, ktorí prejavili ochotu zúčastniť sa daného verejného podujatia

dobu nevyhnutnú na informovanie o organizovanom podujatí, najdlhšie však do doby, než vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu, vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach, ako aj o možnostiach podpory činnosti inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. e) GDPR)

zisťovanie, uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom vrátane dokumentovania námietok proti spracovaniu osobných údajov

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

5. Ak dostávate bezplatné publikácie vydávané Ústavom.

 

Vzťahuje sa na fyzické osoby, ktorým ústav bezplatne poskytuje vedecké publikácie, knihy, správy, bulletiny, brožúry, analýzy, stanoviská vydávané Ústavom.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

realizácia objednávky zverejnenia vrátane doručenia objednávateľovi, kontakt v súvislosti s realizáciou objednávky

umenie. 6 sek. 1 lit. b GDPR

dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu, vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach, ako aj o možnostiach podpory činnosti inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. e) GDPR)

uplatňovanie nárokov a obrana proti prípadným nárokom, čo je oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

6. Ak ste príjemcami procedurálneho intervenčného programu vedeného Inštitútom.

 

Vzťahuje sa na fyzické osoby, ktorým ústav poskytuje bezplatnú právnu pomoc v občianskoprávnych, trestných, rodinných, priestupkových, zamestnaneckých alebo správnych súdnych veciach.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

poskytovanie právnej pomoci vrátane zastupovania oprávneného pred úradmi a súdmi

umenie. 6 sek. 1 lit. c GDPR


až do ukončenia prípadu

plnenie zmluvy uzatvorenej s prijímateľom o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci

umenie. 6 sek. 1 lit. b GDPR

trvania zmluvy s príjemcom

uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom zo zmluvy uzatvorenej s príjemcom, čo je oprávnený záujem na spracúvaní údajov správcom

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

premlčacia lehota pre akékoľvek nároky súvisiace so zmluvou s oprávneným

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu, vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach, ako aj o možnostiach podpory činnosti inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. e) GDPR)

 

7. Ak podporíte činnosť Ústavu darmi

 

Platí pre fyzické osoby, ktoré darujú peniaze priamo na bankový účet inštitútu uvedený na webovej stránke www.ordoiuris.pl alebo prostredníctvom a pomocou platobného systému: tpay.pl alebo PayPal.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

správa príspevkov od darcov vrátane vydávania potvrdení na daňové účely

umenie. 6 sek. 1 lit. b GDPR

doba darovania vrátane vystavenia potvrdenia o možnosti odpočtu sumy daru pri zúčtovaní DPPO

kontaktovanie darcov tradičným spôsobom alebo e-mailom, aby odpovedali na ich otázky alebo správy a poďakovali za ich podporu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

lehotu potrebnú na odpoveď na otázky alebo oznámenie darcovi alebo zaslanie poďakovania za podporu

vedenie účtovníctva a daňovej dokumentácie

umenie. 6 sek. 1 lit. c GDPR v spojení s čl. 74 sekúnd 2 zákona o účtovníctve a ďalších osobitných predpisov

doba uchovávania účtovnej a daňovej dokumentácie vyplývajúca zo zákonných ustanovení

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach a možnosti ďalšej podpory inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR,
čo je oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. ) GDPR)

uplatňovanie nárokov a obrana voči nárokom z uzatvorenej zmluvy, čo je oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

8. Ak máte záujem o prácu, stáž alebo vyučenie v Ústave.

 

Platí pre uchádzačov o prácu, stáž alebo stáž v Ústave.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

posúdenie kvalifikácie, schopností a zručností uchádzača o prácu, prax alebo vyučenie na konkrétnej pozícii,
ktoré je potrebné pre výber správnej osoby do zamestnania alebo spolupráce s ústavom

umenie. 22 1 § 1 Zákonníka práce
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov uchádzača, ktoré je nevyhnutné na uzatvorenie pracovnej zmluvy

umenie. 6 sek. 1 lit. GDPR
, súhlas so spracovaním údajov uvedených v životopise alebo iných dokumentoch k prihláške, ak uchádzač uvedie iné údaje ako: meno a priezvisko, mená rodičov, dátum narodenia, bydlisko ( korešpondenčná adresa), vzdelanie, predchádzajúce zamestnanie ( napr. obrázok v životopise), záujmy alebo ochotu kandidáta zúčastniť sa budúcich výberových konaní)

 

umenie. 6 sek. 1 lit. b GDPR
vo vzťahu k občianskoprávnym zmluvám

 

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
v rozsahu údajov zozbieraných počas pohovoru a výsledkov kvalifikačných testov

až do rozhodnutia o uzavretí zmluvy

uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom súvisiacim s náborom, ktorý je oprávneným záujmom na spracúvaní údajov Správcom

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

premlčacia lehota na prípadné nároky vyplývajúce z ustanovení zákona o diskriminácii v zamestnaní

 

9. Ak používate webové stránky Ústavu.

 

Pre vaše pohodlie používajú webové stránky prevádzkované inštitútom súbory cookie na prispôsobenie webovej stránky potrebám používateľov (napríklad zapamätanie preferovaného jazyka alebo veľkosti písma), ako aj na štatistické účely. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s umiestnením cookies na váš počítač alebo iné zariadenie na vyššie uvedené účely. Ak si užívateľ neželá prijímať cookies , môže ich spravovať a kontrolovať prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že vymazanie alebo zablokovanie súborov cookie môže ovplyvniť spôsob, akým používate túto webovú stránku.

Stránka z času na čas využíva internetové služby tretích strán na zobrazenie určitého obsahu, ako sú obrázky alebo videá. Inštitút nie je schopný zabrániť týmto webovým stránkam alebo doménam zhromažďovať informácie o tom, ako naši používatelia používajú obsah na nich uverejnený. Ak sa chcete dozvedieť, ako používajú získané informácie o používateľoch a možnosti odmietnuť príslušné súbory cookie alebo vymazať takéto údaje, prečítajte si podmienky používania týchto webových stránok v rámci zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

 

 1. PRÁVA ŠTÁTU V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV INŠTITÚTOM

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Ústavom máte právo na:

 1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;
 2. právo na opravu vašich osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
 3. právo požadovať vymazanie údajov v prípadoch uvedených v čl. 17 sek. 1 GDPR (s výnimkou výnimiek uvedených v ustanovení čl. 17 ods. 3 GDPR), najmä ak si uplatníte nasledovné práva:
   1. právo odvolať súhlas – v prípade spracúvania osobných údajov ústavom na základe súhlasu – fyzické osoby majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlas vyjadrený pred jeho odvolaním. Treba však pripomenúť, že Ústav nespracúva osobné údaje na základe súhlasu, keďže spravidla funguje na základe iných právnych základov obsiahnutých v čl. 6 GDPR a špecifikované v bode IV týchto Zásad. Splnenie niektorého z právnych základov uvedených v čl. 6 GDPR postačuje na to, aby Inštitút spracoval vaše údaje;
   2. právo namietať - v prípade spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ktorý Ústav sleduje (napr. v prípade informovania o plnení zákonom stanovených cieľov Ústavu, zasielania pozvánok na verejné podujatia organizované Ústavom inštitútu, posielanie vďaky za podporu darcom). V tomto prípade ústav nebude ďalej spracúvať osobné údaje ani spracúvanie obmedzí, pokiaľ nepreukáže existenciu platných, zákonom opodstatnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukázanie, vyšetrovanie a obhajoba nárokov inštitútu;
 4. právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR;
 5. právo na prenos údajov v prípadoch uvedených v ustanovení čl. 20 GDPR.

 

V prípade, že si budete chcieť niektoré z týchto práv uplatniť, ústav Vám umožňuje kontaktovať určeného inšpektora ochrany osobných údajov e-mailom: [email protected] alebo poštou: Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris, ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotáciou „Data Protection Officer“.

 

Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov sú porušované ustanovenia o ochrane osobných údajov, máte tiež právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše údaje môže Ústav spracúvať automatizovaným spôsobom, a to aj formou profilovania. Rozhodnutia týkajúce sa jednotlivca súvisiace s týmto spracovaním však nebudú automatizované 

 

 1. ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV S TRETÍMI STRANAMI

 

Ústav používa vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov, vrátane zabezpečenia osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou alebo zničením. Za účelom zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov zaviedol Ústav primerané osobné, organizačné, technické (IT) a fyzické bezpečnostné opatrenia.

 

Osobné údaje prenášame iným subjektom len vtedy, ak nám to umožňuje zákon. V tomto prípade zmluva poskytuje ustanovenia a bezpečnostné mechanizmy na ochranu údajov a na zachovanie našich štandardov v oblasti ochrany údajov, dôvernosti a bezpečnosti.

 

K vašim osobným údajom môžu mať prístup:

 1. zamestnanci a spolupracovníci Ústavu oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje na žiadosť Správcu;
 2. subjekty, ktoré ústav poverí spracúvaním vašich osobných údajov, vrátane subjektov poskytujúcich ústavu hostingové, IT, tlačové, expedičné, platobné, právne, účtovné a personálne služby.

 

Inštitút môže prenášať Vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a medzinárodných organizácií, čo súvisí s rozsahom činnosti Inštitútu a spoluprácou s rôznymi subjektmi. Inštitút zabezpečuje prenos údajov do krajín, pre ktoré Európska komisia vydala rozhodnutie o dodržiavaní primeranej úrovne ochrany osobných údajov alebo v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami, a to aj na základe príslušnej zmluvy obsahujúcej ochranu údajov. doložky prijaté Európskou komisiou, zabezpečujúce vhodný spôsob zabezpečenia poskytovaných osobných údajov.

 

 1. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

S ohľadom na zásadu transparentnosti bude inštitút pravidelne kontrolovať a aktualizovať vyššie uvedené Zásady ochrany osobných údajov zverejnením ich novej verzie na svojej webovej stránke.

 

 

 

GDPR

 

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje spracúva Nadácia Inštitútu právnej kultúry Ordo Iuris so sídlom vo Varšave na ul. Zielna 39, PSČ 00-108 (prevádzkovateľ údajov) v rámci udržiavania neustáleho kontaktu s našou nadáciou v súvislosti s jej štatutárnymi cieľmi, najmä informovaním o organizovaných sociálnych kampaniach. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 sek. 1 lit. f nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC (GDPR). Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale bez ich poskytnutia nie je možné poskytovať službu newsletter . Upozorňujeme, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti ich spracovaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Používanie newsletteru je neobmedzené. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. V tomto prípade budú vami zadané údaje v registračnom procese vymazané ihneď po uplynutí premlčacej doby pre prípadné nároky a práva ustanovené v Občianskom zákonníku. K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj subjekty poskytujúce nám služby, najmä hostingové, IT, tlačové, expedičné a platobné služby. právne, účtovnícke a HR. Poskytnuté osobné údaje môžu byť spracúvané automatizovaným spôsobom, a to aj formou profilovania. Rozhodnutia týkajúce sa jednotlivca súvisiace s týmto spracovaním však nebudú automatizované. V prípade akýchkoľvek žiadostí, otázok alebo pochybností ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa obráťte na nami určeného inšpektora ochrany údajov písomne na adresu sídla nadácie: ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotáciou „Data Protection Officer“ alebo na e-mailovú adresu [email protected].

 

 

 

 

CESTINA

Zásady ochrany osobních údajů

 1. ÚVOD

 

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris se sídlem ve Varšavě , ul. Zielna 39, 00-108 Varšava (dále jen Ústav nebo Správce ), plnící povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR ), by chtěla poskytnout vám informace týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů.

Informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů vám pomohou porozumět tomu, jaké osobní údaje Ústav shromažďuje a zpracovává, k jakému účelu je používá a jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ÚSTAVU

 

Ústav shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souvislosti s:

 1. udržování stálého kontaktu s Ústavem v souvislosti s realizací jeho zákonem stanovených cílů, zejména informováním o organizovaných společenských kampaních (kampaně, debaty, semináře, vědecké a tiskové konference), jakož i o možnostech podpory činnosti Ústavu < číst dále >
 2. vedl společenské akce ( sbírání podpisů pod akce, petice, protesty atd.) < číst dále >
 3. kontaktování prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách < více >
 4. pořádání veřejných akcí, debat, seminářů, vědeckých nebo tiskových konferencí < číst dále >
 5. poskytování publikací, analýz, brožur, stanovisek ústavu < číst dále >
 6. poskytování právní pomoci jednotlivcům a organizacím (příjemcům procedurálního intervenčního programu) < číst dále >
 7. podpora činnosti Institutu dárci < číst dále >
 8. nábor v internetovém systému pro volná pracovní místa, stáže nebo stáže v ústavu < číst dále >
 9. používáním webových stránek Ústavu uživateli (pomocí cookies ) < více >

 

 1. KATEGORIE ÚDAJŮ ZPRACOVANÝCH INSTITUTEM

 

Ústav shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

V závislosti na účelu a právním základu zpracování osobních údajů může Ústav shromažďovat a zpracovávat mj. následující údaje:

 1. identifikační údaje, mezi které patří: jméno, příjmení, číslo PESEL, datum narození;
 2. kontaktní údaje, včetně: adresy bydliště nebo korespondenční adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy;
 3. údaje shromažďované a zpracovávané v souvislosti se zákonem stanovenými cíli Ústavu, včetně: údajů nezbytných pro pořádání veřejných akcí, sociálních kampaní, poskytování právní pomoci příjemcům procesního intervenčního programu, údaje o dárcích v souvislosti s podporou poskytovanou Ústavu.

 

 1. CÍLE, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ÚSTAVU

 

1. Pokud od Ústavu obdržíte pozvánky nebo informace o plnění statutárních cílů Ústavu, včetně organizovaných sociálních kampaní.

 

Týká se to lidí, kteří se přihlásili do mailing listu, lidí komunikujících s Ústavem prostřednictvím sociálních sítí ( facebook , twitter , youtube ), ale i lidí, jejichž data Ústav získal z veřejně dostupných zdrojů.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

informování o plnění statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných společenských kampaních (kampaně, akce, protesty, petice, debaty, semináře, vědecké či tiskové konference), jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněného zájmu správce, kterým je udržování stálého kontaktu s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů

zjišťování, uplatňování nároků a obrana proti nárokům, včetně dokládání námitek proti zpracování osobních údajů

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

2. Pokud podporujete sociální akce (protesty, petice, kampaně) pořádané Institutem.

 

Týká se to fyzických osob, které vyplnily papírové formuláře a zaslaly je na adresu Ústavu, nebo osob, které vyplnily formuláře na webových stránkách provozovaných Ústavem za účelem podpory akcí, petic, protestů nebo kampaní pořádaných Ústavem.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

 

informování lidí, kteří danou sociální akci podpořili, o jejím dalším průběhu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněných zájmů správce formou komunikace s lidmi poskytujícími podporu pro danou sociální kampaň

dobu nezbytnou k informování o průběhu sociální kampaně, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů

informování o plnění statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných společenských kampaních (kampaně, akce, protesty, akce, setkání, soutěže, debaty, semináře, vědecké a tiskové konference), jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu.

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněného zájmu správce, kterým je udržování stálého kontaktu s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však vznést námitku proti zpracování osobních údajů

zjišťování, uplatňování nároků a obrana proti nárokům, včetně dokládání námitek proti zpracování osobních údajů

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

3. Používáte-li kontaktní formuláře dostupné na webových stránkách provozovaných Ústavem.

 

Týká se to fyzických osob, které se dotazovaly nebo podávaly žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách spravovaných nebo spoluspravovaných Ústavem.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

kontakt v souvislosti s dotazem nebo oznámením zaslaným prostřednictvím kontaktního formuláře na webu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněných zájmů správce formou komunikace s uživateli webu

dobu nezbytnou k zodpovězení dotazů nebo žádosti, nejdéle však na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

informování o naplňování statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních, jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR)

zjišťování, uplatňování nároků a obrana proti nárokům, včetně dokládání námitek proti zpracování osobních údajů

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

4. Pokud se účastníte veřejných akcí pořádaných Ústavem.

 

Platí pro fyzické osoby, které vyjádřily přání zúčastnit se dané akce, setkání, debaty, semináře, vědecké nebo tiskové konference pořádané Ústavem, např. přednesením příspěvku nebo účastí jako účastník konference vyplněním formuláře na webu informující o dané konferenci nebo vyplněním formuláře na recepci bezprostředně před akcí.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

 

informování o pořádané akci, setkání, debatě, semináři, vědecké nebo tiskové konferenci

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněných zájmů správce formou komunikace s lidmi , kteří projevili ochotu zúčastnit se dané veřejné akce

dobu nezbytnou k informování o pořádané akci, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů

informování o naplňování statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních, jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR)

zjišťování, uplatňování nároků a obrana proti nárokům, včetně dokládání námitek proti zpracování osobních údajů

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

5. Pokud dostáváte bezplatné publikace vydané Ústavem.

 

Vztahuje se na fyzické osoby, kterým Ústav zdarma poskytuje vědecké publikace, knihy, zprávy, bulletiny, brožury, analýzy, stanoviska vydávaná Ústavem.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

realizace zakázky zveřejnění včetně doručení objednateli, kontakt v souvislosti s realizací zakázky

umění. 6 sekund 1 lit. b GDPR

dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů

informování o naplňování statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních, jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR)

vymáhání nároků a obrana proti případným nárokům, což je oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

6. Jste-li příjemci procedurálního intervenčního programu vedeného Ústavem.

 

Vztahuje se na fyzické osoby, kterým Ústav poskytuje bezplatnou právní pomoc v občanskoprávních, trestních, rodinných, přestupkových, zaměstnaneckých nebo správních věcech.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

poskytování právní pomoci včetně zastupování oprávněného před úřady a soudy

umění. 6 sekund 1 lit. c GDPR


dokud nebude případ ukončen

plnění smlouvy uzavřené s příjemcem o poskytnutí bezplatné právní pomoci

umění. 6 sekund 1 lit. b GDPR

dobu trvání smlouvy s příjemcem

vymáhání nároků a obrana proti nárokům ze smlouvy uzavřené s příjemcem, což je oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

promlčecí lhůta pro případné nároky související se smlouvou s příjemcem

informování o naplňování statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních, jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR)

 

7. Podporujete-li činnost Institutu dary

 

Platí pro fyzické osoby poskytující dary přímo na bankovní účet Institutu uvedený na webových stránkách www.ordoiuris.pl nebo prostřednictvím a pomocí platebního systému: tpay.pl nebo PayPal.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

správa příspěvků od dárců, včetně vydávání potvrzení pro daňové účely

umění. 6 sekund 1 lit. b GDPR

dobu darování, včetně vystavení potvrzení o odečtení částky daru při zúčtování PID

kontaktování dárců tradičním způsobem nebo e-mailem za účelem zodpovězení jejich dotazů nebo zpráv a zaslání poděkování za jejich podporu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

lhůtu potřebnou k odpovědi na dotazy nebo vyrozumění dárce nebo zaslání poděkování za podporu

vedení účetnictví a daňové dokumentace

umění. 6 sekund 1 lit. c GDPR ve spojení s čl. 74 sekund 2 zákona o účetnictví a dalších zvláštních předpisů

dobu uchovávání účetní a daňové dokumentace vyplývající ze zákonných ustanovení

informování o plnění statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních a možnosti další podpory Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR,
což je oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel a po uplynutí této doby mohou být vaše osobní údaje zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. ) GDPR)

uplatňování nároků a obrana proti nárokům z uzavřené smlouvy, což je oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

8. Máte-li zájem o práci, stáž nebo vyučení v Institutu.

 

Platí pro uchazeče o práci, stáže nebo stáže v Institutu.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

posouzení kvalifikace, schopností a dovedností uchazeče o práci, praxi nebo vyučení na konkrétní pozici,
které je nutné pro výběr správné osoby do zaměstnání nebo spolupráce s Ústavem

umění. 22 1 § 1 zákoníku práce
v souvislosti se zpracováním osobních údajů uchazeče nezbytných k uzavření pracovní smlouvy

umění. 6 sekund 1 lit. GDPR
, souhlas se zpracováním údajů uvedených v životopise nebo jiných dokumentech přihlášky, pokud uchazeč uvede jiné údaje než: jméno a příjmení, jména rodičů, datum narození, místo bydliště ( korespondenční adresa), vzdělání, předchozí zaměstnání ( např. obrázek v životopise), zájmy nebo ochotu kandidáta zúčastnit se budoucích náborů)

 

umění. 6 sekund 1 lit. b GDPR
ve vztahu k občanskoprávním smlouvám

 

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
v rozsahu údajů shromážděných při pohovoru a výsledků kvalifikačních testů

do doby, než bude rozhodnuto o uzavření smlouvy

vymáhání nároků a obrana proti nárokům souvisejícím s náborem, což je oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

promlčecí lhůta pro případné nároky vyplývající z ustanovení zákona o diskriminaci v zaměstnání

 

9. Používáte-li webové stránky Ústavu.

 

Pro vaše pohodlí používají webové stránky provozované Ústavem soubory cookie k přizpůsobení webových stránek potřebám uživatelů (jako je zapamatování preferovaného jazyka nebo velikosti písma), jakož i pro statistické účely. Používáním tohoto webu souhlasíte s umístěním souborů cookie do vašeho počítače nebo jiného zařízení pro výše uvedené účely. Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies , může je spravovat a ovládat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že smazání nebo blokování souborů cookie může ovlivnit způsob, jakým používáte tento web.

Čas od času web používá internetové služby třetích stran k zobrazení určitého obsahu, jako jsou obrázky nebo videa. Institut nemůže těmto webovým stránkám nebo doménám zabránit ve shromažďování informací o tom, jak naši uživatelé používají obsah tam zveřejněný. Chcete-li se dozvědět, jak používají informace získané o uživatelích a možnosti odhlásit se z příslušných souborů cookie nebo taková data smazat, přečtěte si podmínky používání těchto webových stránek v rámci zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.

 

 1. PRÁVA STÁTU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ INSTITUTEM

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Ústavem máte právo:

 1. právo na přístup k vašim osobním údajům podle čl. 15 GDPR;
 2. právo na opravu vašich osobních údajů podle čl. 16 GDPR;
 3. právo požadovat výmaz údajů v případech uvedených v čl. 17 sekund 1 GDPR (s výjimkou výjimek uvedených v ustanovení čl. 17 odst. 3 GDPR), zejména pokud uplatníte následující práva:
   1. právo odvolat souhlas - v případě zpracování osobních údajů Ústavem na základě souhlasu - fyzické osoby mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlas vyjádřený před jeho odvoláním. Je však třeba připomenout, že Ústav nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu, neboť obvykle funguje na základě jiných právních základů obsažených v čl. 6 GDPR a specifikované v bodě IV těchto Zásad. Splnění některého z právních základů uvedených v čl. 6 GDPR postačuje k tomu, aby Ústav zpracovával vaše údaje;
   2. právo vznést námitku - v případě zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu sledovaného Ústavem (např. v případě informování o plnění zákonem stanovených cílů Ústavu, zasílání pozvánek na veřejné akce pořádané Ústavem ústavu, posílá poděkování za podporu dárcům). V tomto případě nebude Ústav osobní údaje dále zpracovávat ani omezovat zpracování, pokud neprokáže existenci platných, zákonem oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvody pro zjištění, vyšetřování a obhajoba nároků Institutu;
 4. právo požadovat omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
 5. právo na přenos údajů v případech uvedených v ustanovení čl. 20 GDPR.

 

Pokud budete chtít některého z těchto práv uplatnit, Ústav Vám umožňuje kontaktovat určeného inspektora ochrany osobních údajů na e-mailu: [email protected] nebo poštou: Ordo Iuris Institut pro právní kulturu, ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotací „Data Protection Officer“.

 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení o ochraně osobních údajů, máte dále právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. AUTOMATIZOVANÁ ROZHODOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše údaje může Ústav zpracovávat automatizovaným způsobem, a to i formou profilování. Rozhodnutí týkající se jednotlivce související s tímto zpracováním však nebudou automatizovaná. 

 

 1. SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ S TŘETÍMI STRANAMI

 

Ústav používá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, včetně zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zničení. Za účelem zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů zavedl Ústav vhodná osobní, organizační, technická (IT) a fyzická bezpečnostní opatření.

 

Osobní údaje předáváme jiným subjektům pouze v případě, že nám to umožňuje zákon. V tomto případě smlouva stanoví ustanovení a bezpečnostní mechanismy pro ochranu dat a pro zachování našich standardů v oblasti ochrany dat, důvěrnosti a bezpečnosti.

 

K vašim osobním údajům mohou mít přístup:

 1. zaměstnanci a spolupracovníci Ústavu pověření zpracováním Vašich osobních údajů na žádost Správce;
 2. subjekty pověřené Ústavem zpracováním Vašich osobních údajů, včetně subjektů poskytujících Ústavu hostingové, IT, tiskové, expediční, platební, právní, účetní a personální služby.

 

Institut může předávat Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor a mezinárodní organizace, což souvisí s náplní činnosti Institutu a spoluprací s různými subjekty. Ústav zajišťuje, že údaje budou předány do zemí, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o jejich souladu s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo v souladu se všemi zákonnými požadavky, a to i na základě příslušné smlouvy obsahující ochranu údajů. doložky přijaté Evropskou komisí, zajišťující vhodný způsob zabezpečení poskytovaných osobních údajů.

 

 1. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

S ohledem na zásadu transparentnosti bude Ústav pravidelně přezkoumávat a aktualizovat výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů zveřejněním jejich nové verze na svých webových stránkách.

 

 

 

GDPR

 

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje zpracovává Nadace Ordo Iuris Institute for Legal Culture se sídlem ve Varšavě na ul. Zielna 39, PSČ 00-108 (správce údajů) v rámci udržování stálého kontaktu s naší nadací v souvislosti s jejími statutárními cíli, zejména informováním o organizovaných sociálních kampaních. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 sekund 1 lit. f nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EC (GDPR). Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí nelze službu newsletteru poskytovat . Vezměte prosím na vědomí, že máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Použití newsletteru je neomezené. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě budou Vámi zadané údaje v registračním procesu vymazány ihned po uplynutí promlčecí doby pro případné nároky a práva stanovená občanským zákoníkem. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i subjekty poskytující nám služby, zejména hostingové, IT, tiskové, přepravní a platební služby. právní, účetní a HR. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem, a to i formou profilování. Rozhodnutí týkající se jednotlivce související s tímto zpracováním však nebudou automatizovaná. V případě jakýchkoli žádostí, dotazů či pochybností ohledně zpracování Vašich osobních údajů se obraťte na námi jmenovaného inspektora ochrany osobních údajů písemně na adresu sídla nadace: ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotací „Data Protection Officer“ nebo na e-mailovou adresu [email protected].

 

 

DEUTSCH

 

Datenschutzrichtlinie

 

 1. EINFÜHRUNG

 

Das Institut für Rechtskultur Ordo Iuris mit Sitz in Warschau, ul. Zielna 39, 00-108 Warschau (im Folgenden als Institut oder Verwalter), zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten ergeben, einschließlich der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016 /679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden DSGVO genannt) möchte ich Ihnen zur Verfügung stellen mit Informationen zur Verarbeitung und zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten.

in dieserDatenschutzerklärung helfen Ihnen zu verstehen, welche personenbezogenen Daten vom Institut erhoben und verarbeitet werden, zu welchem ​​Zweck sie verwendet werden und welche Rechte Sie in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten haben.

 

 1. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM INSTITUT

 

Das Institut erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

 1. Pflege des ständigen Kontakts mit dem Institut im Zusammenhang mit der Umsetzung seiner satzungsmäßigen Ziele, insbesondere durch Information über organisierte soziale Aktionen (Aktionen, Debatten, Seminare, wissenschaftliche und Pressekonferenzen) sowie die Möglichkeit, die Aktivitäten des Instituts <weiterlesen>
 2. mit sozialen Aktionen zu unterstützen (Sammeln von Unterschriften bei Aktionen, Petitionen, Protesten etc.) <weiterlesen>
 3. Kontaktaufnahme über die auf der zur Verfügung gestellten Kontaktformulare Website <weiterlesen>
 4. durch die Organisation öffentlicher Veranstaltungen, Debatten, Seminare, wissenschaftlicher oder Pressekonferenzen <weiterlesen>
 5. Bereitstellung von Veröffentlichungen, Analysen, Broschüren, Stellungnahmen des Instituts <weiterlesen>
 6. Rechtshilfe für Einzelpersonen und Organisationen (Begünstigte der Verfahrensintervention). Programm) <mehr lesen>
 7. Unterstützung der Aktivitäten des Instituts durch darc zyńców < weiterlesen>Rekrutierung
 8. im Internetsystem für Stellenangebote, Praktika oder Praktika am Institut <weiterlesen>
 9. Nutzung der Webseiten des Instituts durch Benutzer (unter Verwendung von Cookies) <VERARBEITETE>

 

 1. DATENKATEGORIEN

 

Das Institut erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten soweit dies zur Erreichung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist.

Je nach Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten erhebt und verarbeitet das Institut unter anderem folgende Daten:

 1. Identifizierungsdaten, darunter: Vorname, Nachname, PESEL-Nummer, Geburtsdatum;
 2. Kontaktdaten, einschließlich: Wohnadresse oder Korrespondenzadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse;
 3. Daten, die im Zusammenhang mit den gesetzlichen Zielen des Instituts erhoben und verarbeitet werden, einschließlich: Daten, die zur Organisation öffentlicher Veranstaltungen, sozialer Kampagnen, Rechtsbeistand für Begünstigte des Verfahrensinterventionsprogramms erforderlich sind, Daten über Spender im Zusammenhang mit der Unterstützung des Instituts.

 

 1. ZIELE, RECHTSGRUNDLAGE UND ZEITRAUM DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM INSTITUT

 

1. Wenn Sie vom Institut Einladungen oder Informationen über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich sozialer Aktionen, erhalten.

 

Dies gilt für Personen, die sich in die Mailingliste eingetragen haben, Personen, die über soziale Netzwerke (facebook, twitter, youtube) mit dem Institut kommunizieren, sowie Personen, deren Daten das Institut aus öffentlich zugänglichen Quellen gewonnen hat.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten zur

Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich Informationen über organisierte soziale Kampagnen (Kampagnen, Aktionen, Proteste, Petitionen, Debatten, Seminare, wissenschaftliche oder Presse Konferenzen), sowie Unterstützungsmöglichkeiten die Aktivitäten des Instituts,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, die Umsetzung des berechtigten Interesses des Administrators, der im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen ständigen Kontakt mit unserem Institut hält, die

zur Erreichung des Ziels erforderliche Dauer, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten widersprechen,

Geltendmachung, Verfolgung von Ansprüchen und Verteidigung gegen Ansprüche, einschließlich Dokumentation der Einwände gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung durch den Administrator

 

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus gesetzlichen Bestimmungen

 

2. Wenn Sie vom Institut organisierte soziale Kampagnen (Proteste, Petitionen, Kampagnen) unterstützen.

 

Dies gilt für natürliche Personen, die Papierformulare ausgefüllt und an die Adresse des Instituts gesendet haben, oder Personen, die Formulare auf den vom Institut betriebenen Websites ausgefüllt haben, um vom Institut organisierte Aktionen, Petitionen, Proteste oder Kampagnen zu unterstützen.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten zur

 

Information von Personen, die eine bestimmte soziale Kampagne unterstützt haben, über deren weiteren Verlauf

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, Umsetzung der berechtigten Interessen des Administrators in Form der Kommunikation mit Personen, die eine bestimmte soziale Kampagne unterstützen, der

Zeitraum, der erforderlich ist, um über den Verlauf der sozialen Kampagne zu informieren, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung widersprechen personenbezogene Daten

, die über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts informieren, einschließlich der Information über organisierte soziale Aktionen (Kampagnen, Aktionen, Proteste, Veranstaltungen, Treffen, Wettbewerbe, Debatten, Seminare, wissenschaftliche und Pressekonferenzen) sowie die Möglichkeiten der Unterstützung die Aktivitäten des Instituts.

Kunst. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, die Umsetzung des berechtigten Interesses des Administrators, der darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, die

zur Erreichung des Ziels erforderliche Dauer, jedoch nicht länger als der Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten,

Geltendmachung, Verfolgung von Ansprüchen und Verteidigung gegen Ansprüche, einschließlich Dokumentation der Einwände gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung durch den Administrator,

 

die Verjährungsfrist möglicher Ansprüche aus gesetzlichen Bestimmungen

 

3. Wenn Sie die auf den vom Institut betriebenen Websites verfügbaren Kontaktformulare verwenden.

 

Dies gilt für natürliche Personen, die über das Kontaktformular auf vom Institut verwalteten oder mitverwalteten Webseiten Fragen gestellt oder Bewerbungen eingereicht haben.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Dauer
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Kontakt im Zusammenhang mit einer Frage oder Bewerbung, die über das Kontaktformular auf der Website eingereicht wird

, Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, die Umsetzung der berechtigten Interessen des Administrators in Form der Kommunikation mit den Benutzern der Website, der

Zeitraum, der zur Beantwortung von Fragen oder Anfragen erforderlich ist, jedoch nicht länger als der Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten,

die Information über die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen Ziele des Instituts, einschließlich Informationen über organisierte soziale Aktionen, sowie die Möglichkeit, die Aktivitäten des Instituts zu unterstützen,

 

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, das berechtigte Interesse des Administrators, das darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, für den

Zeitraum, der zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widersprechen , und kann danach während der Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche (Artikel 17 (3) (e) der DSGVO) zur Geltendmachung

, Verfolgung und Abwehr von Ansprüchen, einschließlich der Dokumentation von Widersprüchen gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, verarbeitet werden,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung durch den Administrator,

die Verjährungsfrist möglicher Ansprüche aus gesetzlichen Bestimmungen

 

4. Wenn Sie an öffentlichen Veranstaltungen des Instituts teilnehmen.

 

Gilt für natürliche Personen, die den Wunsch geäußert haben, an einer bestimmten Veranstaltung, Sitzung, Debatte, Seminar, wissenschaftlichen oder Pressekonferenz, die vom Institut organisiert wird, teilzunehmen, z. B. einen Vortrag halten oder als Konferenzteilnehmer teilnehmen, indem sie das Formular auf der Website ausfüllen über die jeweilige Konferenz oder das Ausfüllen des Formulars am Empfang unmittelbar vor der Veranstaltung.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten zur

 

Information über eine organisierte Veranstaltung, ein Treffen, eine Debatte, ein Seminar, eine wissenschaftliche oder eine Pressekonferenz

art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, die Umsetzung der berechtigten Interessen des Administrators in Form der Kommunikation mit Personen, die ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer bestimmten öffentlichen Veranstaltung bekundet haben,

die erforderliche Zeit, um über die Veranstaltung zu informieren, jedoch nicht länger als bis Sie dem widersprechen Verarbeitung personenbezogener Daten zur

Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich der Information über organisierte soziale Kampagnen sowie über die Möglichkeiten zur Unterstützung der Aktivitäten des Instituts

- Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, das berechtigte Interesse des Administrators, das darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, für den

Zeitraum, der zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widersprechen , und kann danach während der Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche (Artikel 17 (3) (e) der DSGVO) zur Geltendmachung

, Verfolgung und Abwehr von Ansprüchen, einschließlich der Dokumentation von Widersprüchen gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, verarbeitet werden,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung durch den Administrator,

die Verjährungsfrist möglicher Ansprüche aus gesetzlichen Bestimmungen

 

5. Wenn Sie kostenlose Publikationen des Instituts erhalten.

 

Sie gilt für natürliche Personen, denen das Institut vom Institut herausgegebene wissenschaftliche Veröffentlichungen, Bücher, Berichte, Bulletins, Broschüren, Analysen, Stellungnahmen unentgeltlich zur Verfügung stellt.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Durchführung des Veröffentlichungsauftrags, einschließlich Lieferung an den Besteller, Kontakt im Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrags

- Art. 6 Sek. 1 lit. b DSGVO

, der Zeitraum, der zur Erreichung des Zwecks der Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist, die

Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich Informationen über organisierte soziale Kampagnen, sowie die Möglichkeiten zur Unterstützung der Aktivitäten des Instituts

 

- Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, das berechtigte Interesse des Administrators, das darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, für den

Zeitraum, der zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widersprechen , und kann danach während der Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche (Artikel 17 (3) (e) der DSGVO) zur

Verfolgung von Ansprüchen und zur Abwehr möglicher Ansprüche verarbeitet werden, was das berechtigte Interesse des Administrators an der Verarbeitung von Daten ist,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus gesetzlichen Vorschriften

 

6. Wenn Sie Begünstigte des vom Institut durchgeführten Verfahrensinterventionsprogramms sind.

 

Sie gilt für natürliche Personen, denen das Institut unentgeltliche Rechtshilfe in Zivil-, Straf-, Familien-, Ordnungswidrigkeits-, Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsverfahren leistet.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten zur

Bereitstellung von Rechtshilfe, einschließlich Vertretung des Begünstigten vor Ämtern und Gerichten

- Art. 6 Sek. 1 lit. c DSGVO


bis zur Beendigung des Falles

 

Durchführung des mit dem Berechtigten geschlossenen Vertrages über die Erbringung unentgeltlicher Rechtshilfe

Art. 6 Sek. 1 lit. b DSGVO

, die Dauer des Vertrags mit dem Begünstigten

, die Geltendmachung von Ansprüchen und die Verteidigung gegen Ansprüche aus dem mit dem Begünstigten geschlossenen Vertrag, was das berechtigte Interesse des Administrators an der Datenverarbeitung darstellt,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus dem Vertrag mit dem Leistungsempfänger

, die Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich Informationen über organisierte soziale Aktionen, sowie die Möglichkeiten der Unterstützung der Aktivitäten des Instituts

 

- Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, das berechtigte Interesse des Administrators, das darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, für den

Zeitraum, der zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widersprechenspenden

 

7. Wenn Sie die Aktivitäten des Instituts mit Spenden unterstützen

 

Gilt für natürliche Personen, die direkt auf das Bankkonto des Institutsangegeben auf der Website www.ordoiuris.pl oder über das Zahlungssystem: tpay.pl oder PayPal.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Verwaltung von Zahlungen von Spendern, einschließlich Ausstellung von Bescheinigungen für Steuerzwecke

Art. 6 Sek. 1 lit. b DSGVO

, den Zeitraum der Spende, einschließlich der Ausstellung einer Bescheinigung, die den Abzug des Spendenbetrags in der PIT-Abrechnung ermöglicht,

die Kontaktaufnahme mit den Spendern per Post oder E-Mail, um ihre Anfragen oder Mitteilungen zu beantworten, sowie um sich zu bedanken die Unterstützung der

Kunst. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

 

, die Frist, die zur Beantwortung von Anfragen oder Benachrichtigungen des Spenders oder zur Übermittlung von Danksagungen für unterstützende

Buchführungs- und Steuerunterlagen erforderlich ist,

Art. 6 Sek. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit Art. 74 Sek. 2 des Rechnungslegungsgesetzes und anderer spezifischer Bestimmungen,

die Frist für die Aufbewahrung von Buchhaltungs- und Steuerunterlagen, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben,

die über die Umsetzung der Satzungsziele des Instituts informieren, einschließlich Informationen über organisierte soziale Aktionen und die Möglichkeit der weiteren Unterstützung für die Institut

 

, Kunst. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO,
das das berechtigte Interesse des Administrators ist, der im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen ständig mit unserem Institut in Kontakt steht, die

zur Erreichung des Ziels erforderliche Dauer, jedoch nicht länger als der Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck , und nach dieser Zeit können Ihre personenbezogenen Daten während der Verjährungsfrist möglicher Ansprüche (Artikel 17 (3) (e) der DSGVO) zur

Verfolgung von Ansprüchen und zur Abwehr von Ansprüchen aus dem geschlossenen Vertrag verarbeitet werden, was das berechtigte Interesse der ist Administrator zur Verarbeitung von Daten,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

 

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus gesetzlichen Vorschriften

 

8. Wenn Sie sich für eine Tätigkeit, ein Praktikum oder eine Ausbildung am Institut interessieren.

 

Gilt für Bewerber für Arbeiten, Praktika oder Praktika am Institut.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Bewertung der Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Bewerbers für eine Stelle, ein Praktikum oder eine Ausbildung in einer bestimmten Position,
die für die Auswahl einer geeigneten Person für eine Beschäftigung oder Zusammenarbeit erforderlich ist mit dem Institut

 

- Kunst. 221 § 1 des Arbeitsgesetzbuchs
über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Bewerbers, die zum Abschluss eines Arbeitsvertrags erforderlich sind,

Art. 6 Sek. 1 lit. a DSGVO
, Einwilligung in die Verarbeitung der im Lebenslauf oder anderen Bewerbungsunterlagen angegebenen Daten, wenn der Bewerber andere Daten als: Vor- und Nachname, Namen der Eltern, Geburtsdatum, Wohnort (Korrespondenzadresse), Ausbildung, frühere Beschäftigungen angibt (z. B. Bild im Lebenslauf), Interessen oder der Kandidat meldet Bereitschaft zur Teilnahme an zukünftigen Stellenbesetzungen)

 

art. 6 Sek. 1 lit. b DSGVO
bei zivilrechtlichen Verträgen

 

, Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
im Rahmen der während des Vorstellungsgesprächs erhobenen Daten und der Ergebnisse der Qualifikationstests

 

bis zur Entscheidung über den Vertragsabschluss, der

Geltendmachung von Ansprüchen und der Abwehr von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Einstellung, was das berechtigte Interesse des Administrators der Datenverarbeitung darstellt ,

Kunst. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus den Vorschriften des Diskriminierungsschutzgesetzes in der Beschäftigung

 

9. Wenn Sie die Website des Instituts nutzen.

 

Zu Ihrer Bequemlichkeit verwenden die vom Institut betriebenen Websites Cookies, um die Website an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen (z. B. Speichern der bevorzugten Sprache oder Schriftgröße) sowie für statistische Zwecke. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Platzierung von Cookies auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät für die oben genannten Zwecke zu. Wenn der Benutzer keine Cookies erhalten möchte, kann er diese über die Einstellungen seines Browsers verwalten und steuern. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Löschen oder Blockieren von Cookies Ihre Nutzung dieser Website beeinträchtigen kann.

Von Zeit zu Zeit verwendet die Website Internetdienste von Drittanbietern, um bestimmte Inhalte wie Bilder oder Videos anzuzeigen. Das Institut kann nicht verhindern, dass diese Websites oder Domains Informationen darüber sammeln, wie unsere Benutzer die dort eingestellten Inhalte verwenden. Um zu erfahren, wie sie die über Benutzer erhaltenen Informationen verwenden und die Optionen, entsprechende Cookies abzulehnen oder solche Daten zu löschen, lesen Sie die Nutzungsbedingungen dieser Websites im Rahmen der Datenschutzrichtlinie und Cookies.

 

 1. IHRE RECHTE IN BEZUG AUF DIE DATENVERARBEITUNG DURCH DAS INSTITUT

 

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Institut haben Sie:

 1. das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten gem. 15 DSGVO;
 2. das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DSGVO;
 3. das Recht, die Löschung von Daten in den in Art. 17 Sek. 1 DSGVO (vorbehaltlich der Ausnahmen nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO), insbesondere wenn Sie von folgenden Rechten Gebrauch machen:
   1. Recht auf Widerruf einer Einwilligung – im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Institut auf der Grundlage der Einwilligung – natürliche Personen haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung durchgeführt wurde, berührt wird. Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass das Institut personenbezogene Daten nicht auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeitet, da es normalerweise auf der Grundlage anderer Rechtsgrundlagen gemäß Art. 6 DSGVO und in Punkt IV dieser Richtlinie angegeben. Erfüllung einer der in Art. 6 Abs. 1 lit. 6 DSGVO für die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Institut ausreicht;
   2. das Recht auf Widerspruch - im Falle der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses des Instituts (z. B. im Falle der Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, Versand von Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen des Instituts Institute, dankt den Spendern für ihre Unterstützung). In diesem Fall wird das Institut die personenbezogenen Daten nicht weiterverarbeiten oder die Verarbeitung einschränken, es sei denn, es kann das Vorliegen triftiger, rechtlich gerechtfertigter Gründe für die Datenverarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Begründung, Untersuchung und Verteidigung der Ansprüche des Instituts;
 4. das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung in den in Art. 18 DSGVO;
 5. das Recht auf Datenübertragbarkeit in den in Art. 20 DSGVO.

 

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, ermöglicht Ihnen das Institut, den designierten Datenschutzbeauftragten per E-Mail zu kontaktieren: [email protected] oder per Post: Ordo Iuris Institut für Rechtskultur, Ul. Zielna 39, 00-108 Warschau, mit dem Vermerk „Datenschutzbeauftragter“.

 

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten verstößt, haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen.

 

 1. AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGEN IN BEZUG AUF IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN

 

Ihre Daten können vom Institut automatisiert verarbeitet werden, einschließlich in Form von Profiling. Personenbezogene Entscheidungen im Zusammenhang mit dieser Verarbeitung werden jedoch nicht automatisiert 

 

 1. WEITERGABE IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN AN DRITTE

 

Das Institut wendet geeignete technische und organisatorische Maßnahmen an, um Ihre personenbezogenen Daten sicher aufzubewahren, einschließlich der Sicherung personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Zerstörung. Um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, hat das Institut angemessene persönliche, organisatorische, technische (IT) und physische Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

 

Wir übermitteln personenbezogene Daten nur dann an andere Stellen, wenn wir gesetzlich dazu berechtigt sind. In diesem Fall sieht der Vertrag Bestimmungen und Sicherheitsmechanismen vor, um Daten zu schützen und unsere Standards im Bereich Datenschutz, Vertraulichkeit und Sicherheit einzuhalten.

 

Ihre personenbezogenen Daten kann zugegriffen werden von:

 1. Mitarbeitern und Mitarbeitern des Instituts, die berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten auf Anfrage des Administrators zu verarbeiten;
 2. Stellen, die mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Institut betraut sind, einschließlich Stellen, die Hosting-, IT-, Druck-, Versand-, Zahlungs-, Rechts-, Buchhaltungs- und Personaldienstleistungen für das Institut erbringen.

 

Das Institut kann Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und internationale Organisationen übertragen, was mit dem Umfang der Aktivitäten des Instituts und der Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen zusammenhängt. Das Institut stellt sicher, dass die Daten in Länder übermittelt werden, für die die Europäische Kommission eine Entscheidung über die Einhaltung eines angemessenen Schutzniveaus für personenbezogene Daten oder unter Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen erlassen hat, einschließlich auf der Grundlage eines entsprechenden Datenschutzabkommens Klauseln, die von der Europäischen Kommission verabschiedet wurden und die eine angemessene Methode zur Sicherung der bereitgestellten personenbezogenen Daten gewährleisten.

 

 1. ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

 

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Transparenz wird das Institut die vorstehende Datenschutzerklärung regelmäßig überprüfen und aktualisieren, indem es eine neue Version auf seiner Website veröffentlicht.

 

 

 

DSGVO

 

Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten von der Ordo Iuris Institute for Legal Culture Foundation mit Sitz in Warschau, ul. Zielna 39, PLZ 00-108 (Verantwortlicher) im Rahmen der ständigen Kontaktpflege mit unserer Stiftung im Zusammenhang mit ihren satzungsgemäßen Zwecken, insbesondere durch Information über organisierte soziale Aktionen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Sek. 1 lit. f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (DSGVO). Die Angabe von Daten ist freiwillig, ohne deren Angabe kann der Newsletter-Service jedoch nicht erbracht werden. Bitte beachten Sie, dass Sie das Recht haben, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen, zu löschen oder die Verarbeitung einzuschränken, das Recht auf Datenübertragung, das Recht, ihrer Verarbeitung zu widersprechen, und das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Die Nutzung des Newsletters ist unbefristet. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen. In diesem Fall werden die von Ihnen im Rahmen des Registrierungsprozesses eingegebenen Daten unverzüglich nach Ablauf der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Verjährungsfrist für etwaige Ansprüche und Rechte gelöscht. Auf Ihre personenbezogenen Daten können auch Stellen zugreifen, die für uns Dienstleistungen erbringen, insbesondere Hosting-, IT-, Druck-, Versand- und Zahlungsdienste. Recht, Buchhaltung, Personal. Die bereitgestellten personenbezogenen Daten können automatisiert verarbeitet werden, einschließlich in Form von Profiling. Personenbezogene Entscheidungen im Zusammenhang mit dieser Verarbeitung werden jedoch nicht automatisiert. Bei Anfragen, Fragen oder Zweifeln bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte schriftlich an den von uns ernannten Datenschutzbeauftragten an die Adresse des Sitzes der Stiftung: ul. Zielna 39, 00-108 Warschau, mit dem Vermerk „Datenschutzbeauftragter“ oder an die E-Mail-Adresse [email protected]

 

 

 

LIETUVIŠKAS

 

Privatumo politika

 

 1. ĮVADAS

 

Ordo Iuris teisinės kultūros institutas, kurio būstinė yra Varšuvoje, adresu ul. Zielna 39, 00-108 Varšuva (toliau – Institutas arba Administratorius), vykdydamas įsipareigojimus, kylančius iš galiojančių teisės aktų nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos (ES) 2016 m. /679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančio Direktyvą 95/46/EB (toliau – BDAR)su informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Šiojeprivatumo politikoje padės suprasti, kokius asmens duomenis Institutas renka ir tvarko, kokiu tikslu jie naudojami ir kokios yra jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INSTITUTE

 

Institutas renka ir tvarko asmens duomenis, susijusius su:

 1. palaikydamas nuolatinį ryšį su Institutu, įgyvendindamas jo statutinius tikslus, ypač informuodamas apie organizuojamas socialines kampanijas (akcijas, debatus, seminarus, mokslinius tyrimus). ir spaudos konferencijos), taip pat galimybė paremti Instituto veiklą <skaityti daugiau> >
 2. socialinėmis akcijomis (parašų rinkimu prie akcijos, peticijų, protestų ir kt.) <skaityti daugiau>
 3. susisiekimas naudojantis kontaktų formomis, esančiomis interneto svetainė <skaityti daugiau>
 4. organizuojant viešus renginius, debatus, seminarus , mokslines ar spaudos konferencijas <skaityti daugiau>
 5. teikiant publikacijas, analizes, brošiūras, Instituto pozicijas <skaityti daugiau>
 6. teikiant teisinę pagalbą asmenims ir organizacijoms (procedūrinės intervencijos naudos gavėjams) programa) <skaityti daugiau>
 7. remiant instituto veiklą darc zyńców <skaityti daugiau>
 8. įdarbinimas internetinėje sistemoje laisvoms darbo vietoms, stažuotėms ar stažuotėms institute <skaityti daugiau>
 9. vartotojų naudojimas instituto interneto svetainėmis (naudojant slapukus) <skaityti daugiau>

 

 1. INSTITUTO TVARKOMOS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 

Institutas renka ir tvarko asmens duomenis tiek, kiek būtina tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti.

Atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, Institutas gali rinkti ir tvarkyti, be kita ko, šie duomenys:

 1. identifikuojantys duomenys, įskaitant: vardas, pavardė, PESEL numeris, gimimo data;
 2. kontaktiniai duomenys, įskaitant: namų adresą arba korespondencijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
 3. duomenys, renkami ir tvarkomi, susiję su Instituto statutiniais tikslais, įskaitant: duomenis, būtinus organizuojant viešus renginius, socialines kampanijas, teikiant teisinę pagalbą procedūrinės intervencijos programos paramos gavėjams, duomenis apie donorus, susijusius su Institutui teikiama parama.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INSTITUTE TIKSLAI, TEISINIS PAGRINDAS IR LAIKOTARPIAI

 

1. Jei iš Instituto gaunate kvietimų ar informacijos apie Instituto įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimą, įskaitant socialines kampanijas.

 

Tai taikoma asmenims, užsisakiusiems adresatų sąrašą, asmenims, bendraujantiems su Institutu per socialinius tinklus (facebook, twitter, youtube), taip pat asmenims, kurių duomenis institutas gavo iš viešai prieinamų šaltinių.

 

tikslas
Asmens duomenų

teisinis pagrindas
Asmens duomenų

laikotarpis
,

informuojantis apie Instituto įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimą, įskaitant informaciją apie organizuojamas socialines kampanijas (akcijas, akcijas, protestus, peticijas, debatus, seminarus, mokslinius ar spaudos pranešimus). konferencijos), taip pat Instituto veiklos rėmimo galimybės,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR
, administratoriaus, kuris palaiko nuolatinį ryšį su mūsų institutu dėl jo įstatyminių tikslų, teisėto intereso įgyvendinimą,

laikotarpį, reikalingą tikslui pasiekti, bet ne ilgiau kaip iki tol, kol jūs nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu,

pretenzijų nustatymas, pareiškimas ir gynyba nuo pretenzijų, įskaitant prieštaravimų dėl asmens duomenų tvarkymo dokumentavimą,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR

, str. 17 sek. 3 lit. e GDPR

, teisėtas interesas, kad Administratorius tvarkytų duomenis

 

, senaties terminas galimiems reikalavimams, kylantiems iš teisės aktų nuostatų

 

2. Jei remiate instituto organizuojamas socialines kampanijas (protestus, peticijas, akcijas).

 

Tai taikoma fiziniams asmenims, užpildžiusiems popierines formas ir išsiuntusioms Instituto adresu, arba asmenims, kurie užpildė anketas Instituto valdomose interneto svetainėse, siekdami paremti Instituto organizuojamas akcijas, peticijas, protestus ar akcijas.

 

tikslas
Asmens duomenų

teisinis pagrindas
Asmens duomenų

laikotarpis
tvarkymo

 

informuojant asmenis, teikusius paramą tam tikrai socialinei kampanijai apie tolesnę jos eigą

. 6 sek. 1 lit. f BDAR
, administratoriaus teisėtų interesų įgyvendinimas bendraujant su asmenimis, teikiančiais paramą konkrečiai socialinei kampanijai,

laikotarpis, reikalingas informuoti apie socialinės kampanijos eigą, bet ne ilgiau kaip iki tol, kol nesutiksite tvarkyti asmens duomenys

, informuojantys apie Instituto įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimą, įskaitant informavimą apie organizuojamas socialines akcijas (akcijas, akcijas, protestus, renginius, susirinkimus, konkursus, debatus, seminarus, mokslines ir spaudos konferencijas), taip pat paramos galimybes. instituto veiklą.

str. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, administratoriaus teisėto intereso, kuris yra palaikyti nuolatinį ryšį su Institutu, susijusią su jo įstatymais

tikslui pasiekti reikalingą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys,

pretenzijų nustatymas, pareiškimas ir gynyba nuo pretenzijų, įskaitant prieštaravimų dėl asmens duomenų tvarkymo dokumentavimą,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR

, str. 17 sek. 3 lit. e GDPR

, teisėtas interesas, kad Administratorius tvarkytų duomenis

 

, galimų pretenzijų, kylančių iš teisės aktų nuostatų, senaties terminas

 

3. Jei naudojatės Instituto valdomose interneto svetainėse esančiomis kontaktų formomis.

 

Tai taikoma fiziniams asmenims, kurie uždavė klausimus ar pateikė paraiškas Instituto administruojamų ar bendrai administruojamų interneto svetainių kontaktų forma.

 

tikslas
Asmens duomenų

teisinis pagrindas
Asmens

laikotarpis
duomenų tvarkymo

, susijęs su klausimu ar prašymu, pateiktu naudojant kontaktinę formą svetainėje

, str. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, administratoriaus teisėtų interesų įgyvendinimas bendraujant su svetainės naudotojais,

terminas, reikalingas atsakyti į klausimus ar prašymus, bet ne ilgiau kaip nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi,

informuojant apie teisės aktų vykdymą. Instituto tikslus, įskaitant informaciją apie organizuojamas socialines kampanijas, taip pat galimybę paremti Instituto veiklą,

 

str. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, teisėtas administratoriaus interesas, kuris yra palaikyti nuolatinį ryšį su mūsų institutu, atsižvelgiant į jo įstatyminius tikslus,

laikotarpį, reikalingą tikslui pasiekti, bet ne ilgiau kaip iki tol, kol nesutiksite, kad asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu. , o pasibaigus šiam laikui gali būti tvarkomas per senaties terminą galimiems reikalavimams (BDAR 17 str. 3 d. e p.)

nustatant, pareiškiant reikalavimus ir gintis nuo pretenzijų, įskaitant prieštaravimų dėl asmens duomenų tvarkymo dokumentavimą,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR

, str. 17 sek. 3 lit. e GDPR

, teisėtas interesas, kad Administratorius tvarkytų duomenis

, galimų pretenzijų, kylančių iš teisės aktų nuostatų, senaties terminas

 

4. Jei dalyvaujate Instituto organizuojamuose viešuose renginiuose.

 

Taikoma fiziniams asmenims, pareiškusiems norą dalyvauti Instituto organizuojamame tam tikrame renginyje, susitikime, debatuose, seminare, mokslinėje ar spaudos konferencijoje, pvz., skaityti pranešimą ar dalyvauti konferencijos dalyviu, užpildant interneto svetainėje esančią formą. apie suteiktą konferenciją arba anketos užpildymas registratūroje prieš pat renginį.

 

tikslas
Asmens duomenų

teisinis pagrindas
duomenų

laikotarpis
Asmens

 

informuojant apie organizuojamą renginį, susitikimą, debatą, seminarą, mokslinę ar spaudos konferenciją

str. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, administratoriaus teisėtų interesų įgyvendinimas bendraujant su asmenimis, išreiškusiais norą dalyvauti tam tikrame viešame renginyje,

laikotarpis, reikalingas informuoti apie įvykį, bet ne ilgiau kaip iki tol, kol Jūs nesutinkate su asmens duomenų tvarkymas

informuojant apie Instituto statutinių tikslų įgyvendinimą, įskaitant informavimą apie organizuojamas socialines kampanijas, taip pat apie Instituto veiklos rėmimo galimybes

- str. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, teisėtas administratoriaus interesas, kuris yra palaikyti nuolatinį ryšį su mūsų institutu, atsižvelgiant į jo įstatyminius tikslus,

laikotarpį, reikalingą tikslui pasiekti, bet ne ilgiau kaip iki tol, kol nesutiksite, kad asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu. , o pasibaigus šiam laikui gali būti tvarkomas per senaties terminą galimiems reikalavimams (BDAR 17 str. 3 d. e p.)

nustatant, pareiškiant reikalavimus ir gintis nuo pretenzijų, įskaitant prieštaravimų dėl asmens duomenų tvarkymo dokumentavimą,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR

, str. 17 sek. 3 lit. e GDPR

, teisėtas interesas, kad Administratorius tvarkytų duomenis

, galimų pretenzijų, kylančių iš teisės aktų nuostatų, senaties terminas

 

5. Jei gaunate nemokamus Instituto leidžiamus leidinius.

 

Ji taikoma fiziniams asmenims, kuriems Institutas nemokamai teikia mokslinius leidinius, knygas, pranešimus, biuletenius, brošiūras, analizes, instituto leidžiamas pareigas.

 

tikslas
Asmens duomenų tvarkymo

teisinis pagrindas
duomenų

laikotarpis
tvarkymo

Paskelbimo užsakymo įgyvendinimas, įskaitant pristatymą užsakymo šaliai, susisiekimas su užsakymo įgyvendinimu

- 1 str. 6 sek. 1 lit. b GDPR

, laikotarpis, būtinas asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti

informuojant apie Instituto įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimą, įskaitant informaciją apie organizuojamas socialines kampanijas, taip pat apie Instituto veiklos rėmimo galimybes

 

– str. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, teisėtas administratoriaus interesas, kuris yra palaikyti nuolatinį ryšį su mūsų institutu, atsižvelgiant į jo įstatyminius tikslus,

laikotarpį, reikalingą tikslui pasiekti, bet ne ilgiau kaip iki tol, kol nesutiksite, kad asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu. , o praėjus šiam laikui gali būti tvarkomas per galimų pretenzijų senaties terminą (BDAR 17 str. 3 d. e p.)

pareiškiant pretenzijas ir gintis nuo galimų pretenzijų, o tai yra teisėtas Administratoriaus interesas tvarkyti duomenis,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR

, str. 17 sek. 3 lit. e GDPR

, senaties terminas galimiems reikalavimams, kylantiems iš teisės aktų nuostatų

 

6. Jei esate instituto vykdomos procedūrinės intervencijos programos naudos gavėjai.

 

Ji taikoma fiziniams asmenims, kuriems Institutas teikia nemokamą teisinę pagalbą civilinėse, baudžiamosiose, šeimos, baudžiamųjų nusižengimų, darbuotojų ar administracinio teismo bylose.

 

tikslas
Asmens duomenų

teisinis pagrindas
duomenų

laikotarpis
Asmens

teikiant teisinę pagalbą, įskaitant naudos gavėjo atstovavimą įstaigose ir teismuose

– str. 6 sek. 1 lit. c BDAR


atvejo pabaigos

 

su paramos gavėju sudarytos nemokamos teisinės pagalbos teikimo sutarties įvykdymo

. 6 sek. 1 lit. b BDAR

, sutarties su naudos gavėju trukmė,

pretenzijų pateikimas ir gynyba nuo pretenzijų pagal su naudos gavėju sudarytą sutartį, kuri yra teisėtas Administratoriaus interesas tvarkyti duomenis,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR

, str. 17 sek. 3 lit. e GDPR

, senaties terminas galimiems reikalavimams, susijusiems su sutartimi su paramos gavėju,

informuojančiu apie Instituto įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimą, įskaitant informaciją apie organizuojamas socialines kampanijas, taip pat Instituto veiklos rėmimo galimybes

 

– 2 str. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, teisėtas administratoriaus interesas, kuris yra palaikyti nuolatinį ryšį su mūsų institutu, atsižvelgiant į jo įstatyminius tikslus,

laikotarpį, reikalingą tikslui pasiekti, bet ne ilgiau kaip iki tol, kol nesutiksite, kad asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu. , o po to gali būti tvarkomas per senaties terminą galimiems reikalavimams (BDAR 17 str. 3 d. e p.)

 

7. Jei instituto veiklą remiate aukomis

 

Taikoma fiziniams asmenims, aukojantiems tiesiai į instituto banko sąskaitą. nurodyta interneto svetainėje www.ordoiuris.pl arba naudojant mokėjimo sistemą: tpay.pl arba PayPal.

 

tikslas
Asmens duomenų tvarkymo

teisinis pagrindas
duomenų

laikotarpis
tvarkymo

tvarkant mokėjimus iš aukotojų, įskaitant pažymų mokesčių tikslais išdavimą 1

str. 6 sek. 1 lit. b GDPR

, aukojimo laikotarpis, įskaitant pažymos, leidžiančios išskaičiuoti aukos sumą atsiskaitant GPM, išdavimą,

susisiekimą su aukotojais tradiciniu arba elektroniniu paštu, kad būtų galima atsakyti į jų paklausimus ar pranešimus, taip pat išsiųsti padėkas užparama

meno6 sek. 1 lit. f BDAR

 

, laikotarpis, per kurį reikia atsakyti į užklausas ar pranešimus donorui arba išsiųsti jam padėką už

buhalterinės apskaitos ir mokesčių dokumentaciją,

str. 6 sek. 1 lit. c BDAR, susijęs su str. 74 sek. Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 d. ir kitose konkrečiose nuostatose

nustatytas apskaitos ir mokesčių dokumentacijos, išplaukiančios iš įstatymo nuostatų,

informuojančių apie instituto įstatyminių tikslų įgyvendinimą, įskaitant informaciją apie organizuojamas socialines kampanijas ir galimybę toliau remti Institutoinstitutas

 

, str. 6 sek. 1 lit. f GDPR,
kuris yra teisėtas interesas administratoriaus, kuris palaiko nuolatinį ryšį su mūsų institutu, susijusį su jo įstatyminiais tikslais, per

laikotarpį, reikalingą tikslui pasiekti, bet ne ilgiau kaip nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu. , o po šio laiko Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi galimų pretenzijų senaties terminu (BDAR 17 str. 3 d. e p.)

vykdant pretenzijas ir gintis nuo pretenzijų pagal sudarytą sutartį, o tai yra teisėtas Administratorius tvarkyti duomenis,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR

, str. 17 sek. 3 lit. e GDPR

 

, senaties terminas galimiems reikalavimams, kylantiems iš teisės aktų nuostatų

 

8. Jei jus domina darbas, praktika ar pameistrystė institute.

 

Taikoma kandidatams į darbą, stažuotę ar stažuotę institute.

 

tikslas
Asmens duomenų

teisinis pagrindas
duomenų

laikotarpis
Asmens

Kandidato į darbą, stažuotę ar pameistrystę konkrečiose pareigose kvalifikacijos, gebėjimų ir įgūdžių įvertinimas,
būtinas norint pasirinkti tinkamą asmenį įdarbinti ar bendradarbiauti. su institutu

 

- str.221 Darbo kodekso
d. dėl kandidato asmens duomenų, būtinų darbo sutarčiai sudaryti, tvarkymo,

str. 6 sek. 1 lit. BDAR
, sutikimą tvarkyti CV ar kituose paraiškos dokumentuose nurodytus duomenis, jeigu kandidatas pateikia kitus duomenis nei: vardas ir pavardė, tėvų vardai, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas korespondencijai), išsilavinimas, ankstesnis darbas (pvz., vaizdas CV), pomėgiai arba kandidatas praneša apie norą dalyvauti būsimose atrankose)

 

str. 6 sek. 1 lit. b BDAR
dėl civilinės teisės sutarčių

 

, str. 6 sek. 1 lit. f GDPR
pokalbio metu surinktų duomenų ir kvalifikacijos testų rezultatuose

 

iki sprendimo dėl sutarties sudarymo,

pretenzijų pareiškimo ir gynybos nuo pretenzijų, susijusių su įdarbinimu, priėmimo, o tai yra teisėtas duomenų tvarkymo administratoriaus interesas. ,

str. 6 sek. 1 lit. f BDAR

, str. 17 sek. 3 lit. e GDPR

, senaties terminas galimiems reikalavimams, kylantiems iš įstatymo dėl diskriminacijos užimtumo srityje nuostatų

 

9. Jei naudojatės instituto svetaine.

 

Jūsų patogumui Instituto valdomose interneto svetainėse naudojami slapukai, skirti interneto svetainei pritaikyti vartotojų poreikiams (pvz., atsiminti pageidaujamą kalbą ar šrifto dydį), taip pat statistiniais tikslais. Naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje aukščiau nurodytais tikslais būtų patalpinti slapukai. Jei vartotojas nenori gauti slapukų, jis gali juos valdyti ir valdyti per savo naršyklės nustatymus. Tačiau atminkite, kad slapukų ištrynimas arba blokavimas gali turėti įtakos jūsų naudojimuisi šia svetaine.

Kartkartėmis svetainė naudoja trečiųjų šalių interneto paslaugas, kad būtų rodomas tam tikras turinys, pvz., vaizdai ar vaizdo įrašai. Institutas negali neleisti šioms svetainėms ar domenams rinkti informacijos apie tai, kaip mūsų vartotojai naudoja ten paskelbtą turinį. Norėdami sužinoti, kaip jie naudoja gautą informaciją apie vartotojus, ir galimybes atsisakyti atitinkamų slapukų arba ištrinti tokius duomenis, perskaitykite šių svetainių naudojimo sąlygas privatumo politikos ir slapukų taikymo srityje.

 

 1. JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO VYKDOMA DUOMENŲ TVARKYMU

 

Institutui tvarkydami jūsų asmens duomenis, jūs turite:

 1. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pagal 1 str. 15 GDPR;
 2. teisę ištaisyti savo asmens duomenis pagal str. 16 GDPR;
 3. teisę reikalauti ištrinti duomenis nustatytais atvejais. 17 sek. 1 BDAR (išskyrus BDAR 17 straipsnio 3 dalies nuostatoje nustatytas išimtis), ypač jei naudojatės šiomis teisėmis:
   1. teise atšaukti sutikimą – tuo atveju, kai Institutas tvarko asmens duomenis sutikimo pagrindas – fiziniai asmenys turi teisę bet kada atšaukti Jūsų sutikimą, nepaveikdami duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas remiantis sutikimu, išreikštu prieš jo atšaukimą, teisėtumui. Tačiau reikia atminti, kad Institutas netvarko asmens duomenų sutikimo pagrindu, nes paprastai veikia remdamasis kitais teisiniais pagrindais, esančiais 2006 m. 6 BDAR ir nurodyta šios Politikos IV punkte. Įgyvendinant bet kurį teisinį pagrindą, nurodytą str. 6 BDAR pakanka, kad Institutas tvarkytų jūsų duomenis;
   2. teisė nesutikti – tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Instituto siekiamo teisėto intereso pagrindu (pvz., informuojant apie instituto įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimą, siunčiant kvietimus į Instituto organizuojamus viešus renginius). institutas, siunčiant padėkas už paramą aukotojams). Tokiu atveju Institutas toliau netvarkys asmens duomenų ir neribos tvarkymo, nebent bus įrodytas tinkamas, teisiškai pagrįstas duomenų tvarkymo pagrindas, viršijantis duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba pagrindas nustatyti tirti ir ginti Instituto pretenzijas;
 4. teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą nustatytais atvejais. 18 GDPR;
 5. nuostatose nustatytais atvejais teisę perduoti duomenis. 20 GDPR.

 

Jei norite pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, Institutas leidžia susisiekti su paskirtu asmens duomenų apsaugos inspektoriumi el. paštu: [email protected] arba paštu: Ordo Iuris teisinės kultūros institutas, ul. Zielna 39, 00-108 Varšuva, su anotacija „Duomenų apsaugos pareigūnas“.

 

Jeigu manote, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis pažeidžiamos asmens duomenų apsaugos nuostatos, taip pat turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentui.

 

 1. AUTOMATINIŲ SPRENDIMŲ DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PRIĖMIMAS

 

Institutas gali tvarkyti jūsų duomenis automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą. Tačiau su asmeniu susiję su šiuo tvarkymu susiję sprendimai nebus automatizuoti 

 

 1. JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ DALINIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

 

Institutas taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų saugūs, įskaitant asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, praradimo ar sunaikinimo. Institutas, siekdamas užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, įgyvendino atitinkamas asmenines, organizacines, technines (IT) ir fizines saugumo priemones.

 

Asmens duomenis kitiems subjektams perduodame tik tuo atveju, jei tai mums leidžia įstatymai. Šiuo atveju sutartyje numatytos nuostatos ir saugumo mechanizmai, skirti apsaugoti duomenis ir išlaikyti mūsų standartus duomenų apsaugos, konfidencialumo ir saugumo srityse.

 

Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti:

 1. Administratoriaus prašymu Instituto darbuotojai ir bendradarbiai, įgalioti tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 2. subjektai, kuriems Institutas patikėjo tvarkyti jūsų asmens duomenis, įskaitant subjektus, teikiančius Institutui prieglobos, IT, spausdinimo, siuntimo, mokėjimo, teisines, apskaitos ir žmogiškųjų išteklių paslaugas.

 

Institutas gali perduoti Jūsų asmens duomenis į Europos ekonominei erdvei nepriklausančias šalis ir tarptautines organizacijas, o tai susiję su Instituto veiklos sfera ir bendradarbiavimu su įvairiais subjektais. Institutas užtikrina, kad duomenys būtų perduoti į šalis, kurioms Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl jų atitikties tinkamam asmens duomenų apsaugos lygiui arba laikantis visų teisės aktų reikalavimų, įskaitant atitinkamą susitarimą dėl duomenų apsaugos. Europos Komisijos priimtus punktus, užtikrinančius tinkamą teikiamų asmens duomenų apsaugos būdą.

 

 1. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

Atsižvelgdamas į skaidrumo principą, Institutas reguliariai peržiūrės ir atnaujins aukščiau nurodytą Privatumo politiką, savo interneto svetainėje paskelbdamas naują jos versiją.

 

 

 

GDPR

 

Informuojame, kad jūsų asmens duomenis tvarko Ordo Iuris instituto teisinės kultūros fondas, kurio registruota buveinė yra Varšuvoje, adresu ul. Zielna 39, pašto kodas 00-108 (duomenų valdytojas) kaip nuolatinio ryšio su mūsų fondu palaikymą, susijusį su jo įstatyminiais tikslais, ypač informuojant apie organizuojamas socialines kampanijas. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 2 str. 6 sek. 1 lit. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančio Direktyvą 95/46 / f. EB (BDAR). Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus naujienlaiškio paslauga negali būti teikiama. Informuojame, kad turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti tvarkymą, teisę perduoti duomenis, teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Naujienlaiškio naudojimas yra neribotas. Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju Jūsų registracijos procese įvesti duomenys bus ištrinti iš karto pasibaigus Civiliniame kodekse numatytam bet kokių reikalavimų ir teisių senaties terminui. Jūsų asmens duomenis taip pat gali pasiekti subjektai, teikiantys mums paslaugas, ypač prieglobos, IT, spausdinimo, siuntimo ir mokėjimo paslaugas. teisės, apskaitos, personalo. Pateikti asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuotu būdu, taip pat ir profiliavimo būdu. Tačiau su asmeniu susiję su šiuo tvarkymu susiję sprendimai nebus automatizuoti. Iškilus prašymams, klausimams ar abejonėms dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mūsų paskirtą duomenų apsaugos inspektorių raštu Fondo buveinės adresu: ul. Zielna 39, 00-108 Varšuva, su anotacija „Duomenų apsaugos pareigūnas“ arba el. pašto adresu [email protected]

 

 

FRANÇAIS

 

Politique de confidentialité

 

 1. INTRODUCTION

 

L'Institut Ordo Iuris pour la culture juridique avec son siège à Varsovie, ul. Zielna 39, 00-108 Varsovie (ci-après dénommé l'Institut ou l'Administrateur), remplissant les obligations découlant des dispositions légales applicables en matière de protection des données personnelles, y compris le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016 /679 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après dénommée RGPD), souhaite vous fournir avec des informations concernant le traitement et la protection de vos données personnelles.

informations contenues dans cettepolitique de confidentialité vous aideront à comprendre quelles données personnelles sont collectées et traitées par l'Institut, dans quel but elles sont utilisées et quels sont vos droits en matière de protection des données personnelles.

 

 1. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES AU SEIN DE L'INSTITUT

 

L'Institut collecte et traite des données personnelles dans le cadre : du

 1. maintien d'un contact permanent avec l'Institut dans le cadre de la mise en œuvre de ses objectifs statutaires, notamment en l'informant des campagnes sociales organisées (campagnes, débats, séminaires, et conférences de presse), ainsi que la possibilité de soutenir les activités de l'Institut <savoir plus>
 2. avec des campagnes sociales (récolte de signatures sous actions, pétitions, protestations, etc.) <savoir plus>
 3. prise de contact via les formulaires de contact disponibles sur le site internet <savoir plus>
 4. en organisant des manifestations publiques, débats, séminaires, conférences scientifiques ou de presse < ensavoir plus>
 5. mise à disposition de publications, analyses, brochures, positions de l'Institut <savoir plus>
 6. assistance juridique aux personnes et organisations (bénéficiaires de l'intervention procédurale programme) < ensavoir plus>
 7. soutenir les activités de l'Institut par darc zyńców < ensavoir plus>
 8. recrutement dans le système Internet pour des postes vacants, des stages ou des stages à l'Institut < ensavoir plus>
 9. en utilisant les sites Web de l'Institut par les utilisateurs (en utilisant des cookies) < ensavoir plus>

 

 1. CATÉGORIES DE DONNÉES TRAITÉES PAR L'INSTITUT

 

L'Institut collecte et traite des données personnelles dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont été collectées.

En fonction de la finalité et de la base juridique du traitement des données à caractère personnel, l'Institut peut collecter et traiter, entre autres, les données suivantes : données

 1. d'identification, notamment : nom, prénom, numéro PESEL, date de naissance ;
 2. coordonnées, notamment : adresse personnelle ou adresse de correspondance, numéro de téléphone, adresse e-mail ;
 3. données collectées et traitées dans le cadre des objectifs statutaires de l'Institut, notamment : données nécessaires à l'organisation d'événements publics, campagnes sociales, assistance juridique aux bénéficiaires du programme d'intervention procédurale, données sur les donateurs dans le cadre du soutien apporté à l'Institut.

 

 1. OBJECTIFS, BASE JURIDIQUE ET PÉRIODES DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DANS L'INSTITUT

 

1. Si vous recevez de l'Institut des invitations ou des informations sur la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Institut, y compris les campagnes sociales.

 

Cela s'applique aux personnes inscrites à la liste de diffusion, aux personnes communiquant avec l'Institut via les réseaux sociaux (facebook, twitter, youtube), ainsi qu'aux personnes dont les données ont été obtenues par l'Institut à partir de sources accessibles au public.

 

Finalité
du traitement des données personnelles

Base juridique
du traitement des données personnelles

Période
de traitement des données personnelles

informant de la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Institut, y compris des informations sur les campagnes sociales organisées (campagnes, actions, protestations, pétitions, débats, séminaires, informations scientifiques ou de presse conférences), ainsi que des options de soutien aux activités de l'Institut,

art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, la mise en œuvre de l'intérêt légitime de l'administrateur, qui maintient un contact constant avec notre Institut dans le cadre de ses objectifs statutaires, la

période nécessaire pour atteindre l'objectif, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce que vous vous opposiez au traitement des données personnelles,

établir, poursuivre et défendre contre les réclamations, y compris documenter les objections au traitement des données personnelles,

art. 6 s. 1 lit. f RGPD

, art. 17 s. 3 allumé. e GDPR

, l'intérêt légitime au traitement des données par l'administrateur

 

, le délai de prescription pour d'éventuelles réclamations résultant de dispositions légales

 

2. Si vous soutenez des campagnes sociales (manifestations, pétitions, campagnes) organisées par l'Institut.

 

Cela s'applique aux personnes physiques qui ont rempli des formulaires papier et les ont envoyés à l'adresse de l'Institut, ou aux personnes qui ont rempli des formulaires sur les sites Internet exploités par l'Institut afin de soutenir des actions, des pétitions, des protestations ou des campagnes organisées par l'Institut.

 

Finalité
du traitement des données personnelles

Base juridique
du traitement des données personnelles

Durée
du traitement des données personnelles

 

informant les personnes qui ont apporté leur soutien à une campagne sociale donnée de son déroulement

Art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, mise en œuvre des intérêts légitimes de l'administrateur sous la forme de communication avec les personnes fournissant un soutien pour une campagne sociale donnée, la

période nécessaire pour informer sur le déroulement de la campagne sociale, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce que vous vous opposiez au traitement de données personnelles

informant de la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Institut, y compris des informations sur les actions sociales organisées (campagnes, actions, protestations, événements, réunions, concours, débats, séminaires, conférences scientifiques et de presse), ainsi que sur les possibilités de soutenir les activités de l'Institut.

art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, la mise en œuvre de l'intérêt légitime de l'administrateur, qui est de maintenir un contact constant avec notre Institut dans le cadre de ses objectifs statutaires, la

période nécessaire pour atteindre l'objectif, mais pas plus longtemps que de s'opposer au traitement des données personnelles,

établir, poursuivre et défendre contre les réclamations, y compris documenter les objections au traitement des données personnelles,

art. 6 s. 1 lit. f RGPD

, art. 17 s. 3 allumé. e GDPR

, l'intérêt légitime dans le traitement des données par l'administrateur,

 

le délai de prescription des réclamations éventuelles résultant des dispositions légales

 

3. Si vous utilisez les formulaires de contact disponibles sur les sites Web exploités par l'Institut.

 

Ceci s'applique aux personnes physiques qui ont posé des questions ou déposé des candidatures via le formulaire de contact sur les sites administrés ou co-administrés par l'Institut.

 

Finalité
du traitement des données personnelles

Base juridique
du traitement des données personnelles

Durée
du traitement des données personnelles

contact en relation avec une question ou une demande soumise via le formulaire de contact sur le site

, art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, la mise en œuvre des intérêts légitimes de l'administrateur sous la forme de communication avec les utilisateurs du site Web, la

période nécessaire pour répondre aux questions ou demandes, mais pas plus que pour s'opposer au traitement des données personnelles,

informer sur la mise en œuvre de la loi objectifs de l'Institut, y compris des informations sur les campagnes sociales organisées, ainsi que la possibilité de soutenir les activités de l'Institut,

 

art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, l'intérêt légitime de l'administrateur, qui est de maintenir un contact constant avec notre Institut dans le cadre de ses objectifs statutaires, la

période nécessaire pour atteindre l'objectif, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce que vous vous opposiez au traitement des données personnelles à cette fin , et après ce délai, peuvent être traitées pendant le délai de prescription pour d'éventuelles réclamations (article 17, paragraphe 3, point e) du RGPD)

établir, poursuivre des réclamations et se défendre contre des réclamations, y compris documenter les objections au traitement des données personnelles,

art. 6 s. 1 lit. f RGPD

, art. 17 s. 3 allumé. e GDPR

, l'intérêt légitime dans le traitement des données par l'administrateur,

le délai de prescription des réclamations éventuelles résultant des dispositions légales

 

4. Si vous participez à des événements publics organisés par l'Institut.

 

S'applique aux personnes physiques qui ont exprimé le souhait de participer à un événement, une réunion, un débat, un séminaire, une conférence scientifique ou de presse organisés par l'Institut, par exemple en délivrant une communication ou en participant en tant que participant à une conférence en remplissant le formulaire sur le site informant sur la conférence donnée ou en remplissant le formulaire à la réception juste avant l'événement.

 

Finalité
du traitement des données personnelles

Base juridique
du traitement des données personnelles

Durée
du traitement des données personnelles

 

informant d'un événement organisé, d'une réunion, d'un débat, d'un séminaire, d'une conférence scientifique ou de presse

art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, la mise en œuvre des intérêts légitimes de l'administrateur sous la forme de communication avec des personnes qui ont exprimé leur volonté de participer à un événement public donné,

la période nécessaire pour informer de l'événement, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce que vous vous opposiez à la traitement de données personnelles

informant sur la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Institut, y compris l'information sur les campagnes sociales organisées, ainsi que sur les possibilités de soutenir les activités de l'Institut

- art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, l'intérêt légitime de l'administrateur, qui est de maintenir un contact constant avec notre Institut dans le cadre de ses objectifs statutaires, la

période nécessaire pour atteindre l'objectif, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce que vous vous opposiez au traitement des données personnelles à cette fin , et après ce délai, peuvent être traitées pendant le délai de prescription pour d'éventuelles réclamations (article 17, paragraphe 3, point e) du RGPD)

établir, poursuivre des réclamations et se défendre contre des réclamations, y compris documenter les objections au traitement des données personnelles,

art. 6 s. 1 lit. f RGPD

, art. 17 s. 3 allumé. e GDPR

, l'intérêt légitime dans le traitement des données par l'administrateur,

le délai de prescription des réclamations éventuelles résultant des dispositions légales

 

5. Si vous recevez des publications gratuites émises par l'Institut.

 

Elle s'applique aux personnes physiques auxquelles l'Institut met gratuitement à la disposition des publications scientifiques, des livres, des rapports, des bulletins, des brochures, des analyses, des prises de position émises par l'Institut.

 

Finalité
du traitement des données personnelles

Base juridique
du traitement des données personnelles

Durée
du traitement des données personnelles

Exécution de la commande de publication, y compris livraison au donneur d'ordre, contact dans le cadre de l'exécution de la commande

- Art. 6 s. 1 lit. b GDPR

, la période nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données personnelles

informant de la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Institut, y compris des informations sur les campagnes sociales organisées, ainsi que les possibilités de soutenir les activités de l'Institut

 

- art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, l'intérêt légitime de l'administrateur, qui est de maintenir un contact constant avec notre Institut dans le cadre de ses objectifs statutaires, la

période nécessaire pour atteindre l'objectif, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce que vous vous opposiez au traitement des données personnelles à cette fin , et après ce délai, peuvent être traitées pendant le délai de prescription pour d'éventuelles réclamations (article 17, paragraphe 3, point e) du RGPD)

poursuite des réclamations et défense contre d'éventuelles réclamations, ce qui est l'intérêt légitime de l'administrateur à traiter les données,

art. 6 s. 1 lit. f RGPD

, art. 17 s. 3 allumé. e GDPR

, le délai de prescription des réclamations éventuelles résultant des dispositions légales

 

6. Si vous êtes les bénéficiaires du programme d'intervention procédurale mené par l'Institut.

 

Elle s'applique aux personnes physiques auxquelles l'Institut fournit une assistance judiciaire gratuite en matière civile, pénale, familiale, délictuelle, salariale ou administrative.

 

Finalité
du traitement des données

Base juridique
du traitement des données à caractère personnel

Durée
du traitement des données

fournissant une assistance juridique, y compris la représentation du bénéficiaire devant les offices et les tribunaux

- art. 6 s. 1 lit. c GDPR


jusqu'à la fin de l'affaire

 

mise en œuvre du contrat conclu avec le bénéficiaire pour la fourniture d'une assistance juridique gratuite

art. 6 s. 1 lit. b GDPR

, la durée du contrat avec le bénéficiaire

, la poursuite des réclamations et la défense contre les réclamations en vertu du contrat conclu avec le bénéficiaire, qui est l'intérêt légitime de l'Administrateur à traiter les données,

art. 6 s. 1 lit. f RGPD

, art. 17 s. 3 allumé. e GDPR

, le délai de prescription pour d'éventuelles réclamations liées au contrat avec le bénéficiaire

informant de la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Institut, y compris des informations sur les campagnes sociales organisées, ainsi que les possibilités de soutenir les activités de l'Institut

 

- art. 6 s. 1 lit. f GDPR
, l'intérêt légitime de l'administrateur, qui est de maintenir un contact constant avec notre Institut dans le cadre de ses objectifs statutaires, la

période nécessaire pour atteindre l'objectif, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce que vous vous opposiez au traitement des données personnelles à cette fin , et après ce délai peuvent être traitées pendant le délai de prescription pour d'éventuelles réclamations (article 17 (3) (e) du RGPD)

 

7. Si vous soutenez les activités de l'Institut par des dons

 

S'applique aux personnes physiques faisant des dons directement sur le compte bancaire de l'Institut indiquée sur le site www.ordoiuris.pl ou via le système de paiement : tpay.pl ou PayPal.

 

Finalité
du traitement des données à caractère personnel

Base juridique
du traitement des données à caractère personnel

Durée
du traitement des données à caractère personnel

gérant les paiements des donateurs, y compris la délivrance d'attestations à des fins fiscales

Art. 6 s. 1 lit. b GDPR

, la période du don, y compris l'émission d'un certificat permettant la déduction du montant du don dans le règlement PIT,

de contact avec les donateurs par courrier traditionnel ou par e-mail afin de répondre à leurs demandes ou notifications, ainsi que pour envoyer des remerciements pour le soutien de

l'art. 6 s. 1 lit. f RGPD

 

, le délai nécessaire pour répondre aux demandes de renseignements ou à la notification du donateur ou lui adresser des remerciements pour les justificatifs

comptables et fiscaux,

art. 6 s. 1 lit. c RGPD en relation avec l'art. 74 s. 2 de la loi sur la comptabilité et d'autres dispositions spécifiques,

la période de conservation de la documentation comptable et fiscale résultant des dispositions de la loi

informant de la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Institut, y compris des informations sur les campagnes sociales organisées et la possibilité d'un soutien supplémentaire pour le Institut

 

, art. 6 s. 1 lit. f GDPR,
qui est l'intérêt légitime de l'administrateur, qui maintient un contact constant avec notre Institut dans le cadre de ses objectifs statutaires, la

période nécessaire pour atteindre l'objectif, mais pas plus que de s'opposer au traitement des données personnelles à cette fin , et après cette période, vos données personnelles peuvent être traitées pendant la période de prescription des réclamations possibles (article 17 (3) (e) du GDPR)

pour poursuivre les réclamations et se défendre contre les réclamations en vertu du contrat conclu, ce qui est l'intérêt légitime du Responsable du traitement des données,

art. 6 s. 1 lit. f RGPD

, art. 17 s. 3 allumé. e GDPR

 

, le délai de prescription pour d'éventuelles réclamations résultant de dispositions légales

 

8. Si vous êtes intéressé par un travail, un stage ou un apprentissage à l'Institut.

 

S'applique aux candidats à l'emploi, aux stages ou aux stages à l'Institut.

 

Finalité
du traitement des données

Base juridique
du traitement des données à caractère personnel

Période
de traitement des données à caractère personnel

évaluation des qualifications, aptitudes et compétences d'un candidat à un emploi, un stage ou un apprentissage dans un poste spécifique,
nécessaire pour sélectionner une personne appropriée pour un emploi ou une coopération avec l'Institut

 

- Art. 221 § 1 du Code du travail
concernant le traitement des données personnelles des candidats nécessaires à la conclusion d'un contrat de travail,

art. 6 s. 1 lit. a GDPR
, consentement au traitement des données fournies dans le CV ou d'autres documents de candidature, si le candidat fournit des données autres que: nom et prénom, noms des parents, date de naissance, lieu de résidence (adresse de correspondance), éducation, emploi précédent (par exemple image dans le CV) , intérêts ou volonté du candidat de participer à de futurs recrutements)

 

art. 6 s. 1 lit. b RGPD
en matière de contrats de droit civil

 

, art. 6 s. 1 lit. f GDPR
dans le cadre des données collectées lors de l'entretien et des résultats des tests de qualification

 

jusqu'à la prise de décision sur la conclusion du contrat, la

poursuite des réclamations et la défense contre les réclamations liées au recrutement, ce qui est l'intérêt légitime de l'administrateur du traitement des données ,

art. 6 s. 1 lit. f RGPD

, art. 17 s. 3 allumé. e GDPR

, le délai de prescription pour d'éventuelles réclamations résultant des dispositions de la loi sur la discrimination dans l'emploi

 

9. Si vous utilisez le site Web de l'Institut.

 

Pour votre commodité, les sites Web exploités par l'Institut utilisent des cookies pour adapter le site Web aux besoins des utilisateurs (comme la mémorisation de la langue ou de la taille de police préférée), ainsi qu'à des fins statistiques. En utilisant ce site Web, vous consentez au placement de cookies sur votre ordinateur ou autre appareil aux fins susmentionnées. Si l'utilisateur ne souhaite pas recevoir de cookies, il peut les gérer et les contrôler via les paramètres de son navigateur. Cependant, veuillez noter que la suppression ou le blocage des cookies peut affecter la façon dont vous utilisez ce site Web.

De temps à autre, le site utilise des services Internet tiers pour afficher certains contenus, tels que des images ou des vidéos. L'Institut n'est pas en mesure d'empêcher ces sites Web ou domaines de collecter des informations sur la manière dont nos utilisateurs utilisent le contenu qui y est publié. Pour en savoir plus sur la manière dont ils utilisent les informations obtenues sur les utilisateurs et les options de désactivation des cookies appropriés ou de suppression de ces données, lisez les conditions d'utilisation de ces sites Web dans le cadre de la politique de confidentialité et des cookies.

 

 1. VOS DROITS RELATIFS AU TRAITEMENT DES DONNÉES PAR L'INSTITUT

 

Dans le cadre du traitement de vos données personnelles par l'Institut, vous disposez :

 1. d'un droit d'accès à vos données personnelles conformément à l'art. 15 RGPD ;
 2. le droit de rectifier vos données personnelles conformément à l'art. 16 RGPD ;
 3. le droit de demander la suppression des données dans les cas prévus à l'art. 17 s. 1 RGPD (sous réserve des exceptions prévues par la disposition de l'article 17, paragraphe 3, du RGPD), en particulier si vous exercez les droits suivants :
   1. le droit de retirer votre consentement - en cas de traitement de données à caractère personnel par l'Institut sur le base du consentement - les personnes physiques ont le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans affecter la licéité du traitement qui a été effectué sur la base du consentement exprimé avant son retrait. Cependant, il convient de rappeler que l'Institut ne traite pas les données personnelles sur la base du consentement, car il fonctionne généralement sur la base d'autres fondements juridiques contenus dans l'art. 6 GDPR et spécifié au point IV de la présente politique. Remplir l'une des bases juridiques spécifiées à l'art. 6 GDPR est suffisant pour que l'Institut traite vos données ;
   2. le droit d'opposition - en cas de traitement de vos données personnelles sur la base d'un intérêt légitime poursuivi par l'Institut (par exemple, en cas d'information sur la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Institut, d'envoi d'invitations à des événements publics organisés par l'Institut Institut, en envoyant des remerciements pour le soutien aux donateurs). Dans ce cas, l'Institut ne traitera plus les données personnelles ou ne limitera pas le traitement, à moins qu'il ne démontre l'existence de motifs valables et légalement justifiés pour le traitement des données, qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée, ou les motifs pour établir, enquêter et défendre les réclamations de l'Institut.
 4. le droit de demander la limitation du traitement des données dans les cas prévus à l'art. 18 RGPD ;
 5. le droit de transférer des données dans les cas spécifiés dans les dispositions de l'art. 20 RGPD.

 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, l'Institut vous permet de contacter l'inspecteur de la protection des données personnelles désigné par e-mail : [email protected] ou par courrier : Institut Ordo Iuris pour la culture juridique, ul. Zielna 39, 00-108 Varsovie, avec la mention "Délégué à la protection des données".

 

Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles viole les dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du président de l'Office de protection des données personnelles.

 

 1. PRENDRE DES DÉCISIONS AUTOMATISÉES CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES

 

Vos données peuvent être traitées par l'Institut de manière automatisée, y compris sous forme de profilage. Toutefois, les décisions relatives à une personne physique liées à ce traitement ne seront pas automatisées 

 

 1. PARTAGE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES AVEC DES TIERS

 

L'Institut applique des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles, y compris la sécurisation des données personnelles contre tout accès non autorisé, perte ou destruction. Afin d'assurer la sécurité de vos données personnelles, l'Institut a mis en place des mesures de sécurité personnelles, organisationnelles, techniques (informatiques) et physiques appropriées.

 

Nous transférons des données personnelles à d'autres entités uniquement si nous y sommes autorisés par la loi. Dans ce cas, le contrat prévoit des dispositions et des mécanismes de sécurité pour protéger les données et maintenir nos standards en matière de protection, de confidentialité et de sécurité des données.

 

Vos données personnelles peuvent être consultées par :

 1. les employés et associés de l'Institut autorisés à traiter vos données personnelles à la demande de l'Administrateur ;
 2. les entités chargées du traitement de vos données personnelles par l'Institut, y compris les entités fournissant des services d'hébergement, d'informatique, d'impression, d'expédition, de paiement, juridiques, comptables et RH à l'Institut.

 

L'Institut peut transférer vos données personnelles vers des pays en dehors de l'Espace économique européen et des organisations internationales, ce qui est lié à l'étendue des activités de l'Institut et à la coopération avec diverses entités. L'Institut garantit que les données seront transférées vers des pays pour lesquels la Commission européenne a rendu une décision sur leur conformité à un niveau adéquat de protection des données personnelles ou dans le respect de toutes les exigences légales, y compris sur la base d'un accord approprié contenant la protection des données clauses adoptées par la Commission européenne, garantissant une méthode appropriée de sécurisation des données personnelles fournies.

 

 1. MODIFICATIONS DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

 

Compte tenu du principe de transparence, l'Institut révisera et mettra régulièrement à jour la politique de confidentialité ci-dessus en publiant une nouvelle version sur son site Web.

 

 

 

GDPR

 

Veuillez noter que vos données personnelles sont traitées par la Fondation de l'Institut Ordo Iuris pour la culture juridique dont le siège social est à Varsovie, ul. Zielna 39, code postal 00-108 (responsable du traitement) dans le cadre du maintien d'un contact permanent avec notre Fondation dans le cadre de ses objectifs statutaires, notamment en informant sur les campagnes sociales organisées. La base juridique pour le traitement des données personnelles est l'art. 6 s. 1 lit. f du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (RGPD). La fourniture de données est volontaire, mais sans les fournir, le service de newsletter ne peut pas être fourni. Veuillez noter que vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, de les rectifier, de supprimer ou de limiter le traitement, le droit de transférer des données, le droit de vous opposer à leur traitement et le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle. L'utilisation de la newsletter est illimitée. Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles. Dans ce cas, les données que vous avez saisies lors du processus d'inscription seront supprimées immédiatement après l'expiration du délai de prescription pour les réclamations et les droits prévus par le Code civil. Vos données personnelles peuvent également être consultées par des entités qui nous fournissent des services, notamment des services d'hébergement, d'informatique, d'impression, d'expédition et de paiement. juridique, comptable, RH. Les données personnelles fournies peuvent être traitées de manière automatisée, y compris sous forme de profilage. Toutefois, les décisions relatives à une personne physique liées à ce traitement ne seront pas automatisées. En cas de demandes, questions ou doutes quant au traitement de vos données personnelles, veuillez contacter l'inspecteur de la protection des données que nous avons désigné en écrivant à l'adresse du siège de la Fondation : ul. Zielna 39, 00-108 Varsovie, avec la mention "Délégué à la protection des données" ou à l'adresse e-mail [email protected]

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ

Политика за поверителност

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Институтът за правна култура Ordo Iuris със седалище във Варшава, на ул. Zielna 39, 00-108 Варшава (наричан по-долу Институт или Администратор), изпълнявайки задълженията, произтичащи от приложимите законови разпоредби относно защитата на личните данни, включително Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 2016 г. /679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО (наричана по-долу GDPR), би искал да Ви предостави с информация относно обработката и защитата на Вашите лични данни.

Информацията, съдържаща се в тазиПолитика за поверителност, ще ви помогне да разберете какви лични данни се събират и обработват от Института, за каква цел се използват и какви са правата ви във връзка със защитата на личните данни.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИНСТИТУТА

 

Институтът събира и обработва лични данни във връзка с:

 1. поддържане на постоянен контакт с Института във връзка с изпълнението на уставните му цели, в частност чрез информиране за организирани социални кампании (кампании, дебати, семинари, научни и пресконференции), както и възможността за подпомагане на дейността на Института <четете повече>
 2. със социални кампании (събиране на подписи под акции, петиции, протести и др.) <прочетете повече>
 3. осъществяване на контакт чрез контактните форми, достъпни на уебсайт <прочети повече>
 4. чрез организиране на публични прояви, дебати, семинари, научни или пресконференции <прочети повече>
 5. предоставяне на публикации, анализи, брошури, позиции на института <прочети повече>
 6. предоставяне на правна помощ на лица и организации (бенефициенти на процесуалната намеса програма) <прочетете повече>
 7. подпомага дейността на института чрез darc zyńców <прочети повече>
 8. набиране в интернет системата за свободни работни места, стажове или стажове в института <прочети повече>
 9. използване на уебсайтовете на института от потребители (с помощта на бисквитки) <прочети повече>

 

 1. КАТЕГОРИИ ДАНИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ИНСТИТУТА

 

Институтът събира и обработва лични данни до степента, необходима за постигане на целта, за която са събрани.

В зависимост от целта и правното основание за обработка на лични данни, Институтът може да събира и обработва, inter alia, следните данни:

 1. идентификационни данни, включително: име, фамилия, PESEL номер, дата на раждане;
 2. данни за контакт, включително: домашен адрес или адрес за кореспонденция, телефонен номер, e-mail адрес;
 3. данни, събирани и обработвани във връзка с уставните цели на Института, включително: данни, необходими за организиране на публични прояви, социални кампании, предоставяне на правна помощ на бенефициенти по програмата за процесуална интервенция, данни за донори във връзка с оказваната подкрепа на Института.

 

 1. ЦЕЛИ, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ПЕРИОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИНСТИТУТА

 

1. Ако получите от Института покани или информация за изпълнението на уставните цели на Института, включително социални кампании.

 

Това важи за хора, които са се абонирали за пощенския списък, хора, комуникиращи с Института чрез социални мрежи (facebook, twitter, youtube), както и лица, чиито данни са получени от Института от публично достъпни източници.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни за

информиране за изпълнението на уставните цели на Института, включително информация за организирани социални кампании (кампании, акции, протести, петиции, дебати, семинари, научни или преса конференции), както и възможности за подкрепа на дейността на института,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, изпълнението на легитимния интерес на администратора, който поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни,

установяване, водене на искове и защита срещу искове, включително документиране на възраженията срещу обработването на лични данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, легитимният интерес от обработването на данни от Администратора

 

, давностния срок за евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

2. Ако подкрепяте социални кампании (протести, петиции, кампании), организирани от Института.

 

Това важи за физически лица, които са попълнили хартиени формуляри и са ги изпратили на адреса на Института, или лица, които са попълнили формуляри на интернет страниците на Института с цел подпомагане на акции, петиции, протести или кампании, организирани от Института.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни за

 

информиране на лицата, оказали подкрепа на дадена социална кампания за нейния по-нататъшен ход

Чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, реализация на легитимните интереси на администратора под формата на комуникация с лица, предоставящи подкрепа за дадена социална кампания,

периодът, необходим за информиране за хода на социалната кампания, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни,

информиращи за изпълнението на уставните цели на Института, включително информиране за организирани социални действия (кампании, акции, протести, събития, срещи, състезания, дебати, семинари, научни и пресконференции), както и възможностите за подпомагане дейността на института.

изкуство. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, изпълнението на законния интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от възражение срещу обработването на лични данни,

установяване, водене на искове и защита срещу искове, включително документиране на възраженията срещу обработването на лични данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, легитимният интерес от обработването на данни от Администратора,

 

срокът на давност на евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

3. Ако използвате формулярите за контакт, налични на уебсайтовете, управлявани от Института.

 

Това се отнася за физически лица, които са задали въпроси или са подали заявления чрез формата за контакт на уебсайтове, администрирани или съвместно администрирани от Института.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на контакт за обработка на лични данни

във връзка с въпрос или заявление, подадено чрез формата за контакт на уебсайта

, чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, изпълнението на законните интереси на администратора под формата на комуникация с потребителите на уебсайта,

периодът, необходим за отговор на въпроси или искания, но не по-дълъг от възражение срещу обработването на лични данни,

информиране за прилагането на законовите цели на Института, включително информация за организирани социални кампании, както и възможността за подпомагане на дейността на Института,

 

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, легитимният интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни за тази цел , и след това време може да се обработва по време на давностния срок за възможни искове (член 17, параграф 3, буква д) от GDPR)

за установяване, предявяване на искове и защита срещу искове, включително документиране на възражения срещу обработването на лични данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, легитимният интерес от обработването на данни от Администратора,

срокът на давност на евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

4. Ако участвате в публични събития, организирани от Института.

 

Отнася се за физически лица, които са изявили желание да участват в дадено събитие, среща, дебат, семинар, научна или пресконференция, организирана от института, напр. изнасяне на доклад или участие като участник в конференция чрез попълване на формуляра на уебсайта за информиране за дадена конференция или попълване на формуляра на рецепция непосредствено преди събитието.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни за

 

информиране за организирано събитие, среща, дебат, семинар, научна или пресконференция

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, изпълнението на легитимните интереси на администратора под формата на комуникация с лица, които са изразили желание да участват в дадено публично събитие,

периодът, необходим за информиране за събитието, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработка на лични данни,

информиращи за изпълнението на уставните цели на Института, включително информиране за организирани социални кампании, както и възможностите за подпомагане на дейността на Института

- чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, легитимният интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни за тази цел , и след това време може да се обработва по време на давностния срок за възможни искове (член 17, параграф 3, буква д) от GDPR)

за установяване, предявяване на искове и защита срещу искове, включително документиране на възражения срещу обработването на лични данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, легитимният интерес от обработването на данни от Администратора,

срокът на давност на евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

5. Ако получавате безплатни публикации, издадени от Института.

 

То се отнася за физически лица, на които Институтът предоставя безплатни научни публикации, книги, доклади, бюлетини, брошури, анализи, позиции, издадени от Института.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за обработка на лични данни

Период
на обработка на лични данни

Изпълнение на поръчката за публикуване, включително доставка до наредителя, контакт във връзка с изпълнението на поръчката

- чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR

, периодът, необходим за постигане на целта за обработка на лични данни,

информиране за изпълнението на уставните цели на Института, включително информация за организирани социални кампании, както и за възможностите за подпомагане на дейността на Института

 

- чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, легитимният интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни за тази цел , и след това време може да се обработва по време на давностния срок за евентуални искове (чл. 17 (3) (д) от GDPR) по

предявяване на искове и защита срещу евентуални искове, което е легитимен интерес на Администратора да обработва данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, давностният срок за евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

6. Ако сте бенефициенти на програмата за процедурна интервенция, провеждана от Института.

 

То се отнася за физически лица, на които Институтът предоставя безплатна правна помощ по граждански, наказателни, семейни, престъпни, служебни или административни съдебни дела.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни,

предоставяне на правна помощ, включително представителство на бенефициента пред служби и съдилища

- чл. 6 сек. 1 лит. c GDPR


до приключване на делото

 

изпълнение на сключения с бенефициента договор за предоставяне на безплатна правна помощ

чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR

, продължителността на договора с бенефициента

, предявяване на искове и защита срещу искове по договора, сключен с бенефициента, което е легитимен интерес на Администратора да обработва данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, давностният срок за евентуални искове, свързани с договора с бенефициента,

информиращ за изпълнението на уставните цели на Института, включително информация за организирани социални кампании, както и възможностите за подпомагане на дейността на Института

 

- чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, легитимният интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни за тази цел , а след това време може да се обработва по време на давностния срок за евентуални искове (член 17 (3) (д) от GDPR)

 

7. Ако подкрепяте дейността на Института с дарения

 

Отнася се за физически лица, които правят дарения директно по банковата сметка на Института посочени на уебсайта www.ordoiuris.pl или чрез използване на платежната система: tpay.pl или PayPal.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за обработка на лични данни

Период
на обработка на лични данни за

управление на плащания от дарители, включително издаване на удостоверения за данъчни цели

Чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR

, периодът на дарението, включително издаване на сертификат, позволяващ приспадането на сумата на дарението в сетълмента на ДДС,

свързване с дарителите по традиционна или електронна поща, за да се отговори на техните запитвания или уведомления, както и за изпращане на благодарности за подкрепата на

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

 

, периодът, необходим за отговор на запитвания или уведомяване на дарителя или изпращане на благодарности за поддържане на

счетоводна и данъчна документация,

чл. 6 сек. 1 лит. c GDPR във връзка с чл. 74 сек. 2 от Закона за счетоводството и други специфични разпоредби,

срокът на водене на счетоводна и данъчна документация, произтичащи от разпоредбите на закона,

информиращи за изпълнението на уставните цели на Института, включително информация за организирани социални кампании и възможността за по-нататъшно подпомагане на институт

 

, чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR,
което е легитимен интерес на администратора, който поддържа постоянен контакт с нашия институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от възражение срещу обработването на лични данни за тази цел , а след този момент Вашите лични данни могат да бъдат обработвани по време на давностния срок на евентуални искове (член 17, параграф 3, буква д) от GDPR) за

предявяване на искове и защита срещу искове по сключения договор, което е легитимен интерес на Администратор за обработка на данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

 

, давностният срок за евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

8. Ако се интересувате от работа, стаж или чиракуване в института.

 

Отнася се за кандидати за работа, стажове или стажове в Института.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни

оценка на квалификацията, способностите и уменията на кандидат за работа, стаж или чиракуване на конкретна длъжност,
която е необходима за избор на подходящо лице за работа или сътрудничество с института

 

- чл. 221 § 1 от КТ
относно обработването на лични данни на кандидата, необходими за сключване на трудов договор,

чл. 6 сек. 1 лит. GDPR
, съгласие за обработка на данните, предоставени в автобиографията или други документи за кандидатстване, ако кандидатът предостави данни, различни от: име и фамилия, имена на родителите, дата на раждане, местоживеене (адрес за кореспонденция), образование, предишна работа (напр. изображение в автобиографията), интереси или кандидатът отчита желание да участва в бъдещи назначавания)

 

чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR
във връзка с гражданскоправни договори

 

, чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
в обхвата на данните, събрани по време на интервюто и резултатите от тестовете за квалификация

 

до вземане на решение за сключване на договора,

предявяване на искове и защита срещу искове, свързани с наемане на персонал, което е легитимен интерес на Администратора на обработка на данни ,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, давностният срок за евентуални искове, произтичащи от разпоредбите на закона за дискриминация при наемане на работа

 

9. Ако използвате уебсайта на института.

 

За ваше удобство, управляваните от Института уебсайтове използват бисквитки, за да адаптират уебсайта към нуждите на потребителите (като запомняне на предпочитания език или размер на шрифта), както и за статистически цели. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с поставянето на бисквитки на вашия компютър или друго устройство за гореспоменатите цели. Ако потребителят не желае да получава бисквитки, той може да ги управлява и контролира чрез настройките на своя браузър. Въпреки това, моля, имайте предвид, че изтриването или блокирането на бисквитки може да повлияе на начина, по който използвате този уебсайт.

От време на време сайтът използва интернет услуги на трети страни за показване на определено съдържание, като изображения или видеоклипове. Институтът не е в състояние да попречи на тези уебсайтове или домейни да събират информация за това как нашите потребители използват съдържанието, публикувано там. За да научите за начина, по който използват получената информация за потребителите и опциите за отказ от подходящи бисквитки или изтриване на такива данни, прочетете условията за използване на тези уебсайтове в обхвата на политиката за поверителност и бисквитките.

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ ОТ ИНСТИТУТА

 

Във връзка с обработването на личните Ви данни от Института имате:

 1. право на достъп до личните Ви данни съгласно чл. 15 GDPR;
 2. правото да коригирате личните си данни съгласно чл. 16 GDPR;
 3. правото да поиска изтриване на данни в случаите, посочени в чл. 17 сек. 1 GDPR (при изключенията, посочени в разпоредбата на член 17, параграф 3 от GDPR), по-специално ако упражнявате следните права:
   1. право на оттегляне на съгласие - в случай на обработване на лични данни от Института на въз основа на съгласие - физическите лица имат право да оттеглят вашето съгласие по всяко време, без да засягат законосъобразността на обработването, което е извършено въз основа на съгласие, изразено преди неговото оттегляне. Трябва обаче да се помни, че Институтът не обработва лични данни въз основа на съгласие, тъй като обикновено действа въз основа на други правни основания, съдържащи се в чл. 6 GDPR и посочени в точка IV от настоящата Политика. Изпълнение на някое от правните основания, посочени в чл. 6 GDPR е достатъчен, за да може Институтът да обработва вашите данни;
   2. право на възражение - в случай на обработване на личните Ви данни въз основа на преследван от Института законен интерес (напр. в случай на информиране за изпълнението на уставните цели на Института, изпращане на покани за публични събития, организирани от Институт, изпращайки благодарности за подкрепата на дарителите). В този случай Институтът няма да обработва допълнително лични данни или ограничава обработването, освен ако не докаже наличието на валидни, законово обосновани основания за обработка на данни, надделяващи интересите, правата и свободите на субекта на данните, или основанията за установяване, разследване и защита на претенциите на Института;
 4. правото да поиска ограничаване на обработката на данни в случаите, посочени в чл. 18 GDPR;
 5. правото на прехвърляне на данни в случаите, посочени в разпоредбите на чл. 20 GDPR.

 

Ако искате да упражните някое от тези права, Институтът ви позволява да се свържете с определения инспектор по защита на личните данни на e-mail: [email protected] или по пощата: Институт за правна култура „Ордо Юрис“, ул. Zielna 39, 00-108 Варшава, с анотация „Длъжностно лице по защита на данните“.

 

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите за защита на личните данни, имате право също да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.

 

 1. ВЗЕМАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашите данни могат да бъдат обработвани от Института по автоматизиран начин, включително под формата на профилиране. Въпреки това решенията, свързани с физическо лице, свързани с тази обработка, няма да бъдат автоматизирани 

 

 1. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

 

Институтът прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, включително защита на личните данни срещу неоторизиран достъп, загуба или унищожаване. За да гарантира сигурността на Вашите лични данни, Институтът е приложил подходящи лични, организационни, технически (ИТ) и физически мерки за сигурност.

 

Ние прехвърляме лични данни на други субекти само ако ни е позволено от закона. В този случай договорът предвижда разпоредби и механизми за сигурност за защита на данните и за поддържане на нашите стандарти в областта на защитата на данните, поверителността и сигурността.

 

Вашите лични данни могат да бъдат достъпни от:

 1. служители и сътрудници на Института, упълномощени да обработват личните Ви данни по искане на Администратора;
 2. субекти, на които е поверено обработването на вашите лични данни от Института, включително субекти, предоставящи хостинг, ИТ, печат, доставка, плащане, правни, счетоводни и човешки услуги на Института.

 

Институтът може да прехвърля Ваши лични данни в страни извън Европейското икономическо пространство и международни организации, което е свързано с обхвата на дейността на Института и сътрудничеството с различни субекти. Институтът гарантира, че данните ще бъдат прехвърлени към държави, за които Европейската комисия е издала решение за спазването им на адекватно ниво на защита на личните данни или в съответствие с всички законови изисквания, включително въз основа на подходящо споразумение, съдържащо защита на данните. клаузи, приети от Европейската комисия, осигуряващи подходящ метод за защита на предоставените лични данни.

 

 1. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Като се има предвид принципът на прозрачност, Институтът редовно ще преглежда и актуализира горепосочената Политика за поверителност, като публикува нова версия на своя уебсайт.

 

 

 

GDPR

 

Моля, имайте предвид, че вашите лични данни се обработват от фондация Ordo Iuris Institute for Legal Culture със седалище във Варшава на ул. Zielna 39, пощенски код 00-108 (администратор на данни) като част от поддържането на постоянен контакт с нашата Фондация във връзка с нейните уставни цели, по-специално чрез информиране за организирани социални кампании. Правното основание за обработване на лични данни е чл. 6 сек. 1 лит. е от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (GDPR). Предоставянето на данни е доброволно, но без предоставянето им услугата за бюлетин не може да бъде предоставена. Моля, имайте предвид, че имате право на достъп до вашите лични данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработката, право на прехвърляне на данни, право на възражение срещу тяхното обработване и право да подадете жалба до надзорния орган. Използването на бюлетина е неограничено. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по всяко време. В този случай данните, въведени от Вас в процеса на регистрация, ще бъдат изтрити веднага след изтичане на давностния срок за всякакви искове и права, предвидени в Гражданския кодекс. Вашите лични данни могат да бъдат достъпни и от субекти, предоставящи ни услуги, по-специално хостинг, ИТ, печат, доставка и платежни услуги. правни, счетоводни, HR. Предоставените лични данни могат да бъдат обработвани по автоматизиран начин, включително под формата на профилиране. Въпреки това решенията, свързани с физическо лице, свързани с тази обработка, няма да бъдат автоматизирани. В случай на всякакви искания, въпроси или съмнения относно обработката на личните Ви данни, моля, свържете се с назначения от нас инспектор по защита на данните, като пишете на адреса на седалището на фондацията: ул. Zielna 39, 00-108 Варшава, с анотация „Длъжностно лице по защита на данните“ или на имейл адрес [email protected]